Załącznik nr 3 wzór umowyPobieranie 39.98 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar39.98 Kb.

Załącznik nr 3 wzór umowy
Wzór Umowy

UMOWA NR ...... / 2017

Zawarta w dniu……………. 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej rozstrzygniętego w dniu ................2017 r. pomiędzy:

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Wilczyce z siedzibą w Wilczyce 170, 27-612 Wilczyce posiadającym REGON 292417050 oraz NIP 864 183 64 17 , reprezentowana przez:
Pana Stanisława Paw- Prezesa LKS „HURAGAN” Wilczyce

przy kontrasygnacie Pana Macieja Brzezińskiego – Sekretarza LKS „HURAGAN” Wilczyce

zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym ’’,

a, ………………………………………………… z siedzibą w przy ul………………………., wpisaną do ewidencji ........... pod nr...................., posiadający nr NIP:……………………….., reprezentowanym przez;

-…………………………….

-……………………………

zwany w treści umowy Wykonawcą o następującej treści:


§ 1


 1. Zamawiający zleca, aWykonawca'> Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania polegające na:

Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego w Wilczycach
§ 2


 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy

2) Zakończenie robót: do dnia …………….....2017r.
§ 3
1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie reprezentował Zamawiającego na budowie.

2. Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który będzie realizował zadania zgodnie z w/w umową.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.§ 4


 1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

 1. nie przestrzegają przepisów BHP,

 2. nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

 1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

 2. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.


§ 5
1. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

2. Kierownik budowy będzie prowadził Dziennik Budowy dla budowanego budynku w miejscowości Wilczyce.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4 Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy począwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu jego odbioru protokołem końcowego odbioru robót.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy do należytego stanu i porządku po wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy:a) Wykonawca na czas budowy ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie robót oraz

właściwe oznakowanie placu budowy.

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę.

W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r.

– Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.) :

- wszystkie czynności składające się na roboty budowlane chyba, że z odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace.

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej . W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych.

9. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 4 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
§ 6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się kosztorysowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym w kwocie: ....................... zł /netto/, powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT …...% - …………… zł, co daje ………………… zł/brutto/,

słownie: .................................... ......................... złotych ......... /100,

§ 7
1. Podstawę do wystawienia faktury częściowej, końcowej i rozliczenia inwestycji stanowi protokół rzeczowo finansowy końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez inspektora nadzoru i komisję powołaną przez Prezesa LKS „HURAGAN”.

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.


§ 8

Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od terminu zakończenia zadania wystawienia faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze o numerze…………………………………………………………………§ 9
1. Strony postanawiają, że obowiązują niżej wymienione formy odszkodowania, kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, usterek,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

d) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności

wskazane w § 5 ust. 7 Umowy – karę umowną w wysokości 2 000 zł,

e) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 5 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,1%

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

2)Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.


§ 10

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

 3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

 4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

 5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

 6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 48 miesięcy na wykonane roboty budowlane.

 2. Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

 3. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty zgłoszenia.§ 12
1.Wykonawca zgłosi niezwłocznie pismem Zamawiającemu gotowość do odbioru gdy kierownik budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu inwestycji lub jej części a Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do dokonanego wpisu.

2. Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin odbioru i zawiadomi o tym Wykonawcę.

3.Rozpoczęcie i zakończenie odbioru końcowego lub częściowego nastąpi w terminie nie później niż do 21 dni od upływu terminu zakończenia inwestycji.

4.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, który będzie zawierał wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5.Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy.

§ 13


 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest możliwe na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w przypadku, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót .

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, a rozwiązanie traktuje się jak z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku gdy:

- wszczęte zostało postępowanie upadłościowe w stosunku do wykonawcy,

- rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,

- Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową,

- Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy,

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione i protokolarnie przekaże Zamawiającemu plac budowy.
§ 14
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w związku z realizacją zamówienia – prowadzonymi robotami.
§ 15
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 16
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedź za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
§ 17
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

......................................... ...............................................

(podpis i pieczęć prezesa klubu )


.................................................

……………...................…………(podpis i pieczęć sekretarza klubu)

Załączniki:

 1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

 2. Przedmiar robót.

 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania.
/6


Pobieranie 39.98 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna