Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”Pobieranie 4.65 Mb.
Strona13/13
Data24.10.2017
Rozmiar4.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
MODUŁ TABLET
 

System wyposażony jest w Moduł dedykowany do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych wyłącznie w ekran dotykowy.

TAK

 

Moduł jest zrealizowany w architekturze trójwarstwowej oraz ma możliwość pracy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji.

TAK

 

Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem szpitalnym i działa na tym samym motorze bazy danych co system szpitalny. Dane zapisane w Module są dostępne natychmiast także w systemie szpitalnym. Dane zapisane równolegle przez innych użytkowników w systemie szpitalnym są także natychmiast dostępne w Module.

TAK

 

Moduł działa na urządzeniach typu tablet opartych na systemach operacyjnych Windows, iOS, Android.

Tak

 

Użyte w interfejsie graficznym Modułu komponenty wprowadzania danych i nawigacji dostosowane są do pracy z wykorzystaniem ekranu dotykowego (m.in. większe przyciski, pola edycyjne, zakładki, itp.). Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest ograniczone do niezbędnego minimum.

TAK

 

Moduł współpracuje z Systemem Identyfikacji Pacjenta systemu HIS. W szczególności możliwe jest zidentyfikowanie pacjenta z opaski ze znakiem identyfikacyjnym, w którą został zaopatrzony pacjent w szpitalu.

TAK

 

Program na urządzeniu klienckim nie może trwale gromadzić przetwarzanych danych osobowych i medycznych. Musi być możliwość poprawnej pracy rozwiązania bez konieczności korzystania z lokalnej bazy danych na urządzeniu.
 

Identyfikacja pacjenta wg znaku identyfikacyjnego pacjenta i wyszukiwanie w systemie.
 

Możliwość podglądu danych pacjentów znajdujących się w szpitalu, na poszczególnych oddziałach w zakresie:

TAK

 

- data rozpoczęcia pobytu,

TAK

 

- historia pobytu,

TAK

 

- sala/oddział/izba przyjęć,

TAK

 

- diagnoza,

TAK

 

- lekarz prowadzący,

TAK

 

- status pobytu,

TAK

 

- zlecone badania i wyniki,

TAK

 

- zlecone leki,

TAK

 

- zdjęcia radiologiczne z PACS dla badań wraz z opisami,

TAK

 

- opisowe dane dokumentacji medycznej,

TAK

 

- podgląd graficzny karty gorączkowej.

TAK

 

Możliwość sprawdzenia wyników badań pacjenta w ramach pobytu.
 

Możliwość wprowadzania danych:
 

- składanie zleceń nowych podań leków,
 

- składanie zleceń badań,
 

- składanie zleceń badań z panelów zleceń o wspólnej konfiguracji z modułem oddział,
 

- składanie zleceń badań przez wyszukiwanie badań ze słownika,
 

- odnotowanie podań zleconych leków,
 

- odnotowanie czynności pielęgniarskich,
 

- odnotowywanie parametrów życiowych i karty gorączkowej.
 

Prezentacja podręcznych informacji lekarskich/wbudowanych zestawień danych, z których można wybrać pacjenta i rozpocząć pracę na wybranym rekordzie z listy (co najmniej):
 

- 'moi pacjenci',
 

- 'moje dokumenty w trybie szkic',
 

- 'moje zadania na dziś'
 

- 'wyniki badań pacjentów'
 

Możliwość wyszukiwania pacjentów.
 

- wg struktury organizacyjnej oddziałów i sal
 

- wg wybranych danych pacjenta (przynajmniej nazwisko, identyfikator pacjenta, identyfikator Systemu Identyfikacji Pacjenta)
 

Możliwość uruchomiania podglądu obrazów diagnostycznych w postaci referencyjnej:
- system prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (tzw. thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej.
- w przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł udostępnia odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej.
 

Jednolity sposób logowania do Modułu na urządzenia mobilne typu tablet oraz dostarczanego systemu szpitalnego - za pomocą tego samego loginu i hasła.
 

System szpitalny wraz z Modułem korzystają ze wspólnej definicji wykorzystywanych w systemie słowników (badania, użytkownicy, uprawnienia, lekarze zlecający, lekarze opisujący, inne wykorzystywane w systemie HIS oraz niezbędne w dostarczanym rozwiązaniu). Zmiana w jednym systemie powoduje automatyczną zmianę pozycji słownikowej w drugim systemie.

TAK

 

System szpitalny i Moduł są zintegrowane w sposób umożliwiający ograniczenie wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Dane wprowadzone w systemie tabletowym są natychmiast widoczne w systemie HIS.

TAK

 

Moduł oraz system szpitalny korzystają z tego samego rejestru pacjentów.

TAK

 

Moduł oraz system szpitalny zarządzane są przez jeden moduł administracyjny.

TAK

 

Moduł prezentuje ustrukturyzowane formularze dokumentacji medycznej systemu szpitalnego korzystając z tej samej definicji formularzy co system szpitalny i moduł administracyjny systemu szpitalnego - formularz podzielony jest na te same atrybuty.

TAK

 

Moduł pozwala na identyfikację pacjenta na podstawie opaski z kodem identyfikującym pacjenta.
 

 
 

BLOK OPERACYJNY
 

Możliwość przypisania zespołów chirurgicznych i anestezjologicznych do wykonania danych operacji.

 

 

Zapis kwalifikacji chirurgicznej i anestezjologicznej pacjenta do operacji w Systemie.

 

 

Planowanie zespołu i zasobów na Bloku Operacyjnym oddzielone do ekranu zlecenia operacji.

 

 

Możliwość ustalania dat oraz sali operacyjnej w planowaniu zabiegów.

 

 

Potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu.

 

 

Ewidencja wykonanych procedur medycznych.

 

 

Możliwość prowadzenia Księgi Bloku Operacyjnego, ewidencji wykonanych procedur medycznych, dokumentacji operacyjnej, w tym karty zabiegowej pacjenta, protokołów pielęgniarskich oraz ewidencji zużytych leków i materiałów.

 

 

Możliwość zaplanowania zabiegu w przypadku gdy pacjent nie znajduje się jeszcze w szpitalu.

 

 

System obsługuje zlecanie badań i konsultacji.

 

 

Możliwość powiązania zaplanowanego zabiegu z hospitalizacją jeżeli zabieg był zaplanowany gdy pacjent nie znajdował się jeszcze w szpitalu.

 

 

Prezentacja na liście zaplanowanych zabiegów następujących informacji: rozpoznanie, skład zespołu operacyjnego, sala operacyjna, pacjent, planowana data wykonania, rodzaj planowanego znieczulenia.

 

 

Możliwość odrzucenia wykonania operacji z podaniem przyczyny.

 

 

Możliwość autoryzowania wykonania operacji dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.

 

 

System wyposażony jest w formularze uwzględniające zabiegi z wykorzystaniem perfuzji.

 

 

Możliwość prowadzenia oddzielnej księgi bloku operacyjnego (numeracji zabiegów w księdze) dla Sal operacyjnych/Bloków operacyjnych, jak i oddzielnej księgi dla Oddziałów zlecających operacje, np. oddzielna księga bloku operacyjnego dla oddziału chirurgii i pulmonologii, mimo że operacje są fizycznie wykonywane na tej samej sali operacyjnej.

 

 

System umożliwia na etapie zlecania operacji, bądź ustalania składu zespołu operacyjnego, wprowadzenie dodatkowych usług ICD9, np. planowanych znieczuleń. Wprowadzone usługi przenoszą się na ekran wykonania.

 

 

System posiada zakładkę 'Punkty czasowe' dla operacji. Można na niej odnotować wystąpienie następujących zdarzeń:
- Premedykacja
- Wezwanie pacjenta
- Pacjent przybył na blok operacyjny
- Przygotowanie do zabiegu
- 15 minut do zakończenia przygotowania do zabiegu
- Początek procedury chirurgicznej
- 30 minut do końca procedury chirurgicznej
- Koniec procedury chirurgicznej
- Zakończenie znieczulenia

 

 

Możliwość podglądu stanu realizacji zabiegów w poszczególnych salach operacyjnych w terminarzu graficznym.

 

 

Prezentacja obecnie wybranego punktu czasowego w podglądzie stanu realizacji zabiegów w terminarzu graficznym.

 

 

Prezentacja osi czasu w podglądzie stanu realizacji zabiegów w terminarzu graficznym.

 

 

Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie pełnoekranowym.

 

 

Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie „tylko do odczytu“.

 

 

Możliwość łatwego zaplanowania sprzątania sal operacyjnych w terminarzu graficznym poprzez przeciągnięcie odpowiedniej ikony.

 

 

Możliwość definiowania grafików dla personelu/urządzeń/sal zabiegowych.

 

 

Możliwość definiowania dni wolnych od pracy, które będą niedostępne w procesie planowania i oznaczone jako wolne w graficznym widoku terminarza.

 

 

Możliwość wprowadzania czasowych blokad na grafikach (np. serwis urządzenia lub nieobecność pracownika).

 

 

Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika.

 

 

Możliwość przemieszczania zabiegów w ramach terminarza graficznego za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop).

 

 

Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu graficznym w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika.

 

 

Możliwość jednoczesnej prezentacji wielu grafików w terminarzu graficznym.

 

 

Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu zabiegów jednocześnie w terminarzu.

 

 

Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu zabiegów jednocześnie w terminarzu.

 

 

Możliwość przemieszczania zabiegów pomiędzy grafikami w terminarzu.

 

 

Możliwość zmiany czasu trwania zabiegu w terminarzu.

 

 

Ograniczanie możliwości planowania zabiegów na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta.

 

 

W oknie głównym modułu prezentacja listy operacji których wykonanie wymaga autoryzacji a użytkownik zalogowany może je autoryzować.

 

 

Bezpośredni dostęp z poziomu terminarza graficznego do:
- danych pacjenta
- danych zlecenia
- autoryzacji zlecenia
- planowania operacji w zakresie zdefiniowanego personelu
- zdefiniowanych punktów czasowych

 

 

 

 

 

BLOK PORODOWY
 

Możliwość wykorzystania istniejącej bazy pacjentów.
Miejsce na „Rozpoznanie” wg ICD10 i opisowe przy przyjęciu.
U pacjentek do cięcia cesarskiego rubryka – wskazanie do CC
Pierwsza obserwacja zawsze powinna zawierać do wypełnienia m.in. - która to ciąża, który poród, data ostatniej miesiączki (wg tej daty system mógłby obliczać termin porodu), ewentualne choroby

 

 

Możliwość prowadzenia w trakcie porodu partogramu , nanoszenia na partogram wszelkich danych, wykresów

/ ewentualne innej dokumentacji (kontrolki RR, glikemii)


Możliwość prowadzenia protokołu operacyjnego Do cięcia cesarskiego z ułatwieniami (wcześniej wprowadzonymi panelami do wyboru).
Możliwość skanowania oznaczonych kodami materiałów dołączanych do zestawu operacyjnego (obecnie kody przeklejane są na protokół ręcznie)
Opis przebiegu porodu z podziałem na okresy porodu z datą i godziną rozpoczęcia każdego z okresów.
Dodatkowe miejsce na uwagi do każdego z okresów porodu

 

 

Możliwość wprowadzenia danych o stanie pacjentki przy przyjęciu.

 

 

Możliwość wprowadzenia danych o stanie pacjentki po porodzie.

 

 

Możliwość wprowadzenia informacji w którym tygodniu ciąży nastąpił poród.

 

 

Wprowadzenie informacji o stanie noworodka co najmniej w następujących polach:

 

 

- długość

 

 

- waga

 

 

- płeć

 

 

- skala Apgar

+PH


 

 

Wydruk protokołu porodu. + partogramu

 

 

Prowadzenie księgi bloku porodowego

 

 

Możliwość odnotowania danych zespołu uczestniczącego przy porodzie przy wykorzystaniu słownika personelu.

Całego zespołu (czasem to dwie położne lub dwóch lekarzy), obecnie można wpisać tylko jedną położną lub jednego lekarza 

 

Możliwość wprowadzenia kryteriów oceny noworodka wg skali Apgar z automatycznym wyliczeniem wyniku.

 

 

Wprowadzenie dodatkowych informacji o stanie noworodka w następujących polach:

 

 

- obwód klatki piersiowej

 

 

- obwód głowy

 

 

- wady wrodzone

 

 

- zabiegi pielęgnacyjne

 

 

Wprowadzenie dodatkowych informacji o porodzie w następujących polach typu tak/nie:

 

 

- ogrzano

 

 

- odśluzowano

 

 

- skóra do skóry

 

 

- przystawiono do piersi

 

 

- mocz

 

 

- smółka

 

 

- zabieg Credego

 

 

- oznakowanie przez (z wyborem osoby ze słownika personelu)

 

 

Przypisanie noworodka do odpowiedniego oddziału z automatycznym nadaniem numeru księgi głównej i księgi oddziałowej.

 

 

Dostęp do archiwum bloku porodowego.

 

 

Możliwość wejścia w funkcję do wprowadzania porodu z poziomu modułu oddział i pobytu kobiety, która przebywa na Sali porodowej.

 

 

System posiada funkcję Siatki centylowej - pozwalającej wprowadzić wagę, tydzień ciążowy, a następnie zaprezentować wynik na siatce.

 

 

 

Możliwość wygenerowania dla pacjentek wszelkich zgód (do cięcia, zabiegów, znieczulenia i innych)


Możliwość prowadzenia karty do sterylizacji (w załączeniu)
Możliwość prowadzenia oznaczania pakietów do sterylizacji, które można zeskanować i tak dołączać do partogramu (teraz przeklejany jest pasek ze sterylizaji z nr pakietu); możliwość generowania i drukowania kodów możliwych do przyklejenia na kolejne pakiety (do porodu, do operacji)
Możliwość wyszukiwania pacjentek/porodów/CC (poza tymi typowymi jak nazwisko, pesel itd.) po parametrach, np. porody fizjologiczne, CC, porody zabiegowe (VE, kleszcze), pierwszy raz rodzące, porody w …tygodniach ciąży, pojedyncze lub mnogie


 E-ObchódSystem wyposażony jest w Moduł dedykowany do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych wyłącznie w ekran dotykowy.Moduł jest zrealizowany w architekturze trójwarstwowej oraz ma możliwość pracy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji.Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem szpitalnym i działa na tym samym motorze bazy danych co system szpitalny. Dane zapisane w Module są dostępne natychmiast także w systemie szpitalnym. Dane zapisane równolegle przez innych użytkowników w systemie szpitalnym są także natychmiast dostępne w Module.Moduł działa na urządzeniach typu tablet opartych na systemach operacyjnych Windows, iOS, Android.Użyte w interfejsie graficznym Modułu komponenty wprowadzania danych i nawigacji dostosowane są do pracy z wykorzystaniem ekranu dotykowego (m.in. większe przyciski, pola edycyjne, zakładki, itp.). Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest ograniczone do niezbędnego minimum.Moduł współpracuje z Systemem Identyfikacji Pacjenta systemu HIS. W szczególności możliwe jest zidentyfikowanie pacjenta z opaski ze znakiem identyfikacyjnym, w którą został zaopatrzony pacjent w szpitalu.Program na urządzeniu klienckim nie może trwale gromadzić przetwarzanych danych osobowych i medycznych. Musi być możliwość poprawnej pracy rozwiązania bez konieczności korzystania z lokalnej bazy danych na urządzeniu.Do uruchomienia wystarczająca jest przeglądarka stron WWW (przynajmniej Chrome, Safari).Identyfikacja pacjenta wg znaku identyfikacyjnego pacjenta i wyszukiwanie w systemie.Możliwość podglądu danych pacjentów znajdujących się w szpitalu, na poszczególnych oddziałach w zakresie:- data rozpoczęcia pobytu,- historia pobytu,- sala/oddział/izba przyjęć,- diagnoza,- lekarz prowadzący,- status pobytu,- zlecone badania i wyniki,- zlecone leki,- zdjęcia radiologiczne z PACS dla badań wraz z opisami,- opisowe dane dokumentacji medycznej,- podgląd graficzny karty gorączkowej.Możliwość sprawdzenia wyników badań pacjenta w ramach pobytu.Możliwość wprowadzania danych:- składanie zleceń nowych podań leków,- składanie zleceń badań,- składanie zleceń badań z panelów zleceń o wspólnej konfiguracji z modułem oddział,- składanie zleceń badań przez wyszukiwanie badań ze słownika,- odnotowanie podań zleconych leków,- odnotowanie czynności pielęgniarskich,- odnotowywanie parametrów życiowych i karty gorączkowej.Prezentacja podręcznych informacji lekarskich/wbudowanych zestawień danych, z których można wybrać pacjenta i rozpocząć pracę na wybranym rekordzie z listy (co najmniej):- 'moi pacjenci',- 'moje dokumenty w trybie szkic',- 'moje zadania na dziś'- 'wyniki badań pacjentów'Możliwość wyszukiwania pacjentów.- wg struktury organizacyjnej oddziałów i sal- wg wybranych danych pacjenta (przynajmniej nazwisko, identyfikator pacjenta, identyfikator Systemu Identyfikacji Pacjenta)Możliwość uruchomiania podglądu obrazów diagnostycznych w postaci referencyjnej:
- system prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (tzw. thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej.
- w przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł udostępnia odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej.Jednolity sposób logowania do Modułu na urządzenia mobilne typu tablet oraz dostarczanego systemu szpitalnego - za pomocą tego samego loginu i hasła.System szpitalny wraz z Modułem korzystają ze wspólnej definicji wykorzystywanych w systemie słowników (badania, użytkownicy, uprawnienia, lekarze zlecający, lekarze opisujący, inne wykorzystywane w systemie HIS oraz niezbędne w dostarczanym rozwiązaniu). Zmiana w jednym systemie powoduje automatyczną zmianę pozycji słownikowej w drugim systemie.System szpitalny i Moduł są zintegrowane w sposób umożliwiający ograniczenie wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Dane wprowadzone w systemie tabletowym są natychmiast widoczne w systemie HIS.Moduł oraz system szpitalny korzystają z tego samego rejestru pacjentów.Moduł oraz system szpitalny zarządzane są przez jeden moduł administracyjny.Moduł prezentuje ustrukturyzowane formularze dokumentacji medycznej systemu szpitalnego korzystając z tej samej definicji formularzy co system szpitalny i moduł administracyjny systemu szpitalnego - formularz podzielony jest na te same atrybuty.Moduł pozwala na identyfikację pacjenta na podstawie opaski z kodem identyfikującym pacjenta. E-REJESTRACJA z Obsługa zmiany terminów u lekarzaAplikacja umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.Możliwości wpisania danych skierowania na formularzu lub załączenia skanu/zdjęcia skierowania podczas rezerwacji wizyty.Moduł jest zintegrowany z HIS, w tym modułem grafików i kolejek oczekujących. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu centralnego, gdzie wizyty z eRejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików co system HIS.Rejestracja przez Internet ma taki sam charakter i status jak rejestracja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej.System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Do wyszukania najbliższej wolnej wizyty niezbędne jest podanie lekarza lub poradni.Po wybraniu jednego z kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się.Moduł w po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria.System umożliwia zmianę danych: - pacjenta - rezerwacji - podpiętego skierowniaSystem umozliwa pacjentowi przesunięcie terminu wizytyPo wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostateczne pacjent potwierdza wszystkie dane.Rejestracja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni.Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji.Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rejestracji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni.Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez eRejestrację.Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem definiowanego przez administratora procentowego podziału puli grafika na rejestracje przez Internet oraz tradycyjne.Możliwość określenia blokad rejestracji wizyty przez pacjenta:
- blokada rejestracji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez administratora
- blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach.Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni (Google maps) i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi (e-Mapy). Możliwość wskazania przez administratora współrzędnych poradni.Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala.System umożliwia zdefiniowanie okresu w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę (np. wizyty zarezerwowane na 7 dni przed terminem musza być potwierdzone od 4 do 2 dni przed wizytą inaczej rezerwacja jest anulowana).Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta.Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni.Dla pacjentów przewlekle chorych (i posiadających status pacjenta autoryzowanego) system umożliwia przesłanie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej.Przeglądanie informacji handlowych o planowanych badaniachPacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS może zdecydować, które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.Użytkownik modułu ma możliwość udostępnienia swoich danych medycznych takich jak: wyniki badań, historie choroby, obrazy diagnostyczne osobom trzecim w trybie tylko do odczytu.Możliwość zapisu danych opisowych utworzonych w aplikacji e-Portal pacjenta.

Pacjent po zalogowaniu do aplikacji e-portal i zarezerwowaniu wizyty wypełnia formularz z daną opisową. Po zatwierdzeniu zapisuje się ona w kontekście nowej wizyty ze statusem „Szkic”.


Po rejestracji wizyty użytkownik może zobaczyć nowe dane opisowe, przechodząc do kontekstu wizyty → ekran dane opisowe → zakładka „E-PORTAL”.
Aby dana opisowa stała się częścią dokumentacji medycznej pacjenta użytkownik musi zmienić jej status na „Kompletny”.Dostęp do udostępnionych danych medycznych pacjenta jest zabezpieczony hasłem oraz ograniczony czasowo.System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta.System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej.System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła.Możliwość założenia nowego konta za pomocą profilu zaufanego ePuap dla pacjentów zewnętrznych, niezarejestrowanych w systemie HIS.System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystania z e-Rejestracji w imieniu danego pacjenta dla innego użytkownika, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta.E-Rejestracja korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu), a za pomocą zabezpieczonego interfejsu, np. WebServices.Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do e-RejestracjiMożliwość zgłoszenia skargi/opinii dotyczącej poziomu świadczonych usługPrezentowanie listy poradni z danymi teleadresowymi, godzinami przyjęć pacjentów oraz informacjami dodatkowymi.Prezentowanie listy kolejek oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, wyliczonym na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD)Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznychE-POWIADOMIENIAModuł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług, opcjonalnie SMS za pomocą bramki SMS udostępnionej przez Zamawiającego.Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach.Wiadomości generowane są w pakietach.Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów:
- imię pacjenta,
- nazwisko pacjenta,
- numer pacjenta,
- data wizyty (dd-mm-yyyy),
- dzień wizyty (dd),
- miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie),
- rok wizyty (yyyy),
- godzina wizyty (HH:mm),
- nazwa krótka usługi.Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad.Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt.Obsługa formatu co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS .Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS.Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości.Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu.Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki.Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z rejestrem wizyt i pacjentów systemu Ruchu Chorych.Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS.Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego.Pacjent może wskazać jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych.Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji PacjentaAplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i obrazów diagnostycznych w formacie DICOM/JPG przez pacjenta metodą zdalną za pośrednictwem Internetu.Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów ( jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować.Wyniki mogą być prezentowane jako lista lub hierarchicznie z podziałem na jednostki wykonujące.Możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie skonsultowanych podczas porady pacjenta.Możliwość konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta.Pełna integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych, wspólnego modułu administracyjnego oraz słowników.Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS działającego w intranecie może zdecydować które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.Pacjent otrzymuje powiadomienie o pojawieniu się wyniku badania poprzez E-portal lub sms/e-mailModuł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD)Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznychE-WywiadModuł umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizytyZapewnia iż dane wprowadzone w na formularzach w module E-Wywiad będą natychmiast widoczne w systemie HIS i AISUmożliwa Pacjentowi lub jego Opiekunowi wprowadzenie informacji które będą pomocne przy wyborze procesu leczenia przez lekarza sepecjaliste w: - dowolnym czasie - w dowolnym miejsc - za pomoca dowolnego urzadzenia moblilnego majacego dostęp do sieci InternetuZapewni możliwosc umieszczania pytań pomocniczych widocznych dla pacjenta podczas uzupełnia przez niego wywiadu.Zapewni lekarzowi możliwośc wpisania dodatkowych pytań do wywiadu upełnionego przez pacjenta.Możliwosc załaczania plików do wprowadzonego przez Pacjenta opisuSystem powiadamia pacjenta o wprowadzonych pytaniach do uzupełnionego przez niego wywiadu.Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD)Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznychE-konsultacjeModuł umożliwia konsultacje pisemne oraz Video , gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta między lekarzem a pacjentem. Umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji.W części szpitalnej i poradni użytkownicy korzystają z wbudowanego w system do komunikacji z pacjentem.Pacjent może zwęzić konsultacje do wybranej poradni i lekarza na podstawie odbytych wizyt.Wiadomość wysłana z portalu przez zalogowanego pacjenta będzie dostępna w systemie HIS dla osoby podanej w konfiguracji funkcjonalności.Do wiadomości wysłanej przez pacjenta możliwa będzie generacja jednej odpowiedzi (dostępnej następnie do podglądu przez pacjenta na portalu).Pacjent zostanie poinformowany za pomocą maila o odpowiedzi na pytanie.Pacjent będzie miał dostęp do historii konsultacji pisemnych.Pacjent zostanie poinformowany za pomoca (SMS/email) o udzielonej odpowiedziWideo konsultacje realizowane będą zdalnie i będą mogły obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i mogą być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczegoModuł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD)Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznychE-SamokontrolaModuł który umożliwia e prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet.Dzienniczek samokontroli umożliwa odnotowywanie informacji niezbędnych w procesie leczenia dla pacjentów chorych na choroby przewlekłe.Dziennik kontroli ma wbudowaną funkcje przeliczeń i prezentacji danych dla wybranych schorzeńDzienniczek jest zintegrowany z systemem szpitalnym w zakresie prezentacji w systemie szpitalnym informacji wproawdzonej przez Pacjenta w zdefiniowanych formularzachPrzegląd zapisanych danych ich edycji i ewentualnego usunięciaModuł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD)Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznychZintegerowany proces leczeniaAplikacja umożliwia dostęp przez kontrahentów placówki do wybranych funkcji systemu metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala.System prowadzi dziennik logowań do modułu.Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).Możliwość określenia zakresu usług możliwych do rezerwacji przez Internet dla danego kontrahentaMożliwość definiowania listy pacjentów kontrahenta (obsługa profilu/konta użytkownika przez kontrahenta)Możliwość okresu czasowego w jakim pacjent musi potwierdzić otrzymaną rezerwację terminu wykonania usługi, od wysłania informacji o dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana, a do osoby rezerwującej zostanie wysłany komunikat o anulowaniu rezerwacji.Możliwość rejestrowania pacjenta(ów) kontrahenta na usługiWydruk potwierdzenia rejestracjiPrzegląd zaplanowanych wizyt na usługę dla pacjentów kontrahenta ze wskazaniem statusuPrzegląd wyników badań pacjentów danego kontrahentaDostęp do wyników badań w postaci obrazów diagnostycznychZestawienie liczby zrealizowanych usług.................................................podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy


str.Pobieranie 4.65 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu