Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”


Wymagania i funkcjonalności zamawianego systemuPobieranie 4.65 Mb.
Strona12/13
Data24.10.2017
Rozmiar4.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Wymagania i funkcjonalności zamawianego systemuZgodność oferowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego z obowiązującym prawem


Wymagany parametr graniczny

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 217)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013 poz. 235)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2011 Nr 215, poz. 1273)

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. 2012 poz. 1016)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o:

dacie wprowadzenia danych osobowych

identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe

źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą)

informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,

dacie i zakresie tego udostępnienia

data modyfikacji danych osobowych

identyfikator operatora modyfikującego daneZarządzenie Nr 9/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej Dz. U. 2004 Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Dz. U. 2004 Nr 43, poz. 408, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz. U. 2006 Nr 61, poz. 435, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych – Dz. U. 2004 Nr 247, poz. 2481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. 2005 nr 38, poz. 363, z późn. zm.

Zarządzenie Nr 9/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych – Dz. U. 2004 Nr 247, poz. 2481

Zgodność z normą ISO 17025:2001 “Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. 2005 nr 38, poz. 363, z późn. zm.

Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Zarządzenie Nr 6/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS.

Zarządzenie Nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ.

Zarządzenie Nr 86/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zarządzenie nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 7/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 poz. 512)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 poz. 1585)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194)

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Rozporządzenia i Dyrektywy UE


Wymagania architektury systemu – wymagania ogólne systemu i wdrożenia


Wymagany parametr graniczny

Ogólne wymagania wdrożenia:

Wdrożenie obejmie usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji.

Analizą przedwdrożeniową objęte zostanie oprogramowanie dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego oraz będące w posiadaniu Zamawiającego informacje i dane niezbędne do wdrożenia Systemu.
System zostanie dostarczony w postaci pełnego zestawu instalacyjnego w tym nośniki z oprogramowaniem, wszelkie niezbędne procedury i instrukcje pozwalające na instalację, deinstalację i re-instalację wszystkich elementów Systemu w środowisku Zamawiającego.

System zostanie dostarczony wraz z dokładnymi pisemnymi procedurami i instalacjami tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych każdego z elementów systemu tak aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane wyłącznie przez administratorów systemu Zamawiającego

Zamawiający przeprowadzi pod nadzorem Wykonawcy testy wykonania pełnej kopii bezpieczeństwa i odzyskania pełnego Systemu z tych kopii według dostarczonych pisemnych procedur, pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy dokumentację wszystkich elementów Systemu w wersji elektronicznej, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania.

Wykonawca dostarczy dokumentację wszystkich procedur i instrukcji administracyjnych/utrzymaniowych Systemu w wersji elektronicznej, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielną administrację.

Wykonawca przekaże wszystkie konta i hasła administracyjne do każdego z elementów dostarczonego Systemu.

W przypadku kolumny „Wymagane na próbce”, wpis przy funkcjonalności „Tak” należy traktować jako wymóg dostarczenia i prezentacji funkcjonalności w ramach próbki. Jeśli w kolumnie przy funkcjonalności nie zostało nic wpisane, należy to interpretować, że dana funkcjonalność nie musi być prezentowana na próbce.

 

Wymagania ogólne

Wymagane na próbce

 

Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona praca w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników.

 

 

System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim i j. angielskim

 

 

Dostępność polskich znaków diakrytycznych wymagana jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie - dotyczy także wyszukiwania, sortowania (według kolejności liter w polskim alfabecie), drukowania i wyświetlania na ekranie.

 

 

Do wybranych przycisków widocznych w oknie programu przypisane są skróty klawiszowe. Skróty są stosowane konsekwentnie w całym systemie.

 

 

Opcja podglądu wydruku jest dostępna dla wszystkich drukowalnych dokumentów.

 

 

Minimum w zakresie funkcjonalnym zleceń i dokumentacji medycznej istnieje możliwość automatycznego wydruku bezpośrednio na drukarkę sieciową zarejestrowaną w systemie, bez konieczności podglądu wydruku.

 

 

Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi:

 

 

a) system w zakresie wszystkich funkcji obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW (minimum Mozilla Firefox) będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux

TAK

 

b) system nie wymaga instalowania dodatkowych klientów terminalowych do przeglądarek WWW.

 

 

c) system nie może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC lub wirtualizacji desktop w celu realizacji wymagań funkcjonalnych interfejsu użytkownika dostępnego przez WWW.

 

 

d) system powinien być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application.

 

 

e) wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogacające treść aplikacji o technologie takie jak, Java, , na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej.

 

 

f) możliwość pracy na bezdyskowych stacjach graficznych, z systemem operacyjnym o otwartym kodzie źródłowym, uruchamianych bezpośrednio z centralnego serwera terminali za pomocą Pre-boot Execution Environment (PXE) (tzn. możliwość zdalnego uruchamiania systemu operacyjnego przez sieć) oraz praca na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym przynajmniej: MS Windows, LINUX, MacOS.

 

 

g) centralna aktualizacja aplikacji na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna.

 

 

h) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z jednego miejsca w systemie bez konieczności instalacji sterowników drukarek na stacjach użytkowników, aby zapewnić łatwe zarządzanie jednolitą listą dostępnych drukarek i możliwość drukowania dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych. Drukarki lokalne (skonfigurowane na stacji roboczej) są widoczne w aplikacji tak samo jak drukarki skonfigurowane w centralnym mechanizmie zarządzania wydrukami.

TAK

 

i) system komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia aplikacji w przynajmniej 2 innych językach (np. angielskim i niemieckim).

 

 

j) komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem aplikacji odbywa się poprzez szyfrowane połączenie

 

 

k) system zaopatrzony jest w moduł weryfikujący działania personelu medycznego. Weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem predefiniowanych reguł walidacji (np. wymagane uzupełnienie diagnozy). Istnieje możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności dokumentowania procesu leczniczego i poziomu ostrzeżeń (m.in. ostrzeżenie, ostrzeżenie z blokadą zatwierdzenia). Na chwilę obecną istnieje możliwość zareagowania na następujące akcje systemowe:
Edycja danych pacjenta,
Nowy pacjent / Poród,
Wypis pacjenta,
Zgon pacjenta,
Kodowanie świadczeń,
Kodowanie diagnoz,
Wejście w dane pobytu
Przeniesienie pacjenta
Zalogowanie do modułu Oddział
Przyjęcie pacjenta na IP
Przyjęcie pacjenta na Oddział z IP
Wpisanie pacjenta na listę oczekujących
Edycja danych epizodu
Edycja danych pobytu
Edycja danych wizyty
Grupowanie (zatwierdzenie wybranej grupy)
Operacja na danej opisowej (dodawanie, edycja, usuwanie)
Planowanie dializy
Nowe zlecenie
Dodatkowe zlecenie
Porada ambulatoryjna
Odmowa przyjęcia

 

 

m) oferowany jest wybór spośród minimum trzech trybów pracy ("kompozycji"). Tryb pracy powinien charakteryzować się takimi cechami jak szata kolorystyczna (np. jasna czcionka i ciemne tło w przypadku, kiedy użytkownik korzysta z komputera w zaciemnionym pomieszczeniu)

 

 

n) definiowanie dla każdej jednostki organizacyjnej niezależnych zestawów podręcznych rozpoznań, zleceń, na bazie słowników centralnych.

 TAK

 

o) w trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych system działa w oparciu o komercyjny motor bazy danych,

 TAK

 

p) w polach opisowych i tekstowych formularzy medycznych system automatycznie weryfikuje wprowadzany tekst z wykorzystaniem słownika ortografii języka polskiego

 TAK

 

r) Możliwe jest uruchamianie tego samego lub innego modułu lub dowolnej funkcji w ramach jednej sesji dowolną ilość razy, tzw. trybie pilnym, pozwalający szybkie wykonanie dodatkowych czynności bez przerywania obecnej pracy i bez konieczności ponownego logowania się.

 

 

Możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą struktury kont LDAP

 

 

System obsługuje słownik płci zgodnie z normą PN-ISO 5218: płeć nieokreślona, mężczyzna, kobieta, nieznana

 

 

Możliwość ręcznego uruchomienia weryfikacji ubezpieczenia z wykorzystaniem systemu eWUŚ dla dowolnego pacjenta oraz automatycznego dla hospitalizacji i planowanych wizyt.

 

 

Możliwość ręcznego uruchomienia weryfikacji ubezpieczenia z wykorzystaniem systemu eWUŚ dla dowolnego pacjenta oraz automatycznego dla hospitalizacji i planowanych wizyt.

 

 

INTEGRACJA HL7

 

 

Zgodność z wersją 2.x standardu HL7

 

 

Możliwość umieszczenia zleceń oczekujących w kolejce zleceń oczekujących do wysłania.

 

 

Minimalny zestaw transakcji HL7 obsługiwanych przez system HIS:
Transakcje HIS -> Moduł dziedzinowy
Nowe zlecenie – ORM^O01
Anulowanie zlecenia – ORM^O01
Transakcje Moduł dziedzinowy -> HIS
Nowe zlecenie – ORM^O01
Zmiana danych zlecenia – ORM^O01
Anulowanie zlecenia – ORM^O01
Zmiana statusu zlecenia – ORM^O01
Wyniki – ORU^R01

 

 

Możliwość automatycznej synchronizacji danych pacjenta z danymi pacjenta w systemie zewnętrznym podczas dodawania nowego pacjenta oraz możliwość synchronizacji na żądanie użytkownika (transakcje ADT) min. :
- aktualizacja danych pacjenta ADT^A31
- łączenie danych pacjentów ADT^A40
- zmiana identyfikatora pacjenta ADT^A47

 

 

Możliwość generowania dziennego podsumowania przetwarzanych transakcji HL7 i wysyłania zestawienia e-mailem do wskazanych odbiorców. Możliwość definiowania osobnych list odbiorców dla każdego systemu, z którym występuje komunikacja.

 

 

Możliwość ponownego wygenerowania transakcji HL7 z poziomu aplikacji WWW w przypadku awarii komunikacji z systemami zewnętrznymi. Możliwość wskazania co najmniej numeru badania, typu transakcji (nowe zlecenie/wynik/anulowanie zlecenie), systemu którego dotyczy transakcja. Możliwość grupowego generowania transakcji ze zleceń dla wybranego okresu (od-do dd-mm-rrrr gg-mm) oraz z typu transakcji. Po użyciu funkcji wyświetlenie informacji o liczbie ponownie wygenerowanych transakcji.

 

 

Możliwość wczytywania do systemu dokumentów osadzonych w przesyłanych transakcjach HL7 np. raportów PDF z prób wysiłkowych i udostępnienie ich w systemie.

 

 

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I SŁOWNIKAMI

 

 

Wyszukiwanie użytkowników według następujących kryteriów: nazwisko, kod użytkownika, login, typ pracownika, aktywny lub nie, typ pracownika, grupa użytkownika, PESEL, numer Prawa Wykonywania Zawodu.

 

 

Sortowanie użytkowników według jednego z kryteriów : typ personelu, typ użytkownika, kod pracownika, grupa użytkownika

 

 

Możliwość dodawania nowych użytkowników z wymuszeniem podania co najmniej imienia, nazwiska i kodu pracownika.

 TAK

 

Dostęp do listy użytkowników z możliwością zmiany danych wybranego użytkownika.

 TAK

 

Prezentacja daty ostatniej zmiany hasła przez użytkownika, daty ostatniego udanego logowania i daty ostatniego nieudanego logowania.

 

 

Możliwość dezaktywacji konta użytkownika

 TAK

 

Dostęp do listy uprawnień z poziomu użytkownika uprawnionego do administrowania systemem.

 

 

Możliwość zdefiniowana języka aplikacji dla użytkownika (min. polski, angielski, rosyjski).

 

 

Możliwość zdefiniowana własnego pytania uwierzytelniającego i odpowiedzi

 

 

Możliwość wprowadzenia informacji o specjalizacji pracownika (co najmniej specjalizacji lekarskich)

 TAK

 

Możliwość wprowadzenie informacji o indywidualnej praktyce lekarskiej (nazwa i REGON) pracownika.

 

 

Możliwość załączenia i prezentacji zdjęcia pracownika.

 

 

Możliwość wydruku identyfikatora pracownika zawierającego jego dane oraz zdjęcie.

 TAK

 

Możliwość zdefiniowana wielu grup zawodowych pracownika wraz ze wskazaniem, dla których jednostek organizacyjnych są one dedykowane (np. w sytuacji kiedy jeden pracownik pełni funkcję psychologa i psychoterapeuty).

 

 

Możliwość dodawania / odbierania uprawnień wybranemu użytkownikowi, a także zaznaczonym użytkownikom.

 

 

Wyszukanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa, aktywny/nieaktywny

 

 

Sortowanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa.

 

 

Możliwość dodawania oraz edytowania nowych typów/grup użytkowników.

 TAK

 

Możliwość zarządzania profilami uprawnień użytkowników przez możliwość dodawania oraz odbierania uprawnień typowi/grupom, do których należy użytkownik.

 

 

Możliwość przypisania grupy użytkowników do listy jednostek organizacyjnych szpitala (w celu ograniczenia uprawnień do wybranych jednostek w strukturze organizacyjnej szpitala).

 

 

Możliwość zdefiniowania zakresu uprawnień do jednostek organizacyjnych (zapis, odczyt, odczyt gdy pacjent przebywał wcześniej na danym oddziale).

 

 

Export / import danych użytkowników do / z pliku

 

 

System pozwala na zdefiniowanie struktury jednostki organizacyjnej w pełnym układzie hierarchicznym oraz określenie odpowiednich parametrów elementu każdego poziomu (stosownie do typu elementu).
System będzie kontroluje poprawność budowy hierarchii oraz prezentuje diagram prawidłowych podpięć jednostek organizacyjnych.

 TAK

 

System umożliwia graficzne wyświetlenie struktury organizacyjnej w postaci graficznej drzewa zależności z możliwością wyboru poszczególnych jego elementów i natychmiastowego przejścia do edycji wybranego elementu

 

 

Możliwość dodawania nowego pracownika z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:
-dane osobowe,
- dane o zatrudnieniu,
- przynależność do grupy zawodowej,
- numer prawa wykonywania zawodu (dla lekarzy).

 

 

Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, pielęgniarka, konsultant)

 

 

Możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych dla pracownika, jak:
- rodzaj specjalizacji,
- znajomość języków obcych,
na potrzeby realizacji funkcji systemu medycznego. W szczególności rodzaj specjalizacji wykorzystywane są w funkcjach weryfikujących operacje wykonywane przez użytkownika w modułach ruchu chorych, znajomość języków obcych umożliwi łatwiejsze znalezienie lekarza władającego językiem pacjenta obcokrajowca.

 

 

Możliwość określenia dodatkowych informacji dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, wiek pacjenta).

 

 

Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej jednostki Zamawiającego.

 

 

Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:
- kod i nazwa jednostki,
- NIP, REGON,
- dane adresowe,
- rodzaj jednostki,
- kod resortowy jedn. Organizacyjnej,
- Dyrektor zarządzający,
- Ordynator,
- Dyrektor medyczny.

 

 

Możliwość definiowania dodatkowych informacji o jednostce organizacyjnej:
- ośrodki kosztów,
- plan kont,
- identyfikatory w systemach zewnętrznych,
- diagnozy,
- procedury,
- płeć pacjenta (weryfikacja płci pacjenta podczas przyjęcia).

 

 

Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością zmiany danych wybranej jednostki.

 

 

Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według następujących kryteriów: kod jednostki, nazwa jednostki, rodzaj jednostki.

 

 

Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa hierarchii.

 

 

Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji oraz przypisania wybranych jednostek organizacyjnych do grupy.

 

 

Możliwość zdefiniowania profilu ksiąg, do których będą się odbywały automatyczne wpisy podczas operacji w systemie.

 

 

Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku

 

 

Zarządzanie słownikiem usług i procedur medycznych.

 

 

Możliwość zdefiniowana dodatkowych danych dotyczących usług:
- jednostki wykonującej,
- ICD-9,
- dedykowanych formularzy służących zlecaniu i opisowi usług
- dodatkowych restrykcji określających płeć i wiek pacjentów, którym może być zlecana,
- restrykcji określającej czy usługa wymaga skierowania.

 

 

Możliwości ograniczenia słownika ICD9/ICD10 w danej jednostce organizacyjnej.

 

 

Możliwość powiązania kodów ICD9 z jednostka organizacyjną (np. oddziałem) które mają zostać automatycznie zakodowane przy przyjęciu pacjenta do szpitala (np. 89.00) oraz będą uwzględniane przy rozliczaniu pobytu

 

 

Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS.

 

 

Zarządzanie listą lekarzy kierujących

 

 

Zarządzanie listą jednostek kierujących

 

 

Zarządzanie wydrukami

 

 

Możliwość logowania do aplikacji z uprawnieniami profilu innego użytkownika. Możliwość ta jest uzależniona od uprawnień użytkownika i dostępna przynajmniej w zakresie wszystkich modułów obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI RUCHU CHORYCH PACJENTÓW

 

 

Definiowanie zakresu, rodzaju i struktury danych opisowych zbieranych podczas pobytu pacjenta w szpitalu.

 TAK

 

Funkcja zarządzania strukturą danych opisowych prezentowana jest w formie graficznej w postaci schematu drzewa zawierającego hierarchię danych opisowych dokumentacji medycznej z całego systemu.

 TAK

 

Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdej danej opisowej.

 TAK

 

Definiowanie strukturyzowanych danych opisowych wizyty/pobytu pacjenta.

 

 

Konfiguracja opcji aplikacji.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie liczby dostępnych łóżek na oddziale/ w sali.

 

 

Zarządzanie słownikiem rodzajów łóżek z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji.

 

 

Możliwość określenia na wybranej jednostce organizacyjnej rodzaju dyżurów, wraz z czasem trwania tego dyżuru i typu personelu, jaki będzie ten dyżur wykonywał.

 

 

Zarządzanie słownikiem rodzajów dyżurów z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji.

 

 

Definiowanie okresów obowiązywania procedur medycznych na potrzeby wyszukiwania w innych modułach systemu.

 

 

Możliwość tworzenia słownika kodyfikacji/tagów które potem można przypisać do pacjenta lub epizodu leczenia.

 

 

 

 

 

KOMUNIKATOR

 

 

Funkcje komunikatora dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.

 

 

Moduł umożliwia wymianę informacji tekstowej pomiędzy użytkownikami on-line (chat).

 

 

Moduł umożliwia w przypadku wykrycia błędu aplikacji przesłanie komunikatu do administratora. Moduł umożliwia też przesyłanie tą drogą uwag dotyczących oprogramowania do administratora.

 

 

Możliwość przekazywania wiadomości tekstowych tak na poszczególne stacje jak i na poszczególne grupy, zdefiniowane w systemie.

 

 

Wiadomości mogą być dodatkowo oznaczone jako: pilna lub blokująca system. Wiadomość pilna powoduje regularne wyświetlanie komunikatu o jej nadejściu. Wiadomość blokująca system wymusza potwierdzenie zapoznania się z nią przed dalszą pracą w systemie.

TAK 

 

System informuje za pomocą komunikatora o aktualizacji natychmiast po wykonaniu aktualizacji z informacją o dacie wykonania aktualizacji oraz URL do listy zmian.

 

 

W wiadomościach można umieszczać odnośniki do stron zewnętrznych WWW np. do strony z rozporządzeniem prezesa NFZ.

 

 

Moduł umożliwia wprowadzenie wiadomości wymagających potwierdzenia przed dalszą pracą w systemie system uniemożliwia pracę bez potwierdzenia odczytania wiadomości).

 

 

Możliwość, niezależnie od komunikatora wbudowanego w System i będącego jego integralną częścią, wykorzystania komunikatora np. Skype.

 

 

 

 

 

CENTRALNY SERWER WYDRUKÓW

 

 

Funkcje dostępne przynajmniej dla modułów obsługi pacjenta z wyjątkiem bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi.

 

 

System zapewnia możliwość drukowania bez konieczności instalacji sterowników na stacji roboczej.

TAK

 

System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Linux i Windows

TAK

 

System musi umożliwiać kolejkowanie wydruków

 TAK

 

System kolejek wydruków pozwala korzystać z drukarek sieciowych bez konieczności instalowania sterowników na stacjach roboczych i terminalach. W szczególności możliwe jest użytkowanie drukarek niezależnie od systemu operacyjnego stacji roboczej oraz na terminalach graficznych działających pod kontrolą systemu o otwartym kodzie źródłowym.

 

 

System musi umożliwiać zbieranie statystyk o liczbie wydruków z podziałem na rodzaj wydruku i urządzenie na jakie wydruk został zlecony

 

 

System musi umożliwiać centralne zarządzanie drukarkami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja sterownika, nadawanie nazwy) poprzez graficzny interface

 

 

System musi umożliwiać definiowanie kilku odrębnych kolejek wydruków widocznych w systemie dla jednej fizycznej drukarki, wykorzystując inne opcje wydruku (wydruk dwustronny, wydruk na domyślnym formacie A3, itp.)

 

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek JetDirect/Socket/AppSocket

 

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek IPP (Internet Printing Protocol)

 

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek LPD

 

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek SMB/Windows Printers

 

 

System musi umożliwiać zdalny start, stop i restart usługi centralnego systemu wydruków

 

 

System musi umożliwiać centralne dołączanie sterowników dla drukarek

 

 

System musi umożliwiać odświeżanie listy drukarek w systemie automatycznie i na żądanie

 

 

System musi umożliwiać konfigurację domyślnych drukarek dla stacji roboczej

 

 

System musi umożliwiać wydruk z systemu na dowolnej drukarce skonfigurowanej w systemie

 

 

System musi umożliwiać mapowanie nazw drukarek (możliwość nadania innej nazwy w systemie operacyjnym, a innej w aplikacji)

 

 

System musi umożliwiać weryfikację pracy (dostępności, listy niewykonanych zadań, status) wszystkich drukarek z jednego miejsca

 

 

 

 

 

PULPIT LEKARZA I PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

 

 

Prezentacja na jednym ekranie informacji o:

TAK

 

- pacjentach szpitalnych - panel zawierający minimum nazwisko pacjenta, salę/oddział, datę przyjęcia

TAK

 

- pacjentach ambulatoryjnych - panel zawierający nazwę gabinetu, godzinę wizyty i jej status

TAK

 

- dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia i która nie została zamknięta - panel zawierający nazwę dokumentu oraz nazwisko pacjenta z nim związanego

TAK

 

- prezentacja wyników zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający minimum nazwę badania, nazwisko pacjenta oraz status badania

TAK

 

- prezentacja zadań zleconych przez innych użytkowników (np. operacja lub konsultacja) - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status

TAK

 

- prezentacja zmienionych zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status

TAK

 

- prezentacja zleconych i zmienionych diet - panel prezentujący jednostkę organizacyjną nazwę diety oraz ilość
 

- prezentacja problemów dotyczących leków/zasobów w magazynkach oddziałowych, panel powinien umożliwiać monitorowanie niskich stanów magazynowych zasobów i leków, daty ważności zasobów
 

- prezentacja zleconych leków - panel prezentujący listę leków zleconych w zakresie: jednostka organizacyjna, pacjent, planowana data i godzina podania, lek, droga podania, dawka. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru jednostki organizacyjnej dla której prezentowane są dane oraz czasu podania leku (np. pokaż leki zlecone na najbliższe 4 godziny)

 

 

- prezentacja zleconych leków, których podaż kończy się w najbliższym czasie - panel prezentujący nazwę jednostki organizacyjnej, pacjenta, lek. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru zakresu danych prezentowanych na panelu, np.. Pokaż pacjentów, którym podaż leków kończy się w przeciągu 2 najbliższych dni

 

 

- prezentacja listy pacjentów z zakażeniem

 

 

- prezentacja listy pacjentów bez wypełnionej ankiety NRS

 

 

- prezentacja usług zleconych do pracowni

 
Możliwość pracy w systemie „step by step”. Jeden ekran z zakładkami, możliwość wymuszenia przez system uzupełnienia elementów dokumentacji bez możliwości przejścia dalej i zatwierdzenia danych.

Możliwość drukowania np. – zaleceń z poziomu otwartej dokumentacji.

Możliwość wyboru zlecanych badań ze zdefiniowanej listy – jedno skierowanie.

W polu wywiadu/badania przedmiotowego możliwość utworzenia listy z wyborem (pytania i zaznaczanie tak/nie)Możliwość uzupełniania wywiadu na każdym poziomie i w każdym momencie pobytu/wizyty pacjenta ze znacznikiem czasu i osoby. Wyświetlane są dane najbardziej aktualne.
 

Możliwość zdefiniowania dostępu do funkcji oraz danych pacjentów w zależności od profilu uprawnień użytkownika.

 

 

Możliwość sortowania informacji prezentowanych na panelach po dowolnej kolumnie.

 

 

Możliwość konfiguracji, który z paneli i w jakim miejscu jest prezentowanych na ekranie.

 TAK

 

Możliwość automatycznego oraz ręcznego (po naciśnięciu przycisku 'Odśwież') odświeżania zawartości każdego panelu.

 

 

 Karta zleceń lekarskiech (lub partogram, karty intensywnej opieki, kontrolek) skonfigurowane z kartami wykonania zleceń (ewentualnie j.w.)
Karta zleceń z uwzględnieniem zleceń na badania laboratoryjne


 

 

GENERATOR FORMULARZY

 

 

System umożliwia zdefiniowanie formularzy związanych z obsługą pacjenta (z wyjątkiem dedykowanych modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi) na potrzeby Zamawiającego przez personel Zamawiającego. Moduł ten jest integralną częścią systemu.

TAK

 

Możliwość definiowania strukturyzowanych formularzy zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne, normę) i ułożonymi na ekranie.

TAK

 

Na wszystkich formularzach można umieścić pola opisowe, liczbowe, pola tekstowe, daty, słownikowe z własnymi słownikami, słownikowe z wykorzystaniem istniejących słowników w systemie (min. jednostek organizacyjnych, diagnoz ICD-10, pracowników, usług), pola wyboru wielokrotnego, pola wyboru jednokrotnego, grafikę, panel załączania plików zewnętrznych.

TAK

 

W polach opisowych przy wypełnianiu w systemie formularzy istnieje możliwość dodania i użycia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności:
- ogólnodostępnych
- ogólnodostępnych tylko w kontekście wybranej jednostki organizacyjnej (frazy są widoczne tylko w formularzach dla pacjentów przebywających w danej jednostce)
- ogólnodostępnych tylko dla konkretnych typów użytkownika
- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej
- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora
- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej.
Frazy opisowe są zapisywane bezpośrednio w bazie danych Systemu i są dostępne na dowolnej stacji roboczej zalogowanej do Systemu.

TAK

 

Możliwość skonfigurowania i podłączenia wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.

 TAK

 

Możliwość zdefiniowania reguł wyliczania wartości na podstawie innych pól formularza i danych z systemu

 

 

Dla każdego z atrybutów umieszczonych na formularzu określić można, czy uzupełnienie go będzie wymagane.

TAK 

 

System umożliwia wprowadzanie danych do formularzy w następujących funkcjach:
- dane opisowe
- zlecenia (tworzenia zlecenia, zapis wykonania, rejestracja materiału, wynik)
- karta zakażeń

 

 

Dla każdego z tworzonych formularzy istnieje możliwość konfiguracji decydującej, czy pola nie uzupełnione przez użytkownika mają się prezentować w podglądzie, czy nie.

 

 

System umożliwia eksport oraz import stworzonych formularzy do pliku zewnętrznego.

 

 

System umożliwia kopiowanie formularzy.

 

 

System umożliwia definiowanie wartości domyślnych dla poszczególnych pól formularza.

 

 

System umożliwia kopiowanie samych atrybutów formularza i wykorzystania ich do tworzenia nowego.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie na formularzu pola tekstowego w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość pobrania do pola tekstowego dowolnych wyników badań pacjenta.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE RAPORTAMI I GENERATOR RAPORTÓW

 
Dane wygenerowane z raportu do excela muszą mieć odpowiednie formaty, np. wartości liczbowe nie z „kropką” tylko „,” oddzielające wartości. Niepotrzebne scalanie komórek nie powinno wystepowac.
 

Zarządzanie raportami - listą dostępnych zestawień danych, nadawanie uprawnień do uruchamiania, możliwość umieszczania raportów przynajmniej w zakresie menu modułów oddział, izba przyjęć, statystyka, poradnia, gabinet

 

 

Generator raportów stanowi integralną część Systemu

 

 

Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL

 

 

Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie

 

 

 

 

 

GRAFIKI PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO

 

 

Grafik dostępności

 

 

System umożliwia definiowanie grafików dostępności personelu lub urządzeń

 

 

Grafiki są podstawą do wyznaczania terminów wizyt przez moduł rezerwacji

 

 

Grafik definiowany jest dla urządzenia lub lekarza ze wskazaniem konkretnego gabinetu

 

 

System umożliwia stworzenia dowolnej liczby grafików, również dla jednego lekarza lub gabinetu

 

 

W ramach każdego grafika mogą być definiowane przedziały czasowe cykliczne (powtarzające się każdego tygodnia), a także definiowane na konkretny dzień.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie usług, które będą świadczone pacjentom w ramach danego grafika.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie dowolnego czasu trwania usługi w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty (np. standardowa, pierwsza, kontynuacja)

TAK 

 

System umożliwia nadanie grafikowi dodatkowych atrybutów ograniczających jego dostępność dla pewnych klas pacjentów:
- Odpłatnie (ang. FFS - Fee For Service) – grafik dostępny tylko dla pacjentów płacących za leczenie
- Abonament – grafik dostępny tylko dla pacjentów posiadających umowę na świadczenie usług medycznych
- NFZ – grafik tylko dla pacjentów leczonych w ramach umowy z NFZ
- VIP – grafik tylko dla pacjentów VIP

 

 

System umożliwia definiowanie blokad grafika z możliwością podania powodu blokady (urlop, zwolnienie, serwis sprzętu)

 

 

System umożliwia edycję słownika powodów blokad grafika

 

 

System umożliwia zarządzanie kalendarzem dni wolnych.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie czy dany grafik obowiązuje w dzień wolny od pracy

 

 

System umożliwia przeglądanie grafików w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym

 

 

System umożliwia przeglądanie grafików dostępności wybranego lekarza/urządzenia i/lub wybranej przychodni

 

 

System śledzi i udostępnia historię modyfikacji grafików

 

 

System umożliwia definiowanie szablonów tygodniowych i dziennych grafika o czasie obowiązywania węższym niż cały grafik.

 

 

System umożliwia modyfikację cyklicznych przedziałów dziennych grafika w sposób umożliwiający określenie innych godzin dostępności zasobu w różnych okresach obowiązywania grafika

 

 

Grafik dyżurów i pracy

 

 

System dostarcza funkcję pozwalającą definiować, planować plan dyżurów i pracy w zakresie:
- definicji typów personelu w jednostce organizacyjnej
- definicji osób zatrudnionych o danym typie personelu
- definicji wymiaru etatu danego personelu
- definicji dostępnych rodzajów dyżurów i ich czasów trwania w danej jednostce organizacyjnej

 

 

System umożliwia i wspomaga proces planowania dyżurów, pracy i nieobecności w sposób graficzny poprzez:
-prezentację widoku miesięcznego w danej jednostce i danym typie personelu,
-automatyczne zliczanie liczby godzin wynikających z etatu, już zaplanowanych i zrealizowanych,
-automatyczne pomniejszanie liczby godzin do wypracowania w danym miesiącu o zaplanowane nieobecności (urlop, zwolnienie, inna nieobecność),
-automatyczne zliczanie liczby nadgodzin, która przechodzi na kolejny miesiąc,
-automatyczne zliczanie liczby godzin nocnych i świątecznych,
-możliwość oznaczenia realizacji planu całego miesiąca przez daną osobę,
-możliwość raportowania liczby godzin pracy innej niż planowana.

 

 

Funkcja możliwa do uruchomienia na wszystkich stacjach roboczych na oddziałach, izbie przyjęć i w poradni z poziomu odpowiedniego modułu (np. Oddział, Izba przyjęć), bez konieczności ponownego zalogowania się do systemu lub uruchamiania zewnętrznego oprogramowania.
 

System udostępnia raport z zaplanowanych i zrealizowanych dyżurów oparty na ww. graficznej prezentacji

 

 

 

 

 

EDM - ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

 

Moduł tworzy dokumentację elektroniczną w oparciu o elektroniczny rekord pacjenta prowadzony w systemie HIS oraz archiwum badań obrazowych PACS

 

 

Moduły przechowujące elektroniczną dokumentację medyczną działają w oparciu o ten sam motor bazy danych

 

 

Interfejs użytkownika systemu jest zrealizowany jako aplikacja WWW

 

 

Wytworzona dokumentacja elektroniczna w każdym momencie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym; w szczególności na dzień prowadzenia postępowania przetargowego spełnia wszystkie wymagania Rozdziału 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

 

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego plany, o których mowa w §86 pkt. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

 

System umożliwia prowadzenie dokumentacji elektronicznej i zapewnia:

 

 

1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;

 

 

2) zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;

 

 

3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;

 

 

4) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych;

 

 

5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;

 

 

6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;

 

 

7) wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu

 

 

System dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej:

 

 

1) zapewnia jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;

 

 

2) chroni przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

 

 

3) stosuje metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana

 

 

Dokumentację stanowi:

 

 

1) dokumentacja indywidualna — odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;

 

 

2) dokumentacja zbiorcza — odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych

 

 

Dokumentacja indywidualna obejmuje:

 

 

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby Zamawiającego;

 

 

2) dokumentację indywidualną zewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego

 

 

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności:

 

 

1) historia zdrowia i choroby;

 

 

2) historia choroby;

 

 

3) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej

 
Karta noworodka, karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karta uodpornienia
 

Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności:

 

 

1) skierowanie do szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

 

 

2) skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;

 

 

3) zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska;

 

 

4) karta informacyjna z leczenia szpitalnego

 

 

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej system umożliwia dokonania wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej lub załączenia jej kopii

 

 

System umożliwia dokonanie wpisu w dokumentacji niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym

 

 

Każdy wpis w dokumentacji system opatruje oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. System opatruje dokumentację oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Minimalny zakres danych dla tych oznaczeń zawiera:

 

 

a) nazwisko i imię,

 

 

b) tytuł zawodowy,

 

 

c) uzyskane specjalizacje,

 

 

d) numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych, dla których wymagane jest PWZ

 

 

Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, system umożliwia tworzenie historii zmian i naniesienie adnotacji o przyczynie błędu oraz daty i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji

 

 

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane

 

 

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każda strona wydruku oznaczona jest co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta

 

 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji istnieje możliwość oznaczenia „NN”, z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości

 

 

Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej możliwe jest włączenie kopii przedstawionej przez pacjenta dokumentacji lub wprowadzenia adnotacji zawartych w niej informacji istotnych dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego

 

 

Dokument włączony w systemie do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty

 

 

Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta

 

 

System umożliwia prowadzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i zamieszczania w niej lub dołączania do niej:

 

 

1) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

 

 

2) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

 

 

3) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

System osobie kierującej na badanie lub konsultację umożliwia zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacji z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji

 

 

System umożliwia przeprowadzającemu badanie lub konsultację zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyników tych badań lub konsultacji

 

 

System umożliwia Zamawiającemu rejestrowanie, prowadzenie danych w postaci elektronicznej niezbędnych, aby sporządzić w szczególności:

 

 

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby;

 

 

2) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie:

 

 

a) księgi głównej przyjęć i wypisów,

 

 

b) księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć,

 

 

c) listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego,

 

 

d) księgi chorych oddziału,

 

 

e) księgi raportów lekarskich,

 

 

f) księgi raportów pielęgniarskich,

 

 

g) księgi zabiegów,

 

 

h) księgi bloku operacyjnego albo sali operacyjnej,

 

 

i) księgi pracowni diagnostycznej;

 

 

3) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, skierowania lub zlecenia na świadczenia zdrowotne realizowane poza jednostkami Zamawiającego oraz z dokumentacji dla celów określonych w odrębnych przepisach;

 

 

4) dokumentację zbiorczą zewnętrzną składającą się z dokumentacji prowadzonej dla celów określonych w odrębnych przepisach

 

 

System rejestr danych Historii choroby zakłada niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do szpitala

 

 

System wyświetla całą dokumentację medyczną pacjenta w sposób ustrukturyzowany, a prezentacja struktury odpowiada obowiązującym przepisom

 

 

System umożliwia przeglądanie zawartości dokumentacji medycznej przez uprawnionych użytkowników

 

 

Dostęp do dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z elektroniczną dokumentacją ekranów systemu medycznego mających taką możliwość

 

 

System przechowuje informacje w sposób dający możliwość udostępnienia, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w formacie XML i PDF

 

 

W przypadku, gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, system daje możliwość korzystania z funkcji zintegrowanego modułu archiwum cyfrowej dokumentacji oraz zintegrowanego modułu archiwum PACS i przechowywania w systemie informatycznym wszystkich dokumentów w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji medycznej

 

 

System umożliwia w przypadku wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentacji wydawanie na życzenie pacjenta albo zniszczenie w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, a w przypadku oświadczeń pacjentów odnotowanie zarchiwizowania dokumentu w archiwum medycznym po wykonaniu cyfrowego odwzorowania i załączeniu go do archiwum elektronicznej dokumentacji medycznej

 

 

W przypadku, gdy istnieje potrzeba udostępniania w postaci papierowych wydruków dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, osoba upoważniona przez Zamawiającego ma możliwość potwierdzenia ich zgodności z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatrzenia swoim oznaczeniem

 

 

Dokumentacja wydrukowana z systemu umożliwia identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych

 

 

W przypadku przeniesienia dokumentacji z innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji system przyporządkowuje datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona

 

 

System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę.

 

 

Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów.

 

 

Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.

 

 

Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych.

 

 

Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których elektroniczna postać nie jest przechowywana w Oprogramowaniu - np. indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów radiologicznych przechowywanych w PACS.

 

 

PRZEGLĄDANIE ORAZ DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Dostęp do wybranych dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z dokumentami ekranów systemu medycznego

 

 

Przeglądanie zawartości dokumentów możliwych do wydrukowania wyłącznie w postaci plików PDF niedających możliwości nanoszenia przez użytkownika zmian bez wprowadzenia ich w systemie

 

 

Możliwość przeglądania zawartości archiwum dla uprawnionych użytkowników

 

 

Możliwość przeszukiwania zawartości archiwum według zdefiniowanych kryteriów

 

 

Dostęp do archiwum z poziomu systemu medycznego (minimum Oddział, Izba przyjęć, Poradnia, Gabinet) bez konieczności zmiany modułu i ponownego logowania się do systemu

 

 

Dostęp do zawartości archiwum z poziomu danych pobytu pacjenta

TAK

 

Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta danych.

 

 

System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji:

 

 

- w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w Zamawiającego

 

 

- pacjentom i ich opiekunom

 

 

- podmiotom upoważnionym (np. Prokurator)

 

 

 

 

 

CYFROWE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH

 

 

Wpisy w danych dokumentacji medycznej oznaczone są czasem wprowadzenia oraz opatrzone oznaczeniem osoby dokonującej wpisu lub zmian

 

 

System otwarty jest na możliwość opatrywania określonych wpisów podpisem elektronicznym oraz oznaczania czasem

 

 

System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum elektronicznego dokumentacji medycznej

 

 

Możliwość automatycznego zarchiwizowania dokumentacji medycznej na daną chwilę (w tym opcja automatycznego archiwizowania po elektronicznym podpisaniu) i przechowanie go w formacie PDF

 

 

Istnieje możliwość przygotowania eksportu całości danych dokumentacji medycznej w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym

 

 

Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 

 

Generowanie wydruków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

 

 

Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj. księgi

 

 

Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza Oprogramowaniem Zamawiającego, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych

 

 

Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej

 

 

Możliwość weryfikacji podpisu

 

 

Możliwość weryfikacji integralności dokumentu

 

 

Możliwość wydruku dokumentu

 

 

Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji.

 

 

Repozytorium EDM musi umożliwiać:

 

 

- rejestrację dokumentu

 

 

- pobieranie dokumentów w formacie XML

 

 

- pobieranie dokumentów w formacie PDF

 

 

- wyszukiwanie materializacji dokumentów

 

 

Repozytorium EDM musi współdzielić z Oprogramowaniem Zamawiającego:

 

 

- słownik jednostek organizacyjnych,

 

 

- rejestr użytkowników,

 

 

- rejestr pacjentów,

 

 

Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu

 

 

Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriów

 

 

Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania.

 

 

Cyfrowe archiwum medycznej jest modułem dostarczonym przez Wykonawcę zintegrowanym z modułem elektronicznej dokumentacji medycznej

 

 

Możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnym formacie, w tym PDF

TAK

 

Możliwość przechowywania dokumentów podpisanych lub niepodpisanych podpisem elektronicznym

 

 

Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta

 

 

System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów

 

 

System zapewnia oznaczenie czasu i jednoznaczne przypisanie osoby dodającej dokument cyfrowy

 

 

System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów

 

 

Przechowywanie w systemie informatycznym wszystkich dokumentów w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność z dokumentacją prowadzaną w module elektronicznej dokumentacji medycznej

 

 

 

 

 

CYFROWY PODPIS DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH

 

 

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów w formacie PDF

 

 

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów

 

 

 

 

 

AUTORYZACJA WYNIKÓW USŁUG MEDYCZNYCH

 

 

System HIS jest wyposażony w funkcjonalność autoryzacji wyników usług.

 

 

Możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz oznaczenia czasem

 

 

System zapewnia oznaczenie czasu i jednoznaczne przypisanie osoby dodającej dokument cyfrowy

 

 

Autoryzacja wyniku polega na złożeniu pod wpisanym wynikiem podpisu zgodnie z regułą autoryzacji zdefiniowaną dla danego formularza badania / usługi.

 

 

W przypadku, gdy zdefiniowana została reguła autoryzacji, po wpisaniu wyniku badanie otrzyma status Wynik do weryfikacji. Na ekranie wyniku występuje tabela autoryzacji reprezentująca regułę autoryzacji z listą niezbędnych podpisów / autoryzacji.

 

 

Reguły autoryzacji można definiować w module administracyjnym systemu HIS dla każdego z formularzy usług z osobna.

 

 

Istnieje możliwość wyznaczenia konkretnego użytkownika, od którego oczekiwane jest złożenie podpisu pod badaniem/usługą.

 

 

Po wskazaniu konkretnego użytkownika autoryzującego, wybrany użytkownik powinien pojawić się w tabeli autoryzacji badania/usługi w wierszu z wybranym typem użytkownika.

 

 

Możliwość zmiany osoby wyznaczonej do autoryzacji przez wyszukanie w jej miejsce innego użytkownika.

 

 

Jeśli jakaś osoba jest wyznaczona do złożenia podpisu, to tylko ona może go złożyć.

 

 

Nie można wyznaczyć jednej osoby dwa razy

 

 

Użytkownik, który otwiera okno wyniku badania musi należeć do typu użytkownika, który jest wyznaczony do autoryzacji, by mógł zobaczyć tabelę z listą podpisów/autoryzacji do złożenia.

 

 

W tabeli autoryzacji prezentują się typy podpisów użytkowników, które są wymagane bądź opcjonalne do pełnej autoryzacji, czyli takiej sytuacji, gdy złożone będą wszystkie podpisy obowiązkowe.

 

 

Jednoznaczne oznaczenie podpisów obowiązkowych i opcjonalnych.

 

 

Gdy podpis danego typu zostanie złożony, to obok nazwy typu podpisu pojawi się imię i nazwisko osoby, która ten podpis złożyła oraz data złożenia podpisu.

 

 

Autoryzacja zostanie zakończona pozytywnie, jeśli spełnione są następujące warunki:
- Poprawny login użytkownika
- Poprawne hasło użytkownika
- Użytkownik należy do typu użytkownika wybranego w tabelce autoryzacji
- Typ użytkownika ma uprawnienie do autoryzacji
- Nie ma jeszcze złożonego podpisu tego samego użytkownika w jednym badaniu
- Wybrany typ podpisu w tabeli autoryzacji nie jest jeszcze złożony

 

 

W przypadku, gdy przed złożeniem podpisu, użytkownik zmodyfikował jakiekolwiek dane w wyniku badania, zostanie poproszony o potwierdzenie tej decyzji, gdyż wiąże się ona z zapisem wyniku oraz cofnięciem procesu autoryzacji do początku (nadaniu badaniu statusu początkowego z reguły autoryzacji - wszystkie podpisy będzie trzeba złożyć ponownie). Następnie użytkownik będzie mógł autoryzować zmieniony wynik.

 

 

Każdy złożony podpis w tabelce autoryzacji jest natychmiast zapisywany.

 

 

 

 

 

SKANOWANIE DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH DO EDM oraz HIS

 

 

Możliwość zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta

 

 

bezpośrednie skanowanie dokumentów poziomu oprogramowania systemu szpitalnego klasy HIS, poprzez integrację z dowolnym skanerem pracującym pod kontrolą systemu MS Windows

 

 

zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta lub do pobytu

 

 

bezpośrednie wskazania pliku ze skanem dokumentu i podpięcie go do rekordu pacjenta lub pobytu

 

 

Dodanie komentarza do skanowanego pliku

 

 

Dodanie do skanowanego dokumentu dodatkowych cech (tagi) umożliwiających szybsze wyszukiwanie dokumentów

 

 

Możliwość wyboru typu skanowanego dokumentu

 

 

Możliwość wyszukiwania zeskanowanych dokumentów bezpośrednio w systemie HIS, z wykorzystanie takich kryteriów jak: nazwisko pacjenta, nazwa pobytu, typ dokumentu, data archiwizacji)

 

 

 

 

 

RECEPTY

 

 

Moduł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów Systemu.

 

 

Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział.

 TAK

 

Wydruku recepty lekarskiej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

 

 

Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych według nazwy lub substancji czynnej.

 

 

Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum nazwę, substancję czynną, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę..

 

 

Możliwość tworzenia słownika leków recepturowych i zarządzania tym słownikiem.

 

 

Słownik leków wykorzystywany do wypisywania recept jest automatycznie aktualizowany przez system do najnowszych wersji; dodatkowo z poziomu modułu administracyjnego możliwość wykonania importu słownika leków.

 

 

Moduł umożliwia tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych.

 

 

Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań (także niepełnych opakowań), dawkowania, odpłatności, dodania komentarza, zastrzeżenia zamiany leku.

 

 

Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia.

 

 

Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia).

 

 

Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, na receptę wstawia się lekarz prowadzący (oddział) lub lekarz z wizyty. Użytkownik może te dane zmieniać, przy czym lekarza może wybrać ze słownika lekarzy w Systemie.

 

 

Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty.

 

 

Użytkownik ma możliwość wyboru drukarki z centralnego serwera wydruków, na której nastąpi wydruk.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza poprzez import z pliku xml lub poprzez ręczne zdefiniowanie zakresu.

 

 

Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę.

 

 

Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji i na każdą oddzielną umowę z NFZ, wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń.

 

 

System podczas wprowadzania numerów recept automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru recepty.

 

 

System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza.

TAK

 

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybieranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala w Systemie

 

 

System automatycznie wyświetla licznik numerów recept pozostałych do wykorzystania.

TAK

 

System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi.

 

 

Układ formularza do tworzenia/edycji recepty jest zgody z wydrukiem.

 

 

Układ formularza do tworzenia/edycji listy leków jest zgodny z wydrukiem.

 

 

W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL opiekuna zapisany w systemie.

 

 

Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji.

 

 

System blokuje możliwość edycji lekarza na recepcie, gdy został wykorzystany numer recepty z puli danego lekarza.

 

 

System umożliwia usuwanie zapisanych recept. Usunięcie recepty skutkuje odzyskaniem numeru recepty i włączeniu go do puli numerów recept do wykorzystania.

 

 

Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko da użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami.

 

 

System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty.

 

 

System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty, jednak umozliwia ponowny wydruk

 

 

System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty

 

 

Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem.

 

 

Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi.

 

 

Zapisane recepty są widoczne w funkcji wystawiania recept po ponownym uruchomieniu funkcji.

TAK

 

Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę.

 TAK

 

Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem.

 TAK

 

System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem.

 

 

System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu.

 

 

System umożliwia kopiowanie recept i leków na podstawie historii wystawionych recept.

 

 

System w funkcji wystawiania recept prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę.

 

 

System umożliwia wydruk pustych recept dla pacjenta (recept, na których lekarz będzie mógł ręcznie wprowadzić same nazwy leków, odpłatność i dawkowanie).

 

 

System umożliwia wyszukiwanie zamienników leków (zamienniki, zamienniki tańsze, zamienniki dawka, zamienniki dawka tańsze, po substancji czynnej).

 

 

System posiada opcję konfiguracyjną umożliwiającą zdefiniowanie minimalnej ilości recept, której przekroczenie skutkowało będzie pojawianiem się komunikatu ostrzegawczego podczas wejścia przez użytkownika do modułu Wystawiania recept.

 

 

System posiada funkcję zarządzania pulami recept. Uprawniony użytkownik ma możliwość wyszukania lekarzy o dowolnej ilości pozostałych recept.

 

 

Moduł umożliwia wgląd do listy leków podawanych pacjentowi podczas pobytu w szpitalu i zapisania ich na recepcie.

TAK

 

Moduł umożliwia wprowadzanie i sprawdzanie interakcji pomiędzy lekami.

 

 

 - lista leków musi być zawężona tylko do leków występujących w Polsce, zarówno pod względem liczny tabletek w opakowaniu i jak i dawki leku

- lista refundaycyjna zmienia się co 2 m-ce, zatem musi być aktualizawona co 2 m-ce 

 

ZLECENIA MEDYCZNE

 
Brak rozpoznania ICD-10 powinno blokowac mozliwosc zleceniaZlecenia diagnostyczne (RM i TK) wydane wewnętrznie przez poradnię muszą być zaciągane automatycznie, a nie pobierają się dane ze skierowania do poradni
 

System obsługuje zlecenia we współpracy z modułem zleceń i modułami specjalizowanymi – wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń Medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.

TAK

 

Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna).

TAK

 

Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia.(czas pobrania próbki, moment rejstracji w pracowni diagnostycznej, czas autoryzacji wyniku w pracowni)

TAK

 

Możliwość umieszczenia na jednym ekranie w postaci tabeli lub wykresu (w celu porównania) wyników badań diagnostycznych z dawkami leków np.: poziom glukozy we krwi a dawki insuliny.

TAK

 

Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania).

TAK

 

Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek na podstawie zewidencjonowanego podczas wykonania zlecenia zużycia zasobów.

 

 

Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Usługa (Badanie/operacja/konsultacja) może mieć przypisane kody ICD9 z możliwością wskazania jednego, domyślnego. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem domyślnego kodu ICD9. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie, czy zostały dokonane w module statystyka, czy w module zleceń medycznych.

 

 

System ostrzega, że zlecana usługa już jest zlecona w zdefiniowanym przez administratora okresie czasu, w celu wyeliminowania przypadkowego podwójnego zlecenia tego samego badania.

TAK

 

Możliwość powtarzania zleceń na podstawie już istniejących. Funkcja dostępna jest z ekranu prezentującego zlecenia i wyniki pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyboru zleceń, które chce powtórzyć.

TAK

 

Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta w chwili zlecania (każdy użytkownik indywidualnie dla siebie może włączyć lub wyłączyć tę funkcję)

 

 

Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.

 

 

Możliwość zleceń badań przedmiotowych niepowiązanych z pacjentem (np. badania czystościowe, wymazy z brudowników, czy też wymiana żarówki w urządzeniu).

 

 

System posiada oddzielną listę roboczą do śledzenia statusu oraz wykonania zlecenia przedmiotowego.

 

 

Możliwość rejestrowania wartości Wagi, Wzrostu, grupy krwi pacjenta poprzez formularz. System przy zapisie formularza aktualizuje te atrybuty w rekordzie medycznym pacjenta i przy kolejnych badaniach automatycznie podpowiada ostatnio uzupełnioną wartość.

 

 

Możliwość konfiguracji priorytetów zlecanych badań oraz definiowania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00).

 

 

Możliwość definiowania podręcznego panelu zleceń:
- definiowanie panelu ogólnego, jaki i spersonalizowanego dla użytkownika lub jednostki organizacyjnej na której przebywa pacjent,
- możliwość dodawania usług do panelu,
- możliwość dodawania grupy usług do panelu i wprowadzenia nazwy grupy,
- możliwość zlecania usług/grup usług z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku,
- możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku.
- możliwość zgrupowania paneli w zakładki
- możliwość zdefiniowana panelu dla wskazanych kodów diagnoz ICD-10 (panel pojawia się tylko dla pacjentów, ze wskazaną w konfiguracji diagnozą ICD-10).

 TAK

 

System posiada możliwość informowania użytkownika o wynikach badań. Użytkownik zlecający badanie może wskazać, o których wynikach badań chce zostać poinformowany poprzez powiadomienie systemowe, SMS lub e-mail. Użytkownik może wskazać innych użytkowników, którzy powinni zostać poinformowani o wynikach badań.

 

 

Stworzone przez użytkownika w panelu grupy usług wyszukują się również w polu wyszukiwania usług.

 

 

Prezentacja listy wszystkich zleconych badań

 

 

 Możliwość zlecania poprzez zaznaczanie/wybór z listy – bez konieczności każdorazowego zamykania listy i wyszukiwania badania od nowa.


 

SZPITAL

 

 

RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ

 

 

Prowadzenie rejestru pacjentów wspólnego dla wszystkich modułów.

 

 

Możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów), a także wizyt ambulatoryjnych, stacji dializ, diagnostyki.

 

 

Wyszukiwanie pacjentów według co najmniej wymienionych parametrów:
* imię,
* nazwisko,
* nazwisko rodowe pacjenta,
* identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,
* PESEL,
* wiek,
* płeć,
* data urodzenia,
* Numer Księgi Głównej,
* data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,
* Numer karty RUM,
* Miejscowość, ulica, kod administracyjny,
* Diagnozy/wykonane usługi,
* Zakodowane świadczenia NFZ.

 

 

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

 

 

Możliwość przypisania lekarza kwalifikującego przy przeniesieniu pacjenta na Oddział z Izby Przyjęć.

 

 

System posiada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość.

 

 

Obsługa list zablokowanych kart RUM

 

 

Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych:
- Nazwisko
- Płeć.

 

 

Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:
- dane osobowe,
- dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji),
- dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego),
- dane o ubezpieczeniu,
- dane o zatrudnieniu.

 

 

Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu przyjęcia pacjenta - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym.

 

 

System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.

 

 

System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .

 

 

System prowadzi wspólną bazę pacjentów i krewnych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych (np. raz jako pacjent i drugi raz jako krewny).

 TAK

 

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

 

 

System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta.

 

 

System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z tzw. błędnym numerem PESEL (m.in. na potrzeby obsługi zdarzających się błędnie wydanych numerów PESEL).

 

 

System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL.

 

 

Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze.

 

 

Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skutkuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych.

 

 

System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta.

 

 

Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów.

 

 

Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć z możliwością odnotowania następujących danych:
- tryb przyjęcia,
- dane skierowania,
- rozpoznania ze skierowania,
- dane o płatniku,
- lekarz przyjmujący.

 

 

Zarządzanie słownikami lekarzy i jednostek kierujących:
- dodanie nowego wpisu do rejestru,
- edycja istniejącego wpisu,
- usunięcie istniejącego wpisu.

 

 

System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego.

 

 

Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu.

 

 

Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM

 

 

Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów.

 

 

Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem na Izbie Przyjęć:
- rozpoznanie wstępne,
- rozpoznanie ze skierowania,
- wywiad,
- badania,
- zastosowane leczenie,
- zalecenia.

 

 

Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI oraz powierzchni ciała
Dla gin/poł możliwość obliczenia terminu porodu wg OM, I USG

 

 

Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych.

 

 

Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi na Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje).

 

 

Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych na Izbie Przyjęć zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta.

 

 

Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala – automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych.

 

 

Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i kierunku wypisu pacjenta.

 

 

Odnotowanie udzielenia porady ambulatoryjnej na Izbie Przyjęć – automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych.

 

 

Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej

 

 

Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu porady ambulatoryjnej - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym.

 

 

Zakończenie pobytu na izbie przyjęć przyjęciem na oddział.

 

 

Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta.

 

 

Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę.

 

 

Przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta.

 

 

Skierowanie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania trybu przyjęcia, określenia lekarza i jednostki kierującej, wydruku pierwszej strony historii choroby.

 

 

Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. Przynajmniej wprowadzenie informacji tekstowej z listą zostawionych przedmiotów.

 

 

Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział.

 

 

Obsługa wielu Ksiąg Głównych.

 

 

Blokada możliwości przyjęcia na Izbę Przyjęć pacjenta aktualnie przebywającego w szpitalu (na izbie przyjęć, bądź na oddziale).

 

 

Blokada możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale.

 

 

Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział.

TAK

 

Dla łóżek możliwe jest określenie restrykcji do walidacji płci przyjmowanych pacjentów:
Walidacja podczas przyjęcia pacjenta na odział będzie działała w następujący sposób:
Jeżeli sala będzie określona jako:
- Męska (lub żeńska), próba przyjęcia na oddział pacjenta płci przeciwnej spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia i zablokuje takie przyjęcie.
- Dynamiczna - pierwszy przyjęty pacjent determinuje rodzaj sali. Od chwili jego przyjęcia walidacja uniemożliwi przyjęcie pacjenta płci przeciwnej. Jeżeli na sali już wcześniej znajdowali się pacjenci różnej płci, aplikacja wyświetli o tym ostrzeżenie.
- Nieokreślona (koedukacyjna) - walidacja wyłączona, więc na salę jednocześnie mogą zostać przyjęte kobiety i mężczyźni.

TAK

 

Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział.

 

 

Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć wraz z wpisem do Księgi Zgonów.

 

 

Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby:
- wstępnych – ze skierowania,
- dodatkowych,
- przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta).

 

 

Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta.

 

 

Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do:
- wyszukania pacjenta,
- wyszukania pobytu,
- informacji o pacjencie,
- przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta.

 

 

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie.

 

 

Przegląd i wydruk ksiąg:
- Księga Główna,
- Księga Oczekujących,
- Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
- Księga Zgonów.

 

 

Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta na Izbie Przyjęć w zakresie gromadzonych w systemie danych:
- Karta Informacyjna Izby Przyjęć,
- Karta informacyjna pacjenta z UE,
- Karta Nowotworowa,
- Karta Zgonu.

 

 

System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:
- dziennik ruchu chorych,
- lista pacjentów przyjętych do szpitala,
- lista pacjentów przebywających w oddziale,
- lista pacjentów wypisanych ze szpitala,
- raport dzienny,
- raport niepełnych danych pacjentów,
- raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu).

 

 

System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej.

 

 

System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta.

 

 

System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10

 

 

Przy przyjęciu pacjenta system ostrzega, że pacjent był już hospitalizowany w okresie krótszym niż 14 dni.

 

 

Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji np. Nagły (czerwony), Pilny (żółty), Stabilny. Wpływa to na prezentację pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru).

 

 

 

 

 

RUCH CHORYCH - ODDZIAŁ

 
System musi uniemozliwiac przyjecie pacjenta do poradni jezeli pacjent jest w trakcie hospitalizaccji na oddziale

TAK

 

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów), poradni, diagnostyki, stacji dializ.

 

 

 • Wyszukiwanie pacjentów minimum według parametrów:
  * imię,
  * nazwisko,
  * nazwisko rodowe pacjenta,
  * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,
  * PESEL,
  * wiek,
  * płeć,
  * data urodzenia,
  * lekarz prowadzący,
  * Numer Księgi Głównej,
  * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,
  * Numer karty RUM,
  * Miejscowość, ulica, kod administracyjny,
  * Diagnozy/wykonane usługi/zakodowanie świadczenia NFZ.

 • Kraj

 • Kod kreskowy z opaski pacjenta

Wg źródła finansowania świadczenia (NFZ, komercja- z podziałem na umowy z kontrahentami, badania kliniczne itp.)
*Wyszukiwania po datach przyjęcia oraz po ICD10.

 

 

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

 

 

System posiada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość.

 

 

Kopiowanie danych opisowych z poprzednich pobytów Pacjenta, do pobytu bieżącego. Funkcja umożliwia skopiowanie wprowadzonej w systemie danej opisowej w jednym z poprzednich pobytów pacjenta do bieżącego pobytu. Naciśnięcie wskazanego hiperlinka do istniejącego opisu, skopiuje dane do pobytu bieżącego.

 

 

Obsługa list zablokowanych kart RUM

 

 

System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.

 

 

System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .

 

 

Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych:
* Nazwisko
* Płeć.

 

 

Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:
- dane osobowe,
- dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji),
- dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego),
- dane o ubezpieczeniu,
- dane o zatrudnieniu.

 

 

Możliwość przyjęcia pacjenta na izbę przyjęć bezpośrednio z modułu Oddział.

 

 

System prowadzi wspólną bazę pacjentów i krewnych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych (np. raz jako pacjent i drugi raz jako krewny).

 

 

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

 

 

System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta.

 

 

System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z błędnym numerem PESEL: w momencie zatwierdzenia błędnego numeru PESEL system ponownie prosi o jego zatwierdzenie i jeśli będzie zatwierdzony to zostanie zapisany.

 

 

System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL.

 

 

Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze.

 

 

Możliwość oznaczenia pacjentów jako VIP, co skutkuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych.

 TAK

 

System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta

 

 

Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów.

 

 

Przyjęcie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania następujących danych:
- tryb przyjęcia,
- dane skierowania,
- rozpoznania ze skierowania,
- dane o płatniku,
- lekarz przyjmujący.

- dane osób do kontaktu 

 

Możliwość przyjęcia pacjenta na oddział z pominięciem Izby Przyjęć.

 

 

System ostrzega lub uniemożliwia rejestrowanie zleceń lekarskich np. na badania, ordynowanie
leków w przypadku nie przypisania pacjentowi lekarza prowadzącego.

 

 

Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu.

 

 

Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział.

 

 

Możliwość ręcznej edycji numeru Księgi Głównej.

 

 

Obsługa wielu Ksiąg Głównych.

 

 

Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:
dodanie nowego wpisu do rejestru,
- edycja istniejącego wpisu,
- usunięcie istniejącego wpisu.

 

 

System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego.

 

 

Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu.

 

 

Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM

 

 

Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów.

 

 

Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta.

 

 

Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę.

 

 

Przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta.

 

 

System umożliwia odnotowanie dostarczenia skierowania oraz raport pacjentów, którzy nie dostarczyli skierowania po upływie 14 dni po wpisie na Kolejkę Oczekujących

 

 

Blokada możliwości ponownego przyjęcia na oddział pacjenta już przebywającego w tym czasie w szpitalu.

 

 

Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział.

 

 

Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział.

 

 

Możliwość anulowania przyjęcia pacjenta na oddział wraz z wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć.

 

 

Przeniesienie pacjenta na inny oddział z wpisem do Księgi Oddziałowej wraz z automatycznym lub ręcznym nadaniem numeru Księgi Oddziałowej.

 

 

Możliwość prowadzenia jednej Księgi Oddziałowej (wspólnej numeracji) dla kilku oddziałów.

 

 

Przy przenoszeniu pacjenta na inny oddział lub salę system podpowiada salę i lekarza prowadzącego na podstawie poprzednich pobytów pacjenta w ramach tej samej hospitalizacji.

 

 

Możliwość ręcznej edycji numeru Księgi Oddziałowej.

 

 

Możliwość anulowania przeniesienia na inny oddział, możliwość anulowania przyjęcia

 

 

Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem na oddziale:
- Rozpoznanie
- Rozpoznanie ze skierowania
- Wywiad
- Badania
- Zastosowane leczenie
- Epikryza
- Zalecenia.

 

 

System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10

 

 

System prezentuje na ekranie podsumowania pobytu pacjenta - diagnozy ICD-10 wraz z wprowadzonymi komentarzami.

 

 

System umożliwia kopiowania do bieżącego pobytu diagnozy ICD-10 wprowadzonej w dowolnym wcześniejszym pobycie pacjenta.

 TAK

 

W przypadku braku rozpoznania głównego na którymkolwiek oddziale w ramach hospitalizacji system pozwala na skopiowanie na ten pobyt diagnozy głównej z oddziału wypisowego.

 

 

System automatycznie podpowiada kodowanie diagnoz hospitalizacji na podstawie zakodowanych diagnoz w poszczególnych pobytach na oddziałach.

 

 

Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI i powierzchni ciała
Możliwość wyliczenia po dacie OMlub I USG TP

 

 

Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych.

 

 

Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi na oddziale elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje).

 

 

Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych na oddziale zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta.

 

 

Prowadzenie karty TISS w systemie.

 

 

Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta wraz z wpisem do Księgi Zgonów.

 

 

Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby:
- wstępnych – ze skierowania,
- końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współistniejące)
- przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta).

 

 

Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta.

 

 

Możliwość anulowania zleconych badań, leków i rezerwacji na ekranie wprowadzania zgonu pacjenta.

 

 

Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do:
- wyszukania pacjenta,
- wyszukania pobytu,
- informacji o pacjencie,
- przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta.

 

 

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie.

 

 

Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale.

 

 

Obsługa przepustek.

 

 

Przegląd i wydruk ksiąg:
- Księga Główna,
- Księga Oddziałowa,
- Księga Oczekujących,
- Księga Zgonów.

 

 

Prowadzenie i możliwość wydruku Historii Choroby: dane przyjęciowe, wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), przebieg leczenia, epikryza.

TAK

 

Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych:
- Historia Choroby,
- Karta Wypisowa,
- Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala,
- Karta Informacyjna.

 

 

Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych:
- Karta Statystyczna,
- Karta Nowotworowa,
- Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej do PSSE,
- Karta Zgonu.
Możliwość wypełniania i wydruku druków wewnętrznych szpitalnych

 • Karta Rejestracji Podejrzenia/Rozpoznanania Zakażenia Szpitalnego/Zakażenia Alertpatogenem

 • Karta oceny ryzyka kolonizacji/zakażenia alertpatogenem

 • Karta oceny ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego w czasie hospitalizacji
 

 

Możliwość prowadzania oceny Ryzyka powstania odleżyn - wg skali Nortona

 

 

System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:
- dziennik ruchu chorych,
- lista pacjentów przyjętych do szpitala,
- lista pacjentów przebywających w oddziale,
- lista pacjentów wypisanych ze szpitala,
- raport dzienny,
- raport niepełnych danych pacjentów,
- raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu),
- zestawienia wg jednostki chorobowej.

-lista pacjentów –przypadek nagły -przyjętych ponownie do szpitala w ciągu do 30 dni od poprzedniej hospitalizacji 

 

Przegląd i aktualizacja danych personalnych, ubezpieczeniowych z
możliwością generowania regularnych przypomnień w postaci ostrzeżeń podczas logowania o konieczności aktualizacji tych danych (alerty o pacjentach z dokładnością do Oddziału, w momencie
zalogowania użytkownika). System musi mieć możliwość definiowania które pola w danych personalnych i ubezpieczeniowych będą objęte alertami.

 

 

Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji np. Nagły (czerwony), Pilny (żółty), Stabilny. Wpływa to na prezentację pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru).

 

 

Możliwość odnotowywania faktu udzielenia informacji o pobycie pacjenta.

TAK

 

Możliwość zmiany lekarza prowadzącego podczas wypisu pacjenta.

 
Prowadzenie Rachunku Kosztów leczenia pacjenta

Możliwość kalkulacji wstępnej kosztów pobytu pacjenta (zgodnie z procedura ISO)


 

RUCH CHORYCH - STATYSTYKA

 

 

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).

 

 

Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:
- imię,
- nazwisko,
- nazwisko rodowe pacjenta,
- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,
- PESEL,
- wiek,
- płeć,
- data urodzenia,
- numer Księgi Głównej,
- data przyjęcia na Izbę Przyjęć lub oddział,
- lekarz prowadzący,
- numer karty RUM,
- miejscowość, ulica, kod administracyjny,
- diagnozy/wykonane usługi,
- zakodowane świadczenia NFZ.

 
Wyszukiwanie pacjentow przyjętych obcokrajowców/ z UE po tytule ubezpieczenia.
 

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

 

 

Obsługa list zablokowanych kart RUM

 

 

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

 

 

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych).

 

 

Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale.

 

 

Automatyczna aktualizacja karty statystycznej.

 

 

Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych:
- Historia Choroby,
- Karta Wypisowa,
- Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala,
- Karta Informacyjna.

 

 

Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych:
- Karta Statystyczna,
- Karta Nowotworowa,
- Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,
- Karta Zakażenia Szpitalnego,
- Karta Statystyczna Psychiatryczna,
- Karta Zgonu.

 

 

System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:
- dziennik ruchu chorych,
- lista pacjentów przyjętych do szpitala,
- historia zmian numerów ksiąg głównych,
- lista pacjentów przebywających w oddziale,
- lista pacjentów wypisanych ze szpitala,
- raport dzienny,
- raport niepełnych danych pacjentów,
- raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, po wybraniu pozycji na raporcie możliwość automatycznego wejścia do właściwego ekranu edycji kodowania),
- zestawienia wg jednostki chorobowej,
- miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów,
- średni czas pobytu wg jednostki chorobowej.

- miesięczne zestawienie ilości osobodni, liczby leczonych, średniego czasu pobytu, średnie obłożenie łóżka w podziale na jednostki organizacyjne TAK

 

Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienia ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie.

 

 

Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi:
- Centra Zdrowia Publicznego,
- NFZ.

 

 

System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej.

 

 

System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta.

 

 

Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt.

 

 

Kodowanie schematów ICD9:
- umożliwiające kodowanie w postaci tabelarycznej, gdzie wierszami są procedury a kolumnami poszczególne dni,
- możliwości wyboru przedziału czasu do zakodowania z możliwością wykluczenia poszczególnych dni,
- możliwość definiowania grup (schematów) procedur ogólnych jak i spersonalizowanych dla użytkownika oraz dla jednostki organizacyjnej,
- możliwość dodawania pojedynczej procedury do tabeli (nowe wiersze),
- możliwość dodawania zdefiniowanych wcześniej grup (schematów) procedur za pomocą jednego kliknięcia (bez szukania w słowniku),
- możliwość określenia osoby wykonującej indywidualnie dla każdej procedury i dnia

 

 

Możliwość weryfikacji kompletności danych w zakresie sprawozdawczości do NFZ i PZH.

 

 

System umożliwia automatyczne oznaczanie pobytów jako ratujących życie na podstawie konfiguracji diagnoz i trybów przyjęcia.

 

 

System umożliwia oznaczenie kodowanych świadczeń NFZ (wszystkich lub wybranych) jako nie do rozliczenia. W takim przypadku nie będą one przesyłane do NFZ.

 

 

 

 

 

MODUŁ ZAKAŻEŃ

 

 

Prowadzenie Rejestru Zakażeń Szpitalnych i Zakażeń Patogenami Alarmowymi

 

 

Rejestr Kolonizacji patogenami alarmowymi.

 

 

 • Karta oceny Karta oceny ryzyka kolonizacji/zakażenia alert patogenem

 • Karta oceny ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego w czasie hospitalizacji
 

 

Karta rejestracji podejrzenia/rozpoznania zakażenia szpitalnego/alertpatogenu

 

 

W przypadku wdrożenia modułu blok porodowy system automatycznie umieszcza dane o porodzie na arcie( patrz punkt wyżej)

 

 

Prowadzenie rejestru on-line wszystkich zakażeń szpitalnych.
-Zestawienie wg kwalifikacji zakażenia
- -Zestawienie wg czynników ryzyka wystapienia zakażenia szpitalnego
-Zestawienie wg rodzaju zakażenia

Zestawienie wg rodzaju patogenu alarmowego

 

 

Dostęp do wyników antybiogramów.

 

 

Dostęp do rejestru i wyników badań bakteriologicznych i szybkich testów immunoenzymatycznych ( kierunku wykrywania RSVi Rota,Adeno, Noro wirusa)

 

 

Dostep do rejestru badań obrazowych


 

 

Dostęp do rejestru badań laboratoryjnych

 

 

System umożliwia generowanie za pomocą wewnętrznego systemu powiadomień, informacji o akcjach użytkowników typu: zlecenie antybiotyku , zlecenie leku przeciwgrzybicznego w terapii p.o.i i.v.,leku przeciwwirusowego- powyżej 48h od daty i godziny rozpoczęciu hospitalizacji, pacjent gorączkujący >48h od daty przyjecia,pacjent z duża punktacją w karcie oceny ryzyka wystąpienia zakazenia szpitalnego. Można zdefiniować powiadomienie zespołu do spraw zakażeń ordynatora oddziału i lekarza prowadzącego-( kolorowa ikonka przy pacjencie),

 

 

Wprowadzanie informacji o implantach z datą wykonania zabiegu.

 

 

System ostrzega, gdy nie ma żadnej karty zakażenia, a jest co najmniej jeden zlecony/podany antybiotyk,lek przeciwgrzybiczy powyżej 48 h od rozpoczęcia hospitalizacji; funkcja wyświetli komunikat o braku karty zakażenia z informacją czy wystąpiło zakażenie czy nie. Dodatkowo zablokuje możliwość przeniesienia/wypisu takiego pacjenta do czasu uzupełnienia karty zakażenia.

 

 

System umożliwia przygotowanie zamówienia i umowy na leczenie szpitalne. W ramach zamówienia rejestrowana jest lista usług zamówionych przez pacjenta, rezerwowane są zasoby potrzebne do przeprowadzania hospitalizacji, w tym rezerwacja łóżka na oddziale.

 

 

Zamówienie może być przygotowane na podstawie wcześniej sporządzonej oferty.

 

 

System umożliwia wydruk zamówienia oraz formularza umowy na leczenie szpitalne.

 

 

System umożliwia na czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

 

 

System umożliwia obsługę zmian w zamówieniu/umowie lub całkowitego rozwiązania umowy na leczenie szpitalne.

 

 

Moduł integruje się z modułami medycznymi systemu szpitalnego umożliwiając przyjęcie, realizację zamówienia i wypis pacjenta ze szpitala.

 

 

System umożliwia rozliczenie hospitalizacji w zależności od posiadanych przez pacjenta uprawnień – integracja z modułem zarządzania kontraktami

 

 

System umożliwia rejestrację pacjenta na przyszłe hospitalizacje wraz z odnotowaniem zajętości łóżka w przewidywanym okresie pobytu pacjenta.

 

 

System prezentuje zajętość łóżek w salach dla pobytów obecnych i planowanych

 

 

System wspiera rozliczenia umowy z pacjentem poprzez:
- możliwość przyjęcia zaliczki (kwota wymaganej zaliczki może być wyliczana przez system)
- wystawienie faktury zaliczkowej
- wystawienie faktury końcowej
- możliwość korygowania powyższych faktur
- wystawienie dokumentów KP/KW dla operacji gotówkowych

 

 

System umożliwia planowanie przyjęć na hospitalizację z ubezpieczenia zdrowotnego, płatną przez firmę lub indywidualnie przez pacjenta.

 

 

 Możliwość nadawania oddzielnej numeracji kart/pacjentów dla różnych klinik i poradni


 

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W SZPITALU

 

 

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.

 

 

Możliwość elektronicznego podpisywania grupy danych opisowych zawartych na formularzu w danej zakładce. Podpisane są wszystkie dane opisowe, które muszą być zdefiniowane jako wymagane. W efekcie istnieje możliwość wstępnego uzupełnienia danych medycznych na formularzu przez pielęgniarkę do weryfikacji i podpisania przez lekarza.

 

 

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie.

 

 

W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7.

 

 

Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic kompletny).

 

 

Możliwość zapisu dowolnych elementów dokumentacji medycznej, minimum: obserwacje lekarskie, obserwacje pielęgniarskie, zalecenia, epikryza, notatki, wywiad epidemiologiczny, badanie, rozpoznanie. Dodatkowo administrator może podzielić poszczególne elementy na grupy i zakładki.

TAK

 

Możliwość definiowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty.

 

 

Raport Lekarski i pielęgniarski automatycznie pobierają informacje z modułu zleceń o zleconych badaniach.

 

 

Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented”

TAK

 

Możliwość zdefiniowania w systemie karty informacyjnej dla pacjenta zawierającej wyniki badań i procedur wykonanych podczas pobytu.

 

 

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.

 

 

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.

 

 

 Skierowania na badania zewnętrzne ( powiązane z KKL)

 

 

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

 

 

Moduł jest przeznaczony dla pielęgniarek i dostępny w module Oddział. Umożliwia zarządzanie procesem dokumentowania czynności opieki pielęgniarskiej, w szczególności w zakresie zapisu diagnoz i procedur, leczenia i pielęgnowania.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie planu opieki pacjenta, a następnie w razie potrzeby dodawanie dodatkowych pozycji w planie.

 

 

System umożliwia rejestrowania wykonań "czynności pielęgniarskich" na podstawie zdefiniowanego planu opieki.

 
System umożliwia wprowadzanie/podgląd komentarzy w planie opieki oddzielnie dla każdego dyżuru pielęgniarskiego.

 

 

Możliwość zapisu diagnoz i procedur (z uwzględnieniem klasyfikacji ICD9, ICD10) ze wskazaniem osób wchodzących w skład zespołów operacyjnych i znieczulających oraz ewentualnych uwag dotyczących przebiegu danego etapu leczenia, epikryzy, planowanego dalszego postępowania z pacjentem, zaleceń w postaci opisowej.

 

 

Kody klasyfikacji ICD mogą być przypisane do dowolnego fragmentu pobytu w szpitalu (w przypadku zmiany lekarza, oddziału).

 

 

W zapisywanych diagnozach ICD wyróżnia się diagnozę podstawową oraz diagnozy dodatkowe.

 

 

Możliwy jest zapis wielu kodów diagnoz i procedur.

 

 

Kody procedur pielęgniarskich identyfikują czynności diagnostyczne, terapeutyczne i pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarkę podczas hospitalizacji.

 

 

Dane opisowe, jakkolwiek są związane z konkretnymi zdarzeniami pacjenta, mogą być odnotowywane w sposób ciągły.

 

 

Definiowanie planu opieki pielęgniarskiej. W momencie rozpoczęcia opieki nad pacjentem pielęgniarka może:

TAK

 

- zdefiniować plan działań,

TAK

 

- wybrać elementy ze słownika i dodać je do listy,

TAK

 

- wybrać od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych.

TAK

 

Wybrane punkty będą poddawane obserwacjom podczas kolejnych dyżurów

 

 

Definiując plan można posłużyć się gotowym szablonem.

 

 

Wybrany zestaw czynności pielęgniarka może zapisać w kontekście pacjenta.

 

 

Można zapisać zestaw czynności jako nowy szablon, który będzie ogólnodostępny.

 

 

Rozwiązanie umożliwia odnotowanie realizacji czynności planu opieki pielęgniarskiej.

 

 

Dostępny jest panel zawierający wybrane diagnozy oraz wynikające z nich czynności, które będą wykonywane w trakcie hospitalizacji pacjenta. Rozwiązanie umożliwia:

 

 

- określenie kryterium zawężenia czasu dla wyświetlanych danych

 

 

- określenie osoby dokumentującej czynności

 

 

- przeglądanie czynności opieki pielęgniarskiej w czasie

 

 

Możliwość odznaczenia w systemie wykonanych czynności. Możliwość korekty w przypadku pomyłki.

 

 

Każda pielęgniarka po zakończonym dyżurze może wpisać w systemie ocenę działań w postaci danej opisowej (z możliwością użycia szablonów opisów i dodaniem własnych szablonów opisów).

 

 

Możliwość zarządzania słownikiem czynności pielęgniarskich.

 

 

Możliwość zdefiniowania dyżuru przynajmniej w podziale na części: dzień i noc.

 

 

Możliwość określania kategorii opieki pielęgniarskiej

 

 

Możliwość prezentacji tylko niewykonanych czynności.

 

 

Możliwość obsługi zmian o różnych godzinach rozpoczęcia i zakończenia.

 

 

Możliwość określenia przez administratora systemu ilości dni domyślnie prezentowanych na ekranie.

 

 

  Możliwość dokumentowania procesu pielęgnowania oraz procedur pielęgniarskich na podstawie dodawania czynności ze słownika (utworzenie szablonów różne dla różnych oddziałów) i możliwość dodawania nowych rekordów i obserwacji opisowych.
Zbiorczo po każdym dyżurze pielęgniarskim generowanie raportów z oddziału (obserwacja plus statystyka oznaczone podpisem elektronicznym)
Możliwość przeglądania dokumentacji pielęgniarskich i raportów z poprzednich pobytów
Księgi przyjęć - jedna dla kilku konkretnych klinik (wybranych)


 

 

SYSTEM IDENTYFIKACJI PACJENTA

 

 

System zaopatruje pacjenta w niezbędne znaki identyfikacyjne umieszczone na opaskach dedykowanych dla noworodków, dzieci, dorosłych bez konieczności korzystania z innej aplikacji niż moduł ruch chorych Systemu.

 

 

Znak identyfikacyjny powinien zawierać informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

 

 

Każda opaska może być zaopatrzona o skrócone informacje o szpitalu (krótka nazwa lub graficzny znak logo).

 

 

Możliwość nadruku kodu kreskowego 1D z numerem pacjenta Systemu HIS oraz umieszczony tekstem numer pacjenta, imię i pierwsza litera nazwiska (opcjonalnie pełne nazwisko) oraz data urodzenia pacjenta, kod płci (K lub M).

 

 

Możliwość nadruku dodatkowego kodu 2D na opaskach dla dzieci dorosłych kodu 2D z zakodowanymi pełnymi danymi identyfikacyjnymi pacjenta, możliwego do awaryjnego odkodowania za pomocą czytników 2D lub innych aplikacji odczytujących kody 2D dostępnych na urządzenia mobilne oparte na systemach Android, iOS, Windows Mobile w nagłych sytuacjach gdy system szpitalny jest niedostępny.

 

 

Drukowanie opaski pacjenta na sieciowej drukarce bez konieczności podglądu wydruku.

 

 

Współpraca z termiczną drukarką opasek, która nadrukowuje znaki identyfikacyjne dla pacjentów na systemach Windows oraz Linux. Wymienialne kasetki z opaskami w trakcie pracy. Rozdzielczość wydruku opasek 12 punktów na mm/300 dpi

 

 

Dostępność materiałów eksploatacyjnych u dystrybutorów w Polsce: opaski pokryte powłoką antybakteryjną, z wysoką odpornością na działanie wody i środków chemicznych, rozmiary dostosowane dla dzieci (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), dorosłych (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), niemowląt (standard oraz miękkie nylonowe).

 

 

Zgodność Systemu Identyfikacji pacjenta z minimum następującymi wymiarami opasek:
1. samoprzylepne
• dla dorosłych 25x279mm białe
• dla dorosłych 25x279mm czerwone
• dla dzieci 25x178mm białe
• dla dzieci 25x178mm czerwone
• dla niemowląt 25x152mm
• dla niemowląt miękkie-nylon: 19x195, druk 50, szer. 11mm
2. na zatrzask
• dla dorosłych 30x279mm + białe klipsy
• dla dzieci 25x178mm + białe klipsy

 

 

Obsługa pacjentów „NN”.

 

 

Automatyczne generowanie identyfikacji spójnej z danymi systemu szpitalnego.

 

 

Drukowanie opasek z wykorzystaniem centralnego serwera wydruków systemu szpitalnego dla wszystkich stacji roboczych Windows oraz Linux bez konieczności instalacji sterowników do drukarek znaków identyfikacyjnych na tych stacjach roboczych.

 

 

Automatyczny wydruk opaski pacjenta z poziomu systemu HIS bez konieczności podglądu na domyślnej drukarce (ale możliwość wskazania innej przez użytkownika) natychmiast po zapisaniu przyjęcia pacjenta w systemie. Istnieje dodatkowo możliwość drukowania awaryjnego dodatkowej opaski ad-hoc.

 

 

Możliwość wyszukania pacjenta wg identyfikatora z kodu kreskowego 1D w każdym module obsługi pacjenta systemu HIS z wyjątkiem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi.

 

 

Stała dostępność specjalnego pola do natychmiastowego wyszukiwania pacjenta według identyfikatora z kodu 1D przynajmniej w modułach Oddział, Izba przyjęć, Gabinet/Poradnia, Diagnostyka obrazowa, Blok operacyjny, Dializy, Patomorfologia, Statystyka.

 

 

 

 

 

MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW

 

 

Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej.

 

 

RAPORTY

 
Raport jako optymalizator kodowanych świadczeń JGP, który umożliwi wskazanie „sensownie” za nisko zakodowane hospitalizacje (raport pokazuje grupę zakodowaną i taką, która według wykonanych procedur i rozpoznań- algorytm wskaże grupę najdroższą możliwą do zakodowania).Raport, który wygeneruje listę pacjentów po procedurze lub grupie zabiegowej w danym okresie sprawozdawczym.Zestawienie statystyczne zgodne ze sprawozdawczością MZ (karty MZ-Szp) i poprawnie generowane (np. raport MZ-29 zawiera niezgodne dane – w dziale VII, gdzie wykazani są pacjenci z ruchem międzyoddziałowym jest mniej leczonych, niż w dziale VIII bez ruchu międzyoddziałowego.
 

Chorzy przyjęci do wybranej kliniki

 

 

Dane historyczne numerów ksiąg głównych

 

 

Dziennik ruchu chorych oddziału

 

 

Jednostki kierujące

 

 

Księga chorych oddziału

 

 

Księga główna przyjęć i wypisów

 

 

Księga oczekujących na udzielenie świadczenia

 

 

Księga raportów lekarskich

 
Księga odmów i przyjęć i porad ambul w IP, księga zabiegów, księga bloku operacyjnego/Sali operacyjnej, księga bloku porodowego/Sali porodowej, księga noworodków
 

Księga raportów pielęgniarskich

 

 

Księga zgonów

 

 

Lista pacjentów przebywających w szpitalu na oddziale

 

 

Lista pacjentów przyjętych do szpitala

 

 

Lista pacjentów według diagnoz

 

 

Lista pacjentów wypisanych ze szpitala

 

 

Lista świadczeń wg jednostek organizacyjnych

 

 

Miesięczne zestawienie ilości procedur

 

 

Pacjenci na liście oczekujących

 

 

Pacjenci przyjęci do szpitala spoza regionu

 

 

Pacjenci według długości pobytu

 

 

Pacjenci z odmową przyjęcia

 

 

Podsumowanie zdarzeń szpitalnych

 

 

Raport akcji użytkowników

 

 

Raport audytu danych osobowych

 

 

Raport dzienny

 

 

Raport lekarski

 

 

Raport list oczekujących

 

 

Raport martwych urodzeń

 

 

Raport niepełnych danych do PZH

 

 

Raport niepełnych danych pacjenta

 

 

Raport niezakodowanych pobytów pokazujacy m.in w przypadku przenoszonych pacjentów powinien pokazywać się każdy niezakodowany pobyt.

 
Miesięczne zestawienie ilości procedur wraz z kodem ICD-9 w podziale na jednostki zlecające / wykonujące procedurę (słownik jednostek zsynchronizowany ze słownikiem jednostek w Asseco).

Możliwość generowania ww. raportu wg wskazanego okresu, wybranych jednostek, wg osób zlecających.Raport powinien pokazywać także procedury zlecane do innych jednostek poza IMID (np. zlecenie badania odpłatnego w CZD, Szp. Bielańskim itp.)
 

Raport nowotworowy

 

 

Raport obłożenia łóżek

 

 

Raport obłożenia oddziału

 

 

Raport pacjentów na liście oczekujących

 

 

Raport pacjentów na przepustkach

 

 

Raport pacjentów przeniesionych

 

 

Raport pacjentów z ICD9 i ICD10

 

 

Raport pielęgniarski

 

 

Raport podwójnych pacjentów

 

 

Raport statystyki noworodkowej

 

 

Raport świadczeń

 

 

Raport wskaźników szpitalnych

 

 

Raport wykonanych świadczeń

 

 

Ruch chorych

 

 

Spis chorych szpitala

 

 

Sprawozdanie z pomocy doraźnej (dane do ZD4)

 

 

Stan łóżek w szpitalu

 

 

Średni czas pobytu według jednostki chorobowej

 

 

Zestawienie diagnoz i procedur

 

 

Zestawienie pobytów na liście oczekujących

 

 

Zestawienie przyjęć i wypisów

 

 

Zestawienie wypisów

 

 

Zestawienie zbiorcze do PZH

 

 

Zestawienie zgonów

 

 

Raport poświadczeń eWUŚ

 

 

Kontrola ubezpieczeń - pacjenci nieubezpieczeni

 

 

Raport podwójnych hospitalizacji

 

 

Raport zbiorczy wyników badań laboratoryjnych

 

 

WYDRUKI

 

 

Badanie przedmiotowe

 

 

Dane opisowe zbiorczo

 

 

Epikryza

 

 

Historia choroby pacjenta

 

 

Karta depozytowa

 

 

Karta informacyjna Izby przyjęć

 

 

Karta informacyjna pacjenta z UE

 

 

Karta informacyjna pacjenta z UE

 

 

Karta statystyczna

 

 

Karta wypisowa

 

 

Karta wypisowa z wynikami (uzupełniona automatycznie zgromadzonymi w systemie danymi; możliwość wyboru badań, które mają znaleźć się na karcie wypisowej danego pacjenta)

 

 

Karta rejestracji podejrzenia/rozpoznania zakażenia szpitalnego/alertpatogenu

 
Karta oceny ryzyka wystąpienia zakażenia pacjenta hospitalizowanego
 

Karta zgłoszenia choroby zakaźnej

 

 

Karta zgłoszenia nowotworu

 

 

Karta zgonu

 

 

Naklejki

 

 

Naklejki na probówki pacjenta

 

 

Obserwacje lekarskie

 

 

Odmowa przyjęcia

 

 

Porada ambulatoryjna (Izba przyjęć)

 

 

Raport kosztów pacjenta

 

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej

 

 

Skierowanie do szpitala

 

 

Upoważnienie

 

 

Wydruk koperty dla krewnego

 

 

Wydruk koperty dla pracodawcy

 

 

Wydruk zaświadczenia pacjenta

 

 

Wywiad

 

 

Wywiad epidemiologiczny

 

 

Zaświadczenie lekarskie

 

 

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną

 

 

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę

 

 

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową

 

 

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV

 

 

Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej

 

 

Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego noworodków

 

 

Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków

 

 

Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci

 

 

Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego / karta modyfikacji żywienia dzieci

 

 

Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)

 

 

Karta informacyjna dla lekarza POZ

 

 

Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka

 

 

Karta gorączkowa

 

 

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia

 

 

Okołooperacyjna Karta Kontrolna

 

 

Zlecenie na badanie grupy krwi

 

 

Zamówienie indywidualne na krew i jej składniki

 

 

Zlecenie na wykonanie próby zgodności

 

 

Zlecenie na krew do pilnej transfuzji

 

 

Karta TISS

 

 

Skierowanie na konsultacje

 

 

 

 

 

KOLEJKI OCZEKUJĄYCH - PLANOWANIE PRZYJĘĆ

 
Zintegrowany z systemem kolejkowym NFZobejmuje nie tylko SZPITAL, ale też ambulatorium i procedury diagnostyczne.Walicacja wszystkich wprowadzanych wymaganych danych do sprawozdawania kolejki. W przypadku nie wprowadzenia wszystkich danych brak możliwości zapisania do kolejki.Przesunięcie terminu przyjęcia powoduje automatyczne przesunięcie w kolejce oczekujących.
 

System udostępnia funkcjonalność księgi oczekujących umożliwiającą rejestrację zakresu informacji odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu w tym zakresie.

 

 

System udostępnia możliwość obsługi księgi oczekujących w formie listy oraz terminarza przyjęć.

 

 

System udostępnia możliwość definiowanie kolejek oczekujących oraz sprawozdawania raportów z kolejek oczekujących do NFZ wg aktualnego stanu prawnego.

 

 

System udostępnia widok podstawowy księgi oczekujących w następującym minimalnym zakresie: numer w księdze, status wpisu : otwarty, zamknięty, zgon, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL, data wypisu pacjenta, data planowanego przyjęcia pacjenta, skrót kolejki, oddział, płatnik (NFZ, komercyjny, jednostka zewnętrzna, brak), czy wypełniono skierowanie na hospitalizację

 

 

System udostępnia możliwość wyszukiwania wpisów w księdze oczekujących minimalnie wg: numer wpisu w księdze, numer PESEL pacjenta, nazwisko i imię pacjenta.

 

 

System umożliwia przyjęcie pacjenta zarejestrowanego w księdze oczekujących

 

 

System udostępnia listę (słownik) kolejek oczekujących zdefiniowanych dla jednostki wraz z możliwością odfiltrowania kolejek aktywnych oraz kolejek nie podpiętych.

 

 

System udostępnia funkcję grafików przyjęć, umożliwiającą określenie dziennego limitu ilościowego przyjęć pacjentów do wybranych oddziałów i umożliwia zdefiniowanie usługi głównej jaka powinna zostać wykonana podczas planowanej hospitalizacji.

 

 

Funkcja definiowania grafików przyjęć dostępna jest w systemie w postaci kalendarza, w którym kolorem oznaczone zostały soboty i niedziele, możliwe jest automatyczne ustawienie zaznaczenia na dniu bieżącym, możliwe jest uzyskanie widoku miesięcznego w formacie: kolejne tygodnie w wierszach, dni tygodnia w kolumnach, możliwe jest uzyskanie widoku miesięcznego w formacie: dni tygodnia w wierszach, kolejne tygodnie w kolumnach, możliwe jest uzyskanie widoku rocznego z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia nazw dni tygodnia.

 

 

Funkcja wpisu do kolejki oczekujących zawiera minimalny zakres danych: pacjent (wybór ze słownika pacjentów), data planowanego przyjęcia, pracownik rejestrujący (wybór ze słownika pracowników lub automatyczne ustawienie pola na podstawie pracownika zalogowanego do systemu), kod kolejki (system ogranicza wybór kolejek tylko do tych, które zostały przypisane do wybranego oddziału), skierowanie na hospitalizację: data skierowania, pracownik kierujący, jednostka kierująca, rozpoznanie ze skierowania, podstawa udzielenia świadczenia.

 

 

Zapisanie kolejnego planowanego przyjęcia w terminarzu powoduje wyświetlanie i aktualizację sumarycznej ilości pacjentów z przyjęciem zaplanowanym na dany dzień.

 

 

System sygnalizuje gradientem kolorów sytuację, w której ilość pacjentów zaplanowanych do przyjęcia na dany dzień zbliża się lub jest równa limitowi przyjęć na dany dzień.

 

 

Moduł powinien dotyczyć kolejek na Oddziały Szpitalne, do Zakładów i Poradni; zgodnie z wymogami NFZ na pracownię np. TK, MR, procedurę, powinien zawierać kody resortowe poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze struktura organizacyjną zamawiającego w podziale na Poradnie, Zakłady, Pracownie, Oddziały.

 

 

System umożliwia generowanie imiennej kolejki oczekujących (zgodnie z obowiązującym prawe, wymogami NFZ).

 

 

System umożliwia tworzenie raportów z kolejki oczekujących (zgodnie z wymogami NFZ: skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu, skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu z powodu udzielenia świadczenia, skreśleni z kolejki oczekujących w okresie 6 – miesięcy itd.)

 

 

System umożliwia raportowanie z listy oczekujących wg rodzaju wpisu: przypadek pilny, przypadek stabilny.

 

 

System umożliwia raportowanie wg średniego czasu oczekiwania na świadczenie (raport wg nazwisk i miejsca wykonania świadczenia, powinien pokazywać ilość dni).

 

 

System umożliwia tworzenie elektronicznych skierowań na hospitalizację. Tworzone skierowania odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu.

 

 

System umożliwia tworzenie elektronicznych skierowań przez użytkownika systemu podczas wizyty pacjenta w ambulatorium (kontekst wizyty), podczas pobytu pacjenta w szpitalu (kontekst pobytu szpitalnego) jak również wprowadzanie skierowań np. zewnętrznych z poza kontekstu wizyty lub pobytu.

 

 

Podczas tworzenia elektronicznego skierowania na hospitalizację system umożliwia wybór terminu przyjęcia pacjenta na podstawie stworzonych wcześniej grafików przyjęć do szpitala.

 

 

System udostępnia funkcję, za pomocą której uprawniony użytkownik może wyszukać listę wszystkich wprowadzonych elektronicznych skierowań dla wybranej jednostki organizacyjnej, grafików i zakresu dat - a następnie potwierdzić termin planowanego przyjęcia, anulować go lub przesunąć.

 

 

 

 

 

KOLEJKI OCZEKUJĄYCH - PLANOWANIE HOSPITALIZACJI

 

 

System udostępnia funkcjonalność księgi oczekujących umożliwiającą rejestrację zakresu informacji odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu w tym zakresie.

 

 

System udostępnia możliwość definiowanie kolejek oczekujących oraz sprawozdawania raportów z kolejek oczekujących do NFZ wg aktualnego stanu prawnego.

 

 

System udostępnia widok podstawowy księgi oczekujących w następującym minimalnym zakresie: numer w księdze, status wpisu : otwarty, zamknięty, zgon, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL, data wypisu pacjenta, data planowanego przyjęcia pacjenta, skrót kolejki, oddział, płatnik (NFZ, komercyjny, jednostka zewnętrzna, brak), czy wypełniono skierowanie na hospitalizację

 

 

System udostępnia możliwość wyszukiwania wpisów w księdze oczekujących minimalnie wg: numer wpisu w księdze, numer PESEL pacjenta, nazwisko i imię pacjenta.

 

 

System udostępnia listę (słownik) kolejek oczekujących zdefiniowanych dla jednostki wraz z możliwością odfiltrowania kolejek aktywnych oraz kolejek nie podpiętych.

 

 

System umożliwia przyjęcie pacjenta zarejestrowanego w księdze oczekujących

 

 

Funkcja wpisu do kolejki oczekujących zawiera minimalny zakres danych: pacjent (wybór ze słownika pacjentów), data planowanego przyjęcia, pracownik rejestrujący (wybór ze słownika pracowników lub automatyczne ustawienie pola na podstawie pracownika zalogowanego do systemu), kod kolejki (system ogranicza wybór kolejek tylko do tych, które zostały przypisane do wybranego oddziału), skierowanie na hospitalizację: data skierowania, pracownik kierujący, jednostka kierująca, rozpoznanie ze skierowania, podstawa udzielenia świadczenia.

 

 

Moduł powinien dotyczyć kolejek na Oddziały Szpitalne, do Zakładów i Poradni; zgodnie z wymogami NFZ na pracownię np. TK, MR, procedurę, powinien zawierać kody resortowe poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze struktura organizacyjną zamawiającego w podziale na Poradnie, Zakłady, Pracownie, Oddziały.

 

 

System umożliwia generowanie imiennej kolejki oczekujących (zgodnie z obowiązującym prawe, wymogami NFZ).

 

 

System umożliwia tworzenie raportów z kolejki oczekujących (zgodnie z wymogami NFZ: skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu, skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu z powodu udzielenia świadczenia, skreśleni z kolejki oczekujących w okresie 6 – miesięcy itd.)

 

 

System umożliwia raportowanie z listy oczekujących wg rodzaju wpisu: przypadek pilny, przypadek stabilny.

 

 

System umożliwia raportowanie wg średniego czasu oczekiwania na świadczenie (raport wg nazwisk i miejsca wykonania świadczenia, powinien pokazywać ilość dni).

 

 

System udostępnia funkcjonalność planowania hospitalizacji. Uprawniony użytkownik przed przyjęciem pacjenta, może zaplanować terminy wykonania poszczególnych usług - planując je w terminarzach poszczególnych pracowni i sal operacyjnych.

 

 

Podczas planowania hospitalizacji, użytkownik może wybrać tylko wolne terminy w terminarzach poszczególnych pracowni i sal operacyjnych.

 

 

Planowanie usług rezerwuje terminy dla wybranego pacjenta w poszczególnych terminarzach pracowni i sal operacyjnych.

 

 

Zaplanowane terminy wykonania usług nie uzyskują statusu zlecenia. Wymagają potwierdzenia przez lekarza po przyjęciu pacjenta do szpitala. Potwierdzenie przez lekarza planowanych usług nadaje im status zlecenia.

 

 

Po przyjęciu pacjenta do szpitala system komunikatem informuje lekarza, że wybrany pacjenta posiada wstępnie zaplanowane usługi, które wymagają potwierdzenia.

 

 

System umożliwia zmianę terminu planowanych usług weryfikując dostępność terminów w terminarzach poszczególnych pracowni i sal operacyjnych.

 

 

Podczas planowania hospitalizacji system udostępnia możliwość jednoczesnego wglądu do graficznej prezentacji kilku wybranych terminarzy pracowni i sal operacyjnych.

 

 

 

 

SYSTEMY AMBULATORYJNE

 

 

RECEPCJA AMBULATORYJNA

 

 

ZARZĄDZANIE BAZĄ PACJENTÓW

 

 

System prowadzi bazę pacjentów z możliwością przeglądania, dodawania, edycji danych.

 
System przypomina użytkownikowi o zleconych i nierozliczonych badaniach zewnętrznych, np. urodynamika.
 

Przeszukiwanie bazy pacjentów według zadanych kryteriów:
- wewnętrzny nr pacjenta,
- numer dokumentacji
- nazwisko i imię,
- PESEL
- firma (pracodawca)
- numer umowy
- wiek
- data urodzenia
- płeć
- data wizyty
- rozpoznanie

 

 

Zbierane dane o pacjencie:
- imiona,
- nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- płeć,
- imiona i nazwiska rodowe rodziców,
- rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
- numer PESEL,
- adres stały, adres korespondencyjny,
- dane kontaktowe (numery telefonów, e-mail),
- VIP (np. osoba publiczna lub inna, do której rekordu dostęp może być ograniczony),
- informacje o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Tak

 

System umożliwia zbieranie informacji o opiekunach prawnych pacjenta.

TAK

 

System umożliwia zbieranie informacji o osobach upoważnionych do odbioru dokumentacji.

TAK

 

Zbieranie informacji o ubezpieczeniu pacjenta.

 

 

Wprowadzanie informacji o deklaracjach POZ.

 

 

System prowadzi pełną historię zmian danych osobowych pacjenta. Przechowuje informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany.

 

 

System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.

 

 

System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .

 

 

Wydruk danych pacjenta.

 

 

Wydruk koperty na dokumentację

 

 

Wydruk formularza historii choroby

 

 

Zaawansowana funkcja wyszukiwania i scalania powielonych rekordów medycznych pacjenta z zachowaniem niezbędnej historii zmian.

 

 

Rezerwacja/rejestracja wizyt.

 

 

System obsługuje uprawnienia dla jednostek składających się z wielu poradni rozproszonych terytorialnie na postawie uprawnień użytkownika oraz wybranej lokalizacji. System umożliwia nadawanie uprawnień do funkcji Systemu w zależności od uprawnień użytkownika oraz obsługiwanej lokalizacji.

 

 

Wyszukiwanie terminu wizyty na podstawie zdefiniowanych grafików.

 

 

Możliwość wyszukania terminu wizyty na podstawie:
- usługi,
- lokalizacji,
- lekarza/urządzenia,
- języka komunikacji (w przypadku obcokrajowców),
- typu wizyty (standardowa, pierwsza, kontynuacja, wizyta pilna),
- wieku pacjenta.

 

 

System proponuje terminy wizyt w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu pracy lekarza. System nie posługuje się pojęciem „slotu czasowego o stałej liczbie minut”. Usługi w danym terminarzu mogą trwać rożną liczbę minut w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty, a system zapisując rezerwację blokuje dzienny terminarz na odpowiednią liczbę minut właściwą dla usługi i typu wizyty.

 

 

Wsparcie dla jednoczesnej rezerwacji wizyt z wielu stanowisk – Call Center

 

 

Możliwość odwołania rezerwacji wizyty

 

 

System umożliwia przypisanie języków, którymi włada pacjent i lekarz. Informacje te mogą być wykorzystane jako ułatwienie szybszego znalezienia lekarza komunikującego się z pacjentem podczas rejestracji/rezerwacji wizyty na przykład dla obcokrajowca, czy też znalezienia lekarza władającego językiem migowym.

 

 

System umożliwia rezerwację wizyty dodatkowej (tzw. overbooking) oraz mechanizm kontroli liczby wizyt dodatkowych.

 

 

System weryfikuje i prezentuje informacje o potencjalnych konfliktach między rezerwacjami:
- konflikt ze względu na pacjenta - pacjent posiada w tym czasie wizytę,
- konflikt ze względu na gabinet – gabinet jest zajęty w danym czasie przez innego lekarza,
- konflikt ze względu na lekarza – lekarz ma wyznaczoną wizytę z innym pacjentem.

 

 

Przeglądanie listy zaplanowanych wizyt w widoku tabelarycznym i w terminarzu graficznym.

 

 

Funkcja rejestracji wcześniej zaplanowanej wizyty.

 

 

Funkcja rejestracji wizyty bez wcześniejszego planowania.

 

 

Funkcja zlecania badań diagnostycznych. Podczas zlecania możliwość sprawdzenia grafika dostępności urządzenia diagnostycznego oraz zarezerwowania terminu.

 

 

Rejestracja wizyty z listy roboczej lub w kontekście pacjenta.

 

 

Rejestracja danych skierowania (data skierowania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie ze skierowania) podczas rejestracji wizyty.

 

 

Możliwość rejestracji wielu wizyt w ramach jednego skierowania.

 

 

Anulowanie zarejestrowanej wizyty.

 

 

Możliwość przeglądu i wydruku zaplanowanych wizyt dla pacjenta.

 

 

Możliwość przeglądu terminarza wizyt z gabinetu lekarskiego.

 

 

Wizyty na liście roboczej i planowaniu rejestracji są oznaczone kolorystycznie w celu szybkiego odnalezienia na liście wizyt o odpowiednim statusie (zarezerwowana, zaplanowana, wykonana itp.).

 

 

możliwość oznaczania tworzonych grafików kolorami widocznymi w planowaniu wizyt.

 

 

Lista robocza rejestracji umożliwia sortowanie po każdej kolumnie, rosnąco i malejąco.

 

 

Możliwość dowolnego ustawiania kolejności kolumn na podstawie domyślnego widoku listy roboczej wizyt rejestracji przez przeciągnięcie kolumny mechanizmem drag & drop.

 

 

Możliwość seryjnego wyszukiwania i rezerwacji terminów na cały cykl wizyt pacjenta, bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji rezerwacji w celu wyznaczenia kolejnych terminów dla serii wizyt.

 

 

System umożliwia rejestrację serii wizyt pacjenta z poziomu jednej funkcji.

 

 

Automatyczne prowadzenie kolejek oczekujących.

 

 

Pełna integracja z modułem eRejestracja. Moduł Recepcja i eRejestracja przy wyznaczaniu terminów korzystają z tej samej definicji grafików.

Możliwość ograniczenia/wyznaczenia terminów wizyt dostępnych dla e-rejestracji 

 

ZMIANA TERMINU WIZYTY

 

 

System umożliwia zmianę terminu jednej lub kilku wizyt z widoku graficznego terminarza z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop (przeciągnij i upuść).

TAK

 

System posiada funkcję listy roboczej wizyt do potwierdzenia w przypadku zmiany terminu wizyty.

 

 

System umożliwia wydruk listy wizyt do potwierdzenia przez pacjentów w przypadku zmiany terminu wizyty.

 

 

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ PACJENTA DO USŁUG

 

 

System posiada mechanizmy weryfikacji uprawnień pacjenta do wykonania usługi w ramach umowy (NFZ, medycyny pracy, abonamentu, itp) w momencie rezerwacji, a następnie ponownie na etapie rejestracji.

 

 

System prezentuje podczas rezerwacji i rejestracji uprawnienia pacjenta do wybranych usług.

 

 

Podczas rezerwacji/rejestracji wizyty należy wskazać uprawnienie, w ramach którego realizowana jest wizyta.

 

 

System zabrania użytkownikowi zarezerwowanie/rejestrację wizyty, jeżeli wybrane uprawnienie wygasło, nie aplikuje się do wybranej wizyty lub został przekroczony limit na wykonanie usługi.

 

 

System umożliwia włączenie funkcji przypominania użytkownikowi o braku danych o ubezpieczeniu zdrowotnym w funkcji edycji pacjenta, nie blokując jednocześnie dalszego przebiegu obsługi pacjenta.

 

 

 

 

 

PORADNIA GABINET

 

 

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, wizyt ambulatoryjnych, diagnostycznych.

 TAK

 

Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:
- imię,
- nazwisko,
- nazwisko rodowe pacjenta,
- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,
- PESEL,
- wiek,
- płeć,
- data urodzenia,
- numer dokumentacji pacjenta,
- dane wizyty (data, poradnia, lekarz).
- data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,
- numer karty RUM,
- miejscowość, ulica, kod administracyjny,
- diagnozy/wykonane usługi,
- zakodowane świadczenia NFZ.

 

 

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

 

 

Obsługa list zablokowanych kart RUM

 

 

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

 

 

System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.

 

 

System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .

 

 

Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu.

 

 

Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z wizytą pacjenta:
- Rozpoznanie,
- Wywiad,
- Badania,
- Zastosowane leczenie,
- Zalecenia.

 

 

Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI

 

 

Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych.

 

 

Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w trakcie wizyty elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje).

 

 

Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych podczas wizyty zabiegów.

 

 

Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej

 

 

System weryfikuje zapisy ambulatoryjne względem szpitalnych ze względu na wpisy wykluczające się zgodnie z wymogami NFZ.

 

 

Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów oczekujących na wizytę z informacją na co pacjent oczekuje oraz możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta

 

 

Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu wizyty pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę.

 

 

Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi.

 

 

Możliwość zakończenia wizyty poprzez odnotowanie faktu nie przyjęcia pacjenta do gabinetu z powodu: ucieczki, braku wolnego terminu, zgonu pacjenta. Anulowanie przyjęcia z podaniem powodu anulowania wizyty.

 

 

Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta.

 

 

Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do:
- wyszukania pacjenta,
- wyszukania wizyty,
- informacji o pacjencie,
- przeglądu wszystkich wizyt pacjenta.

 

 

System umożliwia wybór diagnoz które mają być wysłane do NFZ, np. w przypadku gdy wprowadzono w celach statystycznych więcej diagnoz niż można wysłać do NFZ.

 

 

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie.

 

 

Automatyczne nadanie numeru w Księdze Przychodni w momencie rejestracji pacjenta.

 

 

Przegląd i wydruk ksiąg:
- Księga Przychodni,
- Księga Oczekujących,
- Księga Zgonów.

 

 

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu

 

 

System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej.

 

 

System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej.

 

 

System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10.

 

 

Kodowanie schematów ICD9:
- umożliwiające kodowanie w postaci tabelarycznej gdzie wierszami są procedury a kolumnami poszczególne dni,
- możliwości wyboru przedziału czasu do zakodowania z możliwością wykluczenia poszczególnych dni,
- możliwość definiowania grup (schematów) procedur ogólnych jak i spersonalizowanych dla użytkownika oraz dla jednostki organizacyjnej,
- możliwość dodawania pojedynczej procedury do tabeli (nowe wiersze),
- możliwość dodawania zdefiniowanych wcześniej grup (schematów) procedur za pomocna jednego kliknięcia (bez szukania w słowniku),
- możliwość określenia osoby wykonującej indywidualnie dla każdej procedury i dnia

Prowadzenie Rachunku Kosztów leczenia pacjenta 

 

Obsługa/opis wizyty z poziomy jednego panelu/arkusza kolejne kroki jako kolejne zakładki

 

 

KARTA SZCZEPIEŃ

 

 

System umożliwia odnotowanie informacji o wykonanych szczepieniach ochronnych

 

 

Obsługa różnych typów szczepień wynikających z Programu Szczepień Ochronnych:
- szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku,
- szczepienia obowiązkowe osób szczególnie narażonych na zakażenie,
- szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie MZ .

 

 

Program szczepień - prezentacja programu szczepi dla dzieci i młodzieży z informacją o już wykonanych, zakwalifikowanych czy zaplanowanych szczepieniach.

 

 

Możliwość planowania szczepienia oraz wprowadzania informacji o odroczeniu/nieobecności pacjenta/ odmowie pacjenta/ zakwalifikowaniu/zwolnieniu ze szczepienia.

 

 

Odnotowanie informacji o wykonanym szczepieniu.

 

 

 

 

 

PORADNIA STATYSTYKA

 

 

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).

 

 

Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:
- imię,
- nazwisko,
- nazwisko rodowe pacjenta,
- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,
- PESEL,
- wiek,
- płeć,
- data urodzenia,
- numer dokumentacji pacjenta,
- dane wizyty (data, poradnia, lekarz).
- data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,
- numer karty RUM,
- miejscowość, ulica, kod administracyjny,
- diagnozy/wykonane usługi,
- zakodowane świadczenia NFZ.

 

 

Obsługa list zablokowanych kart RUM

 

 

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

 

 

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

 

 

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych).

 

 

W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta.

 

 

Przegląd i wydruk ksiąg:
- Księga Przychodni,
- Księga Oczekujących,
- Księga Zgonów.

 

 

Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienie ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie.

 

 

Integracja z gruperem AOS – wyznaczanie poprawnych grup AOS dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt.

 

 

Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty.

 

 

Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać w których dniach ma zostać zakodowany produkt.

 

 

Dla chemioterapeutyków z załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2011/DGL Prezesa NFZ system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'.

 

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W PORADNI

 

 

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje).

 

 

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie.

 

 

W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7.

 

 

Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic, kompletny).

 

 

Możliwość zdefiniowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty.

 

 

Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented”

 

 

Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni

 

 

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.

 

 

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.

 

 

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.

 

 

 

 

 

MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW

 

 

Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej.

 
Raport jako optymalizator kodowanych świadczeń, który umożliwi wskazanie „sensownie” za nisko zakodowane wizyty, tj. W11 zakodowane zamiast W12, W40 zamiast W42 (raport pokazuje grupę zakodowana i taką, która według wykonanych procedur- algorytm wskaże grupę najdroższą możliwą do zakodowania), bądź możliwość wybrania grupy zabiegowej zamiast specjalistycznej z tą samą liczbą punktów, np. Z100 a W11. Raport powinien uwzględnić, czy wizyta jest kolejno razowa, tzn. nie powinien pokazywać możliwość zamiany W11 (3,5 pkt.) na W40 (6 pkt.), jeżeli wizyta nie spełnia warunków wizyty pierwszorazowej, zgodnie z Rozporządzeniem MZ i Zarządzenia Prezesa NFZ. Raport: imię, nazwisko, PESEL, data wizyty, zakres umowy, zakodowana grupa, optymalna możliwa do zakodowania grupa.
 

RAPORTY w formie Excel)

 
raport, który wykaże wizyty zakodowane jako pierwszorazowe (W40, W41, W42, itd.) bez wcześniejszego zakodowania porady początkowej WP1 (w tej samej wizycie, bądź we wcześniejszej w danym zakresie).Raportu kodu efektu do programu badań prenatalnych. Potrzebna jest cała historia wizyt pacjentki w PBP, tj. te wizyty z kodem i te wizyty bez kodu.Raport MZ-15 oddzielnie dla komórek, czyli oddzielnie dla poradni 1 700 (dorośli) i dla poradni 1 701 (dzieci).Zestawienie statystyczne zgodne ze sprawozdawczością MZ i poprawnie generowane (np. nie dublujące się lub dane, które generowane są z innego raportu ilościowego nie pokrywają się.
 

Cennik usług

 

 

Dane raportu MZ-11

 

 

Dane raportu MZ-12

 

 

Dostępność usług na podstawie zajętości grafika

 

 

Grafik gabinetów

 

 

Grafik zasobów wg gabinetu

 

 

Grafik zasobów wg zasobu

 

 

Historia zmian w grafikach

 

 

Jednostki kierujące

 

 

Księga główna przychodni

 

 

Księga przyjęć dla poradni

 

 

Księga wizyt

 
Księga zabiegów
 

Lista lokalizacji

 

 

Lista personelu

 

 

Lista porad

 

 

Lista usług niezafakturowanych

 

 

Lista wizyt

 

 

Lista wizyt dla lekarza

 

 

Lista wizyt dla rejestracji

 

 

Lista wizyt na gabinet

 

 

Lista wizyt rozszerzona z danymi osobowymi

 

 

Pacjenci na liście oczekujących

 

 

POZ - wizyty bez deklaracji

 

 

Lista wizyt POZ

 

 

Raport deklaracji POZ

 

 

Raport liczby deklaracji POZ, wg wieku, wg lekarza

 

 

Raport akcji użytkowników

 

 

Raport audytu danych osobowych

 

 

Raport list oczekujących

 

 

Raport niepełnych danych pacjentów

 

 

Raport podwójnych pacjentów

 

 

Raport struktury wiek-płeć

 

 

Raport usług według płatnika

 

 

Raport wykonanych świadczeń

 

 

Rozszerzona lista wizyt

 

 

Sprawozdanie z ambulatoryjnej op.

 

 

Zestawienie diagnoz i procedur ICD-9 (ilości)

 

 

Zestawienie operacji miesięczne zestawienie z podziałem na jednostki organizacyjne

 

 

Raport niezakodowanych wizyt

 

 

Raport poświadczeń eWUŚ

 

 

Kontrola ubezpieczeń - pacjenci nieubezpieczeni

 

 

WYDRUKI

 

 

Karta informacyjna dla lekarza kierującego

 

 

Karta informacyjna pacjenta UE

 

 

Karta konsultacyjna

 

 

Karta konsultacyjna

 

 

Karta rejestracji

 

 

Nadruk na kopertę pacjenta

 

 

Naklejki pacjenta

 

 

Orzeczenie lekarskie

 

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej

 

 

Skierowanie do szpitala

 

 

Skierowanie na badanie

 

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 

 

Upoważnienie / brak upoważnienia

 

 

Wydruk danych pacjenta

 

 

Wydruk historii rezerwacji

 

 

Wydruk karty statystycznej

 

 

Wydruk listy wizyt

 

 

Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt

 

 

Wydruk wizyty

 

 

Zaświadczenie lekarskie

 

 

Historia choroby

 

 

Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ

 
Statystyka pacjentów komercyjnych – szpital w podziale na jednostki organizacyjne/ rodzaj badania, zlecenia (w połączeniu z modułem statystyka) Zestawienie badań komercyjnych w podziale na rodzaje badań i jednostki zlecające (cena rodzaj badania) powiązanie z umowami (Gaxam) i wystawienie faktur sprzedażowych bezpośrednio w systemie HIS oraz integracja z rejestrem sprzedaży VAT w systemie SZARY (Asseco).
 

Zlecenie na transport sanitarny w POZ

 

 

 wniosek/zlecenie na transport medyczny pacjenta (szpital, izba przyjęć) i ew. transport krwi (transport zewnętrzny)

 

 

 

 

SPRZEDAŻ

 

 

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ROZLICZENIA Z NFZ

 

 

ROZLICZENIA Z NFZ

 

 

W module dostępna jest pomoc kontekstowa.

 

 

Możliwość sortowania wszystkich tabel dostępnych w module według dowolnej kolumny.

 

 

Wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ.

 

 

Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących numeru umowy, zakresu
świadczeń, wyróżnika i świadczenia jednostkowego

 

 

Przeglądanie wczytanych umów (zakresy, produkty kontraktowe, produkty jednostkowe, limity).

 

 

Możliwość podania liczby jednostek wykorzystanych w innym systemie rozliczeniowym z NFZ.

 

 

Prezentowanie informacji o rozliczeniach z kanału RSS Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Możliwość importu danych z systemów zewnętrznych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml.

 

 

Weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy, jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ

 
W przypadku procedur porodu sprawdzanie, czy wpisywana data procedury jest zgodna z data porodu.Weryfikacja, czy świadczenie 708 jest wpisywane od 5tej doby od porodu.Kody ministerialne MZ powinny być poprawne dla każdego zakresu świadczeń, a nie ze względu na miejsce realizacji, np. Poradnia Kardiol., to nie tylko umowa AOS z kodem 4.4, ale również badania echokardiograficzne płodu z zakresu ASDK i kodem MZ 19.9.Moduł rozliczeń powinien sprawdzać wszystkie komunikaty wskazane przez NFZ- weryfikacja i aktualizacja zgodna z CWW i CRW (Centralne Warunki Weryfikacji i Centralne Reguły Weryfikacji).Odstępy między poradami (sprawdzanie odstępy np. miedzy wizytami receptowymi
 

Generowanie komunikatów I fazy statystycznej z możliwościową wysłania danych z dokładnością do umowy, produktu kontraktowego (zakresu ), pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej.

 

 

Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu I fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu.

 

 

Eksport danych statystycznych w formacie otwartym.

 

 

Generowanie komunikatów II fazy rozliczeniowej ze wskazaniem pozycji wg kolejności narzuconej przez NFZ oraz podglądem wpływu wskazanych pozycji na stan realizacji zakresów umowy w kontekście limitu.

 

 

Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu II fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu.

 

 

Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji I, II fazy, komunikatów sprawozdawanych do NFZ-tu wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych.

 

 

Obsługa modelu naliczania świadczeń po stronie OW NFZ ("żądanie zapłaty").

 

 

Wczytanie komunikatów zwrotnych ZRZ(R_UMX) żądania rozliczenia.

 

 

Tworzenie elektronicznych rachunków refundacyjnych - rfx na podstawie wygenerowanych sprawozdań finansowych/faktur.

 

 

Obsługa komunikatu szczegółowego ERX/EFX dla rachunku/faktury.

 

 

Tworzenie sprawozdań finansowych/faktur w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych na podstawie szablonów rachunków do NFZ-tu.

 

 

Tworzenie korekt do sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu.

 

 

Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń na zestawieniu finansowym.

 

 

Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu.

 

 

Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie eksportu faktur z modułu rozliczeniowego

 

 

Zapisywanie w systemie świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego i programów lekowych zgodne z zaleceniami NFZ.

 

 

Prowadzenie ewidencji faktur za leki z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z możliwością generowania komunikatu faktur zakupu w formacie -fzx.

 

 

Integracja z modułem aptecznym w zakresie przekazywania danych o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii , programach terapeutycznych i programach lekowych

 

 

Mechanizm automatycznego przekodowywania danych pozycji rozliczeniowych z zakresu programów terapeutycznych/lekowych w przypadku zmiany taryfy/danych faktury zakupowej

 

 

Rozliczanie świadczeń POZ z zakresów:

 

 

- działań lekarza POZ

 

 

- działań pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej

 

 

- nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

 

 

- nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej

 

 

- transportu sanitarnego POZ

 

 

Generowanie komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ - komunikat WYKBAD.

 

 

Kodowanie i rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

 

Automatyczne wysyłanie komunikatów na portal świadczeniodawcy.

 

 

Możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich typów komunikatów.

 

 

Ewidencja świadczeń z wyszukiwaniem danych rozliczeniowych według kryteriów:
- roku
- miesiąca
- przedziału czasowego
- umowy, produktu kontraktowego, produktu jednostkowego
- jednostki realizującej, zlecającej
- pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej
- statusu rozliczenia
- personelu realizującego, kierującego
- diagnozy ICD10 wyszukanej
- numeru komunikatu statystycznego
- trybów przyjęcia i wypisu
- tytułu uprawnienia

 

 

Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi:

 

 

- określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP oraz informacji o dostępnym limicie i o bieżącej realizacji umowy;

 

 

- określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.;

 

 

Wprowadzanie rozliczeń JGP w oparciu o :

 

 

- przeglądarkę grup JGP (słownik zawiera wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ )), albo wbudowanego grupera.

 

 

- odrębne słowniki katalogów świadczeń wskazane prze NFZ (słownik powinien mieć wyróżnione produkty, które mogą być rozliczone w poszczególnych oddziałach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikami 1b,1c,1d do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi))

 

 

Zgodność z najnowszymi wytycznymi NFZ w sprawie grupowania (przeprowadzana na bieżąco implementacja zmian ogłaszanych przez NFZ).

 

 

Dostęp do funkcjonalności grupera w zakresie:

 

 

- wyznaczania grup JGP

 

 

- wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

 

 

- wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

 

 

- obliczania wartości punktowych świadczeń

 

 

- funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW

 

 

Możliwość rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej w POZ, AOS, chemioterapii dla degresywnej skali punktowej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

 

 

Monitoring wykonania kontraktu z możliwością generowania raportów z realizacji kontraktu.

 

 

Automatyczne wyliczanie wielkości wykonanych świadczeń na podstawie analitycznej ewidencji realizacji kontraktu.

 

 

Generowanie następujących raportów: ● Raport pozycji rozliczeniowych (CSV) ● Raport pozycji rozliczeniowych (wg miesiąca rozliczeniowego) ● Zbiorcze zestawienie produktów jednostkowych ● Zestawienie świadczeń – decyzja wójta/burmistrza ● Zestawienie świadczeń – przepisy o koordynacji ● Zestawienie kosztów świadczeń rozlicz. ryczałtowo w SOR dla pacjentów z UE ● Miesięczne zestawienie finansowe ● Raport realizacji kontraktu ● Zestawienie świadczeń rozliczanych z tytułu OC ● Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy ● Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji ● Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie art. 14 – OC ● Kalkulacja kosztów rozliczonych ryczałtem z OC ● Raport pozycji rozliczonych statystycznie ● Raport populacji dla deklaracji POZ ● Raport „14 dni” ● Raport wykonanych usług według lekarza realizującego ● Raport pozycji rozliczeniowych wykonanych ponad limit wg pacjenta. ● Raport kosztów z rozbiciem na jednostki zewnętrzne ● Raport świadczeń ● Raport produktów ● Raport wykonanych usług wg pacjentów ● Raport pacjentów dializowanych – erytropoetyna ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na produkty jednostkowe ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na jednostki organizacyjne ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na ośrodki kosztowe ● Zestawienie świadczeń pacjentów nieubezpieczonych na podstawie art. 12 ustawy ● Raport liczby wizyt i hospitalizacji

 

 

Eksport wszystkich raportów do arkusza kalkulacyjnego.

 

 

Import słownika instytucji właściwych UE

 

 

  Rozliczenie umów na badania komercyjne (integracja z Gaxam) i wystawienie faktur sprzedażowych bezpośrednio w systemie HIS oraz integracja z rejestrem sprzedaży VAT w systemie FK (Assecco).

Sprzedaż gotówkowa badań komercyjnych – system ma umożliwiać zarejestrowanie odpłatnego badania, pobrania gotówki od pacjenta i wystawienia faktury za to badanie. Faktura zintegrowana z systemem FK (Assecco).
 

 

OPTYMALIZACJA JGP

 

 

Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi:

 

 

- określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP;

 

 

- określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.;

 

 

- określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków kierunkowych koniecznych do spełnienia;

 

 

- listy grup (optymalna, alternatywna, odrzucona ) JGP zawierają wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi))

 

 

Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie:

 

 

- wyznaczania grup JGP

 

 

- wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

 

 

- wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

 

 

- obliczania ich wartości punktowych

 

 

- przeprowadzania symulacji grupowania / optymalizacji opłacalności

 

 

- funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW

 

 

- licencji nieograniczonej do liczby stanowisk

 

 

- sugerowania zmian w kodowaniu

 

 

- przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do danych statystycznych

 

 

- dostępu do danych statystycznych grupowań z innych szpitali

 

 

- wbudowanej przeglądarki grup JGP

 

 

Działanie także poza systemem HIS na dowolnych stacjach roboczych działających w sieci lokalnej szpitala.

 

 

Prezentacja wartości taryfy dla każdego trybu przyjęcia.

 

 

 

 

E-USŁUGI

 

 

OGÓLNE WYMAGANIA

 

 

e-Usługi dostępne w ramach systemu to zestaw funkcji, które umożliwiają interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem Internetu, w tym niektóre mogą być zabezpieczone dodatkowymi kanałami szyfrowanej komunikacji jak VPN i/lub HTTPS. Moduły są ściśle zintegrowane z częścią białą systemu, tj. HIS/RIS/PACS/WEB. Moduły te mają korzystać z tego samego zbioru danych co część biała.

 

 

Moduły e-Usług dla pacjentów (tj. e-Usługi portalu e-Pacjent, część dynamiczna portalu) opublikowane w Internecie mają korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co moduły systemu medycznego HIS i RIS, ale nie mogą łączyć się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices) w celu podniesienia bezpieczeństwa bazy danych osobowych i wrażliwych danych medycznych przetwarzanych w systemie HIS/RIS/PACS.

 

 

Z racji na podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych medycznych w publicznej sieci Internet, nie akceptowalna jest realizacja wymagań udostępniania pacjentom danych medycznych za pomocą dodatkowej, pośredniej bazy danych bezpośrednio dostępnej z poziomu aplikacji publikowanych w Internecie, do której byłyby kopiowane, a następnie przetwarzane dane osobowe i medyczne, co mogłoby znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa tych danych.

 

 

e-Usługi dostępne w Internecie dla pacjentów do komunikacji z częścią systemu w intranecie placówki (system HIS/RIS/PACS) mają wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).

 

 

wszystkie e-Usługi związane są bezpośrednią komunikacją z pozostałymi modułami systemu medycznego (w szczególności związane z ruchem chorych, dokumentacją medyczną) oraz są zarządzane spójnie przez jeden moduł administracyjny dla całego systemu medycznego przynajmniej w zakresie ruchu chorych, zarządzania lekami, dokumentacją medyczną opisową i obrazową, zleceniami medycznymi, grafikami dostępności.

 

 

 

 

 

E-PACJENT

 

 

E-Pacjent to system zintegrowanych e-usług świadczonych w formie elektronicznej, do których pacjent ma dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

 

 

E-Pacjent integruje następujące e-usługi:
• E-Rejestracja (m.in. możliwość zarezerwowania terminów na usługi w poradni)
• E-Wyniki (m.in. możliwość udostępniania on-line dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, itp.)
• E-Powiadomienia (m.in. moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych)
• E-Konsultacje z pacjentem (m.in. konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta)
• E-Konsultacje audio/wideo (m.in. konsultacje wideo dla pacjentów oraz lekarzy)

 

 

System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta.

 

 

System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej.

 

 

System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła.

 

 

Możliwość założenia nowego konta za pomocą profilu zaufanego ePuap dla pacjentów zewnętrznych, niezarejestrowanych w systemie HIS.

 

 

System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystaniu z e-Portalu w imieniu danego pacjenta dla innego użytkownika e-Portalu, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta.

 

 

E-Portal korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu), a za pomocą zabezpieczonego interfejsu, np. WebServices.

 

 

Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do portalu

 

 

Możliwość zgłoszenia skargi/opinii dotyczącej poziomu świadczonych usług

 

 

Prezentowanie listy poradni z danymi teleadresowymi, godzinami przyjęć pacjentów oraz informacjami dodatkowymi.

 

 

Prezentowanie listy kolejek oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, wyliczonym na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

 

 

 

 

 

E-REJESTRACJA

 

 

Aplikacja umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.

 

 

Możliwości wpisania danych skierowania na formularzu lub załączenia skanu/zdjęcia skierowania podczas rezerwacji wizyty.

 

 

Moduł jest zintegrowany z HIS, w tym modułem grafików i kolejek oczekujących. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu centralnego, gdzie wizyty z eRejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików co system HIS.

 

 

Rejestracja przez Internet ma taki sam charakter i status jak rejestracja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej.

 

 

System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Do wyszukania najbliższej wolnej wizyty niezbędne jest podanie lekarza lub poradni.

 

 

Po wybraniu jednego z kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się.

 

 

Moduł w po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria.

 

 

Po wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostateczne pacjent potwierdza wszystkie dane.

 

 

Rejestracja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni.

 

 

Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji.

 

 

Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rejestracji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni.

 

 

Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez eRejestrację.

 

 

Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem definiowanego przez administratora procentowego podziału puli grafika na rejestracje przez Internet oraz tradycyjne.

 

 

Możliwość określenia blokad rejestracji wizyty przez pacjenta:
- blokada rejestracji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez administratora
- blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach.

 

 

Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni (Google maps) i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi (e-Mapy). Możliwość wskazania przez administratora współrzędnych poradni.

 

 

Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).

 

 

Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).

 

 

Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala.

 

 

System umożliwia zdefiniowanie okresu w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę (np. wizyty zarezerwowane na 7 dni przed terminem musza być potwierdzone od 4 do 2 dni przed wizytą inaczej rezerwacja jest anulowana).

 

 

Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta.

 

 

Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni.

 

 

Dla pacjentów przewlekle chorych (i posiadających status pacjenta autoryzowanego) system umożliwia przesłanie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej.

 

 

Przeglądanie informacji handlowych o planowanych badaniach

 

 

Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS może zdecydować, które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.

 

 

Użytkownik modułu ma możliwość udostępnienia swoich danych medycznych takich jak: wyniki badań, historie choroby, obrazy diagnostyczne osobom trzecim w trybie tylko do odczytu.

 

 

Możliwość zapisu danych opisowych utworzonych w aplikacji e-Portal pacjenta.

Pacjent po zalogowaniu do aplikacji e-portal i zarezerwowaniu wizyty wypełnia formularz z daną opisową. Po zatwierdzeniu zapisuje się ona w kontekście nowej wizyty ze statusem „Szkic”.


Po rejestracji wizyty użytkownik może zobaczyć nowe dane opisowe, przechodząc do kontekstu wizyty → ekran dane opisowe → zakładka „E-PORTAL”.
Aby dana opisowa stała się częścią dokumentacji medycznej pacjenta użytkownik musi zmienić jej status na „Kompletny”.

 

 

Dostęp do udostępnionych danych medycznych pacjenta jest zabezpieczony hasłem oraz ograniczony czasowo.

 

 

 

 

 

E-WYNIKI

 

 

Aplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i obrazów diagnostycznych w formacie DICOM/JPG przez pacjenta metodą zdalną za pośrednictwem Internetu.

 

 

Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów ( jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować.

 

 

Wyniki mogą być prezentowane jako lista lub hierarchicznie z podziałem na jednostki wykonujące.

 

 

Możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie skonsultowanych podczas porady pacjenta.

 

 

Możliwość konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta.

 

 

Pełna integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych, wspólnego modułu administracyjnego oraz słowników.

 

 

Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS działającego w intranecie może zdecydować które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.

 

 

 

 

 

E-POWIADOMIENIA

 

 

Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług, opcjonalnie SMS za pomocą bramki SMS udostępnionej przez Zamawiającego.

 

 

Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach.

 

 

Wiadomości generowane są w pakietach.

 

 

Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów:
- imię pacjenta,
- nazwisko pacjenta,
- numer pacjenta,
- data wizyty (dd-mm-yyyy),
- dzień wizyty (dd),
- miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie),
- rok wizyty (yyyy),
- godzina wizyty (HH:mm),
- nazwa krótka usługi.

 

 

Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad.

 

 

Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt.

 

 

Obsługa formatu co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS .

 

 

Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS.

 

 

Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości.

 

 

Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu.

 

 

Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki.

 

 

Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z rejestrem wizyt i pacjentów systemu Ruchu Chorych.

 

 

Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS.

 

 

Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego.

 

 

Pacjent może wskazać jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych.

 

 

 

 

 

E-KONSULTACJE Z PACJENTEM

 

 

Moduł umożliwia konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta między lekarzem a pacjentem. Umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji.

 

 

W części szpitalnej i poradni użytkownicy korzystają z wbudowanego w system do komunikacji z pacjentem.

 

 

Pacjent może zwęzić konsultacje do wybranej poradni i lekarza na podstawie odbytych wizyt.

 

 

Wiadomość wysłana z portalu przez zalogowanego pacjenta będzie dostępna w systemie HIS dla osoby podanej w konfiguracji funkcjonalności.

 

 

Do wiadomości wysłanej przez pacjenta możliwa będzie generacja jednej odpowiedzi (dostępnej następnie do podglądu przez pacjenta na portalu).

 

 

Pacjent zostanie poinformowany za pomocą maila o odpowiedzi na pytanie.

 

 

Pacjent będzie miał dostęp do historii konsultacji pisemnych.

 

 

 

 

 

E-KONSULTACJE AUDIO/WIDEO

 

 

Elektroniczna usługa skierowana do lekarzy, która ułatwi dostępność do specjalistów, którzy są nieobecni w miejscu świadczenia e-Usługi. Jest to usługa elektroniczna uruchomiona on-line na skierowana do lekarzy i współpracujących podmiotów medycznych wspomagająca proces leczenia. Wspiera proces komunikacji z innymi placówkami oraz lekarzami za pomocą funkcjonalności udostępnionej w komunikatorze.

 

 

Elektroniczna usługa skierowana do pacjentów, która umożliwi przeprowadzenie wideokonferencji z lekarzem w celu wykonania konsultacji medycznej. Za pomocą funkcjonalności udostępniania dokumentacji medycznej przez pacjenta w trakcie wideo konsultacji, lekarz będzie miał dostęp do udostępnionej na portalu dokumentacji medycznej (wyników badań, karty informacyjnej, obrazów diagnostycznych).

 

 

Usługa zapewnia bezpieczną transmisję danych zgodną z obecnie panującymi standardami i wymogami prawnymi.

 

 

Konsultacje on-line obrazu i dźwięku mogą odbywać się w jakości HD oraz niższej, w zależności od podłączonej stacji nadawczej i możliwości sieci. Wideo konsultacje realizowane są zdalnie, mogą obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i zapewniają jakość wideo i audio umożliwiającą prowadzenie zdalnych konsultacji, mogą być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczego.

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA FUNKCJAMI PORTALU E-PACJENT

 

 

Wspólny moduł administracyjny dla portalu e-Pacjent oraz systemu HIS umożliwia administrację funkcjami e-Pacjent oraz wspólnymi słownikami.

 

 

Minimalny zakres funkcjonalności administracyjnych to:

 

 

W nagłówku portalu może zostać umieszczone logo jednostki medycznej.

 

 

Moduł administracyjny umożliwia administratorowi na definiowanie przynajmniej następujących parametrów e-usług e-Portalu pacjenta:

 

 

umożliwia konfigurację szablonu wiadomości, jakie System będzie automatycznie wysyłał do pacjentów: przypomnienia o wizycie, przypomnienie o potwierdzeniu wizyty, anulowanie niepotwierdzonej wizyty

 

 

Umożliwia wskazanie E-mail: adres serwera i parametry SMTP (serwer poczty wychodzącej).

 

 

Czas generowania wiadomości: w momencie wykonania akcji w Systemie lub wyrażenie cron.

 

 

Aplikacja umożliwia zawężenie listy poradni, w których pacjent może zarezerwować wizytę on-line. Listę wybranych poradni definiuje się w module administracyjnym. Nieustawienie tej opcji skutkuje tym, że pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty w dowolnej poradni szpitala, o ile istnieją na niej grafiki lekarzy.

 

 

umożliwia oznaczenie lekarza, jako „niewidocznego z poziomu e-Rejestracji”. W tym celu będzie można wybrać lekarza ze słownika i ewentualnie kolejną osobę, tworząc listę

 

 

Maksymalna liczba otwartych rezerwacji - Określa maksymalną liczbę otwartych rezerwacji na pacjenta.

 

 

Możliwość rezerwacji pacjentów pierwszorazowych - W przypadku włączenia opcji pacjent będzie mógł zarezerwować wizytę w dowolnej poradni.

 

 

Potwierdzanie wizyty - Opcja pozwala na zdefiniowanie czasu przeznaczonego na potwierdzenie wizyty przez pacjenta-(np. pomiędzy 10 do 3 dni przed wizytą), a w tym:
• Początek okresu potwierdzenia- liczba dni przed wizytą. Wtedy wysyłany jest komunikat z prośbą o potwierdzenie wizyty.
• Liczba dni na potwierdzenie wizyty: Dzień przed końcem okresu potwierdzania wysyłana jest kolejna wiadomość o konieczności potwierdzenia wizyty. Jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona w określonym czasie, system anuluje ją automatycznie.

 

 

Przypomnienie o wizycie - Opcja określa na ile dni przed wizytą ma zostać wysłane pacjentowi przypomnienie o wizycie.

 

 

Procentowa pula wizyt dla e-rejestracji - Opcja umożliwia zdefiniowanie procentowej puli rezerwacji wizyt na dany dzień, na danego lekarza w danym gabinecie. Za każdym razem, gdy pacjent wyszukuje wizytę, sprawdzane ma być czy danego dnia, dla danej poradni i lekarza przekroczony został procentowo podany limit wizyt przewidzianych dla rezerwacji internetowych. Przykładowo jeśli dla parametru 20% mechanizm grafików wspólny dla systemu HIS i eRejestracji obliczy, że danego dnia jest zarezerwowanych internetowo 21% wizyt, to na ekranie wyszukiwania w eRejestracji, pacjent nie będzie mógł zarezerwować wizyty danego dnia przez Internet.

 

 

Maksymalna ilość prób logowania - Po wprowadzeniu liczby prób, włączone zostanie ograniczenie na liczbę nieudanych prób logowania. Po wykorzystaniu wszystkich prób, dostęp do konta zostanie zablokowany na czas określony w opcji „Czas blokady konta”

 

 

Czas blokady konta - Opcja pozwala na określenie czasu (w minutach), na jaki konto pacjenta zostanie zablokowane, po tym jak wykorzysta limit nieudanych prób logowania.

 

 

Adres internetowy do powiadomień - Opcja określa widziany adres e-mail w powiadomieniach wysyłanych pacjentowi.

 

 

Liczba minimalnych dni przed rezerwacją wizyty - Opcja określa liczbę dni przed terminem wizyty, kiedy pacjent nie może zarezerwować wizyty. Np.
- Wartość 0 oznacza, że pacjent może zarezerwować wizytę w dniu, kiedy ów wizyta ma się odbyć.
- Wartość 1 oznacza, że pacjent wizytę na dzień np. 3 maja może zarezerwować najpóźniej w dniu 2 maja.
- Wartość 2 oznacza, że pacjent wizytę na dzień np. 3 maja może zarezerwować najpóźniej w dniu 1 maja itd.

 

 

Położenie poradni w google maps - Opcja określająca czy będzie możliwość podejrzenia położenia jednostek organizacyjnych w Google Maps.

 

 

Ilość nieobecności, po której następuje blokada użytkownika - Opcja określa maksymalną liczbę kolejnych nieobecności pacjenta na wizytach, po których blokowana jest możliwość rezerwacji

 

 

Limit e-rezerwacji na poradnię -Opcja określa maksymalną ilość oczekujących rezerwacji pacjenta na poradnię. Pacjent nie może zarezerwować na daną poradnię więcej niż X terminów. Brak ustawienia skutkuje brakiem limitów.

 

 

Mail do opiekuna eRejestracji - Adres e-mail do administratora systemu po stronie szpitala, odpowiedzialnego za kontakt mailowy z pacjentami

 

 

Dostępność (dni) wyników badań - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez Portal pacjenta. Po dokonaniu pierwszego wydruku badania obowiązuje czas określony w opcji „Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta”.

 

 

Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez ePortal, po dokonaniu pierwszego wydruku wyników

 

 

Rezerwacje kolejkowe - Opcja określa czy użytkownik będzie miał możliwość przeglądania swoich danych odnośnie rezerwacji kolejkowych (np. przyczyny przesunięcia wizyty).

 

 

Login rzecznika praw pacjenta
E-mail rzecznika praw pacjenta
E-mail do pytań od pacjentów
Login osoby odpowiedzialnej za odpowiedzi na pytania pacjentów

 

 

informacje marketingowe – włączanie lub wyłączanie funkcji wysyłki informacji marketingowych do użytkowników e-Portalu pacjenta

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I KONFIGURACJA E-PACJENT

 

 

Serwer WWW powinien być udostępniony (chroniony) za dodatkowym serwerem proxy.

 

 

ePortal będzie wyposażony w certyfikat SSL. Będzie posiadał odpowiednią nazwę domenową.

 

 

Kluczowym elementem w infrastrukturze obsługującej ePortal jest certyfikat SSL. Umieszczony jest on na serwerze dostępowym do aplikacji. Zapewnia on bezpieczną, zaszyfrowaną komunikację przez sieć między stacją kliencką a serwerem.
Infrastruktura klucza publicznego przewiduje, iż certyfikat taki jest wystawiany przez zaufany urząd certyfikacji (CA). Zamawiający zapewni Wykonawcy do instalacji wymagany certyfikat.

 

 

Drugim ważnym aspektem jest odpowiednia nazwa domenowa. Jest ona umieszczona w certyfikacie (pole Common Name) i tylko zgodność tej nazwy z adresem wpisywanym w przeglądarce nie spowoduje komunikatu ostrzegającego w przeglądarce. Nazwa domenowa portalu - *……………..pl

 

 

Dostarczony certyfikat będzie pochodził od uzgodnionych z Wykonawcą dostawców, minimum: GeoTrust (min. QuickSSL Premium) lub Thawte (min. SSL 123) Będzie posiadał okres ważności certyfikatu minimum 5 lata

 

 

Pole certyfikatu Common Name będzie taka sama jak nazwa subdomeny np. e-rejestracja…………………….pl.

 

 

Zamawiający utworzy adres poczty elektronicznej (e-mail) do powiadomień przekazywanych z usługi e-Rejestracja.

 

 

Zamawiający przeznaczy minimalne łącze internetowe z co najmniej jednym, statycznym adresem publicznym o przepustowości co najmniej 2Mbps dla e-Portalu pacjenta.

 

 

ePortal pacjenta będzie zainstalowany na dedykowanej do tego celu maszynie, na który przeznaczone zostanie przynajmniej 1GB pamięci, 40GB przestrzeni dyskowej, 2 rdzenie CPU

 

 

 

 

DIAGNOSTYKA

 

 

LABORATORIUM

 

 

Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania.

 

 

Moduł magazynowy umożliwiający kontrolę ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli będących na stanie magazynu, ewidencję transakcji oraz wydruk dokumentów magazynowych i statystyki.

 

 

Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji.

 

 

Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji).

 

 

W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automatyczną pracą systemu.

 

 

Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem białym, satelitarnymi systemami Laboratoryjnymi oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań.

 

 

Możliwość współpracy z autonomicznym podsystemem specjalistycznym (mikrobiologia), w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników wg standardu HL7.

 

 

Przesyłanie wyników poprzez łącze telekomunikacyjne do ewentualnych ośrodków konsultacyjnych, do lekarza zlecającego badanie, do zleceniodawcy.

 

 

Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci zewnętrznej (Internet) i/lub wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek WWW, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych.

 

 

Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z niektórych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta.

 

 

Moduł finansowy umożliwiający automatyczne (na podstawie rejestrowanych zleceń) wystawianie rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, z automatycznie prowadzoną właściwą dokumentacją (numeracja, ewidencja, rejestry).

 

 

Obsługa pracowni: Hematologii, Koagulologii, Analityki ogólnej, Biochemii, Immunologii, Mikrobiologii.

 

 

Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe).

 

 

System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych.

 

 

Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu.

 

 

Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:

 

 

Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja,

 

 

Identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, głównej książki zleceń, identyfikatora zewnętrznego,

 

 

Rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

 

 

Całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający: dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych.

 

 

Przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń.

 

 

Zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium.

 

 

Różnicowanie cen badań mikrobiologicznych w zależności od liczby wyhodowanych organizmów i/lub wykonanych antybiogramów.

 

 

Automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (Cito).

 

 

Możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń.

 

 

Możliwość przypisania różnych cen tego samego badania w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami definiowanymi w laboratorium).

 

 

Możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.

 

 

Możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych.

 

 

Możliwość automatycznej rejestracji zleceń za pomocą czytnika (skanera)

 

 

Prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku.

 

 

Proces analityczny:

 

 

Podział na pracownie: ograniczenie widoczności danych (zleceń, wyników) do wybranej pracowni.

 

 

Prowadzenie książek zleceń i wyników w pracowniach, automatycznie sprzężonych z książką główną.

 

 

Automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni.

 

 

Możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska (analizatora).

 

 

Możliwość alternatywnego wykonywania tych samych badań na kilku (różnych lub takich samych) analizatorach – oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne programowanie i odbiór wyników z któregokolwiek takiego analizatora, bez wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane.

 

 

Szybka manualna rejestracja wyników.

 

 

Przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych.

 

 

Automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania.

 

 

Możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem.

 

 

Rejestracja błędów wykonania.

 

 

Autoryzacja (odprawa) wyników, w tym walidacja wyniku, możliwość wspólnego widoku wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich wyników danego pacjenta i funkcje „delta check”.

 

 

Drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach.

 

 

Automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń.

 

 

Archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami.

 

 

Elastyczny system rejestracji wyników mikrobiologicznych, uwzględniający:

 

 

Kolejno izolowane organizmy.

 

 

Predefiniowane testy antybiogramowe z definicjami stref wrażliwości, z możliwością modyfikacji (dodawania pojedynczych testów) w trakcie wykonania.

 

 

Przeprowadzone testy identyfikacyjne.

 

 

Ograniczenie dostępnych dla organizmu antybiotyków i mechanizmów oporności.

 

 

Wykonane antybiogramy wraz z parametrami (strefa, MIC).

 

 

Możliwość korzystania ze słowników:

 

 

Stosowanych antybiotyków.

 

 

Organizmów (z podziałem systematycznym).

 

 

Standardowych oporności organizmów.

 

 

Standardowych komentarzy i opisów (np. mechanizmy lekooporności).

 

 

Automatyczna identyfikacja materiału:

 

 

System znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w punktach pobrań, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów w punktach pobrań.

 

 

Jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i materiału w oparciu o kod paskowy.

 

 

Możliwość wykrycia i blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym.

 

 

Możliwość używania różnych typów (wielkości) kodów, w zależności od używanych naczyń, pojemników i możliwości aparatów.

 

 

Funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceń, do których brak materiału oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym.

 

 

Kontrola jakości i wiarygodności wyników:

 

 

Kartoteka materiałów kontrolnych i procedur.

 

 

Automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli.

 

 

Rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych.

 

 

Poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność).

 

 

Wykresy LJ.

 

 

Analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł).

 

 

Ewidencja działań naprawczych.

 

 

Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory . rodzaje badań w podziale na jednostki zlecające.

 

 

Statystyka i zestawienia w podziałach i układach wymaganych przez wymienione wyżej podmioty:

 

 

–         ilościowe i wartościowe,

 

 

–         rozliczeniowe,

 

 

–         kosztowe,

 

 

–         mikrobiologiczne,

 

 

–         uwzględniające definiowane typy zleceń,

 

 

–         grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach.

 

 

 

 

 

KOMUNIKACJA Z ANALIZATOREM

 

 

Wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami.

 

 

Pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych), uwzględniająca specyfikę urządzeń.

 

 

 

 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

 

 

Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy.

 

 

Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.

 

 

Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta.

 

 

Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie:
- Imię i Nazwisko,
- PESEL, dokument tożsamości,
- data i miejsce urodzenia, Płeć,
- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,
- ubezpieczyciel ,
- kod TERYT.

 

 

Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ.

 

 

Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej:
- numer pacjenta,
- imię i nazwisko,
- PESEL,
- wiek,
- kod i nazwę badania,
- numer zlecenia,
- status zlecenia,
- priorytet zlecenia,
- jednostkę zlecającą,
- jednostkę wykonującą,
- planowana data wykonania,
- datę wykonania,
- datę zlecenia,
- status kodowania zlecenia.
- lekarz wykonujący określony na skierowaniu,
- status wydrukowania wyników,
- status nagrywania płyty CD / DVD

 

 

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo istnieje możliwości wyboru kolumn i zapisie tego wyboru.

 

 

Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny.

 

 

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.

 

 

Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów:
- zakres dat zlecenia i/lub wykonania,
- jednostki wykonujące,
- jednostki Kierujące,
- rodzaj badania,
- status badania,
- priorytet badania,
- status wydrukowania wyników,
- nazwa badania,
- lekarz kierujący

 

 

Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania, w tym numeru badania z systemu nadrzędnego lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.

 

 

Możliwość wydruku listy roboczej.

 

 

Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych:
- imię i nazwisko,
- PESEL, dokument tożsamości,
- data i miejsce urodzenia, płeć,
- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,
- ubezpieczyciel,
- kod TERYT.

 

 

Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych:
- data i rodzaj skierowania,
- lekarz kierujący,
- jednostka Kierująca,
- rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10,
- płatnik,
- tryb przyjęcia.

 

 

Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia.

 

 

Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:
- dodanie nowego wpisu do rejestru,
- edycja istniejącego wpisu,
- usunięcie istniejącego wpisu.

 

 

Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących.

 

 

Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.

 

 

Obsługa Księgi Pracowni.

 

 

Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

Planowanie wizyt w zakładzie.

 

 

Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.

 

 

Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.

 

 

Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników).

 

 

Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).

 

 

Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.

 

 

Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.

 

 

Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.

 

 

System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.
W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie.

 

 

System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który wprowadza wynik.

 

 

System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.

 

 

Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.

 

 

Zapis zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania.

 

 

Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań.

 

 

Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.

 

 

Zapis kodu Ministerstwa Zdrowia dla wykonanych badań.

 

 

Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.

 

 

Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.

 

 

Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane.

 

 

Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.

 

 

Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie.

 

 

Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych.

 

 

Tworzenie list oczekujących na badania.

 

 

Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności:
- ogólnodostępnych
- ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej
- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika
- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej
- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora
- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej

 

 

Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora.

 

 

Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz.

 

 

Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.

 

 

Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym

 

 

Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.

 

 

Raport zdublowanych pacjentów.

 

 

Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.

 

 

Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał.

 

 

Możliwość wydania wielu wyników jednocześnie.

 

 

Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, lekarza kierującego, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy uwag ze skierowania, frazy opisu badania, lekarzy opisujących, lekarza konsultującego, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów, jednostki wykonującej, daty zlecenia/wykonania/wyniku.

 TAK

 

Generowania wydruków zlecenia/wyniku dla wielu zleceń jednocześnie z poziomu listy roboczej.

 

 

Możliwość sortowania rosnąco lub malejąco wyszukanych rekordów wg następujących kryteriów:
- data wykonania,
- typ badania,
- jednostka kierująca,
- lekarz kierujący,
- lekarz opisujący,
- imię i nazwisko pacjenta.

 

 

Możliwość szybkiego wyszukania zleceń danego pacjenta w zaawansowanym wyszukiwaniu badań z poziomu wyników ogólnego wyszukiwania.

 

 

Prezentacja historii zmian danych zlecenia obejmującej:
- data modyfikacji,
- rodzaj modyfikacji,
- użytkownik dokonujący zmian,
- jednostka kierująca,
- lekarz kierujący,
- status badania,
- typ badania,
- nazwa badania,
- lekarz konsultujący,
- lekarz opisujący,
- uwagi ze skierowania,
- rozpoznanie ze skierowania,
- data zlecenia,
- data wykonania,
- status udostępnienia badania obrazowego,
- treść opisu

 

 

Generowanie wydruków zlecenia/wyniku dla wielu zleceń jednocześnie z poziomu listy roboczej: na skonfigurowaną w funkcji serwera wydruków drukarkę, na podgląd.

 

 

Osadzenia na wydrukach zdjęć załączonych do wyniku zlecenia.

 

 

Obsługa podpisu elektronicznego dla wygenerowanych wyników badania.

 

 

Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów

 

 

Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów

 

 

System umożliwia obsługę badań przesiewowych (screeningowych).

 

 

ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM RADIOLOGII (RIS) - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS

 

 

Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy.

 

 

Transakcje HL7 obsługiwane przez system RIS w celu umożliwienia integracji z różnymi systemami współpracującymi, w szczególności HIS.
Transakcje system współpracujący (np. HIS) -> system radiologiczny:
Nowe zlecenie – ORM^O01
Anulowanie zlecenia – ORM^O01
Zmiana danych zlecenia – ORM^O01
Transakcje system radiologiczny -> system współpracujący (np. HIS)
Nowe zlecenie – ORM^O01
Zmiana statusu zlecenia – ORM^O01
Transakcja z wynikami – ORU^R01

 

 

Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie:
- imię i nazwisko,
- PESEL, dokument tożsamości,
- data i miejsce urodzenia, płeć,
- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,
- ubezpieczyciel ,
- kod TERYT.

 

 

Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ.

 

 

Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej:
- numer pacjenta,
- imię i nazwisko,
- PESEL,
- wiek,
- kod i nazwę badania,
- numer zlecenia,
- status zlecenia,
- priorytet zlecenia,
- jednostkę zlecającą,
- jednostkę wykonującą,
- planowana data wykonania,
- datę wykonania,
- datę zlecenia,
- status kodowania zlecenia,
- lekarz wykonujący określony na skierowaniu,
- status wydrukowania wyników,
- status nagrywania płyty CD / DVD.

 

 

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.

 

 

Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny.

 

 

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.

 

 

Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów:
- zakres dat,
- jednostki wykonujące,
- jednostki Kierujące,
- rodzaj badania,
- status badania,
- priorytet badania.

 

 

Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania, w tym numeru badania z systemu nadrzędnego lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.

 

 

Możliwość wydruku listy roboczej.

 

 

Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych:
- imię i nazwisko,
- PESEL, dokument tożsamości,
- data i miejsce urodzenia, płeć,
- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,
- ubezpieczyciel,
- kod TERYT.

 

 

Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych:
- data i rodzaj skierowania,
- lekarz kierujący,
- jednostka Kierująca,
- rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10,
- płatnik,
- tryb przyjęcia.

 

 

Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia.

 

 

Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:
- dodanie nowego wpisu do rejestru,
- edycja istniejącego wpisu,
- usunięcie istniejącego wpisu.

 

 

Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących.

 

 

Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.

 

 

Obsługa Księgi Pracowni.

 

 

Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

Planowanie wizyt w zakładzie.

 

 

Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.

 

 

Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.

 

 

Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników).

 

 

Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem).

 TAK

 

Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.

 TAK

 

Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.

 

 

Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.

 

 

System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.
W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie.

 

 

System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik.

 

 

System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.

 

 

Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.

 

 

Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Olympus DR-1000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania.

 

 

Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi Olympus AS-4000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu.

 

 

Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania, umożliwiające jego odczyt w dowolnym czasie.

 

 

Możliwość zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania.

 

 

Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań.

 

 

Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.

 

 

Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.

 

 

Zapis kodu Ministerstwa Zdrowia dla wykonanych badań.

 

 

Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.

 

 

Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.

 

 

Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie.

 

 

Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych.

 

 

Tworzenie list oczekujących na badania.

 

 

Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności:
- ogólnodostępnych,
- ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej,
- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika,
- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej,
- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora,
- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej.

 

 

Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika / autora.

 

 

Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz.

 

 

Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.

 

 

Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym

 

 

Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.

 

 

Raport zdublowanych pacjentów.

 

 

Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.

 

 

Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS.

 

 

Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in. celem dostępu do nagłówka DICOM).

 

 

Dostęp do funkcji łączenia badań tylko dla uprawnionych użytkowników.

 

 

Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania.

 

 

Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał.

 

 

Funkcja umożliwia wydanie wielu wyników jednocześnie.

 

 

Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 20 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według:
- numeru pacjenta,
- imienia i nazwiska pacjenta,
- wieku i płci pacjenta,
- numeru PESEL pacjenta,
- jednostki kierującej, lekarza kierującego,
- diagnozy ze skierowania (ICD 10),
- frazy uwag ze skierowania, opisu badania (obejmuje wyszukiwanie po wyrażeniach),
- lekarzy opisujących,
- lekarza konsultującego,
- statusu zlecenia,
- płatnika,
- nazwy usługi,
- typu usługi,
- zużytych zasobów,
- jednostki wykonującej,
- daty zlecenia/wykonania badania/wprowadzenia wyniku,
- numeru księgi pracowni

 

 

Możliwość szybkiego wyszukania zleceń danego pacjenta w zaawansowanym wyszukiwaniu badań z poziomu wyników ogólnego wyszukiwania.

 

 

Prezentacja historii zmian danych zlecenia obejmującej:
- data modyfikacji,
- rodzaj modyfikacji,
- użytkownik dokonujący zmian,
- jednostka kierująca,
- lekarz kierujący,
- status badania,
- typ badania,
- nazwa badania,
- lekarz konsultujący,
- lekarz opisujący,
- uwagi ze skierowania,
- rozpoznanie ze skierowania,
- data zlecenia,
- data wykonania,
- status udostępnienia badania obrazowego,
- treść opisu.

 

 

Możliwość definiowania grafików dla urządzeń/personelu.

 

 

Możliwość definiowania dni wolnych od pracy, które będą niedostępne w procesie planowania i oznaczone jako wolne w graficznym widoku terminarza.

 

 

Możliwość wprowadzania czasowych blokad na grafikach (np. serwis urządzenia lub nieobecność pracownika).

 

 

Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika.

 

 

Możliwość przemieszczania badań w ramach terminarza za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop).

 

 

Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika.

 

 

Możliwość jednoczesnej prezentacji wielu grafików w terminarzu.

 

 

Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu badań jednocześnie w terminarzu.

 

 

Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu badań jednocześnie w terminarzu.

 

 

Możliwość przemieszczania badań pomiędzy grafikami w terminarzu.

 

 

Możliwość zmiany czasu trwania badania w terminarzu.

 

 

Możliwość szybkiego planowania zlecanych badań za pomocą listy podpowiedzi, prezentowanej w trakcie zlecania badania i zawierającej proponowane, dostępne terminy.

 

 

Możliwość określania, które usługi wymagają planowania.

 

 

Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań.

 

 

Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od rodzaju jednostki zlecającej/kierującej.

 

 

Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta.

 

 

Możliwość wstępnej rezerwacji terminu badania, wraz z rozróżnieniem terminów wstępnie zarezerwowanych.

 

 

Prezentacja osi czasu w terminarzu graficznym.

 

 

Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie pełnoekranowym.

 

 

Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie „tylko do odczytu''.

 

 

Bezpośredni dostęp z poziomu terminarza graficznego do:
- danych pacjenta,
- danych zlecenia.

 

 

Możliwość definiowania pasm w grafiku pracowni dostępnych dla jednej lub kilku zdefiniowanych jednostek zlecających.

 

 

Dedykowane formularze wynikowe dla:
- radiologii,
- endoskopii,
- kardiologii ,
- USG.

 

 

Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek.

 

 

Możliwość pobrania wyniku badania obrazowego w formacie DICOM bezpośrednio na stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax, Infinitt lub innym równoważnym programem diagnostycznym.

 

 

System umożliwia pełną integrację z oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax, Infinitt lub innym równoważnym programem diagnostycznym tzn. istnieje możliwość automatycznego uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu systemu wraz z obrazem w jakości diagnostycznej.

 

 

Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD/DVD.

 TAK

 

Zapewnienie zintegrowanego podejścia dla całej jednostki - dostarczanie radiologom i lekarzom obrazów medycznych w jakości diagnostycznej i referencyjnej. Wyniki obrazowe dostępne są również w RIS.

 TAK

 

Możliwość definiowania usług oraz zarządzania cennikiem badań.

 

 

Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną).

 

 

Możliwość generowania następujących raportów:
- Księga pracowni,
- Liczba badań wg jednostek chorobowych,
- Liczba badań wg jednostek kierujących,
- Liczba badań wg oddziałów NFZ,
- Liczba badań wg lekarzy kierujących,
- Liczba badań wg lekarzy opisujących,
- Raport niepełnych danych,
- Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych,
- Wykaz pacjentów bez podanego NFZ,
- Raport Badań wysłanych z urządzenia.

 

 

Generowanie wydruków zlecenia/wyniku dla wielu zleceń jednocześnie z poziomu listy roboczej: na skonfigurowaną w funkcji serwera wydruków drukarkę, na podgląd.

 

 

Osadzenia na wydrukach zdjęć załączonych do wyniku zlecenia.

 

 

Obsługa podpisu elektronicznego dla wygenerowanych wyników badania.

 

 

Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów.

 

 

Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów.

 

 

System umożliwia obsługę badań przesiewowych (screeningowych).

 

 

System umożliwia obliczenie aktywności źródeł promieniotwórczości. Dostęp do kalkulatora radioaktywności.

 

 

 

 

 

IMPORT BADAŃ Z NOŚNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

 

Możliwość importu badań z nośników zewnętrznych, np. Pendrive, płyta CD/DVD, dysk lokalny.

 

 

Możliwość podglądu obrazów podczas importu.

 

 

Możliwość przesunięcia, powiększenia obrazu w podglądzie importowanego badania.

 

 

Możliwość zmiany jasności/kontrastu obrazu w podglądzie importowanego badania.

 

 

Możliwość podglądu nagłówka DICOM obrazu w importowanym badaniu.

 

 

Możliwość importu tylko wybranych serii i obrazów.

 

 

Możliwość ręcznego podania danych pacjenta/badania podczas importu.

 

 

Możliwość pobrania danych pacjenta/badania z serwera list roboczych MWL podczas importu.

 

 

Możliwość pobrania danych pacjenta/badania z serwera PACS podczas importu.

 

 

Możliwość podglądu kolejki wysyłania importowanych badań do systemu PACS.

 

 

Możliwość importu plików graficznych (jpg, png, tif, bmp, gif).

 

 

Dostępność funkcjonalności z poziomu systemu RIS, umożliwiająca założenie pacjenta i zlecenia w systemie oraz zaimportowanie badania z nośnika bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami.

 

 

Dostępność funkcjonalności z poziomu systemu RIS, zaimportowanie badania z nośnika do istniejącego zlecenia w systemie bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami.

 

 

 

 

 

CD EXPORT

 

 

Rozszerzenie funkcji RIS.

 

 

Zapis na płycie CD/DVD wybranych badań w zakresie:
- danych pacjenta,
- danych zlecenia,
- opisu,
- wyniku obrazowego, w jakości referencyjnej i diagnostycznej wraz z programem do ich przeglądania,
- plik DICOM DIR.

 

 

Bezstratna kompresji (JPEG LossLess) obrazów diagnostycznych nagrywanych na płytę.

 

 

Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie zapisane badanie.

 

 

Możliwość anonimizowania zapisywanego na płycie badania.

 

 

Możliwość podziału dużego badania na kilka płyt.

 

 

Możliwość wyboru kilku badań związanych z jednym skierowaniem z listy roboczej i zapisania wyniku na płycie CD/DVD.

 

 

Możliwość wyświetlenia listy zleconych płyt do nagrania na wszystkich zdefiniowanych stacjach nagrywających w systemie. Przy każdej pozycji na liście znajduje się nr badania, nazwisko pacjenta oraz nazwa stacji nagrywającej.

 

 

Możliwość usunięcia z kolejki zadania nagrania płyty.

 

 

Obsługa duplikatorów min. Rimage 2000i, Rimage 2410, Epson PP-100(N), Primera BravoPro Xi.

 

 

Obsługa ręcznych nagrywarek wbudowanych w stację roboczą

 

 

Oprogramowanie pokazuje poziom płyt w zasobnikach duplikatora lub obecność płyty w ręcznej nagrywarce

 

 

Oprogramowanie sygnalizuje zajętość duplikatora lub ręcznej nagrywarki

 

 

Oprogramowanie w przypadku duplikatora Rimage umożliwia podgląd statusu duplikatora z możliwością aktywacji nagrywarek, drukarki, podajnika, resetu stanu zasobników i zmiany typu nośnika.

 

 

Oprogramowanie komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.

 

 

Oprogramowanie prezentuje listę zadań do wykonania przez duplikator oraz możliwość ich filtrowania.

 

 

Na liście zadań prezentowane są pola przynajmniej :
- unikalny numer zadania,
- nazwa zadania,
- typ zadania,
- status zadania,
- postęp wykonania zadania.

 

 

Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kolejką zadań do nagrania w zakresie:
- zmiana priorytetu zadania,
- wstrzymanie zadania,
- anulowanie zadanie,
- wznowienie zadania,
- usunięcie zadania.

 

 

Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań.

 

 

Oprogramowanie umożliwia weryfikację poprawności nagranych płyt.

 

 

Oprogramowanie umożliwia wykonanie nadruku na płytach.

 

 

Oprogramowanie umożliwia edycję szablonu nadruku płyty, w tym dodanie danych teleadresowych i logo szpitala.

 

 

Oprogramowanie umożliwia przełączanie typu nośnika, na którym nagrywane są płyty.

 

 

Oprogramowanie umożliwia jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach ).

 

 

Program działa poprawnie na komputerze PC o parametrach:
Procesor: klasy Pentium 4
RAM: 2 GB
HDD: 3x80 GB
Napęd optyczny: DVD±RW
Karta sieciowa: 1GB
Złącze: USB 2.0
System operacyjny: Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7
Monitor 19” LCD

 

 

 

 

 

ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS) - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS

 

 

Możliwość podłączenia urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum.

 

 

Automatyczny proces zarządzania starzeniem się danych w pamięci masowej. System w sposób automatyczny przenosi najstarsze badania na wybrany nośnik (urządzenie typu NAS - macierz RAID, DVD/LTO).

 

 

System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG).
Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG).

 

 

Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD.

 

 

System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne.

 

 

System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana.

 

 

System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane:

Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS.Archiwizacja off-line:
- Duplikator – robot automatycznie zapisujący najstarsze badania na płytach DVD oraz wykonujący nadruk na płycie.
- Napęd taśmowy – LTO
- Autoloader, biblioteka taśmowa, w tym możliwość wykonywania kopii badań na dwóch napędach jednocześnie lub sekwencyjnie.

 

 

System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat).

 

 

System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach.

 

 

System automatycznie archiwizuje wyniki obrazowe na nośnikach trwałych. System daje możliwość pełnej parametryzacji czasu, po którym badania są zapisywane na nośniku. Parametry te są oddzielnie definiowane dla obrazów diagnostycznych i referencyjnych.

 

 

Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM.

 

 

Integracja z modułem zarządzania zakładem diagnostyki (RIS).

 

 

System wspiera poniższe klasy DICOM (jako SCP): Computed Radiography Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1) Digital X-Ray Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1) Digital X-Ray Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1) Digital Mammography Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2) Digital Mammography Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1) Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3) Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1) CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2) Ultrasound MultiFrame Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1) MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4) Ultrasound Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1) Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7) Standalone Overlay Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8) Standalone Curve Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9) (Draft) Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1) Twelve Lead ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1) Standalone Modality LUT Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10) Standalone VOILUT Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11) Grayscale Softcopy Presentation State Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1) X-Ray Angio Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1) X-Ray Fluoroscopy Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2) Nuclear Medicine Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20) VL Endoscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1) VL Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2) VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3) VL Photographic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4) Basic Text Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11) Enhanced Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22) Comprehensive Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33) Key Object Note Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) PET Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128) PET Curve Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129) RT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1) RT Dose Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2) RT Structure Set Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3) RT Beam Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4) RT Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5) RT Brachy Treatment Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6) RT Treatment Summary Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7) Encapsulated PDF Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1) Enhanced CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 ) Enhanced MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1) MR Spectroscopy Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2) Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1) Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2) Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3) Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4) General ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2) Ambulatory ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3) Hemodynamic Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1) Cardiac Electrophysiology Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1) Basic Voice Audio Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2) Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3) Blending Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4) Raw Data Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66) Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1) Spatial Fiducials Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2) Deformable Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3) Segmentation Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.4) Real World Value Mapping Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67) Video Endoscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1) Video Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1) Video Photographic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1) Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1) Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2) Stereometric Relationship Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3) Procedure Log Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40) Mammography CAD SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50) Chest CAD SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65) X-Ray Radiation Dose SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67) Encapsulated CDA Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.2) RT Ion Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.8) RT Ion Beams Treatment Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.9) RT Beams Delivery Instruction Storage (1.2.840.10008.5.1.4.34.1) RT Conventional Machine Verification (1.2.840.10008.5.1.4.34.2) RT Ion Machine Verification (1.2.840.10008.5.1.4.34.3) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3) Study Root Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1) Study Root Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2) Study Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3) Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1) Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2) Patient/Study Only Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3) Storage Commitment Push Model (1.2.840.10008.1.20.1) Verification (1.2.840.10008.1.1)

 

 

System wspiera poniższe składnie transferu dla danych obrazowych:
Implicit VR Little Endian - 1.2.840.10008.1.2
Explicit VR Little Endian - 1.2.840.10008.1.2.1
JPEG Baseline (Process 1) - 1.2.840.10008.1.2.4.50
JPEG Extended (Process 2 & 4) - 1.2.840.10008.1.2.4.51
JPEG Spectral Selection, Non-Hier. (Proc. 6 & 8) (Retd.) - 1.2.840.10008.1.2.4.53
JPEG Full Progression, Non-Hier. (Proc. 10 & 12) (Retd.) - 1.2.840.10008.1.2.4.55
JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14) - 1.2.840.10008.1.2.4.57
JPEG Lossless, Non-Hierarchical FOP (Process 14, Selection Value 1) - 1.2.840.10008.1.2.4.70
System wspiera poniższe składnie transferu dla danych nieobrazowych:
Implicit VR Little Endian – 1.2.840.10008.1.2
Explicit VR Little Endian – 1.2.840.10008.1.2.1

 

 

Udostępnienie przeglądarkom diagnostycznym informację o modalnościach zawartych w badaniu (bez konieczności szczegółowego odpytywania o listę serii)

 

 

Udostępnienie przeglądarkom diagnostycznym możliwości wyszukiwania badań na podstawie modalności zawartych w nich serii

 

 

Zaimplementowany mechanizm autoroutingu. System umożliwia zdefiniowanie reguł, według których badania obrazowe są automatycznie przesyłane do skonfigurowanych aplikacji DICOM.

 

 

Zaimplementowany mechanizm prefetchingu. System umożliwia zdefiniowanie reguł, według których historyczne badania pacjenta, o treści powiązanej z bieżącym badaniem, są automatycznie przesyłane do stacji diagnostycznej.

 

 

Możliwość automatycznego odtwarzania badań z taśm w przypadku kiedy badanie zostało usunięte z archiwum długoterminowego i jest dostępne tylko na taśmie

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS

 

 

Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim i angielskim

 

 

Aplikacja dostępna z każdego miejsca w szpitalu poprzez przeglądarkę WWW.

 TAK

 

Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony loginem i hasłem.

 

 

Możliwość zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami.

 

 

Możliwość zarządzania siecią PACS oraz monitorowanie bieżących zdarzeń.

 

 

Aplikacja graficznie przedstawia przepływ danych pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS.

 TAK

 

Możliwość wybrania z listy ikony reprezentującej typ urządzenia DICOM.

 

 

Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu połączenia serwera PACS z urządzeniem za pomocą polecenia PING i C-ECHO.

 

 

Dostęp do konfiguracji węzła po jednym kliknięciu myszy w jego reprezentację graficzną.

 

 

Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi jej elementami. Aplikacja informuje administratora, które węzły dicomowe są niedostępne.

 

 

Status połączenia serwera z urządzeniem DICOM jest prezentowany w formie graficznej.

 TAK

 

Możliwość konfiguracji automatycznego przesyłania (autorouting) obiektów DICOM do wskazanych stacji w zależności od charakterystycznych cech badania m.in. typ wykonanego badania, urządzenia na którym zostało wykonane badanie.

 TAK

 

Możliwość określenia typu urządzenia DICOM (aparat, stacja diagnostyczna, stacja postprocesingu, serwer PACS)

 

 

Możliwość definiowania przedziałów czasu w których badania są przesyłane do stacji.

 

 

Możliwość konfiguracji list roboczych (MWL) dla poszczególnych urządzeń.

 

 

Możliwość konfiguracji selekcji zleceń trafiających na listę roboczą urządzenia min. w zakresie:
- wykonywanej usługi,
- typu usługi,
- jednostki wykonującej,
- zaplanowanej daty wykonania badania,
- statusu badania

 

 

Podgląd bieżącej listy zleceń udostępnianej dla danego urządzenia DICOM.

 

 

Dostęp do dzienników logów. Komunikacja z każdym węzłem w oddzielnym dzienniku.

 

 

Kontekstowe filtrowanie dziennika logów

 

 

Możliwość wyświetlenia plików logów dla innych usług powiązanych z systemem PACS min. takich jak :
- autorouting
- administrator PACS
- list roboczych (MWL)
- interfejsu wymiany danych po hl7
- systemu dystrybucji obrazów

 

 

Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka.

 

 

Wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów:
- nazwisko i imię pacjenta
- data urodzenia pacjenta
- numer pacjenta
- numer badania
- zakres dat wykonania badania
- opis badania
- lekarz zlecający
- modalność
- urządzenie z którego zostało wysłane badanie

 

 

- Możliwość podglądu szczegółowych informacji o badaniu, serii i obrazie wraz ze statusem archiwizacji badania (w tym etykieta taśmy na której zostało nagrane badanie)

 

 

Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM.

 

 

Możliwość wyszukiwania badań na urządzeniach DICOM podłączonych do PACS wraz możliwością pobrania ich do PACS lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do PACS.

 

 

Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG.

 

 

Możliwość podglądu nagłówka obiektu DICOM

 TAK

 

Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM).

 

 

Możliwość wyświetlenia treści raportu strukturalnego (DICOM SR).

 

 

Możliwość wydruku raportu strukturalnego (DICOM SR) na domyślnej drukarce.

 

 

Możliwość nagrania płyty CD/DVD z wybranymi badaniami na nagrywarce umieszczonej w serwerze PACS. Płyta zawiera strukturę DICOMDIR.

 

 

Możliwość zmiany danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w zakresie:
- imię, nazwisko pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
- płeć pacjenta,
- numer badania,
- opis badania.

 

 

Możliwość przenoszenia badań pomiędzy pacjentami.

 

 

Możliwość przenoszenia jednej lub wielu serii obrazów pomiędzy badaniami w przypadku błędu technika

 

 

Możliwość przenoszenia jednego lub wielu obrazów pomiędzy badaniami w przypadku błędu technika

 

 

Możliwość odtwarzania badań z nośników off-line.

 

 

Przeglądanie historii zmian danych pacjenta i badania oraz listy wykonanych operacji modyfikacji badania z funkcją cofnięcia ostatniej zmiany (w przypadku błędu użytkownika)

 

 

Możliwość podglądu obrazów DICOM w zewnętrznej przeglądarce obrazów diagnostycznych.

 

 

Możliwość porównania zgodności danych pacjenta i badania pomiędzy bazą danych a nagłówkami plików DICOM.

 

 

Możliwość usunięcia wybranego badania, serii lub obrazu z archiwum PACS.

 

 

Możliwość konfiguracji serwera DICOM w zakresie zmian:
- Nazwy AE,
- numer portu nasłuchu,
- poziomu logowania zdarzeń,
- ilości połączeń do serwera,
- Storage Commitment,
- parametrów komunikacji HL7 z RIS.

 

 

Podgląd stanu i kontroli usług (start - stop-restart ) związanych z serwerem PACS min. :
- autorouting
- moduł list roboczych (MWL)
- interfejs wymiany danych po HL7
- system dystrybucji obrazów

 

 

Podgląd wykorzystania licencji w dostępie do serwera PACS.

 

 

Podgląd poziomu zajętości miejsca w archiwum krótko i długo terminowym.

 

 

Zarządzanie użytkownikami:
- Przypisanie użytkownika do grupy - rola w systemie,
- Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej.

 

 

Zarządzanie grupami użytkowników:
1. Przypisywanie uprawnień do grupy:
- Archiwizacja badań
- Ustawienia autoroutingu
- Ustawienia prefetchingu
- Usuwanie badań
- Eksport badań
- Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników
- Przesyłanie badań pomiędzy węzłami
- Zarządzanie węzłami
2. Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej

 

 

Logowanie wszystkich akcji użytkownika

 

 

 

 

 

DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS

 

 

Dystrybucja badań obrazowych poprzez przeglądarkę WWW.

 TAK

 

Moduł dystrybucji badań dostępny w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 

 

Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer, Chrome, FireFox.

 

 

System prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej.

 

 

Moduł dla celów szybkiego dostępu do obrazów archiwalnych generuje kopię obrazu diagnostycznego DICOM w formacje JPG w jakości referencyjnej, archiwizuje w systemie PACS i wykorzystuje w procesie dystrybucji obrazów poza zakładem radiologii. W przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł generuje odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej.

 

 

Możliwość wyszukiwania badań minium według następujących kryteriów:
- danych pacjenta (nazwisko, imię, płeć, wiek, PESEL, numer pacjenta),
- danych badania (data wykonania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, typ badania, usługa, lekarz opisujący, wiek pacjenta, płeć, status zlecenia, numer badania).

 

 

Dostęp do wyników obrazowych bezpośrednio z tego modułu i przeglądanie cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji:
-powiększyć i pomniejszyć,
-dopasować pionowo i poziomo,
-obrócić,
-pokazać w oryginalnym rozmiarze,
-uzyskać jego lustrzane odbicie,
-obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych ,(leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).
- wyeksportować serię obrazów do formatu AVI.

 

 

Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:

 TAK

 

- Wyświetlanie miniaturek obrazu

 

 

- Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie

 

 

- Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8

 

 

- Otwieranie obrazów w formacie DICOM z dysku

 

 

- Otwieranie obrazów z formatu DICOMDIR

 

 

- Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm

 

 

- Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI

 

 

- Kopiowanie wybranego obrazu do schowka systemowego

 

 

- Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu

 

 

- Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom

 

 

- Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom

 

 

- Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru

 

 

- Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom

 

 

- Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty

 

 

- Przesuwanie obrazu

 

 

- Przechodzenie pomiędzy obrazami serii

 

 

- Możliwość sortowania obrazów w serii po: numerze instancji, lokalizacji przekroju, odwróconej lokalizacji przekroju, czasu akwizycji

 

 

- Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt

 

 

- Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół

 

 

- Lupa z możliwością regulacji powiększenia

 

 

- Możliwość zmiany window/level w lupie bez zmian w/l na obrazie

 

 

- Możliwość zmiany powiększenia lupy za pomocą myszy lub klawiatury

 

 

- Odwracanie kolorów

 

 

- Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi, gamma

 

 

- Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został przefiltrowany

 

 

- Pomiar odległości

 

 

- Trzy-punktowy pomiar kąta

 

 

- Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba

 

 

- Pomiar stosunku długości dwóch prostych

 

 

- Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt

 

 

- Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli

 

 

- Pomiar natężenia obrazu w punkcie

 

 

- Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze

 

 

- Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji

 

 

- Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu

 

 

- Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika

 

 

- Kalibracja obrazu

 

 

- Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został ręcznie skalibrowany

 

 

- Wyświetlanie linijki ekranowej

 

 

- Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS

 

 

- Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło

 

 

- Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji

 

 

- Możliwość zmiany kierunku animacji

 

 

- Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: szczegółowe, podstawowe, brak

 

 

- Synchronizacja obrazów w seriach, ręczna i automatyczna

 

 

- Obsługa wielu monitorów

 

 

- Konfigurowalne podręczne menu

 

 

- Podgląd nagłówka DICOM

 

 

- Możliwość zmiany wielkości czcionki w aplikacji

 

 

- Funkcja autoukrywania paska narzędzi

 

 

- Możliwość drukowania na drukarkach DICOM

 

 

- Drukowanie adnotacji naniesionych przez użytkownika

 

 

- Możliwość podglądu wydruku DICOM

 

 

- Możliwość drukowania obrazów na drukarkach systemowych

 

 

- Możliwość podglądu obrazów drukowanych na drukarkach systemowych

 

 

- Możliwość podglądu i zarządzania zadaniami (anulowanie, usunięcie) wysłanymi do wydruku na drukarkę DICOM

 

 

- Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych

 

 

- Pomoc do programu w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim

 

 

Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.

 

 

Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows, Linux i MAC OS.

 

 

Wybrany obraz w jakości diagnostycznej można albo uruchomić w zewnętrznym programie diagnostycznym (min. obsługa 2 programów diagnostycznych, np. eFilm lub równoważne) albo przesłać na inną zdefiniowaną stację diagnostyczną (szablony routingu).

 

 

System umożliwia pełną integrację z oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax, Infinitt lub innym równoważnym programem diagnostycznym tzn. istnieje możliwość automatycznego uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu systemu wraz z obrazem w jakości diagnostycznej.

 

 

System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne.

 

 

Raport zdjęć odrzuconych na podstawie informacji przesłanych z urządzeń.

 

 

Logowanie wszystkich akcji użytkownika

 

 

Przeglądarka obrazów diagnostycznych tego samego producenta co oferowany system PACS

 

 

 

 

 

PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS

 

 

Wyświetlanie miniaturek obrazu

 

 

Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie

 

 

Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8

 

 

Lokalne archiwum badań

 

 

Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum badań za pomocą kryteriów:
- identyfikator pacjenta
- nazwisko pacjenta
- imię pacjenta
- płeć pacjenta
- numer badania (Accession Number)
- opis badania
- lekarz zlecający
- modalność serii w badaniu
- data wykonania

 

 

Szybkie wyszukiwanie badań wykonanych w dniu bieżącym i wczorajszym

 

 

Otwarcie jednego lub więcej badań z archiwum lokalnego

 

 

Podgląd listy serii w badaniu

 

 

Wysłanie badań z archiwum lokalnego do zdalnych systemów PACS

 

 

Nagrywanie badań z archiwum lokalnego na płytach CD/DVD

 

 

Tworzenie obrazów płyt z badaniami z lokalnego archiwum

 

 

Dołączanie przeglądarki i obrazów w formacie JPEG do zawartości płyty

 

 

Usuwanie badań z archiwum lokalnego

 

 

Automatyczne zarządzenie miejscem w archiwum lokalnym - usuwanie badań z archiwum lokalnego po przekroczeniu ustalonej zajętości dysku

 

 

Wskaźnik graficzny aktualnej zajętości dysku na którym znajdują się badania w lokalnym archiwum

 

 

Import badań DICOM z dysku do lokalnego archiwum

 

 

Wyszukiwanie badań w zdalnych archiwach PACS badań za pomocą kryteriów:
- identyfikator pacjenta
- nazwisko pacjenta
- imię pacjenta
- płeć pacjenta
- numer badania (Accession Number)
- opis badania
- lekarz zlecający
- modalność serii w badaniu
- data wykonania

 

 

Pobieranie badań ze zdalnych archiwów PACS do lokalnego archiwum

 

 

Podgląd listy serii w badaniu, które znajduje się w zdalnym systemie PACS

 

 

Prezentacja statusu dostępności badania w zdalnym systemie PACS

 

 

Podgląd kolejki badań pobieranych ze zdalnych systemów PACS jak i badań wysyłanych z lokalnego archiwum do zdalnych systemów PACS

 

 

Otwieranie w przeglądarce obrazów w formacie DICOM z dysku

 

 

Otwieranie w przeglądarce obrazów z formatu DICOMDIR

 

 

Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm

 

 

Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI

 

 

Kopiowanie wybranego obrazu do schowka systemowego

 

 

Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu

 

 

Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom

 

 

Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom

 

 

Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru

 

 

Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom

 

 

Powiększanie obrazu:
- płynne
- powiększenie zaznaczonego obrazu
- 1 : 1 (pixel-to-pixel)
- dopasowanie obrazu do okna
- rozmiar rzeczywisty

 

 

Przesuwanie obrazu

 

 

Przechodzenie pomiędzy obrazami serii

 

 

Sortowania obrazów w serii po:
- numerze instancji
- lokalizacji przekroju
- odwróconej lokalizacji przekroju
- czasu akwizycji

 

 

Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt

 

 

Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół

 

 

Lupa z możliwością regulacji powiększenia

 

 

Zmiana window/level w lupie bez zmian w/l na obrazie

 

 

Zmiana powiększenia lupy za pomocą myszy lub klawiatury

 

 

Odwracanie kolorów

 

 

Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi, gamma

 

 

Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został przefiltrowany

 

 

Pomiar odległości

 

 

Trzy-punktowy pomiar kąta

 

 

Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba

 

 

Pomiar stosunku długości dwóch prostych

 

 

Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt

 

 

Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze:
- średnia gęstość
- standardowe odchylenie
- obwód
- ilość pikseli

 

 

Pomiar natężenia obrazu w punkcie

 

 

Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze

 

 

Przesuwanie i zmiana położenia wykonanych pomiarów i adnotacji

 

 

Wyświetlanie/ukrycie informacji o pacjencie i badaniu

 

 

Wyświetlenie/ukrycie adnotacji użytkownika

 

 

Kalibracja obrazu

 

 

Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został ręcznie skalibrowany

 

 

Wyświetlanie linijki ekranowej

 

 

Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS

 

 

Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach:
- raz
- pętla
- wahadło

 

 

Przejście do poprzedniej/następnej serii podczas animacji

 

 

Zmiana kierunku animacji

 

 

Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: szczegółowe, podstawowe, brak

 

 

Synchronizacja obrazów w seriach, ręczna i automatyczna

 

 

Obsługa wielu monitorów

 

 

Konfigurowalne podręczne menu

 

 

Podgląd nagłówka DICOM

 

 

Zmiany wielkości czcionki w aplikacji

 

 

Autoukrywania paska narzędzi

 

 

Drukowanie na drukarkach DICOM

 

 

Drukowanie adnotacji naniesionych przez użytkownika

 

 

Podgląd wydruku DICOM

 

 

Drukowanie obrazów na drukarkach systemowych

 

 

Podgląd obrazów drukowanych na drukarkach systemowych

 

 

Podglądu i zarządzanie zadaniami (anulowanie, usunięcie) wysłanymi do wydruku na drukarkę DICOM

 

 

Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych

 

 

Pomoc do programu w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim

 

 

Funkcja reformatowania wielopłaszczyznowego (MPR) z w czasie rzeczywistym z możliwością zmiany grubości warstwy. Rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej i skośnej

 

 

Regulacji grubości warstwy w trybach MIP, MinIP, AveIP.

 

 

Wykonanie rekonstrukcji 3D. Edytor mapowania odcieni szarości na kolory

 

 

Przycinanie rekonstrukcji 3D

 

 

Przeglądarka działa w systemie Windows 32 i 64-bitowym

 

 

 

 

GOSPODARKA LEKAMI

 

 

APTEKA CENTRALNA

 
Moduł dostosowany do sprawozdawczosci NFZ. Zgodny/ umożliwiajacy m.in automatyczne generowanie exportów (rozchodów) do obecnej części finansowej (Asseco) jak również Jednorodnego Pliku Kontrolnego także do Asseco
 

Moduł działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux.

 

 

Aktualizacja oprogramowania jednocześnie na wszystkich stacjach roboczych bez konieczności fizycznej obecności przy tych stacjach.

 

 

Możliwość obsługi wielu magazynów centralnych oraz magazynów oddziałowych

 

 

Pełna integracja pomiędzy magazynami centralnymi i oddziałowymi w ramach jednego modelu bazy danych

 

 

Obsługa miejsc składowania w obrębie magazynu

 

 

Możliwość definiowania i przypisywania asortymentu do miejsca składowania

 

 

Możliwość powiązania magazynów z jednostkami organizacyjnymi szpitala

 

 

Możliwość zdefiniowania wielu OPK/MPK dla jednego magazynu

 

 

Automatyczne numerowanie dokumentów magazynowych według ustalonego wzorca

 

 

Możliwość rozdzielenia numerowania dokumentacji magazynowej dla każdego magazynu

 

 

Zarządzanie słownikami Producentów, Dostawców, Kontrahentów

 

 

Możliwość definiowania nazw asortymentu dla poszczególnych dostawców tak, że użytkownik może wprowadzać na fakturze VAT (FV) od dostawcy asortyment według zdefiniowanej nazwy.

 

 

Obsługa receptariusza szpitalnego oraz receptariuszy oddziałowych

 

 

Mechanizm blokad asortymentu.

 

 

Możliwe zablokowanie asortymentu z danej serii bądź FV/dostawy

 

 

Ewidencja działań niepożądanych leków, przynajmniej z dokładnością do: asortymentu, serii, oddziału, pacjenta

 

 

Możliwość definiowania grup asortymentu

 

 

Możliwość definiowania klas leków

 

 

Możliwość obsługi różnych typów asortymentu

 

 

Możliwość definiowania asortymentu, którego nie ma w bazie leków

 

 

Kontrola przeterminowania leków

 

 

Możliwość definiowania stanów minimalnych i maksymalnych dla danego asortymentu w magazynie

 

 

Obsługa jednostek bazowych asortymentu (tabletka, ampułka), jednostek opakowań (OP. 10 tab.), ml, mg

 

 

Wsparcie dla wyszukiwania asortymentu za pomocą nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej, kodów EAN

 

 

Ewidencja leków pacjenta

 

 

Obsługa inwentaryzacji magazynu: spis z natury i wykonanie remanentu

 

 

Obsługa bilansu otwarcia magazynu

 

 

Obsługa przychodów z użyciem Faktur VAT

 

 

Obsługa importu elektronicznych faktur VAT

 

 

Obsługa przychodów bezfakturowych (np. dary)

 

 

Obsługa przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-)

 

 

Obsługa przesunięć między miejscami składowania w obrębie jednego magazynu

 

 

Obsługa ubytków i strat nadzwyczajnych włącznie ze wsparciem dla protokołu utylizacji

 

 

Obsługa wydań do jednostek/kontrahentów zewnętrznych (RZ)

 

 

Obsługa zwrotów z oddziałów

 

 

Obsługa zamówień do magazynów centralnych

 

 

Ewidencja i obsługa zamówień do dostawców

 

 

Ewidencja zużycia asortymentu

 

 

Ewidencja przesunięć asortymentu

 

 

Ewidencja wydań na pacjenta

 

 

Ewidencja wydań na jednostkę organizacyjną

 

 

Możliwość definiowania receptur

 

 

Ewidencja leków produkowanych w aptece szpitalnej

 

 

Automatyczne wyliczanie ceny produkowanych leków

 

 

Obsługa importu docelowego

 

 

Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych po zatwierdzeniu faktury

 

 

Obsługa korekt faktur

 

 

Ewidencja umów przetargowych

 

 

Kontrola ilościowa i jakościowa realizacji przetargu

 

 

Możliwość ewidencji asortymentu przysłanego przez dostawcę, z którym nie jest zawarta umowa przetargowa.

 

 

System umożliwia kontrolę realizacji przetargu, nawet gdy dostawca dostarcza fizycznie inny asortyment niż zobowiązał się umową; asortyment zastępczy musi być w takiej samej cenie i jakościowo odpowiadać asortymentowi z umowy

 

 

Kontrola minimalnej daty ważności w dostarczanym asortymencie, w szczególności kontrola minimalnej daty ważności w przypadku zapisu w umowie przetargowej: następuje weryfikacja czy dostarczany asortyment ma datę ważności nie mniejszą niż np.. 3mce od dostawy.

 

 

Kontrola wymaganego czasu realizacji zamówienia do dostawcy

 

 

Obsługa sposobów obliczania wartości faktury VAT: faktura netto i faktura brutto, tj. SUMA (pozycja netto) + vat LUB SUMA (pozycja netto +VAT)

 

 

Weryfikacja zgodności cen w stosunku do umowy przetargowej

 

 

Weryfikacja przekroczenia ilości lub wartości z umowy przetargowej

 

 

Obsługa wewnętrznych kodów kreskowych: drukowanie i czytanie

 

 

Możliwość zapisu operacji i dokumentów BO, PZ, MM, Zamówienia z oddziału w trybie szkicu

 

 

Możliwość zarządzania uprawnieniami do magazynów, typów asortymentu, konkretnych grup asortymentu

 

 

Obsługa raportów magazynowych

 

 

Wbudowana baza leków dostępnych na terytorium RP z możliwością aktualizacji

 

 

Możliwość rozszerzania dostępnych w aplikacji słowników

 

 

Możliwość przypisywania rodzajów kosztów do typów asortymentu

 

 

Możliwość odnotowania wydania i podania leku

 

 

Możliwość informowania użytkownika od razu po zalogowaniu o asortymencie przeterminowanym

 

 

Możliwość informowania użytkownika od razu po zalogowaniu o asortymencie poniżej stanów minimalnych

 

 

Możliwość podglądu stanu na magazynach w zależności od uprawnień

 

 

Możliwość definiowania i kontroli limitów kosztowych na poszczególne magazyny

 

 

INTEGRACJA MODUŁU APTECZNEGO Z SYSTEMEM HIS

 

 

Jeden motor bazy danych i jeden producent dostarczanego systemu HIS oraz modułu Apteka

 

 

Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu oraz użytkownikami z poziomu jednego wspólnego modułu administracyjnego dostarczanego systemu HIS

 

 

Wspólne funkcje logowania z dostarczanym systemem HIS

 

 

Działanie na jednym motorze bazy danych wraz z dostarczanym systemem HIS

 

 

Integracja z dostarczanym modułem Oddział systemu HIS

 

 

Wymiana informacji o zamówieniach, zleceniach, wydaniach leków z systemem HIS

 

 

Dostęp w Aptece do informacji wydań i podań leków na podstawie zleceń w HIS

 

 

Możliwość odnotowania wydania i podania leku na podstawie zlecenia z HIS

 

 

Możliwość automatycznego wczytania niezbędnych informacji z FV za leki w przypadku rozliczeń z NFZ programów lekowych i chemioterapii do systemu HIS

 

 

Wspólny słownik lekarzy, oddziałów, pacjentów z dostarczanym systemem HIS

 
 1. Wyszukiwanie asortymentu wg. Serii, synonimu szczegółowego

 2. Baza leków RP – zewnętrzna baza leków aktualizowana automatycznie, propozycja zmian przy logowaniu do zmian w bazie wewnętrznej

 3. Możliwość samodzielnego zakładania kart asortymentowych od podstaw – dla leków z importu docelowego lub endoprotez robionych „na miarę”
 

 Export danych rozchodowych do systemu FK Zamawiajacego

Do systemu FK wysyłane (integracja z systemem Assecco) dane dot: 1. PZ przyjęcie leków i materiałów do Apteki Głównej, możliwość uzgodnienia z fakturą

 2. Przesunięcie leków pomiędzy Apteka Główną a poszczególnymi apteczkami oddziałowymi (przekazanie leków na oddział) – dokument MM

 3. RW – wydanie leku / materiału pacjentowi

Dokumenty powinny być okresowo przesyłane do systemu Assecco,
Konieczność przygotowania i rozliczania inwentaryzacji w Aptece/ apteczkach oddziałowych.

Spisy inwentaryzacyjne, różnice inwentaryzacyjne rozliczane w systemie 

 

APTECZKI ODDZIAŁOWE W SZPITALU / MAGAZYN LEKÓW PORADNI

 

 

Składanie zamówień na leki do apteki centralnej w formie elektronicznej.

 

 

Możliwość jednoczesnego złożenia zamówień do wielu magazynów.

 

 

Na jednym ekranie możliwość wyboru apteczki zamawiającej oraz wprowadzenia listy środków do zamówienia. System automatycznie rozbija listę zamawianych środków na osobne zamówienia wysyłane do odpowiedniego magazynu, jeśli system skonfigurowano do obsługi wielu magazynów lub wielu rodzajów zamówień.

 

 

Składanie zamówień na leki pomiędzy poszczególnymi Podręcznymi Magazynami Leków.

 

 

Możliwość zapisania zamówienia na leki w trybie szkicu z możliwością późniejszej edycji.

 

 

Możliwość utworzenia nowego zamówienia na leki na bazie wcześniej zrealizowanego zamówienia (kopiowanie zamówienia)

 

 

Odbieranie informacji o realizacji zamówienia leków z apteki centralnej.

 

 

Przy współpracy z modułem Zleceń Leków na Pacjenta system posiada możliwość ewidencji rozchodu leków na oddziały i na pacjenta.

 

 

Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych.

 

 

Ewidencja przesunięć między magazynami apteczek oddziałowych.

 

 

Generowanie arkusza do spisu z natury.

 

 

Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury.

 

 

Mechanizm „stop-order” (blokowanie serii leków - np. w odpowiedzi na komunikat GIF).

 

 

Przegląd bieżących stanów magazynowych (dla wybranego magazynu lub zbiorczo - dla wszystkich magazynów).

 

 

Przegląd stanów magazynowych na zadany dzień (dla wybranego magazynu).

 

 

Kontrola dat ważności leków znajdujących się na stanie apteczek oddziałowych (z możliwością ustawienia wyprzedzenia z jakim mają być prezentowane dane leków o kończącym się okresie ważności).

 

 

Podgląd przechowywanych w systemie informacji o leku (m.in. nazwa, jednostki, producent, opakowanie).

 

 

Możliwość tworzenia „aliasów” leków i przypisywania do nich rzeczywiście znajdujących się w obrocie leków.

 

 

Wykorzystanie słowników: leków, nazw międzynarodowych, słownik jednostek miar.

 

 

Komunikacja z modułem Ruch Chorych w zakresie aktualizacji stanu Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją podań środków farmaceutycznych odnotowywanych w Ruchu Chorych.

 

 

Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach odnotowania zużycia zasobów w związku z wizytą / hospitalizacją / badaniem pacjenta.

 

 

Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach obsługi zlecenia podania leku.

 

 

Dostęp do zdefiniowanych raportów z poziomu menu funkcji „Apteczki oddziałowe”.

 

 

Składanie zamówień na leki do apteki centralnej na podstawie zleceń dokonanych w module Zleceń Leków na Pacjenta (o ile do zleceń użyte były leki obecne w słowniku Apteki Szpitalnej).

 

 

Możliwość przechowywania informacji o stanie leków własnych pacjenta (stanowiących własność pacjenta).

 

 

Możliwość definiowania różnych rodzajów zamówień składanych na leki (np. odrębnego zamówienia na leki narkotyczne) oraz powiązania rodzajów leków w systemie z poszczególnymi wydrukami.

 

 

Możliwość zdefiniowania ilościowych stanów minimalnych dla poszczególnych leków w kontekście każdej z apteczek.

 

 

Prezentowanie podczas składania zamówienia do dostawcy cen zamawianych leków z umowy.

 

 

Możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych podczas inwentaryzacji oraz odnotowania zużycia leków / materiałów.

 

 

Możliwość określenia relacji „może zamawiać z” oraz „nie może zamawiać z” pomiędzy dowolnymi apteczkami.

 

 

Możliwość jednokrotnego złożenia zamówienia do kilku magazynów (zamówienie takie zostaje rozbite na mniejsze zamówienia, skierowane do odpowiednich magazynów).

 

 

 Do systemu FK wysyłane (integracja z systemem Assecco) dane dot:

 1. PZ przyjęcie leków i materiałów do Apteki Głównej, możliwość uzgodnienia z fakturą

 2. Przesunięcie leków pomiędzy Apteka Główną a poszczególnymi apteczkami oddziałowymi (przekazanie leków na oddział) – dokument MM

 3. RW – wydanie leku / materiału pacjentowi

Dokumenty powinny być okresowo przesyłane do systemu Assecco,
Konieczność przygotowania i rozliczania inwentaryzacji w Aptece/ apteczkach oddziałowych.

Spisy inwentaryzacyjne, różnice inwentaryzacyjne rozliczane w systemie 

 

ZLECENIA LEKÓW

 

 

Możliwość zlecania podania leków pacjentowi.

 

 

Możliwość zlecenia cyklicznego podawania leków (np. 3x dziennie o 8, 14 oraz 22).

 

 

Możliwość zlecenia leku z wykorzystaniem predefiniowanych list leków (paneli leków).

 

 

Możliwość tworzenia receptariuszy oddziałowych.

 

 

Wykorzystanie predefiniowanych częstotliwości przy zlecaniu cyklicznych podań leków oraz definiowanie własnych częstotliwości.

 

 

Modyfikacja zlecenia leku, w tym:
- dawki pojedynczego podania leku,
- godziny podania leku.

 

 

Funkcja wstrzymania / przerwania podaży:
- wszystkich niedokonanych podań leku (z możliwością wskazania daty od której podania mają być wstrzymane),
- wybranego podania leku (w przypadku zleceń cyklicznych).

 

 

Możliwość zapisu działań niepożądanych.

 

 

Możliwość zlecania mieszanin leków.

 

 

Możliwość zlecania leków recepturowych, sporządzanych według przepisu lekarza wprowadzonego w momencie zlecania leku.

 

 

System umożliwia osobie podającej lek odnotowanie odstępstwa od zlecenia - w zakresie daty podania oraz dawki podanego leku.

 

 

Odnotowanie działań niepożądanych leków.

 

 

Grupowa realizacja podań leków.

 

 

Podczas realizacji podania leków możliwe jest (we współpracy z Modułem Zarządzania Podręcznym Magazynem Leków) odnotowanie rzeczywiście zużytych leków (lek, seria, nr faktury - o ile system dysponuje odpowiednimi danymi) i automatyczne zdjęcie ich ze stanów Podręcznego Magazynu Leków.

 

 

System posiada tryb prezentacji zleceń / podań leków wraz z wynikami badań laboratoryjnych na jednym ekranie.

 

 

Możliwość zlecenia leku własnego – nie występującego dotychczas w bazie danych – należącego do pacjenta / przyniesionego przez pacjenta.

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM INFORMACJI MENADŻERSKIEJ

 

 

SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA

 

 

System udostępnia ekran startowy z podstawowymi grupami wskaźników:

 

 

- obłożenie, prezentujący procentowe obłożenie całego szpitala,

 

 

- liczba leczonych, prezentujący liczbę pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych

 

 

- średni czas pobytu, prezentujący średni czas pobytu pacjenta w szpitalu,

 

 

- kontrakt, informujący o realizacji kontraktu dla całego Szpitala/Poradni.

 

 

Grupa wskaźników "Liczba leczonych" prezentuje liczbę pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych

 

 

Grupa wskaźników "Obłożenie szpitala" zawiera wskaźniki:

 

 

- bieżące obłożenie szpitala,

 

 

- obłożenie średnioroczne,

 

 

- liczba zajętych łóżek,

 

 

- liczba wolnych łóżek,

 

 

- sumaryczna liczna łóżek w szpitalu

 

 

Grupa wskaźników "Średni czas pobytu" zawiera wskaźniki:

 

 

- średni czas pobytu pacjenta w bieżącym miesiącu,

 

 

- średni czas pobytu pacjenta w poprzednim miesiącu,

 

 

- średni czas pobytu pacjenta w bieżącym roku,

 

 

- średni czas pobytu pacjenta w poprzednim roku

 

 

Grupa wskaźników "Wykonanie kontraktu" zawiera wskaźniki:

 

 

- całkowitą wartość kontraktu w bieżącym roku,

 

 

- wykonanie kontraktu w punktach w bieżącym roku,

 

 

- wykonanie kontraktu wartościowo w bieżącym roku,

 

 

- wykonanie kontraktu w punktach w bieżącym miesiącu,

 

 

- procent realizacji kontraktu w bieżącym roku,

 

 

- estymowany procent realizacji kontraktu do końca bieżącego roku,

 

 

- całkowitą wartość kontraktu w poprzednim roku,

 

 

- wykonanie kontraktu w poprzednim roku.

 

 

System umożliwia prezentację widoku szczegółowego "Bieżącego obłożenia szpitala", "Liczby pacjentów", "Średniego czasu pobytu" na poszczególnych oddziałach. Po kliknięciu na bieżącą wartość wskaźnika ("Liczba leczonych", "Bieżące obłożenie szpitala" lub "Średni czas pobytu w bieżącym miesiącu") otwiera się okno z możliwością wyboru:

 

 

- oddziałów dla których będą prezentowane wartości wskaźnika

 

 

-układu grupowania: układ roczny, układ miesięczny, układ dzienny (tylko dla wskaźnika "Bieżące obłożenie szpitala" i "Liczba pacjentów")

 

 

W przypadku wyboru rocznego układu grupowania system umożliwia wybór zakresu lat.

 

 

W przypadku wyboru rocznego układu grupowania system prezentuje wartość wybranego wskaźnika dla poszczególnych lat.

 

 

W przypadku wyboru miesięcznego układu grupowania system umożliwia wybór zakresu miesięcy i lat.

 

 

W przypadku wyboru miesięcznego układu grupowania system prezentuje wartość wybranego wskaźnika dla poszczególnych miesięcy i lat.

 

 

W przypadku wyboru dziennego układu grupowania system umożliwia wybór daty.

 

 

W przypadku wyboru dziennego układu grupowania system prezentuje wartość wybranego wskaźnika dla wybranego dnia.

 

 

Widok szczegółowy "Liczby leczonych","Bieżącego obłożenia szpitala","Średniego czasu pobytu" umożliwia prezentację danych w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do MS Excel

 

 

Widok szczegółowy "Liczby leczonych", "Bieżącego obłożenia szpitala","Średniego czasu pobytu" umożliwia prezentację danych w postaci wykresu słupkowego lub liniowego.

 

 

System umożliwia prezentację widoku szczegółowego realizacji kontraktu. Po kliknięcie wartości wskaźnika "Wykonanie kontraktu w bieżącym roku" otwiera się okno wyboru:

 

 

- miesiąca i roku

 

 

- rodzaju prezentacji danych: układ bieżący (prezentacja danych dotyczących wybranego miesiąca i roku), układ narastający (prezentacja danych narastająco od początku roku do wybranego miesiąca w wybranym roku)

 

 

- umów NFZ (system umożliwia wybór kilku umów)

 

 

- po wybraniu dodatkowej opcji system umożliwia wybór produktów kontraktowych w ramach wybranych wcześniej umów z NFZ

 

 

Widok szczegółowy realizacji kontraktu (w przypadku analizowania danych na poziomie umów z NFZ) umożliwia prezentację:

 

 

-limitu poszczególnych umów z NFZ

 

 

- procentowego wykonania wybranych umów z NFZ

 

 

- ilościowego wykonania wybranych umów z NFZ w punktach

 

 

Widok szczegółowy realizacji kontraktu (w przypadku analizowania danych na poziomie produktów kontraktowych) umożliwia prezentację:

 

 

-limitu wybranych produktów kontraktowych dla wybranych umów z NFZ

 

 

- procentowego wykonania wybranych produktów kontraktowych dla wybranych umów z NFZ

 

 

- ilościowego wykonania wybranych produktów kontraktowych dla wybranych umów z NFZ

 

 

Widok szczegółowy realizacji kontraktu umożliwia prezentację danych w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do MS Excel

 

 

Widok szczegółowy realizacji kontraktu umożliwia prezentację danych w postaci wykresu słupkowego lub liniowego.

 

 

Dla wskaźników: "Liczba leczonych","Bieżące obłożenia szpitala","Średni czasu pobytu w bieżącym miesiącu","Wykonanie kontraktu w bieżącym roku" można zdefiniować normy, których przekroczenie będzie sygnalizowane zmianą koloru wskaźnika na alarmowy.

 

 

Dla wskaźników: "Liczba leczonych","Bieżące obłożenia szpitala","Średni czasu pobytu w bieżącym miesiącu","Wykonanie kontraktu w bieżącym roku" system prezentuje kierunek zmiany w stosunku do poprzednio wyliczonej wartości i raz różnicę pomiędzy wartością bieżącą i poprzednio wyliczoną.

 

 

Wskaźniki wyliczane są na podstawie danych zapisanych w systemie medycznym (np. w module Przejściowo-Wypisowym).

 

 

Dane pochodzące z systemu medycznego aktualizowane są raz dziennie na koniec zamkniętego dnia.

 

 

 Raport z wykonanych procedur medycznych i uzyskanych punków NFZ wg osób wykonujących procedury za podany okres/ z podziałem na procedury wykonane / rozliczone / zapłacone.

 

 

 

 

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI LEKARSKICH

 

 

ELEKTRONICZNY REKORD MEDYCZNY PACJENTA

 

 

Możliwość korzystania z głównego rejestru pacjentów.

 

 

Możliwość dostępu do wszystkich danych i epizodów leczenia pacjentów zgromadzonych w całym zintegrowanym systemie (szpital, poradnia, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna).

 

 

Możliwość edytowania i wydrukowania karty informacyjnej leczenia szpitalnego dla pacjentów hospitalizowanych zawierającej wszystkie dane zgromadzone w systemie w czasie pobytu pacjenta w szpitalu.

 

 

Możliwość dostępu do archiwalnych kart informacyjnych pacjentów.

 

 

Możliwość włączenia karty informacyjne do dokumentacji leczenia pacjenta.

 

 

Integracja w ramach jednego modułu informacji o:
- pacjentach szpitalnych,
- pacjentach ambulatoryjnych,
- wynikach badań pacjentów z ostatnich 24 godzin i pozostałych,
- zleceń zmienionych z ostatnich 24 godzin i pozostałych,
- dokumentów do uzupełnienia,
- związanej z lekarzem zalogowanym do systemu.

 

 

Prezentacja wyników badań w rozbiciu na:
Wyniki liczbowe z laboratorium wraz z informacją o normach oraz możliwością wykonania wykresu prezentującego zmianę wyników w czasie na potrzeby ułatwienia analizowania trendów zmian poszczególnych wyników pacjenta.

 

 

Wyniki opisowe wraz z wynikami obrazowymi w przypadku połączenia z archiwum obrazów medycznych klasy PACS.

 

 

Podanie leków – przeglądanie historii podania leków oraz informacji o lekach planowanych do podania wraz z możliwością wykonania następujących funkcji:
- wstrzymanie leku,
- zmianą dawki,
- zapisaniem powikłań,
- zmianą zlecenia (zatrzymanie „stop order”, kontynuacja),
- zakończeniem podaży leków.

 

 

Zestawienie recept wystawionych pacjentowi.

 

 

Możliwość uruchomienia z poziomu stacji lekarskiej dostarczanego systemu następujących modułów:
- zlecenia medyczne,
- dokumentacja medyczna,
- zakażenia,
bez konieczności ponownego logowania się do wyżej wymienionych modułów.

 

 

W przypadku gdy uruchomiony jest moduł PACS i zintegrowany z HIS, dostęp do obrazów na terenie całego szpitala lub poradni ze zwykłych stacji roboczych za pomocą wbudowanej w moduł przeglądarki. Dostęp do obrazów limitowany jest przez system uprawnień (użytkowników).

 

 

Wbudowanie w system przeglądanie cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji:
-powiększyć i pomniejszyć,
-dopasować pionowo i poziomo,
-obrócić,
-pokazać w oryginalnym rozmiarze,
-uzyskać jego lustrzane odbicie,
-obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).

 

 

Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:
Wyświetlanie miniaturek obrazów.
Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu (1x1, 2x1, 1x2, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x8, 8x4).
Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie.
Możliwość otwarcia kilku serii badań.
Pomiar odległości.
Pomiar kąta.
Powiększanie obrazu
Zmiana kontrastu obrazu.
Zmiana jasności obrazu.
Pomiar pola.
Przewijanie.
Przesuwanie.
Obracanie.
Odwracanie kolorów.
Lupa.
Odtwarzanie serii.
Podgląd nagłówka DICOM.
Eksport obrazów do formatów: AVI, BMP, DCM, JPG, PNG, TIFF.

 

 

System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne.

 

 

Użycie wbudowanej przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.

 

 

Wbudowana w moduł przeglądarka diagnostyczna działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows/Linux/MAC OS.

 

 

Ustrukturyzowane wyniki opisowe bazujące na danych wprowadzonych na ustrukturyzowanych szablonach formularzach, które administrator systemu może modyfikować oraz tworzyć nowe.

 

 

Zestawienie podań leków wraz z wybranymi wynikami badań laboratoryjnych z możliwością wykonania wykresu zmiany w czasie.

 

 

Zaawansowana funkcja wyszukiwania i scalania powielonych rekordów medycznych pacjenta z zachowaniem niezbędnej historii zmian.

 

 

 

 

 

MIKROBIOLOGIA

 

 

Tworzenie standardowych zestawów antybiogramów z możliwością uzupełniania na etapie realizacji badania.

 

 

Możliwość podłączenia medycznych aparatów mikrobiologicznych.

 

 

Wprowadzanie danych wg słowników mechanizmów oporności.

 

 

Oznaczanie drobnoustrojów alarmowych.

 

 

Ewidencja poszczególnych etapów realizacji badania mikrobiologicznego.

 

 

Ewidencja podłoży hodowlanych i butelek z krwią na posiew.

 

 

Możliwość prowadzenie statystyk mikrobiologicznych:

 

 

lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych zleceniodawców, badań, antybiogramów,

 

 

Analiza mechanizmów oporności wg zleceniodawców i drobnoustrojów,

 

 

statystyki zużycia podłoży hodowlanych i testów identyfikacyjnych.

 

 

 

 

 

ARCHIWUM DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ

 

 

Wyszukiwanie historii choroby (według danych personalnych pacjenta, kodu kreskowego, nr Księgi Głównej, okresów pobytu).

 

 

Automatyczne przygotowanie przez System listy zamówionych dokumentacji do archiwum papierowego na podstawie zarezerwowanej wizyty/pobytu do archiwum papierowego przez lekarza.

 

 

Ewidencja przyjęcia dokumentacji do archiwum:
- data przyjęcia,
- pracownik szpitala, który oddał historię choroby,
- pracownik archiwum, który ją przyjął.

 

 

Ewidencja wydania z archiwum dokumentacji:
- data wydania,
- dane osoby(lekarz, pacjent, osoba upoważniona) instytucji, której wydano historię,
- pracownik archiwum, który ją wydał,
- postać dokumentu (kopia, oryginał),
- przewidywana data zwrotu,
- osoba odbierająca,
- cel zamówienia (bieżące, do celów naukowy),
- uwagi.

 

 

Możliwość wydawania dokumentacji:
- Wydawanie z zamówienia,
- Wydawanie bez wcześniejszego zamówienia.

 

 

Możliwość zamawiania dokumentacji:
- wprowadzanie zamówień dokumentacji przez lekarzy i przez pracowników archiwum. Możliwość umieszczania wielu pozycji na jednym zamówieniu,
- modyfikowanie danych wcześniej wprowadzonego zamówienia,
- dane zamówienia: lista wybranych dokumentacji, podmiot zamawiający (lekarz, pacjent, osoba upoważniona, instytucja), postać dokumentu (kopia, oryginał), data zamówienia, przewidywana data zwrotu, cel zamówienia (bieżące, do celów naukowy), priorytet (pilny , rutynowy), uwagi.

 

 

Wyszukanie wszystkich dokumentacji danego pacjenta.

 

 

Zestaw raportów umożliwiający minimum poniższe zestawienia:
- ewidencja historii statusu dokumentacji,
- ewidencja wydanych dokumentacji,
- przekroczony termin zwrotu.

 

 

System umożliwia odnotowanie informacji o kasacji dokumentów z wydrukowaniem protokołu kasacji.

 

 

System umożliwia nałożenie limitów wypożyczeni dokumentacji w zależności od tego, czy jest ona wypożyczana do celów bieżących, naukowych.

 

 

Dodawanie różnego rodzaju dokumentacji medycznych:
- Dokumentacja szpitalna (historia choroby)
Dane dokumentacji: numer dokumentacji (nr księgi głównej); numer teczki, w której znajduje się dokumentacja;
okres z którego pochodzi dokumentacja (data przyjęcia i wypisu ze szpitala); Pacjent, którego dotyczy dokumentacja;
Dane dokumentacji, które dotyczą wszystkich rodzajów dokumentacji: stan dokumentacji (wybrakowana, zagubiona); osoba dostarczająca dokumentację; osoba przyjmująca dokumentację (pracownik archiwum); data przyjęcia, uwagi;
- Dokumentacja szpitalna – historyczna (dokumentacja sprzed wdrożenia systemu)
Dane takie jak: numer dokumentacji, pacjent, miejsce pobytu, data przyjęcia i wypisu wprowadzane są ręcznie w odróżnieniu od poprzedniego rodzaju dokumentacji, gdzie dane te są pobierane automatycznie po wybraniu księgi głównej.
- Dokumentacja szpitalna – oddziałowa (gdy oddziały prowadzą oddzielną dokumentację)
Pozwala na dodawanie dokumentacji dla pojedynczych pobytów na oddziałach. Można wskazać dowolny pobyt/pobyty spośród wszystkich pobytów hospitalizacji i dodać dla niego/nich dokumentację.
Dane dokumentacji: numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku, nadawany przez system w momencie dodawania dok. do archiwum); okres, z którego pochodzi dokumentacja (data przyjęcia i wypisu z oddziału)
- Księga przyjęć i odmów z Izby przyjęć
Dane dokumentacji: specjalizacja, okres z którego pochodzi dokumentacja, numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku dla określonej specjalizacji).
- Teczka Kart informacyjnych z izby przyjęć
Dane dokumentacji: takie same jak dla dokumentacji typu: 'Księga przyjęć i odmów'.
- Książka raportów pielęgniarskich
Dane dokumentacji: jednostka organizacyjna (oddział), okres z którego pochodzi dokumentacja, numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku dla określonego oddziału).
- Książka raportów lekarskich
Dane dokumentacji: takie same jak dla dokumentacji typu: 'Książka raportów lekarskich'.

 

 

 

 

 Pobieranie 4.65 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu