Załącznik nr 3 do Procedury oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgdPobieranie 57.62 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar57.62 Kb.

Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDLokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARU LGD

Numer wniosku:Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

Nazwa/ tytuł wnioskowanego projektu:
Lp.

Kryterium

Opis/uszczegółowienie kryterium

Uzasadnienie

Punktacja

Przyznana ilość punktów

Uzasadnienie
przyznanej ilości punktów

Kryteria strategiczne w odniesieniu do LSR
1

Innowacyjność

Kryterium preferuje operacje nowatorskie, niestandardowe, w nietypowy podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze LGD.
Opisano we wniosku zastosowanie rozwiązań innowacyjnych spełniających wymogi jak w kol. 3

2 punkty
Nie opisano we wniosku rozwiązań innowacyjnych zgodnych z definicją zawartą w kol. 3

0 punktów

Innowacyjność oceniana w odniesieniu do obszaru LGD zastosowanie po raz pierwszy opracowanych przez beneficjenta rozwiązań lub pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD/ w zakresie:

- nowatorskiego sposobu wykorzystania zasobów lokalnych i/lub

- rozwoju nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenia potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub

- modernizacji tradycyjnych form technologii i/lub

- rozwoju nowego sposobu angażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru i/ lub

- rozwoju nowego produktu i/lub

- rozwoju nowej usługi i/lub

- wprowadzenia nowych/ nie występujących na obszarze LGD maszyn lub urządzeń i/lub

- zastosowanej technologii


Spełnienie kryterium - 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
2

Priorytetowe grupy docelowe

Operacja przewiduje udział grup defaworyzowanych.

Wnioskodawca uwzględnił udział w operacji 1 grupy defaworyzowanej oraz ujął koszty w budżecie.2 punkty

Wnioskodawca uwzględnił udział w operacji 2 grup defaworyzowanych oraz ujął koszty w budżecie.4 punkty

Wnioskodawca nie przewidział w opisie operacji udziału grup defaworyzowanych0 punktów

Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych wskazanych w LSR ze względu na dostęp rynku pracy
Zdefiniowane grupy defaworyzowane na obszarze LGD, tj.:

- osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy

- osoby bezrobotne wieku 18-34

- osoby niepełnosprawne (tj. osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

- osoby powyżej 45 roku życia,

- kobietySpełnienie kryterium

2 albo 4 pkt


Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
3

Działania proekologiczne – ochrona środowiska
i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane operacje, w których przewidziano zastosowanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska

Kryterium spełnione jeśli Wnioskodawca zamieścił w opisie operacji i w budżecie informację/koszty o planowanych do zastosowania rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska. i zmian klimatu2 punkty
Nie spełniono warunków określonych dla tego kryterium

0 punktów

Kryterium preferuje operacje, które przyczyniają się do ochrony środowiska lub zmian klimatu lub uwzględniają technologie wpływające na oszczędność energii lub ograniczenie emisji szkodliwych substancji.


Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
4

Realizacja operacji
w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Liczba mieszkańców ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Kryterium spełnione w złożonym wniosku o dofinansowanie wskazano liczbę mieszkańców zamieszkujących miejscowość, w której zaplanowano realizację projektu jako mniejszą niż 5 000;

2 punkty
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.

0 punktów


Kryterium wynikające z potrzeby promowania działań skierowanych do małych lokalnych społeczności. Kryterium stanowi uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR

Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
Kryteria ważne z punktu widzenia LSR
5

Korzystanie ze szkoleń i doradztwa

Preferuje się projekty Wnioskodawców korzystających z oferty doradztwa indywidualnego oraz szkoleń/spotkań informacyjnych organizowanych przez biuro LGD

Kryterium spełnione jeżeli Wnioskodawca:

- korzystał ze szkoleń organizowanych przez LGD „Dorzecze Wisłoka” lub,

- Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniach informacyjnych lub,

- Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego przez pracowników biura LGD

- 2 punkty

Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium- 0 punktów

Dążenie do jak największego udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LGD


Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
6

Realizacja operacji w partnerstwie

Realizacja działań odbywać się będzie w partnerstwie.

Kryterium spełnione gdy:

1. Operacja realizowana będzie przy współudziale co najmniej jednego partnera

2. Wnioskodawca dołączył do wniosku kopię umowy partnerskiej zawierającej dane Partnera m.in.: nr KRS lub nr właściwego rejestru ewidencyjnego, NIP, siedzibę lub miejsce zamieszkania itp.

3.Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w projekcie.

2 punkty
Kryterium niespełnione gdy nie wypełniono warunków określonych dla kryterium.

- 0 punktów


Kryterium podyktowane dążeniem LGD do budowy lokalnych partnerstw i współpracy pomiędzy podmiotami z jednego sektora i pomiędzy sektorami

Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
7

Czas realizacji operacji

Preferencje operacji o krótszym okresie realizacji projektu.

Kryterium spełnione gdy z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest krótszy lub równy 12 miesięcy.2 punkty
Kryterium niespełnione gdy nie warunków określonych dla kryterium.

0 punktów

Kryterium podyktowane dążeniem do skutecznej i efektywnej realizacji założonych wskaźników wdrażania LSR


Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
8

Stopień wykorzystania przez operację zasobów lokalnych (w tym lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację lokalnych zasobów: dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. Preferowane są operacje, które w jak największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych i dziedzictwie obszaru objętego LSR
Kryterium spełnione gdy:

1. W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego lub,- 2 punkty

2. W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa historycznego lub,

- 2 punkty

3. W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego


- 2 punkty
Łącznie 6 punktów

Kryterium niespełnione gdy nie wypełniono warunków określonych dla kryterium.0 punktów

Kryterium wynikające z potrzeby promowania obszaru LGD poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i lokalnego dziedzictwa.

Spełnienie kryterium – 2 lub 4 lub 6 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
9

Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację operacji

Ocenie podlega stopień angażowania lokalnej społeczności w ramach złożonej operacji. Preferowane będą operacje, które w największym stopniu angażują lokalną społeczność w realizację projektu.

Kryterium spełnione gdy:

1. Wnioskodawca we wniosku precyzyjnie opisał zaangażowanie dwóch osób ze społeczności lokalnej innych niż: osoby reprezentujące Wnioskodawcę, członkowie i pracownicy Wnioskodawcy/w przypadku ngo, grup nieformalnych to członkowie tych grup, w przypadku osób prawnych to pracownicy osób prawnych, członkowie rodziny/.

2 punkty

lub


2. Wnioskodawca we wniosku precyzyjnie opisał zaangażowanie pięciu osób ze społeczności lokalnej innych niż osoby reprezentujące Wnioskodawcę, członkowie i pracownicy Wnioskodawcy/w przypadku ngo, grup nieformalnych to członkowie tych grup, w przypadku osób prawnych to pracownicy osób prawnych, członkowie rodziny/.

4 punkty

Kryterium niespełnione gdy nie wypełniono warunków określonych dla kryterium. 0 punktówKryterium podyktowane dążeniem do jak największego angażowania lokalnej społeczności we wprowadzanie pozytywnych zmian na obszarze LGD oraz nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami.


Spełnienie kryterium – 2 lub 4 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

10

Projekt jest komplementarny z innymi projektami dofinansowanymi z UE

Kryterium spełnione gdy:

- działania zawarte w opisie operacji wykazują kontynuację działań lub poszerzenie oferty/działalności wcześniej zrealizowanych inicjatyw na obszarze LGD.2 punkty

Kryterium niespełnione gdy nie wypełniono warunków określonych dla kryterium. 0 punktówKryterium podyktowane dążeniem do kontynuacji rozpoczętych inicjatyw/działań celem stworzenia pełnej infrastruktury/oferty itp.

Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
11

Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne

W operacji zaplanowano działania informacyjne lub/i promocyjne

Kryterium spełnione gdy:

- w opisie projektu wskazano, że beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej operacji na stronie internetowej, tablicach informacyjnych, materiałach powielanych /foldery, publikacje/ zawierające logo, informację o współfinansowaniu i informację o LGD.

2 punkty

Kryterium niespełnione gdy nie wypełniono warunków określonych dla kryterium. 0 punktówKryterium podyktowane dążeniem LGD do wzrostu rozpoznawalności na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Preferowane są operacje promujące obszar LGD

Z wykorzystaniem logo LGD „Dorzecze Wisłoka”

Taka promocja przyczyni się

do wzmocnienia rozpoznawalności marki LGD.
Spełnienie kryterium – 2 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
SUMA PUNKTÓW:
IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY

DATA

CZYTELNY PODPIS


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu ocenyPola białe wypełnia członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg kryteriów wyboru

  1. Kartę należy wypełnić kolorem niebieskim za pomocą pióra, długopisu lub cienkopisu

  2. W punktach 1-11 należy wpisać przyznaną liczbę punktów

  3. Wniosek musi uzyskać min. 30% max. liczby punktów aby zostać skierowanym do finansowania

  4. Kryteria od 1 do 11 są uzasadnieniem realizacji operacji w zakresie rozwoju obszaru LGD

  5. Dla ważności głosu niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól białych


Pobieranie 57.62 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna