Załącznik nr 2


Wymagania dotyczące wdrożenia MODUŁÓW LICENCJIPobieranie 380.86 Kb.
Strona3/6
Data24.10.2017
Rozmiar380.86 Kb.
1   2   3   4   5   6

PU II

 1. Wymagania dotyczące wdrożenia MODUŁÓW LICENCJI


 1. W ramach usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności:

 • Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego na serwerze oraz na stacjach roboczych,

 1. Zamawiający wymaga by moduły oprogramowania medycznego wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w punkcie 3.2.2.

 2. Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 7.30-14:30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji.

 3. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia modułów systemu medycznego, docelowo system medyczny powinien:

 • spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem,

 • spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności.

 1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania wdrożonych modułów zintegrowanych z systemem medycznym działającym u Zamawiającego, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru – bezusterkowy.

 2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów zawierającą dokładny opis funkcjonalny poszczególnych modułów systemu medycznego z uwzględnieniem ich konfiguracji na etapie wdrożenia.

 3. Wykonawca winien zagwarantować ciągłość rozwoju wdrożonego systemu medycznego przez okres minimum 5 lat, liczony od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego). Wykonawca załączy do oferty oświadczenie na tę okoliczność.

 4. Zamawiający wymaga by docelowo wdrożone moduły systemu medycznego zintegrowane z systemem medycznym, z którego korzystał dotychczas Zamawiający, korzystały z jednorodnej bazy danych - ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych wrażliwych danych medycznych oraz ich spójności.

 5. Zamawiający wymaga by docelowo wdrożone moduły systemu medycznego zintegrowane z systemem medycznym, z którego korzystał dotychczas Zamawiający spełniały następujące warunki:

 • zapewnienie jednolitego sposobu wprowadzania danych za pomocą jednego interfejsu,

 • zapewnienie pełnego wykorzystania i dostępu do danych zgromadzonych w obecnie funkcjonującym u Zamawiającego systemie medycznym,

 • zachowanie ciągłości obecnie stosowanej przez Zamawiającego numeracji dokumentacji medycznej,

 • zapewnienie jednego modułu/ aplikacji systemu medycznego do prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń z NFZ,

 • umożliwienie kontynuacji sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom przebywającym w Szpitalu od kilkunastu lat (możliwość przesłania do NFZ pełnej historii hospitalizacji oraz historii rozliczeń), przy wykorzystaniu jednego modułu/aplikacji,

 • umożliwienie dokonywania korekt zakwestionowanych przez NFZ świadczeń sprawozdanych i rozliczonych od roku 2008,

 • zachowanie przekazanej do NFZ historycznej numeracji zestawów świadczeń, świadczeń i procedur rozliczeniowych oraz zachowanie historycznej numeracji wszystkich innych danych przekazanych do NFZ i potwierdzonych przez niego takich jak id uprawnień, numeracja sesji, numer przepustki, itp.,

 • zapewnienie możliwości wykonywania archiwalnych statystyk i raportów,

 • muszą być wyposażone w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Wszystkie moduły systemu medycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawa. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie Klienta (aplikacja) i Serwera (serwer baz danych);

 • muszą pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie ich pracy;

 • muszą posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych i mechanizmy gwarantujące spójność danych. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów systemu medycznego poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach;

 • muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel w zakresie eksportu danych;

 • muszą zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy;

 • winny być w języku polskim i komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi;

 • winny posiadać dokumentację w języku polskim – instrukcję obsługi każdego modułu systemu medycznego dla użytkownika (w wersji papierowej - wydruku oraz w wersji elektronicznej) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. Wykonawca dostarczy do wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego ww. dokumentację w wersji elektronicznej oraz dodatkowo trzy egzemplarze w formie wydruku - w języku polskim.
 1. Zamawiający oświadcza, że nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów posiadanego systemu medycznego, a w związku z powyższym Zamawiający przewiduje – na podstawie art.75 ust.2 pkt 3 ustawy – Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) - konieczność dokonania przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemu medycznego, dotychczas wykorzystywanego przez Zamawiającego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art.74 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania modułów posiadanego systemu z modułami systemu medycznego dostarczonymi w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności dekompilacyjne na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z zastrzeżeniem, że czynności te będą odnosiły się tylko do tych części modułów posiadanego systemu medycznego, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tych modułów z modułami systemu medycznego dostarczonymi przez Wykonawcę.   1. Wymagania dotyczące zakresu wdrożenia


Zamawiający w załączniku 3 do SIWZ przedstawił oczekiwaną funkcjonalność modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

   1. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy


 1. Zamawiający wymaga by prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu przeprowadzały osoby posiadające, doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie.

 2. Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego.

 3. Wykonawca wskaże minimum 2 osoby odpowiedzialne w jego imieniu za koordynację na poziomie całego oprogramowania medycznego wdrożeń nadzorowanych przez osoby odpowiedzialne (opiekunów) za wdrażanie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego.

 4. Funkcję koordynatora z funkcją opiekuna może łączyć co najwyżej jedna osoba spośród koordynatorów i opiekunów wskazanych przez Wykonawcę.

 5. Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym.

 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia.

 7. Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.   1. Wymagania dotyczące usług serwisowych


 1. W ramach usług wdrożeniowo-serwisowych (w limicie 2000 godzin) i przez okres trwania umowy, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność medycznego oprogramowania aplikacyjnego dla licencji bezterminowych poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania , aktualizacji i poprawek oraz ich aplikowanie, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz bezpłatne udzielanie konsultacji.

 2. Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 4.


Tabela 4. Zakres usług serwisowych i nadzoru autorskiego

Nazwa Usługi

Przedmiot Usługi

Serwis Aplikacji

[SA]


Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego.


Konsultacje

[KA]


Gotowość do świadczenia ZAMAWIAJĄCEMU usługi pomocy technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do wszystkich modułów Oprogramowania Aplikacyjnego.

Serwis Motoru BD

[SBD]


Gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych.

 • gotowość do aktualizowania Motoru Bazy Danych do wersji udostępnianych i zalecanych przez PRODUCENTA dla prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej eksploatacji Motoru Bazy Danych.

 • gotowość do aktualizowania Motoru Bazy Danych do wersji zalecanych WYKONAWCĘ dla prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej eksploatacji Motoru Bazy Danych. Gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych.

 • Gotowość do usuwania awarii Motoru Bazy Danych. Gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych.

 • Gotowość do usuwania awarii Motoru Bazy Danych.

Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych przedstawiono w Tabeli 5.


Tabela 5 Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych
    1. Nazwa


minimalne warunki serwisu

Uwagi

Godziny pracy Serwisu

700-1600

Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do piątku.

Czas reakcji Serwisu

4h

Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w serwisie Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu.

Czas usunięcia Awarii

48h

Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji

Czas usunięcia Wady Aplikacji

7 dni

Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji

Czas usunięcia Usterki Programistycznej

30 dni

Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji

Czas obsługi Konsultacji

10 dni

Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji.

 1. Wszystkie wykonane przez Wykonawcę interwencje serwisowe wykonane w ramach umowy będą wymagały dokumentacji w formie pisemnej na formularzach „Zgłoszenie awarii” oraz “Protokół z naprawy”, których wzory dostarczy Wykonawca.

 2. Każde zgłoszenie, wymagające reakcji serwisu będzie miało dowolną z nw. form:

 • zgłoszenia telefonicznego na numer telefonu ..............

 • listu elektronicznego na adres .......@............

 • faxem na numer faxu ...............

 1. Zgłoszenia, będą potwierdzane przez Zamawiającego na formularzu „Zgłoszenie awarii”, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii, przy czym opóźnienie w tym zakresie nie wpływa na obowiązki Wykonawcy wynikające z treści niniejszej umowy.

 2. Osoby upoważnione do podpisywania formularzy o których mowa w pkt. c), dokonywania zgłoszeń, o których mowa w pkt. d) oraz do wysyłania potwierdzeń, o których mowa w pkt. e), zostaną wskazane prze obie Strony nie później niż w dniu podpisania Umowy.

 3. Naprawy będą wykonywane zgodnie z procedurami serwisowymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

 4. Zapisane danymi Zamawiającego nośniki informacji mogą być naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych nośników lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki informacji nie podlegaja zwrotowi do Wykonawcy.

 5. Wykonawca zapewni rozwój oprogramowania aplikacyjnego zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest do:

 • przekazania zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania aplikacyjnego;

 • udostępniania uaktualnień oprogramowania aplikacyjnego (nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego.
   1. Wymagania dotyczące szkoleń


 1. Szkolenia obejmować będą:

 • administrowanie nową wersją bazy danych,

 • administrowanie systemem operacyjnym serwera

 • administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami oprogramowania aplikacyjnego

 • eksploatacja modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego

 • eksploatacja urządzeń zakupionych w przetargu.

 1. W ramach szkolenia (podczas wdrożenia modułów systemu medycznego) przekazana zostanie przez Wykonawcę użytkownikom pełna wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania modułów systemu medycznego, potrzebna do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy.

 2. Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niż 10 osób.

 3. Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu medycznego, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności modułów systemu medycznego.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego.

 5. Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów systemu medycznego.

 6. Czas szkolenia z danego modułu systemu medycznego dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu systemu medycznego.

 7. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego.   1. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy


 1. Zamawiający wymaga by szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie.

 2. Zamawiający wymaga by ilość osób szkolących w zakresie modułów systemu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach wyniosła nie mniej niż 2.

 3. Osoby szkolące winny być dyspozycyjne w trakcie trwania szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym.

 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących szkolenia.

 5. Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących, wdrażających i szkolących zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

  1. Pobieranie 380.86 Kb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna