Załącznik nr 2


OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPobieranie 380.86 Kb.
Strona2/6
Data24.10.2017
Rozmiar380.86 Kb.
1   2   3   4   5   6

 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiot umowy obejmuje:

PU I

 1. dostawę dodatkowych bezterminowych licencji oprogramowania medycznego, z którego korzysta dotychczas Zamawiający – zgodnie z niniejszym SOPZ,

 2. dostawę bezterminowych licencji nowych modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego,

 3. usługa nadzoru autorskiego na czas trwania umowy


PU II

 1. instalację i wdrożenie nowych modułów licencji bezterminowych medycznego oprogramowania aplikacyjnego

 2. parametryzację dla nowych użytkowników oprogramowania aplikacyjnego

 3. usługi serwisowe dla wszystkich modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego

 4. usługi szkoleniowe w zakresie administrowania I eksploatacji modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnegoPU III

dostawę, rozmieszczenie i instalację następujących elementów infrastruktury teleinformatycznej: • stanowiska robocze - terminale - 300 szt.,

 • przełącznik światłowodowy – 2 szt.

 • drukarka kodów kreskowych – 2 szt.

 • ręczny skaner do zastosowań w służbie zdrowia – 30 szt.

 • Tablet medyczny – 20 szt.

 • skaner dokumentów - 20 szt.

 • szafa typu rack - 1 szt.

 • Serwery bazy danych – 2 szt.

 • Serwery wirtualizacji – 2 szt.

 • Serwery terminalowe - 2 szt.

 • Serwer backupu -1 szt.

 • biblioteka taśmowa - 1 szt.

 • Macierz dyskowa – 2 szt.

 • Przełącznik 48-portowy – 1 szt.

 • Urządzenie do poprawy przepustowości ruchu w warstwie 4-7 - 2 szt.

 • oprogramowanie serwerowe

 • karty chipowe – 1000 szt.

 • Zestawy komputerowe – 70 szt.

 • Drukarka sieciowa – 80 szt.

 • Drukarka opasek – 10 szt.

 • Drukarka kart plastikowych - 1 szt.


PU IV

Modernizacja sieci komputerowej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi


W RAMACH ZAPROPONOWANEJ CENY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO BEZPŁATNEGO ŚWIADCZENIA
usługi nadzoru autorskiego oraz serwisu (w limicie 2000 godzin) dla posiadanych przez Zamawiającego systemów: Simple ERP, Planowanie czasu pracy, ITCUBE i oprogramowania medycznego eksploatowanego przez Zamawiającego dla wszystkich licencji (posiadanych jak i nowo nabywanych w ramach niniejszego zamówienia w trakcie trwania umowy), przez okres 36 miesięcy o daty podpisania umowy.


 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. PU I

   1. Informacja o posiadanycrh przez zamawiającego licencjach


Zamawiający wskazuje, że jest licencjobiorcą modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego przedstawionych w Tabeli 2. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SOPZ winna nastąpić w sposób gwarantujący Zamawiającemu dalsze poprawne i właściwe funkcjonowanie oraz użytkowanie posiadanego medycznego oprogramowania aplikacyjnego.

Tabela 2 Wykaz posiadanych licencji

Moduł

ilość

Eskulap - Diagnostyka

49

Eskulap – Kolejki Oczekujących

35

Eskulap - Gabinet

35

Eskulap – Ruch Chorych - Oddział

OPEN

Eskulap - Apteka

15

Eskulap – Pracownia Cytostatyków

2

Eskulap - Laboratorium

2

Eskulap - Magazyn

2

Eskulap – Bank Krwi

2

Eskulap - Komis

2

Eskulap - Magazynek

1

Eskulap - Bakteriologia

4

Eskulap - Histopatologia

3

Eskulap – Zlecenia Medyczne

49

Eskulap – Dokumentacja Medyczna

5

Eskulap – Apteczka Oddziałowa

30

Eskulap – Biuro Przyjęć - Statystyka

6

Eskulap – Izba Przyjęć

7

Eskulap – Rozliczenia

6

Eskulap – Blok Operacyjny

18

Eskulap – Blok Porodowy

2

Eskulap – Zakażenia Szpitalne

2

Eskulap – Pogotowie Ratunkowe

2

Eskulap – Rachunek Kosztów Leczenia

4

Eskulap – Kalkulacja Kosztów Procedur

1

Eskulap - Dyrekcja

2

Eskulap - Gruper

1

Eskulap - Administrator

2

Eskulap – Synchronizator wersji

1

Eskulap - Poczta

1

Eskulap – HL7

7

Eskulap - DOCOM

7


   1. Wymagania dotyczące licencji


Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył dodatkowe bezterminowe licencje modułów posiadanego medycznego oprogramowania aplikacyjnego oraz licencje nowych modułów systemu medycznego lub równoważnego w takiej ilości aby uzyskać wymaganą liczbę licencji zgodnie z Tabelą 3. oraz dokonał ich pełnej integracji z modułami systemu medycznego posiadanego przez Zamawiającego.
Tabela 3 Docelowa liczba licencji

Moduł

ilość

Eskulap - Diagnostyka

49

Eskulap – Kolejki oczekujących

35

Eskulap - Gabinet

OPEN

Eskulap – Ruch Chorych - Oddział

OPEN

Eskulap – Rehabilitacja

4

Eskulap - Apteka

15

Eskulap – Pracownia Cytostatyków

2

Eskulap - Laboratorium

2

Eskulap - Magazyn

1

Eskulap – Bank Krwi

3

Eskulap - Komis

2

Eskulap – Magazyn Odczynników

1

Eskulap – Magazynek Odczynników

1

Eskulap - Bakteriologia

4

Eskulap - Histopatologia

5

Eskulap – Zlecenia Medyczne

OPEN

Eskulap – Dokumentacja Medyczna

OPEN

Eskulap – Ordynacja Lekarska

OPEN

Eskulpa - NT

Szpital

Eskulap – Panel Lekarski

OPEN

Eskulap – Lekarz Zakładowy

1

Eskulap - mObchód

OPEN

Eskulap - eRejestracja

Szpital

Eskulap - eWyniki

Szpital

Eskulap - Powiadomienia

Szpital

Eskulap – Podpis elektroniczny z archiwum dokumentów cyfrowych

Szpital

Eskulap – Autoryzacja w LDAP

Szpital

Eskulap – Przygotowanie raportów HL7 CDA

Szpital

Eskulap – Apteczka Oddziałowa

30

Eskulap – Biuro Przyjęć - Statystyka

6

Eskulap – Izba Przyjęć

7

Eskulap - Rozliczenia

6

Eskulap – Blok Operacyjny

22

Eskulap – Blok Porodowy

3

Eskulap – Zakażenia Szpitalne

4

Eskulap – Pogotowie Ratunkowe

3

Eskulap – Rachunek Kosztów Leczenia

4

Eskulap – Kalkulacja Kosztów Procedur

1

Eskulap - Dyrekcja

2

Eskulap - Gruper

1

Eskulap - Administrator

2

Eskulap – Synchronizator wersji

Szpital

Eskulap - Poczta

Szpital

Eskulap – HL7

7

Eskulap - DICOM

7

Wyjaśnienie do Tab.3.:
 1. Moduły mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych / terminalach po ustaleniu z zamawiającym.

 2. Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania Aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie może być używana równocześnie z systemem informatycznym.

 3. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczania, powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego.

 4. Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących.

 5. Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego.


Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanego systemu informatycznego w zakresie integracji
Oferowany system winien spełniać minimalne wymagania integracji z posiadanym systemem szpitalnym do obsługi części szarej (administracyjnej) –SIMPLE w zakresie:

Integracja modułu Apteka oferowanego systemu oraz modułu Finanse i Księgowość systemu SIMPLE. Każdy wprowadzony w module Apteka dokument zakupu (faktura) winien być automatycznie przenoszony do modułu Finanse i Księgowość systemu SIMPLE i być widoczny w rejestrze VAT zakupów oraz tworzyć odpowiedni dekret do księgowości. Analogicznie przy tworzeniu dokumentów rozchodowych w module Apteka tworzone winny być odpowiednie dekrety księgowe w module Finanse i Księgowość.

Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego medycznego systemu aplikacyjnego • W okresie 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność medycznego oprogramowania aplikacyjnego dla licencji poprzez nieodpłatne usuwanie błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa.
 • Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 1.Tabela 1. Zakres usług nadzoru autorskiego

Nazwa Usługi

Przedmiot Usługi

Serwis Aplikacji

[SA]


Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego.

Nadzór Autorski [NA]

Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje:

 • prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji,

 • wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników,

 • wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora,

 • wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń,

 • wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniżej organizacje w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości:

  • Ministerstwa Zdrowia,

  • NFZ,

  • Centrów Zdrowia Publicznego,

 • wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,

 • gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji.
  1. Pobieranie 380.86 Kb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna