Załącznik nr 2Pobieranie 380.86 Kb.
Strona1/6
Data24.10.2017
Rozmiar380.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6

SOPZZałącznik nr 2


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia:


Użytkownik

-

Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

Zamawiający

-

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, oraz jego prawnych następców.

Umowa

-

Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz „umowa” bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ.

Stacja Robocza

-

Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego

-

Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego.

Oprogramowanie Aplikacyjne – [Zintegrowany System Informatyczny]

-

Zbiór Aplikacji wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ.

Hospital Information System (HIS)
Zintegrowany System Informatyczny dedykowany dla sektora służby zdrowia

Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych)

-

Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ.

Oprogramowanie Systemowe

-

Oznacza programy komputerowe instalowane na Stacjach Roboczych i Serwerze niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego.

Projekt

-

Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i opisane w projekcie umowy.

Autor

-

Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie.

Serwer/serwery

-

Oznacza serwer(-y) sieciowy(-e) dostarczony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych.

System Informatyczny

-

Oznacza zintegrowane oprogramowanie aplikacyjne do zarządzania Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta.

Usługi Wdrożeniowe

-

Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdrożenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Błąd oprogramowania (został podzielony na 3 grupy: awarie, wady i usterki)

-

Reakcja oprogramowania, użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn:

 1. zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

 2. błędne wprowadzenie przez użytkownika danych,

 3. użytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz oprogramowania systemowego,

 4. użytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN

 5. użytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,

 6. działanie wirusa komputerowego,

 7. wdrożenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę,

 8. niewłaściwa parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, systemowego oraz motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę,

 9. modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

 10. zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych,

 11. wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne),

 12. działanie siły wyższej,

 13. niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów,

 14. brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów),

 15. niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji ,

 16. użytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej.

Awaria (błąd krytyczny)

-

Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i użytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne.

Wada

-

Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się tak dalece nie ergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych.

Usterka

-

Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie może normalnie funkcjonować, lecz jej użytkowanie jest uciążliwe.

Standardy Wdrożeniowe

-

Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdrożeniowym i instruktażowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania aplikacyjnego.

Inny sprzęt komputerowy

-

Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania.

Inne oprogramowania

-

Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np.: oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.).

Gwarancja i Serwis (nadzór autorski)


-

Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SIWZ oraz w projekcie umowy.


Dokumentacja
Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim.

Unowocześnienie aplikacji

-

Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:

 1. usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,

 2. poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,

 3. dodanie nowych mechanizmów,

 4. zmiany estetyczne i formalne.

Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami „n.x.y” Upgrade wiąże się ze zmianą pierwszej z nich – „n”, przy założeniu, że każda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade’u wersji n-1.

Aktualizacja

-

Unowocześnienie nie wymagające konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami „n.x.y” update wiąże się ze zmianą numeru „x”, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1.

Łata

-

Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąże się ze zmianą interfaceu lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami „n.x.y” patch wiąże się ze zmianą numeru „y”, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1.

SIWZ

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Nośnik

-

Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive.

Siła Wyższa

-

Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe.


Pobieranie 380.86 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna