Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąPobieranie 0.68 Mb.
Strona11/13
Data14.02.2018
Rozmiar0.68 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja


Możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej, okresowej (kontrolnej), pełnej bądź wyrywkowej (uproszczonej) w poszczególnych jednostkach oraz sumarycznie dla wybranych jednostek za pomocą spisu z natury bądź sczytywania kodów kreskowych za pomocą przenośnego terminala z pamięcią, zintegrowanego z czytnikiem kodów kreskowych.

1A. Możliwość przesłania danych z terminala do programu środków trwałych „ Zakładka Inwentaryzacja „ i tworzenie wydruków arkuszy spisu z natury.Weryfikacja zgodności danych zebranych w trakcie spisu z natury ze stanem księgowym oraz automatycznego wyliczania nadwyżek względnie niedoborów z możliwością, w uzasadnionych przypadkach, ponownego wprowadzenia spisanych środków i wyliczenia różnic inwentaryzacyjnych..

Możliwość wygenerowania zdefiniowanego przez użytkownika protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji na podstawie danych zebranych w trakcie jej trwania i wprowadzonych do programu środków trwałych.

Możliwość dokonania likwidacji środka trwałego oraz aparatury naukowo-badawczej zdefiniowanego jako brak inwentarzowy na podstawie protokołu poinwentaryzacyjnego z przekazaniem do Działu Księgowości celem dołączenia dekretacji

Tworzenie w bazie jednostek danych na temat ostatnio przeprowadzonej inwentaryzacji tj. jej daty, rodzaju, wartości nadwyżek względnie braków.

 • Możliwość generowania przybliżonej daty kolejnej inwentaryzacji w danej jednostce z uwzględnieniem 4 letniego cyklu inwentaryzacyjnego (planu inwentaryzacyjnego).

 • Filtrowanie danych w różnych przekrojach na podstawie daty ostatniej inwentaryzacji w danej jednostce.

Możliwość podglądu ostatniej operacji wykonanej na danym środku trwałym (historii).
 • Środki trwałe


  LP.

  Wymagania systemu

  Opis funkcjonalności modułu Środki Trwałe
  Zaimplementowanie bazy Klasyfikacji Środków Trwałych z możliwością podpowiedzi stawek amortyzacyjnych.  Możliwość wprowadzania danych do kilku okresów sprawozdawczych-miesięcy.
  Automatyczne, narastające nadawanie nr inwentarzowych przez system.  Automatyczne powielanie zmienionej informacji dla większej ilości środków trwałych.  Przy wystawianiu jednego dowodu OT dla większej ilości środków trwałych jednego typu dla jednej jednostki – możliwość utworzenia takiej ilości kartotek ile jest środków trwałych danego typu z automatycznym nadawaniem kolejnych numerów inwentarzowych.  W przypadku zakupu środka trwałego finansowanych z różnych źródeł dydaktyka, nauka i inne, możliwość wystawiania dowodu OT (łącznie dla aparatury i dla środka trwałego) z jednym numerem inwentarzowym z możliwością podglądu podziału na źródła finansowania.  Obsługa przypadku zakupu środków trwałych finansowanych z różnych źródeł (różne konta kosztów) – różna dekretacja operacji nabycia . (historie).  Możliwość wprowadzenia kilku zwiększeń wartości środka trwałego w tym aparatury w jednym lub kilku miesiącach dotyczących jednego środka trwałego i tworzenie z tego informacji sumarycznej umieszczonej w kartotece środka trwałego z jednoczesną możliwością odtworzenia historii wszelkich zmian, automatyczne informowanie o momencie przekroczenia wartości ulepszeń 3500,00 zł w jednym roku.

  W przypadku zwiększeń konieczność zachowania nr inwentarzowy środka podstawowego.

  Możliwość wszelkich korekt ( w tym minusowych) w kartotece środka trwałego dotyczących wstecznych okresów naliczonej już amortyzacji (automatyczna korekta-wycofanie naliczonej amortyzacji ze starego konta kosztów na nowe konto łącznie z dekretacją), możliwość ostatecznej symulacji po operacji korekty.  Dla danej faktury zakupu możliwość podejrzenia wszystkich wartości wystawionych dowodów OT z jednoczesnym sumowaniem celem sprawdzenia kompletności , zgodności z dowodem PZ, RW i prawidłowości dekretacji.

  • Możliwość automatycznego rozliczenia faktury z PZ z podaniem nr dowodów RW ( jeśli towar wydano z magazynu) i dowodów OT z wyliczeniem stanu magazynowego dla danej faktury

  • W przypadku wydania z magazynu towarów do montażu zakupionych na podstawie różnych faktur w różnym okresie czasu (uwzględnić przełom roku) wystawiony w późniejszym okresie dowód OT musi być powiązany z dowodem RW, PZ oraz automatycznie je rozliczać;

  • Możliwość stworzenia rejestru kompletnych dowodów OT przekazanych do Działu Księgowości.  Po likwidacji możliwość przypisania do środka zlikwidowanego informacji o dokumencie utylizacyjnym i możliwość uzyskania informacji (salda) o:

  • wartości środków zlikwidowanych i utylizowanych z podziałem na zakłady, grupy klasyfikacyjne i lata;

  • wartości środków zlikwidowanych, oczekujących na utylizację z podziałem na zakłady, grupy klasyfikacyjne i lata  W przypadku częściowej likwidacji środka trwałego możliwość symulacji wartości amortyzacji i umorzenia stanowiących k.u.p. i n.k.u.p.  Możliwość uzyskania informacji dotyczących wszystkich wystawionych dowodów OT w dowolnie wybranym okresie (miesiąc, rok, konkretna data) z opcją łączenia różnych wariantów wyboru np.: dla określonego konta zakupu, inwestycji, darowizny.  Możliwość dopisania uwag w odrębnym polu tylko dla Działu Księgowości (nr teczki, nr przelewu, data płatności, itp.).  Możliwość powielania zmienionej informacji dla większej ilości środków trwałych w podanym zakresie nr inwentarzowych lub numerów dowodów OT.  W przypadku zmiany nazwy jednostki organizacyjnej w strukturze organizacyjnej- Możliwość zmiany nazwy jednostki organizacyjnej w kartotece ST z zachowaniem historii zmian.  W przypadku zmiany miejsc użytkowania – możliwość zachowania historii przemieszczenia środka z wartościami naliczonej amortyzacji w danej jednostce.  Możliwość automatycznej dekretacji dowodu OT (powielania dekretacji dla większej ilości dowodów OT) i możliwość ewentualnych zmian.  Możliwość automatycznego sporządzania (lub przygotowanie danych ) do sprawozdania F-03 – „ Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok ……”.  Powiązanie faktury korygującej z fakturą podstawową dla danego środka trwałego.  Rejestrowanie ruchu środków trwałych za pomocą dokumentów OT, PT, LT, PK, ZMU, RW, MM.  Możliwość korekty ( w uzasadnionych przypadkach) dowolnych danych kartoteki ST mających wpływ na pola wystawionego i zatwierdzonego dowodu OT przez Dział Kompetencyjny.  Możliwość dopisania uwag w odrębnym polu dowodu OT dostępnym tylko dla Księgowości.  Możliwość wystawiania dowodów OT z pominięciem magazynu np. zakupy z inwestycji , rzeczowe darowizny, przekształcenie wieczystego użytkowania we własność gruntu itp.  Możliwość automatycznego rozliczania inwestycji budowlanych i pierwszego wyposażenia poprzez wystawione dokumenty ( rozliczenie dowodów OT z fakturami inwestycyjnymi).  Wymuszone wystawienie dowodu OT w momencie wydania środka trwałego z magazynu z możliwością dopisania ręcznie nie wypełnionego pola.  Przy zestawach środków trwałych składających się z kilku części, możliwość podania ceny na poszczególne elementy składowe w Kartotece środka trwałego.  Zablokowanie nieuprawnionej korekty danych środka trwałego dla którego został wystawiony i zatwierdzony dowodu OT przez Dział Księgowości.  Wszelkie zmiany dokonywane przez Działy Kompetencyjne a dotyczące informacji zawartych w Kartotece ST winne być akceptowane przez Dział Księgowości (musi być też zachowana historia zmian umieszczona w rejestrze zmian). Po zatwierdzeniu i wydrukowaniu dowodu OT, zmiany danych w Kartotece (prezentowane na OT) mogą być przeprowadzone tylko przez uprawnione działy (np. Dział Inwentaryzacji) i może się to wiązać nawet z wycofaniem dokumentu OT.  Filtrowanie danych w różnych przekrojach np. wg grup i rodzajów wg KŚT nazw lub części ( bez uwzględnienia dużych i małych liter) numerów fabrycznych, źródeł finansowania, miejsca powstawania kosztów, osób odpowiedzialnych itp. Z możliwością łączenia różnych opcji wyboru w pionie i poziomie  Możliwość automatycznego rozliczania dotacji inwestycyjnej z fakturami i dowodami OT

  Amortyzacja
  Możliwość naliczania amortyzacji: metodą liniową lub, degresywną, z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych.  Możliwość naliczania umorzenia bez księgowania amortyzacji w koszty.  Naliczanie amortyzacji z uwzględnieniem amortyzacji podatkowej i n.k.u.p.  Zmiana naliczania amortyzacji z k.u.p na n.k.u.p w przypadku nie wykorzystywania środka lub oddania w obce użytkowanie.  Możliwość czasowego zawieszania naliczania amortyzacji i odwieszania naliczania amortyzacji.  Możliwość wprowadzenia i pozostawienia w systemie środków trwałych w 100% umorzonych.  Naliczanie amortyzacji wstępnej – symulacja wartości amortyzacji, umorzenia, wartości początkowej stanowiących k.u.p. i n.k.u.p. z możliwością wielokrotnego cofania oraz sygnalizowaniem ewentualnych błędów dla nieprawidłowego naliczenia amortyzacji ze wskazaniem nr inwentarzowych błędnych środków trwałych i po korekcie powtórnego naliczenia amortyzacji.  Możliwość dołączenia nowych środków po naliczeniu amortyzacji za dany miesiąc ( również na przełomie roku) oraz przeprowadzenia dodatkowego naliczenia amortyzacji dla dopisanych środków, a następnie podsumowanie wartości amortyzacji pierwszego i następnego naliczenia w danym miesiącu (dowody OT otrzymane z opóźnieniem).  Możliwość symulacji wartości amortyzacji i umorzenia z podziałem na k.u.p i n.k.u.p po każdym etapie naliczenia amortyzacji.  Przenoszenie naliczonej amortyzacji do utworzonych oddzielnych (dokumentów księgowych) osobno dla środków trwałych wartościowych, małowartościowych, WNiP, a następnie zaksięgowanie na konta przez osoby upoważnione.  Wyznaczenie amortyzacji dla środków trwałych finansowanych z dotacji, subwencji, darowizn z możliwością podziału na krótkoterminowe i długoterminowe., która zostanie zaewidencjonowana na koncie przyszłych okresów dla środków trwałych finansowanych z dotacji, subwencji, darowizn z możliwością podziału na krótkoterminowe i długoterminowe: (krótkoterminowa to amortyzacja planowana za następny rok obrotowy , długoterminowa to amortyzacja planowana na pozostały okres).

  Plan amortyzacji
  Plan amortyzacji z podziałem na:

  • podatkową,

  • bilansową,

  • od środków sponsorowanych,

  • różne konta kosztów,  Symulacja planu amortyzacji do końca roku lub do końca okresu umarzania, dla wszystkich lub wybranych środków wg stanowisk kosztów.  Możliwość stworzenia planu amortyzacji dla wydziału, katedry, zakładu i stanowiska kosztów.  Możliwość utworzenia planu amortyzacji na następne lata (min. 5 lat) z podziałem na k.u.p i n.k.u.p i konta kosztów.

  Księgowania i przeksięgowanie
  Definiowanie schematów dekretacji.  Możliwość definiowania profilu księgowań na podstawie parametrów takich jak: grupy rodzajowe wg KŚT wraz ze stawką amortyzacji, źródeł finansowania w powiązaniu z kontami kosztów, kodem jednostki itp.  Możliwość wprowadzenia wielokrotnego zwiększenia wartości danej aparatury.  Możliwość przeniesienia (przeksięgowania) aparatury - środków trwałych zakupionych ze środków obcych (granty, projekty) po uzyskaniu zgody Kierownika projektu, do środków trwałych będących własnością WUM.

  Przeszacowanie wartości środków trwałych
  Możliwość przeszacowania środków trwałych wg wskaźników GUS, przeszacowanie indywidualne wg cen rynkowych.  Możliwość wykonania symulacji wstępnej przeszacowania.  Przeszacowanie środka trwałego z uwzględnieniem własnych i obcych źródeł finansowania ( żeby struktura amortyzacji k.u.p i n.k.u.p po przeszacowaniu była taka sama jak przed przeszacowaniem).  Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących przeszacowanych środków.

  Kartoteka
  Pola Kartoteki:

  • Nazwa środka trwałego min. 70 znaków;

  • Charakterystyka środka trwałego ( elementy składowe z możliwością podania wartości tych elementów);

  • Nr inwentarzowy (automatyczne nadawanie nr inwentarzowych przez system niezależnie od miejsca rejestracji dowodów OT, możliwość określania nadawania nr inwentarzowego);

  • Grupa i klasyfikacja rodzajowa wg GUS;

  • Miejsce użytkowania - wybór z bazy jednostek organizacyjnych;

  • Nr fabryczny;

  • Producent, model, typ;

  • Nr dowodu OT;

  • Data dowodu OT;

  • Nr dowodu RW;

  • Data przyjęcia środka trwałego;

  • Rok produkcji;

  • Źródła finansowania (własne, dotacja, darowizna, łączone źródła finansowania) – możliwość wprowadzenia kliku źródeł finansowania, możliwość wygenerowania osobnego dowodu OT z danego źródła finansowania;

  • Płatność;

  • Nr teczki, nr przelewu;

  • Wartość początkowa;

  • Wartość umorzenia;

  • Stawka amortyzacyjna;

  • Metoda amortyzacji;

  • Data umorzenia;

  • Stopień procentowy umorzenia;

  • Przyrost netto po przeszacowaniu;

  • Nazwa dostawcy / wykonawcy (możliwość wpisania kilku wykonawców do kartoteki);

  • Nr kontrahenta – wybór z centralnej bazy kontrahentów;

  • Nr faktury (możliwość wprowadzenia kilku nr faktur) – wybranie z centralnego systemu faktur;

  • Stanowisko kosztów ( w przypadku wykorzystywania środka trwałego przez kilka ośrodków kosztów możliwość utworzenia rozdzielnika miesięcznej amortyzacji – stanowisko z podglądu FK;

  • Symbol aparatury na podstawie źródła finansowania;

  • Historia środka trwałego;

  • Historia dokumentu dla każdego środka trwałego (korekty wartości, modernizacje, częściowe kasacje, przemieszczenia, przeszacowanie);

  • Dla środków niskocennych możliwość ewidencji ilościowo - wartościowej w przypadku konieczności ewidencji ze względu na źródło finansowania lub typ środka trwałego np. komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne;

  • Możliwość dodawania klasyfikatorów na kartotece środka trwałego nazwanych wg własnych potrzeb niezbędnych do analiz, ankiet sprawozdań, dodatkowych określeń powstawania kosztów np. wydziałów itp.;

  • W kartotece zaznaczyć dla zlikwidowanych środków trwałych historię likwidacji, dokumenty likwidacji i utylizacji z datą utylizacji;

  • W kartotece musi być umieszczony kod, pełna nazwa jednostki min 60 znaków , adres jako odrębne pola;

  • W kartotece dla każdej jednostki musi być umieszczona osoba odpowiedzialna za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce (możliwość podpowiedzi przy wystawianiu dowodów OT).

  Dokumenty
  Rejestrowanie ruchu środków trwałych następuje za pomocą dokumentów (automatycznie generowanych) definiowanych przez użytkownika:

  • Dowód OT – dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania;

  • Dowód LT – dowód likwidacji środka trwałego ;

  • Dowód ZMU - zmiana miejsca użytkowania;

  • Dowód przeksięgowania z aparatury naukowo-badawczej na środki trwałe;

  • Dowód PT - Protokół przejęcia środka trwałego;

  • Dowód PK – dowód przeksięgowania;

  • Protokół weryfikacji różnic inwentarzowych;

  Raportowanie i wydruki
  Na wszystkich wydrukach gdzie występują konta księgowe musi być prezentowane też konto przeciwstawne. Transakcje księgowe w osobnych kolumnach oznaczonych Dt, Ct. Przy wartościach ujemnych zapis z minusem, a nie zapis dodatni ze zmianą strony.
  Drukowanie danych z ekranu z pozycji przeglądu kont księgowych oraz wybranych elementów.  Drukowanie dowolnej strony każdego raportu, zaznaczonego obszaru.  Możliwość przenoszenia dowolnej informacji wyświetlonej na ekranie lub utworzonego wydruku do Excela.  Tworzenie wydruku z kilku okresów obrachunkowych wg dowolnie wybranych kont , kilku źródeł finansowania, kodów jednostek organizacyjnych, kont kosztów rodzajowych, grup, podgrup, rodzajów środków trwałych, kont przychodu, różnych form zakupu (kursy) oraz ich sumowanie.  Tworzenie raportów dla indywidualnych potrzeb np. rozliczenie faktur z dowodami PZ, RW, PT.  Tworzenie szczegółowych i zbiorczych raportów (również dla kont pozabilansowych).  Tworzenie wydruków syntetycznych i analitycznych dla wszystkich typów raportów.  Tworzenie raportów kosztowych z możliwością ustawienia wg: kilku źródeł finansowania, kodów jednostek organizacyjnych, wybranych kosztów rodzajowych.  Tworzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS, zbiorów zapisów księgowych i obrotów sald wynikających z ustawy o rachunkowości i innych przepisów.  Wydruk kartotek środków trwałych (analitycznie i syntetycznie) dla określonego okresu, kilku zakładów i sumowanie wg grupy, podgrupy.  Zestawienie amortyzacji wg kosztów, jednostek organizacyjnych w ujęciu analitycznym i syntetycznym i źródeł finansowania.  Wydruk tabeli amortyzacyjnej.  Zestawienie wartości początkowej i umorzenia wg grup, źródeł finansowania, konta przychodów i rozchodów w układzie:

  • Nazwa środka trwałego,

  • Grupa,

  • Wartość początkowa,

  • Umorzenie dotychczasowe,

  • Umorzenie roczne,

  • Amortyzacja roczna,

  • Planowana amortyzacja z podziałem na lata,

  • Planowane umorzenie z podziałem na lata.  Wydruk syntetyczny kartoteki środków trwałych dla danego okresu wg grup i podgrup rodzajowych z podziałem na całkowicie umorzone lub częściowo.  Wydruk kartoteki środków trwałych wg grup GUS, podgrup syntetycznie i analitycznie zsumowanych.  Zestawienie roczne kartoteki środków trwałych wg grup GUS w układzie: umorzenie roczne, wartość początkowa BO, wartość umorzenia BO, wartość przychodów, umorzenie przychodów, wartość rozchodów, umorzenie rozchodów, korekta wartości, korekta umorzenia, wartość aktualna, umorzenie aktualne.  Wydruk planu amortyzacji środków trwałych na następne lata ( co najmniej 4) w układzie: wszystkie środki trwałe, w tym stanowiące k.u.p i n.k.u.p, wybrane konta.  Wydruk wykonania amortyzacji środków trwałych za rok syntetycznie i analitycznie wg stanu kartoteki środków trwałych na dzień w układzie: wybrane konto kosztów w tym wszystko, stanowiące k.u.p i n.k.u.p.  Wydruk amortyzacji wg kont przychodów z sumowaniem analitycznie i syntetycznie.  Raport obrotów wg grup użytkowników narastająco w danym okresie dla poszczególnych jednostek wg kodu jednostek z podziałem na przychody i rozchody.  Raport obrotów wg grup GUS narastająco dla danego okresu (analitycznie i syntetycznie) dla jednej lub kilku opcji: wybór miesiąca od do , wybrane dowolne grupy i rodzaj, wybrany rodzaj obrotów, wybrane konto przychodów lub kilka kont, zakup z kursów lub nie, dla jednej jednostki lub grupy jednostek, dla wybranych stawek VAT.  Wydruk kartoteki środków trwałych wg adresów zakładów dla określonego okresu syntetycznie lub analitycznie dla wybranych grup środków.  Możliwość wydruku środków trwałych zlikwidowanych, sprzedanych, darowanych, 100% umorzonych, przeniesionych z aparatury do środków trwałych.  Wydruk z kartoteki środka trwałego o ściśle sprecyzowanej nazwie, bez uwzględnienia wielkości liter, z możliwością podania tylko określonego ciągu znaków.  Tworzenie raportów memoriałów w podziale na konta z terminami zapłaty.

  Pozostałe operacje na środkach trwałych
  Możliwość przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i aparatury naukowo-badawczej w poszczególnych jednostkach z uwzględnieniem automatycznie generowanych definiowanych przez użytkowników dokumentów kasacyjnych.

  1A Możliwość zachowania historii i filtrowania danych w różnych przekrojach na podstawie daty likwidacji lub numeru dokumentu kasacyjnego w poszczególnych jednostkach oraz sumarycznie dla wybranych jednostek.

  Możliwość dokonania zmiany miejsca użytkowania dla danych środków trwałych i aparatury naukowo-badawczej z możliwością automatycznego generowania, definiowanych przez użytkowników dokumentów zmiany miejsca użytkowania z zachowaniem bazowego numeru inwentarzowego danego środka lub aparatury naukowo-badawczej.

  2A. Możliwość zachowania historii przemieszczenia środka oraz raportowanie takich operacji w różnych przekrojach (na podstawie daty zmiany lub nr dokumentu ZMU, w wybranej jednostce oraz sumarycznie dla wybranych jednostek lub wybranych środków trwałych i aparatury naukowo-badawczej.

  Możliwość dokonania procedury przeksięgowania aparatury naukowo-badawczej do konta środków trwałych w poszczególnych jednostkach z uwzględnieniem nadania numeracji konta klasyfikacji rodzajowej wg GUS i automatycznie generowanego numeru inwentarzowego oraz równoczesnego uzupełnienia danych z definiowanych przez użytkowników dokumentów przeksięgowania.  W ramach procedury przeksięgowania aparatury naukowo-badawczej do konta środków trwałych w poszczególnych jednostkach możliwość dokonania zwiększenia wartości środka trwałego znajdującego się w bazie księgowej pozycją przeksięgowywaną do konta środków trwałych z uwzględnieniem zachowania nr inwentarzowego środka podstawowego.  Możliwość generowania dokumentów będących wynikiem pracy komisji ds. Oceny przydatności środków trwałych zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 397/2013 WUM z dnia 25 października 2013

  Ewidencja niskocennych składników rzeczowych
  Ewidencja zawiera następujące dane:

  • numer inwentarzowy

  • nazwę składnika rzeczowego,

  • ilość,

  • typ,

  • numer fabryczny,

  • model,

  • dostawcę,

  • cenę zakupu,

  • cechy identyfikujące towar,

  • datę wydania do użytkowania,

  • nazwę jednostki przyjmującej składnik do użytkowania.

  Ewidencja prowadzona przez jednostki użytkujące niskocenne rzeczowe zawiera dodatkowo imię i nazwisko pracownika, któremu kierownik jednostki przekazał składnik do użytkowania, lub miejsce jego użytkowania,  Możliwość przypisania składnika majątku do jednostki organizacyjnej i pracownika WUM.  Możliwość raportowanie wg zadanych kryteriów.

  Utylizacja środków trwałych i aparatury naukowo-badawczej
  Podgląd do listy zlikwidowanych środków trwałych i aparatury – protokoły LT.  Możliwość pobierania do kartoteki środków trwałych informacji (w formie elektronicznej) o całkowicie zutylizowanych środkach trwałych z zewnętrznego programu z Działu Ochrony Pracy i Środowiska.  W przypadku likwidacji innych sprzętów np. mebli, drobnego sprzętu generowanie wewnętrznego dokumentu wywiezienia, sporządzonego przez Kampusy, w powiązaniu z konkretnymi protokółami likwidacyjnymi LT.

 • Logistyka


  Pobieranie 0.68 Mb.

  Share with your friends:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna