Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąPobieranie 0.68 Mb.
Strona10/13
Data14.02.2018
Rozmiar0.68 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Moduł płacowy
Wymagania systemu
Wymagane jest obliczanie wynagrodzeń oraz stypendiów dla poszczególnych grup (z uwzględnieniem wynagrodzenia płatnego z góry i z dołu):

 • nauczycieli akademickich,

 • pracowników nie będących nauczycielami,

 • stypendystów Rządu Polskiego,

 • stypendystów fundowanych,

 • uczestników studiów doktoranckich,

 • zleceniobiorców,

 • rezydentów,

 • studentów (składki na ubezpieczenie zdrowotne),

 • osób fizycznych nie związanych z uczelnią żadną umową (np. spadkobiercy).

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, m.in.:

 • Prawo o szkolnictwie wyższym,

 • Kodeks Pracy,

 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych,

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • System wynagrodzeń w WUM

i związanych z nimi rozporządzeniami.Tworzenie list płac:

W systemie wymagane są dwa rodzaje list: • lista podstawowa (główna), do której pracownik jest przypisany na stałe i na których rozliczane są wynagrodzenia, wynikające z umowy o pracę (dopuszcza się możliwość kilku list głównych dla jednego pracownika – np. w przypadku finansowania umowy z różnych źródeł, zmiany warunków zatrudnienia),

 • listy dodatkowe (m.in. korekty, listy refundacyjne, ryczałt samochodowy, wynagrodzenia dodatkowe ze środków własnych, zwroty składek ZUS, wynagrodzenia uzupełniające z projektów). Niektóre listy dodatkowe (np. dod.zadaniowy ze środków własnych) muszą zachować swoją zawartość w kolejnych miesiącach .

Wymagane jest:

Automatyczne przypisywanie pracownika do listy głównej zgodnie z zatrudnieniem (jednostką organizacyjną) z możliwością ręcznej modyfikacji oraz ponowną aktualizacją zmian po założeniu listy.

Tworzenie dowolnej liczby dodatkowych list płacy w miesiącu dla pracownika.

Automatyczne generowanie listy pracowników, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, za których system ma obliczyć składki ZUS i zdrowotne z budżetu państwa w oparciu o dane kadrowe i płacowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiany nanoszone w module KADRY (dotyczące w szczególności: zmiany wymiaru etatu, zmiany wysokości składników wynagrodzenia stałych i zmiennych, zmiana % wysługi lub premii regulaminowej) muszą być od razu widoczne w module PŁACE i wyliczać się na otwartej liście płac, wraz z wyrównaniem (w przypadku zmiany z datą wsteczną).

Możliwość importu danych z innych modułów na dodatkowe listy płac (m.in. wypłaty z funduszu socjalnego, wyliczenie godz. nadliczbowych wg danych z kart pracy, stypendia doktoranckie).

Automatyczne przypisywanie prawidłowych dekretów oraz rachunków bankowych do wypłat składników zmiennych (np. dodatki zadaniowe, dodatkowe wynagrodzenia, wynagrodzenia uzupełniające z projektów) w oparciu o dane wprowadzone w innych modułach (np. module KADRY, program PENSUM)

System musi umożliwiać ręczną zmianę dekretacji i rachunku bankowego wg słownika w szczególnych przypadkach (brak środków w temacie/projekcie)

Pełna integracja z programem PENSUM w zakresie m.in.: wartości wypłat za godziny ponadwymiarowe, okresu i miejsca ich realizacji oraz dekretacji, zgodnie z planem kont. Konieczność księgowania wynagrodzeń ze stosunku pracy nauczycieli akademickich, zgodnie z planem zajęć zdefiniowanym dla każdego pracownika w programie PENSUM.

Możliwość wielokrotnego przeliczania list, po każdorazowym wprowadzeniu zmian w module KADRY bądź w programach współpracujących (w szczególności PENSUM, KZP, ZFM, ZFŚS).

Dla umów zawartych w walucie obcej konieczność tworzenia list płacy z automatycznym przeliczaniem wg podanego kursu danej waluty.

Przy każdej liście wypłat (głównej i dodatkowej) musi być określony rachunek bankowy.

Do każdej listy muszą być przypisane:

 • data wypłaty

 • okres rozliczenia kosztów (miesiąc rok ),

okres (miesiąc, rok) rozliczenia ZUS i podatkuMusi istnieć możliwość definiowania nowych składników płacowych oraz algorytmów ich wyliczania.W module Płacowym wykorzystywane są składniki wynagrodzeń zarejestrowane w module Kadrowym. . Jednorazowe, w momencie wprowadzania danych pracownika w module KADRY, przypisanie wszystkich składników płacowych definiowanych indywidualnie dla danego pracownika.

System musi zachować historię zmian wszystkich składników płacowych oraz innych danych wykorzystywanych przy obliczaniu wynagrodzeń (np. podwyżki płac, rozliczanie wstecznych absencji)

W systemie wymagane jest automatyczne wyliczanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i odpraw dla zwalnianych pracowników, zgodnie z datą nabycia uprawnienia.Automatyczne wyliczanie ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych z pracownikami umów z określonymi limitami km, miesięcznych oświadczeń pracowników oraz z uwzględnieniem absencji. Rozliczenie na liście dodatkowej.Możliwość wprowadzania składników zmiennych na listy płac (główne lub dodatkowe) – w szczególności wynagrodzenie za recenzje, promotorstwo, nagrody Ministra.System musi rozliczać kwoty dofinansowań przyznanych pracownikowi, które nie są fizycznie wypłacone a stanowią przychód do ZUS i USGodziny nadliczbowe – system wyliczy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, w oparciu o czas pracy wykazany w kartach pracy w module KADRY, składniki osobistego zaszeregowania, zgodnie z prawem.System musi mieć możliwość definiowania stałych płacowych (np. kwota wolna od podatku, zryczałtowane koszty uzyskania zwykłe i dojazdowe, składki na grupowe ubezpieczenie, składki na IL, składki na zw. Zawodowe, % zaliczki na podatek dochodowy). Możliwość indywidualnego przypisywania stałych płacowych pracownikom.Dla niektórych składników wynagrodzeń (m.in. premia motywacyjna, komisja rekrutacyjna, praktyki wakacyjne) konieczne jest podanie okresu za jaki były wypłacone (kwartał, rok kalendarzowy, rok akademicki, dowolnie wybrane miesiące).W systemie musi istnieć możliwość podania % w stosunku do wszystkich składników w tym wynagrodzenia, do której mają zastosowanie 50% k.u.p. z tytułu praw autorskich, z okresem obowiązywania (możliwość wskazania daty początku natomiast data końca = koniec danego roku kalendarzowego). System rozpoczyna naliczanie 50% kosztów uzyskania począwszy od aktualnie otwartej listy płac, której data jest większa od daty obowiązywania tych kosztów do końca okresu obowiązywania.

W przypadku zakończenia umowy w trakcie roku kalendarzowego % obowiązuje do wszystkich wypłat z tego stosunku pracy.

System musi zapewniać realizację potrąceń, do wysokości minimalnego wynagrodzenia (proporcjonalnie do wymiaru etatu), z zachowaniem kolejności zgodnej z Kodeksem Pracy. Jednorazowe (z możliwością zmian) zdefiniowanie stałych potrąceń (w szczególności składek na związki zawodowe, składki na KZP, składek grupowego ubezpieczenia pracowniczego, składek na KIDL) występujących na każdej liście płacy. Jednorazowe przypisanie pracownikowi danego składnika potrącenia.

W przypadku gdy stałe potrącenie nie zostanie zrealizowane w całości na liście płac z powodu konieczności zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia, system musi wygenerować imienny raport zmniejszonych potrąceń (w podziale na składniki potrąceń).

W systemie jednorazowo będą wprowadzone obciążenia alimentacyjne oraz komornicze (m.in.: kwoty zadłużenia, rachunek bankowy komornika). System musi tworzyć historię potrąceń aż do całkowitej spłaty zadłużenia.System musi realizować obliczanie zaliczek na podatek dochodowy według obowiązujących przepisów z uwzględnieniem:

 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych,

 • uchwał i zarządzeń obowiązujących w WUM.

Przy ustalaniu przekroczenia progów podatkowych system brać musi uwzględniać fakt, że listy dla nauczycieli płatne z góry są przygotowywane przed zakończeniem miesiąca, którego dochód jest brany jako podstawa przekroczenia progu podatkowego.

Wymagane jest, aby ulga podatkowa i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu dla pracownika były stosowane na kolejnych listach w miesiącu (począwszy od pierwszej) w wysokościach możliwych do zastosowania.

Utrzymywanie historii skali podatkowej w poszczególnych latach (progi podatkowe, kwota wolna od podatku – „ulga”, zryczałtowane koszty uzyskania).

Możliwość blokowania kwoty ulgi zgodnie z oświadczeniem pracownika.

ZUS

Wymagane jest wyliczanie obowiązkowych i dobrowolnych (ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów) potrąceń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem obowiązujących stawek i limitów (stosowanie składki na FP za osoby uprawnione, zgodnie zobowiązującymi przepisami).Automatyczne (po osiągnięciu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok) zawieszanie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej (również na wniosek pracownika).

System musi rozwiązać problem łączenia podstaw wymiaru składek i prawidłowo rozliczyć składki społeczne dla pracownika , który występuje na kilku listach w miesiącu, uwzględniając fakt , że pracownik może mieć jednocześnie kilka otwartych list płacy.

System musi umożliwiać wpisanie przychodu uzyskanego u innych pracodawców w celu prawidłowego obliczenia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Rozliczanie wynagrodzenia za czas choroby – podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dn. 25.06.1999 z późniejszymi zmianami.

 • Wymagane jest aby system naliczył 50% koszty uzyskania, wynikające z zastosowania praw autorskich od stawki zasadniczej pomniejszonej o wszystkie absencje,

 • dodatek stażowy musi być rozliczany zgodnie z §19, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011r,

 • dodatek funkcyjny musi być rozliczany zgodnie z §17, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011r,

  • ustalanie prawidłowych podstaw wymiary zasiłku chorobowego w tym m.in. dla pracowników zatrudnionych, krócej niż 12 m-cy, posiadających aktualnie trwającą umowę cywilno-prawną oraz dla których w okresie, z którego liczona jest podstawa nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia (m.in. zmiana wymiaru etatu, składnik obowiązujący do określonego terminu), aktualizacja podstaw , otrzymujących wynagrodzenia uzupełniające z projektów,

  • wymagane jest aby system kontrolował wypłatę zasiłków ZUS, których okres przekracza obowiązujące limity, system informuje o zbliżającym się końcu okresu zasiłkowego (182 dni)

  • system musi uwzględniać absencje chorobowe rozliczone u poprzedniego pracodawcy, na podstawie informacji wprowadzonych w module KADRY i prawidłowo kategoryzować na wynagrodzenie chorobowe i zasiłek ZUS.

  • możliwość drukowania podstaw wymiarów zasiłków chorobowych do każdej wprowadzonej absencji chorobowej,

wyrównywanie rozliczonych zwolnień lekarskich z odpowiednim kodem ZUS.Rozliczanie urlopu wypoczynkowego:

 1. Nauczyciele Akademiccy – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006r.

W rezultacie rozliczenia absencji urlopowej wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie może ulec zmianie. System musi dokonywać rozliczenia (korekty) kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich za okres wykorzystanych, urlopów wypoczynkowych. W przypadku korekty okresu urlopu wypoczynkowego rozliczonego na liście płac (dokonano wypłaty średniej urlopowej i korektę kosztów uzyskania) system musi generować listę stornującą rozliczenie korygowanego okresu. Po podwyżce wynagrodzeń, realizowanej z datą wsteczną system musi dokonać ponownego przeliczenia kosztów uzyskania z tytułu stosowanych praw autorskich z uwzględnieniem absencji urlopowych występujących w okresie, którego dotyczy podwyżka. Po wprowadzenie zmian składników wynagrodzenia, wchodzących do podstawy wyliczenia średniej urlopowej, z datą wsteczną, system musi obliczyć wyrównanie średniej urlopowej – aktualizacja podstaw.

 1. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 z późniejszymi zmianami.

- rozliczanie kosztów uzyskania z tytułu stosowanych praw autorskich analogicznie jak w przypadku nauczycieli akademickich.
Podwyżki wynagrodzeń:

Nauczyciele Akademiccy i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi – po wprowadzeniu nowej (podwyższonej) stawki zasadniczej, bądź innego składnika wynagrodzenia (np. zmiana % wysługi, % premii regulaminowej, dodatku funkcyjnego), z datą obowiązywania, system musi dodatkowo wyliczyć wszystkie składniki, stanowiące pochodną tego składnika i wyrównać je za okres obowiązywania nowej wartości (np. nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe, rozliczenie absencji chorobowych i urlopowych). Konieczność realizacji wyrównań składników płacowych za max.12 miesięcy wstecz

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Nauczyciele Akademiccy i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z późn.zmianami.

System musi obliczyć dwie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodne z powołaną ustawą oraz tzw. „hipotetyczne” dodatkowe wynagrodzenie roczne, służące do prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Hipotetyczną wartość dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala się z wartości składników, stanowiących podstawę wyliczenia rocznego wynagrodzenia, nie pomniejszonych o absencje chorobowe pracownika.

Grupowanie list dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z:

- nazwą projektu

- źródłem finansowania

- dekretem
Zwrot nadpłaconych składek ZUS:

System musi umożliwiać rozliczenie składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie są ujmowane w bieżącej deklaracji ZUS.


Zwrot nadpłaconych składek społecznych odbywa się na podstawie decyzji ZUS, w której określona jest prawidłowa podstawa wymiaru składek społecznych w miesiącu przekroczenia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Po wprowadzeniu wartości podstawy wymiaru składek społecznych z decyzji ZUS, Użytkownik porówna aktualną podstawę z podstawą z programu PŁATNIK (raport RCA za dany okres z najwyższym numerem) i wyliczy różnicę podstaw oraz różnicę składek emerytalnej, rentowej i zdrowotnej, obliczy i przygotuje listę zwrotu składek emerytalnych, rentowych, zdrowotnej (wg wysokości % obowiązujących w miesiącach, za które zwracane są składki). SYSTEM wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy według stawki % obowiązującej w miesiącu, w którym naliczany jest zwrot.


Powyższa zasada stosowana jest również przypadku stwierdzenia niedopłaty.Bezosobowy Fundusz Płac:

Realizacja wypłat umów cywilno-prawnych według schematu:

- wprowadzanie umów i rachunków ręcznie lub automatycznie poprzez import z systemów zewnętrznych (np. program PENSUM, portal internetowy WUM). Automatyczne tworzenie rachunku przy wprowadzaniu do systemu umowy z możliwością modyfikacji kwoty w rachunku (np.:w przypadku wypłaty etapowej). System musi umożliwiać ręczną zmianę dekretacji i rachunku bankowego wg słownika w szczególnych przypadkach (brak środków w temacie/projekcie).

- realizacja wypłat poprzez listę płac (a nie przez rozliczenie rachunku bezpośrednio w kasie)

- przyporządkowanie rachunków do list płacy według różnych kryteriów (np. projekt, data, dekret, źródło finansowania). Konieczność utworzenia słowników tematów, grantów, projektów. System musi automatycznie przypisać do rachunku prawidłowy dekret oraz rachunek bankowy, w momencie wyboru tematu/projektu ze słownika.

Storno oraz korekty rachunków wypłaconych.

System musi umożliwiać rozliczenie umowy cywilno-prawnej wg dwóch stawek % kosztów uzyskania na jednej umowie. Konieczne jest podzielenie wartości umowy na część objętą 20% kosztami uzyskania oraz część objętą prawem autorskim (z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania).

Rachunki muszą mieć informację za jaki okres jest dany rachunek .

Konieczność automatycznego nadawania numeru dla każdej wprowadzanej umowy.

PODATEK ZRYCZAŁTOWANY – system musi zagwarantować prawidłowe naliczanie zryczałtowanego podatku oraz uwzględnianie tegoż w PIT firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. umowy zawarte z rezydentami państw obcych oraz z cudzoziemcami)
Wprowadzanie absencji

Absencje wprowadzone w module KADRY są widoczne w module PŁACE – wprowadzanie absencji w jednym module, bez konieczności ponownego wprowadzania danych już wprowadzonych.

Uniemożliwienie przez system modyfikowania absencji rozliczonych na liście płac.

Storno absencji rozliczonej, zaksięgowanej – musi generować ujemne wartości składników wynagrodzenia, wypłaconych w związku z tą absencją (np. korekta średniej urlopowej, korekta kosztów uzyskania z tyt. zastosowania praw autorskich, korekta wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego).

Konieczność skorygowania zapisów w karcie zasiłkowej.

Konieczność informacji o stanie absencji (rozliczona, nie rozliczona, na jakiej liście).

Wprowadzanie absencji, która nie może być całkowicie rozliczona w danym miesiącu. System musi rozliczyć absencję do wysokości możliwej do rozliczenia a pozostałą część rozliczyć w kolejnych miesiącach.
Obsługa pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i innych (spłacanych w ratach).

Wymagane jest aby System tworzył harmonogram spłaty pożyczki dla pracownika.

Harmonogram spłat z ZFM ma uwzględniać część przypadającą na spłatę odsetek i ratę pożyczki.

Automatyczne potrącanie rat pożyczki na listach płacy, zgodne z harmonogramem spłat.

System musi zapewnić integrację harmonogramu spłat (potrąconych na listach płacy oraz wpłaconych bezpośrednio na konto lub do kasy) pożyczek z kontami księgowymi oraz kontrolę realizacji harmonogramu spłat.

Możliwość określenia kwotowej lub procentowej wysokości składki na KZP.

Użytkownik obsługujący KZP zaznacza w systemie przystąpienie pracownika do KZP i system od tego momentu automatycznie potrąca składkę KZP na każdej liście głównej.
Zestawienia i Raporty

Wykonywanie raportów dla wskazanej listy płac (otwartej lub zamkniętej), dla wskazanego okresu (miesiąc, rok), dla wskazanej jednostki organizacyjnej lub dekretu: • zestawienia dla Działu Analiz i Kosztów: z każdej wypłaty z OFP system musi sporządzać zestawienia sumy wypłaconych składników w podziale na poszczególne składniki i stanowiska (w grupie nauczycieli akademickich: profesor, asystent, wykładowca etc.) oraz grupy zawodowe (w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (administracja, obsługa, inżynieryjno-techniczni etc.), podając jednocześnie ilość pracowników, występujących na liście w każdej z grup;

 • zestawienie wszystkich składników płacowych, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca;

 • zestawienia sum składników z każdej wypłaty: w podziale na OFP, zasiłki ZUS, składniki poza OFP, potrącenia, związki zawodowe, kasa i ROR;

 • imienne zestawienia potrąceń: w podziale na Solidarność – na poszczególne koła, komornik, alimenty, potrącenia inne, KZP, ZFM;

 • zestawienia imienne z dowolnego składnika płacowego;

 • zestawienia, stanowiące załączniki do przelewów bankowych, realizowanych w Dziale Finansowym:

 • suma składek potrąconych na poszczególne koła ZZ Solidarność w rozdziale procentowym na różne konta bankowe,

 • suma składek i rat pożyczki z KZP,

 • suma rat pożyczki ZFM,

 • suma innych potrąceń na komornika, alimenty, ZZ Radiologów, Anestezjologów, Izbę Pielęgniarek,

 • suma refundacji z konta ZFŚS na wypłacone na listach świadczenia socjalne,

 • suma potrąconych w danym miesiącu (z różnych list) składek na Izbę Lekarską, z uwzględnieniem kwartalnego wynagrodzenia dla WUM w wysokości 0,3% przelewów z danego kwartału,

 • suma składek społecznych potrąconych w miesiącu na wszystkich listach wynagrodzeń w podziale na listy i na rodzaje składek, stanowiąca kwotę przelewu zgodną z deklaracją ZUS + suma składek z list korygujących, dotyczących poprzednich okresów, zwiększająca bądź zmniejszająca bieżący przelew do ZUS,

 • suma składek społecznych z poszczególnych list wynagrodzeń, zrealizowanych i zaksięgowanych w danym miesiącu, w podziale na listy i na poszczególne konta księgowe, z wyszczególnieniem składek, obciążających wyodrębnione konto bankowe funduszu UE,

 • zestawienia z list rozliczających projekty, zawierające wybrane informacje (np.: brutto, wypłata, daty przelewu, daty wypłat w kasie, potrącenia, daty przekazania potrąceń, składki ZUS pracownika i pracodawcy z datą ich przekazania, zaliczka podatkowa z datą przekazania podatku, składka zdrowotna) w podziale na osoby;

 • zestawienie wszystkich składników z listy płac BFP w podziale na pracowników i na rachunki (składniki pracownika i pracodawcy), z możliwością sortowania wg nazwiska lub wg dekretu;

 • zestawienia na potrzeby bilansu: roczne zestawienia wszystkich składek społecznych, w podziale na rodzaje o raz okres, którego dotyczą (np. składki od BFP wypłaconego w styczniu dotyczą grudnia roku minionego), roczne zestawienia potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, rozliczonego wynagrodzenia płatnika oraz daty przelewu do ZUS i US;

 • inne dowolnie definiowane zestawienia składników płacowych (np. wysokości wynagrodzenia zasadniczego w grupie obsługi za okres I kwartału 2010r.)

 • karta zasiłkowa (wg wzoru ZUS);

 • karta zarobkowa ( do wyboru za okres/w okresie);

inne zestawienia modyfikowane według dowolnych kryteriów (m.in. do raportów GUS oraz MNiSW)Przelewy

 • system musi zapewniać współpracę z dowolnym systemem bankowym (aktualnie tworzony jest interfejs – plik PLI i PLA zgodny z formatem komunikatu w systemie ELIXIR);

 • możliwość przypisania pracownikowi więcej niż jednego, aktualnego konta bankowego (możliwość wskazania % lub kwoty jaka ma zostać przelana na podane konto),

 • przy tworzeniu przelewów dla pracownika do banku system powinien sygnalizować zmianę numeru rachunku bankowego w stosunku do poprzedniego przelewu,

 • wymagane jest aby system kontrolował poprawność nr NRB wszystkich realizowanych przelewów,

 • kontrola podwójnych kont: system powinien informować, że wprowadzone konto ma inny pracownik,

 • do każdej wypłaty musi być przypisane konto bankowe z jakiego ta wypłata będzie realizowana. (wypłaty wynagrodzeń finansowanych z funduszy UE muszą obciążać wyodrębnione konto bankowe),

 • na podstawie zestawień, stanowiących załączniki do przelewów bankowych, możliwość przygotowania przelewów w systemie bankowości elektronicznej nie tylko z wypłat dla pracowników ale także z potrąceń (np. komornik, alimenty, zw.zawodowe, KZP, ZFM),

 • możliwość tworzenia przelewu sumarycznego z kilku list realizowanych z tego samego konta bankowego (wg tej samej daty lub wskazanych przez użytkownika),
 • przy dyspozycji przelewów do ZUS i US rozdzielenie na kwotę obciążającą konto WUM i wyodrębnione konta np. funduszy UE,

 • wymagane jest aby system generował dane do miesięcznego przelewu do ZUS i US (w podziale na rachunki bankowe związane z realizowanymi wypłatami) z uwzględnieniem przelewów, zrealizowanych w trakcie miesiąca za który przekazywany jest ZUS i US (np. projekt w obcej walucie, kończące się projekty);

 • System musi umożliwiać wykonanie przelewów do banku z wypłaty bez konieczności wcześniejszego zaksięgowania list, z których ten przelew jest realizowany.


Dekretacja

System automatycznie dekretuje listę płac. Zadekretowaną listę pobiera użytkownik modułu KSIĘGOWOŚĆ do ostatecznego zaksięgowania wypłaty.  • w module płacowym księgowanie nie odbywa się bezpośrednio na konta księgowe. Generowane są arkusze (paczki) dekretów, przesyłane i księgowane ostatecznie w module KSIĘGOWOŚĆ;

 • niektóre składniki i pochodne muszą być dekretowane na wskazane konta inne niż wynikające z miejsca zatrudnienia pracownika (np. dodatkowe wynagrodzenia, dodatki specjalne, dodatki funkcyjne, wynagrodzenia z projektów);

Konieczność zaksięgowania składników płacowych wraz z pochodnymi na różne konta księgowe (10% składnika+pochodne na jedno konto księgowe i 90% składnika +pochodne na inne konto księgowe, lub podział kwotowy);

 • przy księgowaniu niektórych składników wynagrodzenia wraz z pochodnymi system musi zapisać dodatkowe informacje analityczne , wskazujące w sposób szczegółowy źródło finansowania (temat badawczy, grant itp.);

Definiowanie parametrów (wymiarów) dekretacji musi być określone w modułach źródłowych (np. program PENSUM, moduł KADRY, zewnętrzne słowniki projektów).

 • BFP – system musi umożliwiać księgowanie jednej umowy na kilka różnych kont kosztowych (brak wystarczających środków na wskazanym koncie)


Płatnik

System musi zapewniać współpracę z programem PŁATNIK w zakresie importu i eksportu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. • dynamiczna aktualizacja kodu tyt. ubezpieczenia związana ze stosunkiem łączącym ubezpieczonego z uczelnią (np. zleceniobiorca- pracownik w momencie rozwiązania umowy o pracę kontynuuje umowę zlecenia bądź o dzieło - musi być zgłoszony do ubezpieczenia społecznego z dniem następnym po dacie rozwiązania umowy o pracę);

 • pomocnicze zestawienia składek i różnic zaimportowanych do Płatnika celem kontroli prawidłowości importu oraz uzgodnienia z kontem księgowym;

 • automatyczne zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych zgodnie z okresem zawarcia umów (zleceń);

 • automatyczne generowanie korekty raportów RCA i RSA związanych z korektą absencji urlopowych i chorobowych;

 • tworzenie raportów „0” RCA, RZA do zestawów rozliczeniowych za dany miesiąc;

 • historia zmian wysokości % składek ZUS

 • raporty rozliczeniowe muszą być tworzone zgodnie z okresem określonym przy liście płac

 • comiesięczne tworzenie raportów RCA dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich (kod: 121100, 124000).


Generowanie dok Pit 11/40/4R/8AR/IFT-1R oraz innych deklaracji podatkowych wynikających z przepisów prawnych, których obowiązek przygotowania spoczywa na WUM

 • zestawienia danych wykazywanych na PIT-ach 11/40;

 • możliwość dokonywania i zapamiętywania korekt (np. kosztów uzyskania);

 • dane adresowe i US zgodnie z datą końcową okresu za który wystawiany jest PIT;

 • zestawienia PIT-ów w podziale na US ;

 • nalepki adresowe (pracowników, US);

 • historia zmiany US przy pracowniku;

 • słownik Urzędów Skarbowych;

 • możliwość wyboru kryteriów wg których będą drukowane informacje PIT-11/PIT-40 (z uwzględnieniem podziału na pracowników i zleceniobiorców);

 • warunek : 1 PIT-11/PIT-40 dla osoby;

 • możliwość kontroli czy zostały wydrukowane informacje PIT-11 dla wszystkich osób, które uzyskały przychód w danym roku podatkowym;

 • możliwość sporządzania deklaracji podatkowych (pracowników oraz firmy) w formie elektronicznej oraz papierowej


Tworzenie dok. RP-7

 • składniki muszą być wykazane zgodnie z okresem za który zostały wypłacone a nie zgodnie z okresem, w którym zostały wypłacone. System musi posiadać informację, które składniki są składnikami wykazywanymi jako stałe składniki wynagrodzenia a które jako zmienne;

 • należności z umów zleceń i o dzieło stanowiących podstawę naliczenia składek społecznych muszą być wykazywane w oddzielnej rubryce;

dodatek stażowy wypłacany za okres choroby, nie stanowiący podstawy naliczenia składek społecznych wykazywany jest łącznie z wynagrodzeniem za czas choroby i zasiłkami z ubezpieczenia społecznegoPaski

Po upływie miesiąca system musi sporządzić pełną informację o składnikach wynagrodzenia, zawierającą:  • dane pracodawcy: skrócona nazwa, NIP i Regon;

  • składniki wynagrodzenia;

  • składniki potrąceń;

  • pobrane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy (+ %);

  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

  • składki na ubezpieczenie społeczne i FP zapłacone przez pracodawcę;

  • rodzaj i ilość dni rozliczonych absencji (urlopowych i chorobowych);

  • wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych;

  • narastająco podstawa składek ZUS;

  • narastająco podstawa podatku dochodowego;

  • narastająco wartość kosztów uzyskania z tyt. pr.autorskich

  • pozostające zadłużenie z tytułu ZFM i KZP;

  • specyfikację przelewów, zrealizowanych w danym miesiącu.

Ponadto informacja („pasek”) zawiera nazwisko i imię pracownika, dla którego sporządzono informację, miejsce zatrudnienia, miesiąc, wykazanego wynagrodzenia, nazwisko pracownika sporządzającego, datę oraz nr listy głównej. Pasek musi zawierać wszystkie wypłaty wypłacone w miesiącu, za który sporządzana jest informacja. W przypadku korekty wynagrodzenia, dotyczącej innego miesiąca, system musi wygenerować korektę „paska” za miesiąc korygowany.

Informacja („pasek”) musi być drukowana na utajnionych kopertach (drukarka igłowa) lub innych zaproponowanych przez Wykonawcę, a dopuszczonych przez Zamawiającego.

Zaświadczenia (dla pracowników i zleceniobiorców)

 • zaświadczenie do ZUS o przychodach lub dochodach emerytów i rencistów;

 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach zawierających: miesięczny (średni) przychód, dochód, brutto, netto z wybranych miesięcy, z fundusz OFP i BFP.


Struktura organizacyjna

- podczas dekretowania wypłaty system musi uwzględniać strukturę organizacyjną odpowiadającą dacie wypłaty (historia zmian w strukturze organizacyjnej).


Obsługa płatności stypendiów (np. doktoranckiego, Rządu Polskiego, naukowego, SMM) .System musi obsługiwać stypendia opodatkowane i nieopodatkowane.Możliwość naliczania i odprowadzania składek zdrowotnych za studentów i doktorantów WUM.Możliwość obsługi dobrowolnych ubezpieczeń dla pracowników, doktorantów oraz studentów WUM.


 1. Pobieranie 0.68 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna