ZałĄcznik nr 17 do ogłoszenia o konkursie nr i/2011/poryby 1-4 Termin naboru: 30. 07-30. 09. 2011rPobieranie 138.08 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar138.08 Kb.

ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE NR I/2011/PORYBY/4.1.1-4

Termin naboru: 30.07-30.09.2011r.


Wyciąg z LSROR zaktualizowanej na VII Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 kwietnia 2011 r.

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH

5. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR, a także ich przewidywanego wpływu na środowisko.
Cele ogólne i szczegółowe określone zostały na podstawie opisu obszaru, wniosków z Analizy SWOT i zidentyfikowanych w ten sposób problemów. Cele określone zostały również tak, aby były zgodne z celami osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
WIZJA Doliny Baryczy
Dolina Baryczy jest obszarem rybackim, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, turystyczną i melioracyjną. Obszarem przyjaznym dla mieszkańców i turystów, którzy chętnie odwiedzają nasz region ze względu na zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe związane z prowadzoną na tym terenie od stuleci gospodarką rybacką, hodowlaną i przetwórstwem karpia.
Wizja rozwoju obszaru objętego LSROR to pożądany obraz przyszłości regionu, funkcjonującego według reguł gwarantujących zrównoważony rozwój. Obraz tego, co chcielibyśmy, aby zostało stworzone, lub aby się zdarzyło, czego realizacja wymaga zwykle upływu dłuższego okresu czasu. Wizja pozwala nam na wyobrażenie, do czego ma nas prowadzić realizacja celów tej Strategii.
Cele wynikają z problemów, jakie zostały zidentyfikowane w wyniku analizy SWOT. Znaczącą cechą problemów jest to, że przeszkadzają nam w osiągnięciu wizji rozwoju regionu i realizacji LSROR. Dlatego zostały przyjęte cele, które pomogą nam rozwiązać te problemy. Cele powinny być konkretne i mierzalne, realistyczne, osiągalne, określone w czasie, czyli takie, o których można powiedzieć, że zostały wykonane lub nie. Cele powinniśmy osiągać w całości i w pełni za to ponosimy odpowiedzialność. Dążenie do celów powinno nas doprowadzić do realizacji wizji i satysfakcji z rozwoju „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”. Przy realizacji planu opartego o zrównoważony rozwój cele muszą być zharmonizowane ze środowiskiem przyrodniczym. Granicą podejmowanych działań jest trwałość zasobów przyrodniczych. W wyniku naszych wspólnych działań ustaliliśmy, że stawiamy przed sobą realizację trzech celów ogólnych. Osiągnięcie każdego z nich realizowane będzie poprzez kilka celów szczegółowych. Cele szczegółowe osiągniemy, przyjmując do wykonania środki, które pozwolą osiągnąć te cele oraz preferowany zakres operacji.
Przy ustalaniu celów, środków i preferowanego zakresu operacji przeszliśmy następującą drogę w planowaniu LSROR (od ogółu do szczegółu):
wnioski z analizy SWOT specyfika obszaru (wykorzystanie atutów) główne problemy cele osi 4 cel ogólny cele szczegółowe środki operacje wskaźniki,
SFERA ŚRODOWISKOWA

1. Cel ogólny: Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy
Cele szczegółowe:

  1. Uporządkowanie gospodarki wodnej na obszarze,

  2. Zachowanie różnorodności biologicznej obszaru i szczególnych form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000,

  3. Stworzenie powiązań ekonomicznych pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką rybacką,

  4. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru i turystów.SFERA GOSPODARCZO - USŁUGOWA

2. Cel ogólny: Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury
Cele szczegółowe:

  1. Modernizacja i rozwój gospodarki rybackiej,

  2. Podnoszenie wartości i promocja produktów rybactwa,

  3. Rozwój działalności usługowej i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze i poza sektorem rybactwa.


SFERA TURYSTYCZNA

 1. Cel ogólny: Poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy


Cele szczegółowe:

  1. Stworzenie oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru,

  2. Poprawa stanu i budowa infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w regionie,

  3. Promocja obszaru jego walorów, oferty i tradycji rybackich.


Cele ogólne powinny zostać osiągnięte w perspektywie długofalowej, realny wydaje się horyzont czasowy do 2020 roku. Cele szczegółowe osiągnięte będą na koniec realizacji LSROR, tj. do końca 2015 roku.

W ocenie zaawansowania realizacji celów LSROR pomocne będą wskaźniki realizacji LSROR, pozwalające opisać cele w sposób mierzalny.Wskaźniki realizacji LSROR: (aktualizacja kwiecień 2011)


Cel główny: Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy

Wskaźniki

oddziaływania

wskaźnik

Liczba mieszkańców obszaru, głównie rybaków i rodzin rybackich, deklarujących zrozumienie i akceptację istniejących na obszarze form ochrony przyrody

Cel główny: Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury

Wskaźniki

oddziaływania

Wskaźnik

Wzrost dochodów rybaków, gospodarstw rybackich, producentów i usługodawców oraz osób fizycznych, które skorzystały ze wsparcia w ramach środków osi 4

Cel główny: Poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy

Wskaźniki

oddziaływania

Wskaźnik

Dochody gmin z działalności turystycznejCel ogólny: Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury


Cel szczegółowy: Modernizacja i rozwój gospodarki rybackiej

Wskaźniki

produktu

Wskaźnik

Ilość projektów finansowanych z osi 4 związanych z modernizacją i rozwojem gospodarki rybackiej

Ilość projektów finansowanych z osi 4 związanych z rozwojem przetwórstwa i systemu dystrybucji

Wskaźniki

rezultatu

Liczba gospodarstw rybackich, które korzystać będą z nowej infrastruktury przetwórczej i systemu dystrybucji

Cel szczegółowy: Podnoszenie wartości i promocja produktów rybactwa

Wskaźniki

produktu

wskaźnik

Ilość zrealizowanych w ramach osi 4 działań promocyjnych

Ilość gospodarstw rybackich oraz punktów sprzedaży ryb posiadających jednolite oznakowanie

Wskaźniki

rezultatu

Liczba gospodarstw rybackich deklarująca wzrost dochodów

Cel szczegółowy: Rozwój działalności usługowej i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze i poza sektorem rybactwa


Wskaźniki

produktu

wskaźnik

Ilość projektów związanych z realizacją kursów, szkoleń, studiów, staży i innych form kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji osób odchodzących z rybactwa

Ilość projektów związanych z rozwojem usług i tworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze

Wskaźniki

rezultatu

Ilość nowoutworzonych miejsc pracy dzięki środkom z osi 4


Cel ogólny: Poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy


Cel szczegółowy: Stworzenie oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru

Wskaźniki

produktu

wskaźnik

Ilość projektów związanych z rozwojem ofert turystycznych i tworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze turystyki

Ilość projektów związanych z tworzeniem infrastruktury ekspozycji tradycji rybackich

Wskaźniki

rezultatu

Liczba nowych ofert turystycznych na obszarze związanych z tradycjami rybackimi

Cel szczegółowy: Poprawa stanu i budowa infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w regionie

Wskaźniki

produktu

wskaźnik

Ilość projektów dotyczących infrastruktury publicznej oraz społeczno - kulturalnej

Ilość projektów dotyczących infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej

Wskaźniki

rezultatu

Liczba mieszkańców i turystów korzystających z nowej infrastruktury

Cel szczegółowy: Promocja obszaru jego walorów, oferty i tradycji rybackich


Wskaźniki

produktu

wskaźnik

Ilość nowych serwisów internetowych, publikacji (broszury, ulotki, mapy, kalendarze, przewodniki, książki kulinarne, etc.) promujących tradycje rybackie obszaru

Ilość imprez i wydarzeń promocyjnych zrealizowanych w ramach „Dni Karpia”

Wskaźniki

rezultatu

Liczba mieszkańców i turystów biorących udział w imprezach w ramach „Dni Karpia”


5.1 Uzasadnienie realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSROR
SFERA ŚRODOWISKOWA

Cel ogólny: Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy
Uzasadnienie celu

Region Doliny Baryczy jest obecnie największym w Europie obszarem stawów hodowlanych. Jak przedstawiono w diagnozie, dzięki przyjaznej środowisku ekstensywnej gospodarce stawowej, w regionie udało się zachować niezwykle cenne, także w skali europejskiej i globalnej, walory przyrodnicze (Living Lakes, obiekt objęty konwencją ramsarską, obszar Important Bird Area, ścisły rezerwat ornitologiczny, największy w kraju Park Krajobrazowy). Dwa częściowo pokrywające się obszary Doliny Baryczy włączone zostały do europejskiego systemu Natura 2000, są to: obszar specjalnej ochrony ptaków (55,360 ha) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk (82,026 ha). Powołanie w 2004 roku pierwszego z tych obszarów stanowiło główny impuls do podjęcia działań mających na celu powołanie Lokalnej Grupy Działania i realizacji pilotażowego Programu Leader +.

Prace nad LSROR i warsztaty, w ramach których udział brali również rybacy pokazały, że aby myśleć o rekonwersji obszaru Doliny Baryczy, należy zrównoważyć zależności pomiędzy wymogami ochrony przyrody a gospodarką rybacką. Realizacja tego celu ma za zadanie poszukać takich rozwiązań, które nie będą faworyzować czy to ochrony przyrody czy prowadzenia gospodarstw hodowlanych przez rybaków ale znalezienia wspólnego interesu dla tych uwarunkowań.

Szczególnym problemem, zarówno z punktu widzenia ochrony przyrody, jak i gospodarki stawowej, jest całościowe uporządkowanie gospodarki wodnej obszaru. Obecne problemy wynikają głównie z uwarunkowań administracyjnych. Zlewnia rzeki Baryczy znajduje się na terenie kilkunastu gmin i powiatów a każdy z nich wydając np. pozwolenia wodno - prawne nie ma świadomości uwarunkowań całego obszaru. Z powodu tej sytuacji w okresie letnim zdarzają się okresowe wysuszenia Baryczy.

Ważnym elementem działań we wdrażaniu LSROR, szczególnie na obszarze o takich walorach przyrodniczych jak Dolina Baryczy, będzie zachowanie różnorodności biologicznej i szczególnych form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000. Jednym z elementów realizowanych działań będzie przyjazna przyrodzie modernizacja stawów i gospodarstw rybackich.

Dobre praktyki z zagranicy i kraju (np. Stawy Przemkowskie) pokazują, że najlepszą metodą aby rybacy dbali o ochronę przyrody jest pokazanie im, że mogą z tego czerpać dochody. Realizacja tego typu działań również planowana jest w ramach tego celu.

Aby wymienione działania zrealizowane zostały z sukcesem potrzebne jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. Dotyczy to zarówno zależności ochrona środowiska – gospodarka rybacka ale przede wszystkim upowszechnienia informacji o walorach przyrodniczych obszaru i sposobach ich zachowania.
Opis celów szczegółowych


  1. Uporządkowanie gospodarki wodnej na obszarze

Jak wspomniano wyżej, problemy związane z nieuporządkowaną gospodarką wodną mają zasadniczy wpływ zarówno na przyrodę obszaru jak i na prowadzenie gospodarki rybackiej. Zasadniczy problem wynika z podziałów administracyjnych, co warunkuje patrzenie na bilans wodny fragmentarycznie a nie z perspektywy całości obszaru. Działania w ramach realizacji tego celu mają doprowadzić do stworzenia całościowego bilansu wodnego Doliny Baryczy po to, aby zapewnić w szerszej perspektywie czasowej stabilną funkcjonalność i ekonomiczność prowadzonej gospodarki rybackiej, która powinna być traktowana priorytetowo w poborze zasobów wodnych obszaru. Przygotowanie bilansu wodnego pozwoli również zaplanować niezbędne inwestycje w infrastrukturę melioracyjną oraz budowę i modernizację urządzeń wodnych.


Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Budowa i modernizacja urządzeń wodnych, w tym zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej na stawach (tryb konkursowy), opracowanie bilansu wodnego zlewni i systemu gospodarowania wodą w zlewni, zapewniającym utrzymanie gospodarki rybackiej (funkcjonowanie LGR), badania i ekspertyzy dotyczące gospodarki wodnej (funkcjonowanie LGR),Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Zachowanie różnorodności biologicznej obszaru i szczególnych form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000

Dolina Baryczy jest obszarem o niepowtarzalnym bogactwie przyrodniczym. Najważniejszym elementem tego bogactwa są ptaki. Różnorodność i niezwykłość występujących tu gatunków potwierdzona została objęciem regionu Doliny Baryczy specjalną ochroną ptaków w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Wart podkreślenia jest fakt, że bogactwo to jest głównie wynikiem prowadzonej przez wieki ekstensywnej gospodarce na stawach hodowlanych. W czasach współczesnych widać jednak, że na stawach, na których zachowana została ekstensywna gospodarka zachowana została również bioróżnorodność, dotyczy to m. in. PZB „Stawy Milickie”. Gorzej wygląda to na stawach prywatnych, nastawionych głównie na intensywną produkcję i maksymalny zysk ze sprzedaży ryb. Dlatego należy podjąć działania związane z czynną ochroną przyrody, renaturyzacją terenów podmokłych oraz przyjazną przyrodzie modernizacją stawów i gospodarstw rybackich. Bez realizacji tych zadań trudno będzie zachować czy ochronić istniejące na obszarze walory przyrodnicze.

W ramach tego celu podjęte będą również działania mające na celu popularyzację i zachowanie elementów tradycyjnej dla Doliny Baryczy architektury i krajobrazu, które obok walorów przyrodniczych mogą stanowić element oferty turystycznej.
Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Renaturyzacja terenów podmokłych i zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych i lasów (tryb konkursowy), czynna ochrona przyrody – tworzenie i utrzymanie siedlisk zwierząt i roślin (tryb konkursowy), przyjazna przyrodzie modernizacja stawów i gospodarstw rybackich (tryb konkursowy), zachowanie tradycyjnego krajobrazu i architektury Doliny Baryczy (tryb konkursowy oraz funkcjonowanie LGR).Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Stworzenie powiązań ekonomicznych pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką rybacką

Próby pogodzenia wymogów ochrony przyrody z gospodarką rybacką nie są rzeczą łatwą. Można mówić o wielu przyczynach tego zjawiska. Jak pokazują dobre praktyki, min. Stawy Przemkowskie, najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest pokazanie rybakom korzyści z działań na rzecz ochrony przyrody. Potrzebne jest więc stworzenie systemu doradztwa dla gospodarstw rybackich pomagającego spełnić wymogi ochrony przyrody. Dobrym sposobem jest również pomoc w zdobywaniu dodatkowego dochodu rybakom dzięki walorom obszaru, min. usługi przewodnickie czy noclegowe, mała gastronomia etc.


Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Stworzenie systemu doradztwa dla rybaków (funkcjonowanie LGR), stworzenie system zabezpieczeń przed szkodami w gospodarce rybackiej (tryb konkursowy), tworzenie dodatkowego dochodu dzięki przyrodzie – rozwój usług na obszarze w oparciu o walory przyrodnicze (tryb konkursowy).Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru i turystów

Przewidziane w ramach tego celu operacje do realizacji będą miały długofalowe znaczenie dla podnoszenia świadomości przyrodniczej i zachowania walorów przyrodniczych obszaru. Planowane zadanie skierowane będą nie tylko do mieszkańców obszaru ale również do turystów odwiedzających region. Wspierane powinny być tworzące się koła zainteresowań związane z bogactwem Doliny Baryczy oraz ośrodki edukacyjne realizujące zadania z edukacji ekologicznej. Rozwijany powinien być również system ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych, obrazujących przyrodę regionu i sposoby jej zachowania i odtworzenia.


Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży (tryb konkursowy), działania edukacyjne dla mieszkańców obszaru i turystów (funkcjonowanie LGR), budowa i modernizacja centrów edukacyjnych (tryb konkursowy), tworzenie i odnawianie ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych (tryb konkursowy).Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.


W poniższej tabeli określono cele ogólne, cele szczegółowe oraz środki służące do osiągnięcia zakładanych celów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR:
Aktualizacja kwiecień 2011

Sfera środowiskowa

Cel ogólny: Zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy


Cele szczegółoweTypy możliwych do realizacji projektów/operacji


1. Uporządkowanie gospodarki wodnej na obszarze

 • Budowa i modernizacja urządzeń wodnych, w tym zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej na stawach (tryb konkursowy),

 • Opracowanie bilansu wodnego zlewni i systemu gospodarowania wodą w zlewni zapewniającym utrzymanie gospodarki rybackiej (funkcjonowanie LGR),

 • Badania i ekspertyzy dotyczące gospodarki wodnej (funkcjonowanie LGR),

2. Zachowanie specyfiki krajobrazowej i przyrodniczej Doliny Baryczy, w tym różnorodności biologicznej

 • Renaturyzacja terenów podmokłych i zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych i lasów (tryb konkursowy),

 • Czynna ochrona przyrody – tworzenie i utrzymanie siedlisk zwierząt i roślin (tryb konkursowy),

 • Przyjazna przyrodzie modernizacja stawów i gospodarstw rybackich (tryb konkursowy),

 • Zachowanie tradycyjnego krajobrazu i architektury Doliny Baryczy (tryb konkursowy oraz funkcjonowanie LGR),
3. Stworzenie powiązań ekonomicznych pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką rybacką


 • Stworzenie systemu doradztwa dla rybaków (funkcjonowanie LGR),

 • Stworzenie system zabezpieczeń przed szkodami w gospodarce rybackiej (tryb konkursowy),

 • Tworzenie dodatkowego dochodu dzięki przyrodzie – rozwój usług na obszarze w oparciu o walory przyrodnicze (tryb konkursowy).

4. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru i turystów

 • Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży (tryb konkursowy),

 • Działania edukacyjne dla mieszkańców obszaru i turystów (funkcjonowanie LGR),

 • Budowa i modernizacja centrów edukacyjnych (tryb konkursowy),

 • Tworzenie i odnawianie ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych (tryb konkursowy).


SFERA GOSPODARCZO - USŁUGOWA

Cel ogólny: Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury
Uzasadnienie celu
Gospodarka rybacka została zapoczątkowana na obszarze objętym LSROR już w XIII wieku przez zakon cystersów z pobliskiego Lubiąża nad Odrą (w części dolnośląskiej) i nieco później przez ród książąt Radziwiłłów (w części wielkopolskiej). Miejscowa gospodarka rybacka opiera się od stuleci na produkcji karpia, gdzie inne gatunki ryb słodkowodnych stanowią jedyne marginalne uzupełnienie głównego profilu produkcji (amur, tołpyga, lin, sum, szczupak, sandacz, okoń – razem średnio 3 – 10% całości produkcji). Obecnie powierzchnię stawów ogroblowaną w Dolinie Baryczy szacuje się na ok. 8000 ha.

Najbardziej rozpowszechniony jest sposób produkcji karpia w 2- lub 3- letnim systemie produkcji (metoda Dubischa/ Dubisza), stosowany jest on w większości gospodarstw rybackich i pozwala wyhodować rybę wysokiej jakości, o pożądanych cechach gatunkowych. Jest to metoda sprawdzona ale i bardzo kosztowna. Powoduje ona, że proces produkcji ryby, znacznie rozciągnięty w czasie, umożliwia wprawdzie wprowadzenie na rynek produktu wysokiej jakości, pożądanego wśród klientów, ale cena rynkowa nie pozwala zrekompensować wszystkich poniesionych nakładów, co z kolei przyczynia się do małej opłacalności gospodarki rybackiej. Na niską wydajność ekonomiczną miejscowej ryby wpływ na również ograniczony popyt, związany prawie wyłącznie z okresem Bożego Narodzenia, oraz nieuczciwa konkurencja, która bardzo często wykorzystuje do sprzedaży siłę marki karpia milickiego czy przygodzickiego, sprzedając pod tą nazwą ryby niższej jakości pochodzącej z taniej produkcji z zagranicy (m.in. Czechy).

Opis obszaru pokazuje również, że w sektorze rybackim dominuje jeden podmiot gospodarczy, zarówno w ilości zatrudnionych pracowników oraz powierzchni, na której gospodaruje. Sytuacja ta ma dwojakiego rodzaju wpływ na gospodarkę obszaru. Z jednej strony powoduje stabilizację zatrudnienia oraz pozwala zapewnić dużą ilość ryb, głównie karpi, na rynku. Z drugiej strony zmiany własnościowe mogą spowodować masowe zwolnienia i spadek ilości ryby na regionalnych rynkach.

W związku z tym uwarunkowaniami istnieje potrzeba podjęcia działań związanych z modernizacją i rozwojem gospodarki rybackiej, podnoszeniem wartości i promocji produktów rybactwa z Doliny Baryczy, rozwojem działalności usługowej i tworzeniem nowych miejsc pracy zarówno w sektorze rybactwa jak i poza nim. W realizacji tych działań możemy czerpać z doświadczeń funkcjonowania LGD w ramach osi 4 PROW i zaplanowanych działań związanych z zrównoważonym rozwojem regionu w oparciu o lokalne zasoby.

W ramach tego celu przewidziana do realizacji jest również operacja „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. Planowana jest współpraca z regionami o podobnej charakterystyce (obszar stawowy, walory przyrodnicze, hodowla karpia). Kontynuowana będzie współpraca z Doliną Karpia (Zator/Małopolska) oraz Łużycką Krainą Karpia (Łużyce/Saksonia/Niemcy). Tematy to głównie: przekazywanie doświadczeń w podnoszeniu wartości produktów rybołówstwa, organizacja imprez promujących produkty i ofertę obszaru.


Opis celów szczegółowych


  1. Modernizacja i rozwój gospodarki rybackiej

Aby myśleć o podniesieniu dochodów z prowadzonej hodowli rybackiej niezbędne są inwestycje związane z przebudową i modernizacją gospodarstw rybackich, remontem stawów i urządzeń stawowych oraz zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia gospodarstwa.

Innym, wskazywanym przez samych rybaków jako priorytetowym, kierunkiem działań na rzecz rybactwa na całym obszarze, powinno być stworzenie systemu przetwórstwa oraz dystrybucji zarówno świeżych ryb jaki i produktów przetwórstwa. Obecne braki, szczególnie w przetwórstwie, są wskazywane jako jeden z głównych problemów w rozwoju gospodarki rybackiej obszaru. Po stworzeniu tego systemu należy myśleć o sprawnym systemie dystrybucji, również wytworzonych w nim półproduktów. Obecnie dystrybucja ryby prowadzona jest indywidualnie przez gospodarstwa i odbywa się głównie z okresie przedświątecznym.
Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Rozwój przetwórstwa (tryb konkursowy), stworzenie systemu dystrybucji produktów gospodarki rybackiej (tryb konkursowy), remonty stawów i urządzeń stawowych (tryb konkursowy), przebudowa i modernizacja obiektów gospodarstwa rybackiego (tryb konkursowy), zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia gospodarstwa rybackiego (tryb konkursowy),Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Podnoszenie wartości i promocja produktów rybactwa

Realizacja tego celu szczegółowego ma przede wszystkim wypromować produkty rybackie z obszaru pod marką Doliny Baryczy oraz zachęcić konsumentów do spożycia ryb słodkowodnych.

Pamiętać należy, że zdecydowana większość ryby produkowanej na obszarze to karp. Ryba ta w Polsce jest masowo spożywana jedynie w Wigilię. Efektem tej sytuacji było m.in. to, że do niedawna potrawy z karpia nie były dostępne w menu lokalnych restauratorów. Sytuację tą powoli zaczęła zmieniać współpraca w ramach „Dni Karpia”. To podczas tego cyklu imprez lokalni restauratorzy zaczęli wprowadzać do swojego menu potrawy z karpia, głównie za sprawą odwiedzających region w tym okresie turystów. Obecnie są one w ofercie całorocznej. Drugim ważnym działaniem popularyzującym karpia są konkursy kulinarne, czy to odbywających się w ramach „Dni Karpia” czyli tzw. „Mistrz Karpia” czy udział lokalnych podmiotów w konkursach zewnętrznych. Dzięki środkom na wdrażanie LSROR tego typu działania będzie można realizować z większym rozmachem i kierować do konsumentów z pobliskich aglomeracji, tj. wrocławskiej i poznańskiej.

Wesprzeć ten proces mogą również takie działania jak: stworzenie alternatywnego systemu sprzedaży czy jednakowe oznakowanie punktów sprzedaży, co gwarantować będzie rozpoznawalność, jakość i gwarancję pochodzenie oferowanej ryby. Pomocne do realizacji tego celu będzie powołanie grupy producentów ryb słodkowodnych z Doliny Baryczy.


Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Powołanie i rejestracja grupy producentów ryb słodkowodnych (funkcjonowanie LGR), marketing i promocja produktów rybnych z Doliny Baryczy (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR), kampania promująca spożycie ryb (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR), stworzenie alternatywnego systemu sprzedaży (tryb konkursowy), jednolite oznakowanie punktów sprzedaży (tryb konkursowy).


Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Rozwój działalności usługowej i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze i poza sektorem rybactwa

Podczas prac nad LSROR nie zapomniano również o niepewnej sytuacji związanej z przekształceniami PZB „Stawy Milickie” co zaowocować może zmniejszeniem zatrudnienia w zakładzie. W ramach tego celu przewidziano wsparcie dla osób odchodzących z sektora rybactwa. Wsparcie to realizowane będzie w postaci dofinansowania niezbędnych kursów i szkoleń przekwalifikowujących czy wsparciu tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług. Wsparcie to przewidziane jest dla wszystkich osób odchodzących z sektora rybactwa.

Przewidziano również środki dla osób zatrudnionych w podmiotach rybackich, które chciałyby rozwinąć dodatkowe usługi – głownie chodzi o małe punkty gastronomiczne, łowiska dla wędkarzy, miejsca noclegowe i biwakowe. Przede wszystkim wspierane będą usługi, które mogą wzbogacić ofertę turystyczną i produktową regionu.
Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych osób odchodzących z rybactwa (tryb konkursowy), rozwój usług i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze (tryb konkursowy), budowa łowisk dla wędkarzy (tryb konkursowy), budowa miejsc noclegowych, wypoczynku i biwakowych (tryb konkursowy), budowa małej gastronomii, np. smażalnie i restauracje rybne (tryb konkursowy).


Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego.W poniższej tabeli określono cele ogólne, cele szczegółowe oraz środki służące do osiągnięcia zakładanych celów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR:
Aktualizacja kwiecień 2011

Sfera gospodarczo – usługowa

Cel ogólny: Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury


Cele szczegółoweTypy możliwych do realizacji projektów


1. Modernizacja i rozwój gospodarki rybackiej


 • Rozwój przetwórstwa (tryb konkursowy),

 • Stworzenie systemu dystrybucji produktów gospodarki rybackiej (tryb konkursowy),

 • Remonty stawów i urządzeń stawowych (tryb konkursowy),

 • Przebudowa i modernizacja obiektów gospodarstwa rybackiego (tryb konkursowy),

 • Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia gospodarstwa rybackiego (tryb konkursowy),
2. Podnoszenie wartości i promocja produktów rybactwa

 • Powołanie i rejestracja grupy producentów ryb słodkowodnych (funkcjonowanie LGR),

 • Marketing i promocja produktów rybnych z Doliny Baryczy (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR),

 • Kampania promująca spożycie ryb słodkowodnych (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR),

 • Stworzenie alternatywnego systemu sprzedaży (tryb konkursowy),

 • Jednolite oznakowanie punktów sprzedaży (tryb konkursowy),

3. Rozwój działalności usługowej i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze i poza sektorem rybactwa


 • Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych osób odchodzących z rybactwa (tryb konkursowy),

 • Rozwój usług i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze (tryb konkursowy),

 • Budowa łowisk dla wędkarzy (tryb konkursowy),

 • Budowa miejsc noclegowych, wypoczynku i biwakowych (tryb konkursowy),

 • Budowa małej gastronomii, np. smażalnie i restauracje rybne (tryb konkursowy).


SFERA TURYSTYCZNA

Cel ogólny: Poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy
Uzasadnienie celu
W regionie Doliny Baryczy już od lat 90-tych zainicjowano współpracę pomiędzy administracją samorządową, społecznością lokalną a organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania potencjału przyrodniczego regionu jako głównego źródła dochodu dla mieszkańców regionu, głównie poprzez rozwój turystyki przyjaznej przyrodzie. Efektem tej współpracy jest m.in. powstanie w ramach Pilotażowego Programu Leader + szlaku konnego i kajakowego. Powstał również pomarańczowy szlak rowerowy Doliny Baryczy, zrealizowano działania szkoleniowe dla mieszkańców regionu i usługodawców turystycznych (min. projekt „Zielone miejsca pracy”) oraz pozyskano środki na infrastrukturę turystyczną (wieża widokowa, 3 wiaty obserwacyjne).

Ciągle duży ale niewykorzystany potencjał stanowi turystyka przyrodnicza i edukacyjna. Dolina Baryczy ze względu na wyjątkowe ptasie bogactwo ma niepowtarzalny potencjał na rozwój „bird watchingu”. Obecnie ten typ turystyki przyciąga wielu turystów zagranicznych. Jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby „Planu promocji turystycznej dla Doliny Baryczy na lata 2008 – 2015” pozwala to wydłużyć sezon turystyczny na okres od kwietnia do końca października1. Rozwój „bird watchingu” wymaga szczególnie dalszej rozbudowy infrastruktury i przygotowanie kadry przewodników.

W ostatnich latach obserwujemy w regionie rozwój gospodarstw agroturystycznych, bazujących w swojej ofercie właśnie na walorach przyrodniczych. Warto wspomnieć, że usługodawcy agroturystyczni powołali również Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy mające na celu zacieśnianie współpracy, wymianę doświadczeń oraz wspólne projekty, min. prowadzenie punktu informacji turystycznej w Miliczu, czy mapa prezentująca ofertę gospodarstw.

Warto wspomnieć również o walorach kulturowych regionu. Jak przedstawiono w diagnozie specyfiką tego obszaru jest jego nadgraniczność. Przez Dolinę Baryczy przebiegała przez wiele stuleci granica między Królestwem Polskim a Śląskiem, pozostającym we władaniu kolejno piastowskich książąt, czeskich królów, austriackich cesarzy i pruskich królów. Z czasem granica polityczna stała się także granicą etniczną między Polakami a Niemcami, a obecnie rozdziela osiadłą ludność wielkopolską od napływowej ludności Dolnego Śląska. W okresie międzywojennym była to granica Rzeczpospolitej z Rzeszą Niemiecką. Elementy kultury materialnej z tamtego okresu występują jeszcze na tym obszarze, m. in. relikty szlabanów granicznych czy budynki straży granicznej. Wykorzystanie ich w ramach zintegrowanej oferty turystycznej wydaje się być atutem, który mógłby odróżnić ofertę turystyczną Doliny Baryczy i jednocześnie uczynić ją atrakcyjniejszą zarówno dla polskich jak i zagranicznych turystów. Wspomnieć należy, że wg dokumentu „Uwarunkowania rozwoju turystyki na Obszarze Doliny Baryczy”2 w 8 gminach objętych LSROR zidentyfikowano 260 obiektów architektury i budownictwa, które uznano za atrakcyjnie turystycznie. Są to: kościoły (w większości poewangelickie), klasztory, kaplice, pałace, dwory, domy mieszkalne o charakterze zabytkowym, budynki gospodarcze, budowle przemysłowe i techniczne, cmentarze rodowe, parki pałacowe i dworskie, folwarki, kolejki wąskotorowe, krzyże pokutne, rzeźby, jazy, mury obronne oraz piece chlebowe. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę waloryzację tych obiektów wg skali punktowej w następujących kategoriach: czystość stylowa, klasa zabytku, stan techniczny, dostępność obiektu, „subiektywnie oceniona atrakcyjność turystyczna” to średnia dla gmin Doliny Baryczy wynosi 7,9 na 26 możliwych do uzyskania punktów. Jak zauważa autorka „Planu promocji turystycznej” – „Tak niski wynik potwierdza ogólne wrażenie, że pomimo iż Dolina Baryczy dysponuje zabytkami, które potencjalnie mogłyby cieszyć się wysokim zainteresowaniem, są one w wielu wypadkach zdewastowane i zaniedbane a wiele użytkowanych znajduje się w kiepskim stanie technicznym”3. Sporo tych obiektów znajduje się w pobliżu stawów hodowlanych czy w miejscowościach, w których znajdują się również gospodarstwa rybackie.

Pomimo rozwoju usług turystycznych widać braki zarówno w ofercie jak i działaniach związanych z tworzeniem, promocją i marketingiem produktu turystycznego opartego o tradycje rybackie obszaru.

W ramach tego celu przewidziano do realizacji właśnie działania związane ze stworzeniem oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich a także promocji tej oferty i regionu Doliny Baryczy. W celu podniesienia jakości życia społeczności planuje się również poprawę stanu infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.Opis celów szczegółowych


  1. Stworzenie oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru

Analizując dostępne dane związane z ofertą turystyczną obszaru, można zwrócić uwagę na fakt, że pomimo wielowiekowej tradycji hodowli karpia, brakuje na obszarze ekspozycji, muzeów izb tradycji etc. związanych z gospodarką rybacką (zidentyfikowana 1 prywatna wystawa poświęcona tej tematyce). Instytucje takie mogłyby również proponować np. „żywe lekcje historii”, prezentujące hodowlę karpia. Warto pamiętać, że włączenie do regionalnej oferty turystycznej oferty bazującej na tradycjach rybackich obszaru poza funkcją turystyczną może również wypromować pośród potencjalnych konsumentów ofertę kulinarną, opartą na lokalnym karpiu. Działania te powinny być również wsparte tworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze turystyki, bazującej na tradycjach rybackich Doliny Baryczy.


Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Rozwój usług i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki (tryb konkursowy), tworzenie infrastruktury ekspozycji tradycji rybackich (tryb konkursowy), tworzenie nowych ofert turystycznych w oparciu o tradycje rybackie regionu (tryb konkursowy).


Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Poprawa stanu i budowa infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w regionie

Poprawa jakości życia społeczności rybackich a także zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu wymaga dużych nakładów związanych z poprawą stanu infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Inwestycje te powinny być realizowane kompleksowo, w ramach projektów całościowej rewitalizacji miejscowości. Priorytetowo traktowane powinny być miejscowości bezpośrednio związane ze stawami hodowlanymi czy gospodarstwami rybackimi.

W ramach tego celu wspierane będą również inwestycje w małą infrastrukturę turystyczną, przystosowaniem infrastruktury turystycznej do potrzeb niepełnosprawnych czy związane z budynkami zabytkowymi, przede wszystkim w miejscowościach bezpośrednio związanych ze stawami hodowlanymi czy gospodarstwami rybackimi.
Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Modernizacja i budowa infrastruktury podnoszącej atrakcyjność regionu (tryb konkursowy), wyposażenie punktów informacji turystycznej (tryb konkursowy), budowa i modernizacja bazy noclegowo – gastronomicznej (tryb konkursowy), budowa i modernizacja centrów kulturalno – rekreacyjnych (tryb konkursowy), remont, odbudowa lub przebudowa budynków zabytkowych (tryb konkursowy), budowa kąpielisk i zbiorników rekreacyjno – retencyjnych (tryb konkursowy), mała infrastruktura turystyczny przy szlakach turystycznych (tryb konkursowy), poprawa stanu infrastruktury drogowej i transportu publicznego (tryb konkursowy), diagnoza istniejącego stanu infrastruktury turystycznej (funkcjonowanie LGR).Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  1. Promocja obszaru, jego walorów, oferty i tradycji rybackich

Poprawa jakości życia społeczności rybackich, bazująca na rozwoju oferty turystycznej, poza działaniami infrastrukturalnymi i tworzeniem oferty turystycznej powinna uwzględniać również działania promocyjno – informacyjne. LGR może pochwalić się doświadczeniami z 3 - letniej realizacji imprez w ramach „Dni Karpia”. Ten cykl imprez, oparty na lokalnych tradycjach rybackich, będzie również wspierany w ramach wdrażania LSROR. Wsparcie uzyskają również inne działania promocyjno – informacyjne (np. publikacje, przewodniki, foldery etc.) nie związane bezpośrednio z „Dniami Karpia”, pod warunkiem, że promować będą obszar LSROR, jego tradycje rybackie, ofertę turystyczną oraz współczesną produkcję rybacką.


Preferowane rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie:

Wspólne działania promocyjne w ramach „Dni Karpia” (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR), realizacja przedsięwzięć promocyjno - informacyjnych (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR), publikacje dotyczące tradycji rybackich obszaru (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR), publikacje dotyczące walorów i oferty obszaru (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR).


Grupy docelowe beneficjentów w trybie konkursowym:

Priorytetowo podmioty uprawnione do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego oraz podmioty społeczne i gospodarcze, ponadto jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.


W poniższej tabeli określono cele ogólne, cele szczegółowe oraz środki służące do osiągnięcia zakładanych celów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR:
Aktualizacja kwiecień 2011

Sfera turystyczna:

Cel ogólny: Poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy


Cele szczegółoweTypy możliwych do realizacji projektów


1. Stworzenie oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru


 • Rozwój usług i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki (tryb konkursowy),

 • Tworzenie infrastruktury ekspozycji tradycji rybackich (tryb konkursowy),
2. Poprawa stanu i budowa infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w regionie


 • Modernizacja i budowa infrastruktury podnoszącej atrakcyjność regionu (tryb konkursowy),

 • Wyposażenie punktów informacji turystycznej (tryb konkursowy),

 • Budowa i modernizacja bazy noclegowo – gastronomicznej (tryb konkursowy),

 • Budowa i modernizacja centrów kulturalno – rekreacyjnych (tryb konkursowy),

 • Remont, odbudowa lub przebudowa budynków zabytkowych (tryb konkursowy),

 • Budowa kąpielisk i zbiorników rekreacyjno – retencyjnych (tryb konkursowy),

 • Mała infrastruktura turystyczny przy szlakach turystycznych (tryb konkursowy),

 • Poprawa stanu infrastruktury drogowej i transportu publicznego (tryb konkursowy),

 • Diagnoza istniejącego stanu infrastruktury turystycznej (funkcjonowanie LGR),

3. Promocja obszaru jego walorów, oferty i tradycji rybackich


 • Wspólne działania promocyjne w ramach „Dni Karpia” (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR),

 • Realizacja przedsięwzięć promocyjno - informacyjnych (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR),

 • Publikacje dotyczące tradycji rybackich obszaru (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR),

 • Publikacje dotyczące walorów i oferty obszaru (tryb konkursowy i funkcjonowanie LGR).
1 Więcej w Juliet Golden, Plan Promocji Turystycznej dla Obszaru Dolina Baryczy, (Milicz 2008, Fundacja Doliny Baryczy), str. 36.

2 Małgorzata Leśniak, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy, (Wrocław 2007, PTPP „pro Natura”), str. 15

3 Golden, str.15Pobieranie 138.08 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna