Załącznik nr 1 specyfikacja technicznaPobieranie 17.94 Kb.
Data31.01.2018
Rozmiar17.94 Kb.

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna

Planowany do wdrożenia system klasy WMS (Warehouse Management System – Magazynowy System Informatyczny) lub równoważny - zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem składający się z następujących modułów: 1. Moduł zarządzania zapasami

Odwzorowanie topologii magazynu, zaprogramowanie struktur artykułowych, danych podstawowych kontrahentów, wprowadzenie danych startowych stanu magazynowego, stworzenie reguł składowania towaru, metod kompletacji, stworzenie wzorów dokumentów magazynowych;

 1. Moduł komunikacji radiowej

Zaprogramowanie funkcjonalności aplikacji dla terminali radiowych w zakresie przyjęcia, składowania, inwentaryzacji, kompletacji oraz załadunków towarów magazynowych;

 1. Moduł raportowania

Stworzenie zestawu raportów operacyjnych i statystycznych generowanych przez system WMS;

 1. Moduł dashboard

Stworzenie zestawu wskaźników wydajnościowych pracy magazynu w formie graficznej z późniejszą ich prezentacją on-line w systemie;

 1. Moduł integracji z systemem ERP

Stworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy systemem WMS a systemem ERP;

 1. Moduł tracebilility (śledzenie partii)

Wykonanie dedykowanych formatek systemowych pozwalającej na pełne śledzenie partii towarów od momentu przyjęcia, poprzez wszystkie operacje magazynowe, aż po wyjście towaru z magazynu;

 1. Moduł analizy i zarządzania czasem pracy

Stworzenie mechanizmu pozwalającego na precyzyjną analizę czasów poszczególnych operacji magazynowych oraz prezentujących zestawienie efektywności pracy magazynierów;

 1. Moduł inwentaryzacji

Wykonanie funkcjonalności inwentaryzacji magazynowej w ujęciu klasycznym oraz inwentaryzacji cyklicznej;

Powyższe moduły wdrożone w ramach systemu klasy WMS będą charakteryzowały się następującymi funkcjonalnościami usprawniającymi procesy zachodzące w przedsiębiorstwie SFD S.A. 1. Wdrożenie systemu klasy WMS zakłada optymalizację pracy magazynu pod kątem wysyłek. Dzięki precyzyjnej informacji na temat miejsca przechowywania towaru, optymalizacji zleceń zbiórki oraz lepszej kontroli nad zleceniami transportowymi osiągamy krótszy czas realizacji wysyłek. W związku z tym, że system posiada precyzyjną informację na temat miejsca przechowywania towaru, nie występuje zjawisko czasochłonnego szukania artykułów przez pracowników.

 2. Inwentaryzacja roczna przeprowadzana przy pomocy terminali radiowych sprowadza się do zeskanowania numeru miejsca i numeru nośnika dla wszystkich nośników znajdujących się na magazynie. Również w przypadku wykrycia niezgodności (np. paleta znajduje się na innym miejscu niż wg systemu) dokonanie poprawek jest bardzo proste. Wyniki są on-line przekazywane do systemu, nie ma konieczności pracochłonnego wprowadzania arkuszy spisowych. W ten sposób całkowity czas przeprowadzenia inwentaryzacji ulega znaczącemu skróceniu.

 3. Praca przy użyciu terminali radiowych jest bardzo prosta, sprowadza się do wykonywania nieskomplikowanych, powtarzalnych czynności. Nie jest konieczna znajomość specyfiki pracy przedsiębiorstwa ani nawet znajomość przechowywanych artykułów. Przeszkolenie do pracy nowego pracownika trwa zatem bardzo krótko. Wyeliminowany zostaje problem przechowywania wiedzy na temat stanu magazynu "w głowach" pracowników. Praca magazynu staje się niewrażliwa na wypadki losowe typu choroba czy odejście z pracy kluczowego użytkownika - informacja o właściwościach artykułów i miejscu ich przechowywania jest zawarta w systemie i dostępna dla każdego.

 4. Wdrożenie systemu WMS pozwoli, poprzez urządzenia mobilne, pracownikom na zdecydowanie szybszą i wygodniejszą pracę niż z wykorzystaniem klasycznych wydruków papierowych, takich jak dokument WZ, czy faktura. Rezygnacja ze znaczącej ilości wydruków papierowych ma także pozytywne skutki ekologiczne w postaci zmniejszenia zużycia papieru w codziennej realizacji zadań.

 5. Wykorzystanie do pracy terminali radiowych zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych i ich skanowania, system eliminuje konieczność zastanawiania się przez pracownika, czy pobrany towar jest poprawny oraz czy wykonywane operacje są prawidłowe. Obniża to poziom stresu w związku z wykonywanymi obowiązkami w pracy.

 6. Krótki czas poznania funkcjonowania systemu WMS w przypadku nowych pracowników sprawia, że zmiana obsady magazynu jest znacznie łatwiejsza i zmniejsza ryzyko popełnienie błędów przez nowego pracownika. Tym samym możliwe będzie wykorzystywanie pracowników tymczasowych, co bardzo pomaga w elastycznym kształtowaniu zatrudnienia na magazynie. Szczególnie ważne jest to w przypadkach, gdy mamy do czynienia z dużą sezonowością popytu. Łatwe staje się przystosowanie licznych pracowników magazynowych do rzeczywistych, nierzadko zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa.

 7. Za pomocą modułu raportowego systemu WMS możliwy jest dostęp do informacji na temat ilości i rodzaju wykonanych operacji przez poszczególnych pracowników. Pozwala to na bieżącą kontrole wydajności pracowników, a także umożliwia pracownikom bieżący podgląd swojej efektywności. W efekcie system WMS umożliwia polepszenie systemów premiowania pracowników oraz zwiększa efektywność pracy personelu.

 8. Wbudowany w system moduł Dashboard lub równoważny pozwala na graficzną prezentację różnych wskaźników (KPI) pracy magazynu zarówno w ujęciu bieżącym jak i statystycznym. Pozwala to na natychmiastową reakcję osób odpowiedzialnych za zarządzanie logistyką magazynową.

 9. Planowany do wdrożenia system klasy WMS będzie systemem przeglądarkowym oraz terminalowym. Dzięki temu umożliwi zdalny dostęp pracownikom w celu pracy praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Oszczędza to nie tylko czas pracownikom, lecz także pozwala na zwiększenie wydajności całego przedsiębiorstwa, gdyż decyzje są podejmowane w czasie rzeczywistym, bezpośrednio przez decydentów.

 10. System umożliwi przesyłanie on-line statusów przygotowywanych wysyłek do klientów hurtowych.

 11. System klasy WMS dokona aktualizacji bieżących stanów magazynowych i przekaże je do posiadanej platformy B2B w celu posiadania aktualnej informacji o dostępności towaru przez kontrahentów hurtowych.

 12. Nastąpi również automatyczne wysyłanie powiadomień zdefiniowanym użytkownikom o konkretnych zdarzeniach (np. wysyłanie wiadomości SMS lub E-mail o zrealizowanych wysyłkach)

 13. Dzięki wdrożeniu systemu klasy WMS nastąpi optymalizacja pracy magazynu wpływająca na zwiększenie zadowolenia klienta z powodu zmniejszenia ilości błędów, zwrotów i reklamacji.

 14. W magazynach nieposiadających systemu klasy WMS występuje zjawisko niepełnej realizacji zleceń kontrahentów. Podstawowym tego powodem jest fakt, że posiadany system klasy ERP nie posiada pełnej informacji on-line o rzeczywistym stanie magazynu. Stan w systemie ERP jest nieco zawyżony, gdyż brakuje informacji o ubytkach stanu magazynowego - dane te pojawiają się dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Użycie systemu WMS powoduje, że stan jest monitorowany ze znacznie większą dokładnością. Przy prawidłowo zaprojektowanym interfejsie do systemu ERP informacja o stanie magazynowym jest pełna i dokładna w obu systemach, co powoduje, że poziom realizacji zleceń klientów zbliża się do 100%.

 15. Część partnerów biznesowych oczekuje również wysokiego poziomu infrastruktury informatycznej od współpracujących z nimi kontrahentów. Absolutnie nieodzowne jest przesyłanie dokumentów typu zamówienie, zlecenie wydania towaru w wersji elektronicznej za pośrednictwem interfejsu. Wdrażany system klasy WMS będzie mógł być zintegrowany z innymi systemami bezpośrednio, bądź pełnić rolę wsparcia dla platform B2B, do których klienci mają bezpośredni dostęp.

 16. Reklamacje klientów są w dużej mierze spowodowane pomyłkami w wydaniach, zachodzącymi na magazynie. System WMS poprzez system potwierdzania każdej operacji skanowaniem kodu kreskowego eliminuje znakomitą większość pomyłek. Ma to swoje odzwierciedlenie w znacznie zmniejszonej ilości reklamacji klienckich.

 17. Powyżej opisane polepszenie wskaźników procenta reklamacji oraz stopnia realizacji zleceń skutkują oczywiście większym stopniem zadowolenia klienta końcowego. Kontrola partii oraz dat ważności na poziomie niemożliwym do uzyskania w magazynie bez systemu WMS sprawia również, że klient końcowy postrzega magazyn obsługujący go jako prowadzony w sposób profesjonalny.

 18. W magazynach niewykorzystujących systemu WMS bardzo trudne jest działanie zgodnie z zasadą FEFO. Praktycznie niemożliwe jest spełnienie wymagań klientów co do akceptowanego przez nich poziomu pozostałego czasu przydatności wysyłanych towarów. Wprowadzenie systemu WMS eliminuje te trudności - kontrola dat przydatności jest prowadzona na bieżąco, począwszy od wejścia towaru poprzez wszystkie operacje wewnątrzmagazynowe, aż po optymalny wybór dat przydatności artykułów do wysyłki.

 19. Dzięki modułowi tracebilility (śledzenie partii) system WMS prowadzi pełną kontrolę nad przepływem towaru i wspiera użytkowników w śledzeniu konkretnych wydanych partii do konkretnych kontrahentów. Umożliwia przez to wycofanie towaru od klientów w przypadku wadliwej lub niepełnowartościowej partii natychmiast po wykryciu nieprawidłowości. Ma to ogromne znaczenie w przypadku obrotu towarami spożywczymi i ochronie konsumenta przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez spożycie artykułów zagrażających życiu i zdrowiu. W związku z terminem przydatności odżywek oraz suplementów diety powyższy moduł systemu WMS będzie bardzo przydatny.

System WMS będzie przechowywał w swojej bazie danych precyzyjną informację odnośnie wydanej do danego klienta ilości, partii oraz terminu przydatności konkretnego artykułu. Dzięki temu możliwa jest bezbłędna identyfikacja zwracanego towaru pod katem uznania zasadności reklamacji.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które rozumiemy jako osiągnięcie założonego celu przy pomocy innych rozwiązań technicznych.

Pobieranie 17.94 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna