Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program ubezpieczeniaPobieranie 184 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar184 Kb.
  1   2   3

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program ubezpieczenia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie

dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz członków ich rodzin (pełnoletnie dzieci, małżonkowie i partnerzy życiowi)

Kod CPV: 66511000-5; 66512000-2

  1. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w punkcie 2 tj. w opisie szczegółowym.

  2. Termin wykonania zmówienia: od 01 października 2016 r. do 30 września 2019 r.

  3. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.

  4. Ogólne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz załącznikach i w ofercie.

  5. Przez czas trwania wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność składek i ogólnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zamian kodeksu cywilnego.

  6. Wykonawca akceptuje zakres klauzul i warunków obligatoryjnych, które podane w ppkt 2.7. i ppkt. 2.8. Załącznika nr 1, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia

  7. W procedurze zamówienia publicznego uczestniczy broker ubezpieczeniowy Bogdan Święcicki prowadzący działalność pod nazwą Kancelaria Brokerska „PROMES” z siedzibą 26-200 Końskie, ul. Iwo Odrowąża 16, który wykonuje funkcję pośrednika ubezpieczeniowego przy zawieraniu umowy z Wykonawcą, zgodnie z Ustawą z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2013 r. nr 124, poz. 1154), a także będzie realizował czynności związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, bez wynagrodzenia ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów administracyjnych, w tym również kosztów związanych z zawarciem i administrowaniem umową ubezpieczenia zgodnie z art. 4 pkt.2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2013 r. nr 124, poz. 1154) oraz kosztów obsługi administratorów ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty wymienione w zdaniu poprzedzającym będą stanowić łącznie 20% przypisu składki miesięcznej przekazywanej przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, przez cały czas wykonywania zamówienia, bez względu na wysokość wskaźnika szkodowości, w częstotliwości składki przekazywanej na rachunek Wykonawcy. Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi dodatkowymi w/w kosztami z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Koszty powyższe zawierają wszystkie koszty jakie Wykonawca będzie ponosił w związku z zawarciem, obsługą i administrowaniem umową ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego.


 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program Ubezpieczeniowy

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz osób współubezpieczonych członków rodziny ubezpieczonego (małżonkowie, pełnoletnie dzieci własne, przysposobione i będące pasierbami oraz partnerzy życiowi).

Partner życiowy rozumiany jest jako osoba niepozostająca w związku małżeńskim, płci odmiennej niż pracownik, niespokrewniona i niespowinowacona z pracownikiem, z którą pracownik pozostaje w stałym związku uprawdopodobnionym przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, zamieszkiwanie pod wspólnym adresem oraz: posiadanie wspólnych dzieci albo posiadanie wspólnego rachunku bankowego lub zawarcie wspólnie umowy kredytu. Jako partnera życiowego pracownik może zgłosić do ubezpieczenia wyłącznie jedną osobę. Wskazanie partnera życiowego następuje poprzez pisemne oświadczenie ubezpieczonego. Partner życiowy nie może pozostawać w innym związku małżeńskim. Wskazanie innego partnera życiowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty złożenia ostatniego oświadczenia.

Partner życiowy przystępuje do ubezpieczenia na warunkach współmałżonka. Rodzic partnera życiowego traktowany jest w umowie ubezpieczenia jak rodzic współmałżonka.


  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie osób ubezpieczonych w zakresach opisanych, w punkcie 2.5.

Zakresy ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz składek są takie same dla pracownika i jego członków rodzin.

  1. Liczba kwalifikujących się do ubezpieczenia 582 osoby, nie oznacza liczby osób, które przystąpią do ubezpieczenia. Ostateczna imienna liczba pracowników do ubezpieczenia, zostanie sporządzona na podstawie deklaracji osób, które zdecydują się na uczestnictwo w ubezpieczeniu grupowym i wyrażą zgodę na potrącenia składek z ich wynagrodzeń o pracę oraz innych składników wynagrodzenia.

Lista osób z podaną strukturą wieku, płci i wykonywanych zawodów znajduje się w Załączniku nr 1.1. do opisu przedmiotu zamówienia.

Zmiana liczby ubezpieczonych w okresie realizacji umowy nie będzie miała wpływu na wysokość składki miesięcznej płaconej przez ubezpieczonych jak i na warunki oraz wysokości świadczeń i zakresy ubezpieczenia określone w złożonej ofercie ubezpieczenia.  1. Przystępowanie do ubezpieczenia – odejścia z ubezpieczenia

Początek okresu ubezpieczenia - ubezpieczenie rozpocznie się w dniu następnym po wygaśnięciu dotychczasowej umowy (ciągłość ochrony).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, kontraktu menedżerskiego lub innej formy cywilnoprawnej, bez względu na długość okresu zatrudnienia.Wykonawca nie może uzależniać objęcia ochroną członków rodzin od określenia liczby partycypacji członków rodzin i pełnoletnich dzieci w ogólnej liczbie ubezpieczanych pracowników.

   1. Pracownicy oraz członkowie ich rodzin, którzy w chwili przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 70 roku życia.

Zamawiający nie dopuszcza innych ograniczeń wiekowych wynikających z OWU Wykonawcy dotyczących braku ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk, niż wiek ubezpieczonego przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia.

    1. członkowie rodzin pracowników (pełnoletnie dzieci, współmałżonkowie i partnerzy życiowi) przystępują, pod warunkiem przystąpienia tego pracownika do ubezpieczenia grupowego. Członkowie rodzin będą przystępowali do ubezpieczenia na takich samych warunkach i zakresach, jak pracownicy Zamawiającego, tzn. z tymi samymi zakresami oraz wysokościami świadczeń i składek.

   1. Pełna ochrona z zachowaniem zakresów, sum ubezpieczenia i wysokości składek trwa do najbliższej rocznicy polisy po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 roku życia. Prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje również ubezpieczonym, którzy w chwili przejścia na indywidualną kontynuację ukończyli 70 rok życia.

   2. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będą mieli również pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w momencie rozpoczęcia ubezpieczenia będą znajdowali się w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim, świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach macierzyńskich i bezpłatnych, pod warunkiem uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym w okresie poprzedzającym zawarcie nowej umowy. Osoby takie będą przystępowały do ubezpieczenia bez badań medycznych i bez ankiet dotyczących medycznej oceny ryzyka.

Dokumentem potwierdzającym udział w ubezpieczeniu grupowym na życie przed datą początkową, będzie podpisane oświadczenie pracodawcy o uczestnictwie w poprzedniej umowie ubezpieczenia

   1. Przystąpienie do ubezpieczenia nie będzie poprzedzane kwalifikacją medyczną (brak ankiet medycznych, brak badań medycznych oraz brak innych informacji na temat stanu zdrowia). Zasada powyższa będzie dotyczyła również nowych pracowników i członków ich rodzin (ubezpieczonych przed datą początkową), którzy będą dołączać w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, w terminie do 3 miesięcy od daty nabycia uprawnień (zatrudnienia).

   2. We wszystkich zakresach ubezpieczenia podstawowego oraz umów dodatkowych (opcji), nie będą obowiązywały okresy karencji, w stosunku do osób, które przed datą początkową ubezpieczenia uczestniczyły w poprzednim ubezpieczeniu grupowym Zamawiającego (pracownicy i osoby współubezpieczone – członkowie rodziny) lub uczestniczyli w ubezpieczeniu grupowym na życie u innego pracodawcy i przystąpią do nowego ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z poprzednim pracodawcą. Brak okresów karencji, w takim przypadku, dotyczy również ryzyk, których nie było w poprzednim ubezpieczeniu, u dotychczasowego lub poprzedniego pracodawcy, a zostały wprowadzone w wyniku prowadzonego postępowania.

    1. W stosunku do członków rodzin (małżonkowie, partnerzy życiowi, pełnoletnie dzieci), którzy nigdzie nie byli ubezpieczeni, tj. ani w ramach ubezpieczenia grupowego na życie Zamawiającego przed datą początkową, ani nie uczestniczyli w innym grupowym ubezpieczeniu na życie u innego pracodawcy przed datą początkową, ani nie uczestniczyli w indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego na życie, Wykonawca ma prawo do zastosowania okresów karencji nie większych niż:

 • 9 miesięcy w przypadku świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

 • 90 dni w przypadku świadczenia z tytułu poważnego zachorowania

 • 30 dni w przypadku świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu

 • 90 dni w przypadku świadczenia operacji chirurgicznych

 • 90 dni w przypadku leczenia specjalistycznego

Powyższe karencje dotyczą wyłącznie członków rodzin nigdzie nie ubezpieczonych przed datą początkową i dotyczą zarówno tych członków rodzin, którzy przystąpią do ubezpieczenia zarówno w okresie pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu ubezpieczenia, jak i w terminie późniejszym, tj. po 3 miesiącach od rozpoczęcia umowy ubezpieczenia.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest brak karencji dla członków rodzin (wcześniej nie ubezpieczonych), którzy przystąpią do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18 roku życia.    1. W przypadku karencji dotyczącej świadczenia z tytułu śmierci samobójczej określonej w OWU Wykonawcy, staż karencyjny z dotychczasowego ubezpieczenia grupowego na życie (u innego pracodawcy), będzie zaliczany na poczet karencji dotyczącej śmierci samobójczej określonej w OWU Wykonawcy. Ustalenie powyższe ma zastosowanie do osób przystępujących do ubezpieczenia w przeciągu do 3 miesięcy od daty ustania ochrony w ramach ubezpieczenia grupowego na życie u innego pracodawcy.

    2. Okresy karencji nie będą dotyczyły nowych pracowników i członków ich rodzin, którzy będą przystępowali do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że przystąpią do ubezpieczenia w terminie do 3 miesięcy od daty nabycia uprawnień do ubezpieczenia (zatrudnienia). Członkowie rodzin przystępują bez karencji pod warunkiem uczestnictwa w innym ubezpieczeniu grupowym na życie przed datą początkową (ciągłość ochrony). Po upływie 3-miesięcznego okresu bez karencyjnego, zastosowanie będą miały standardowe okresy karencji wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.

Zniesienie okresów karencji oraz wypłata świadczeń w pełnej wysokości, dotyczy również tych świadczeń, których nie było w poprzednim ubezpieczeniu a zostały wprowadzone w ramach niniejszego postępowania.

    1. W stosunku do osób aktualnie zatrudnionych w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia, ale nieubezpieczonych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, okresy karencji z tytułu umowy podstawowej i umów dodatkowych nie będą miały zastosowania pod warunkiem przystąpienia tych osób do ubezpieczenia w okresie do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, tak jak dla wszystkich pozostałych ubezpieczonych pracowników, których karencje nie dotyczą. Po upływie trzymiesięcznego okresu bez karencyjnego, w stosunku do tych osób zastosowanie będą miały standardowe okresy karencji obowiązujące w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

   1. W przypadku świadczeń związanych z następstwami NW obowiązuje całkowite zniesienie karencji w stosunku do wszystkich uczestników

   2. nowi uczestnicy będą mogli dołączać do ubezpieczonej grupy z każdą płatnością składki miesięcznej, na podstawie złożonej deklaracji uczestnictwa i wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzenia o pracę oraz innych składników wynagrodzenia

   3. ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, po złożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego za który opłacona została ostatnia składka. Rezygnacja z ubezpieczenia nie będzie wiązała się dla ubezpieczonego ani dla Zamawiającego z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, kosztów manipulacyjnych itp.

   4. odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do osoby współubezpieczonej (członka rodziny), ustaje z końcem odpowiedzialności w stosunku do pracownika Zamawiającego. Jeżeli pracownik Zamawiającego cofnął zgodę na potrącanie składek za ubezpieczonego członka rodziny, odpowiedzialność Wykonawcy ustaje z końcem miesiąca kalendarzowego za który przekazano ostatnią składkę.

  1. Składka ubezpieczeniowa

   1. składka za pracownika i za osoby współubezpieczone, opłacana będzie w całości przez pracownika, poprzez potrącanie jej z wynagrodzenia za pracę oraz innych składników wynagrodzenia, w częstotliwości miesięcznej.

   2. składka nie ulega zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia

   3. w przypadku skorzystania przez pracownika z możliwości ubezpieczenia członka rodziny, składka będzie potrącana z wynagrodzenia ubezpieczonego w takiej samej wysokości, jak płacona za pracownika (składka za siebie i za członka rodziny)

   4. Zamawiający zastrzega, że składka za obligatoryjną min. wysokość świadczeń oraz składka za wszystkie fakultatywnie podwyższone świadczenia oraz zaakceptowane warunki fakultatywne inne niż wysokość składki nie może przekroczyć kwoty:

52,00 zł miesięcznie / 1 pracownika

  1. Minimalne sumy i zakresy ubezpieczenia oraz punktacja za warunki fakultatywne zawiera Załącznik nr 1.2. do Opisu przedmiotu zamówienia – Tabela świadczeń i punktacji

Limity sum ubezpieczenia i świadczeń dotyczą każdego 12-miesiącznego okresu ubezpieczenia w 36-miesięcznym terminie wykonywania zamówienia – są odnawialne do pełnej wysokości w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

  1. Definicje

   1. Leczenie specjalistyczne

Wykonawca wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w kwocie określonej w polisie w przypadku przeprowadzenia u niego leczenia specjalistycznego polegającego na: radioterapii, chemioterapii, ablacji, wszczepienia rozrusznika serca, wszczepienie kardiowertera (defibrylatora), przeprowadzenia terapii interferonowej.

W każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia ubezpieczonemu przysługują dwa niezależne i w pełnej wysokości, świadczenia z tytułu radioterapii i chemioterapii.

Dla leczenia specjalistycznego polegającego na ablacji, wszczepienia rozrusznika serca, wszczepienia kardiowertera (defibrylatora) ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w pełnej wysokości (nie pomniejszane). Świadczenie z tytułu chemioterapii wypłacane jest po pobraniu pierwszej dawki leku, z tytułu radioterapii wypłacane jest po podaniu pierwszej dawki promieniowania jonizującego, z tytułu terapii interferonowej po podaniu pierwszej dawki leku.

Świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego należne są zarówno przy leczeniu szpitalnym jak i prowadzonym w warunkach ambulatoryjnych.   1. Poważne zachorowania

Wykonawca wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w kwocie określonej w polisie w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego następujących chorób: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, łagodne guzy mózgu, niewydolność nerek, zakażenie wirusem HIV/AIDS w wyniku transfuzji krwi lub w przy wykonywaniu obowiązków służbowych, operacja pomostowania naczyń wieńcowych by-pass, sepsa, oponiak, ropień mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, gruźlica, zakażona martwica trzustki, wścieklizna, tężec, zgorzel gazowa, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, stwardnienie rozsiane, śpiączka, przeszczep narządów – w tym również przeszczep nerek, wszczepienie zastawki serca (mechanicznej lub biologicznej), choroba Creutzfelda-Jakoba, choroba Parkinsona, przewlekłe zapalanie wątroby typu B lub C: nie obowiązuje ograniczenie do zakażeń powstałych wyłącznie przy wykonywaniu obowiązków służbowych, zatorowość płucna, borelioza, ciężkie oparzenia termiczne lub chemiczne (obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała), angioplastyka tętnic wieńcowych, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, anemia plastyczna, paraliż, choroba Alzheimera, bąblowiec mózgu, choroba Huntingtona, choroba neuronu ruchowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata kończyn wskutek choroby, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych.

   1. Pobyt w szpitalu
    za pobyt w szpitalu uznaje się udokumentowany pobyt osoby ubezpieczonej w zakładzie opieki zdrowotnej, który prowadzi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, działalność której zadaniem jest całodobowa opieka medyczna, diagnostyczna, leczenie, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, zatrudniający 24-godzinną obsługę medyczną. W przypadku roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu, który wystąpi w innym kraju niż: państwa członkowskie Unii Europejskiej lub na terytorium Norwegii, Szwajcarii, Liechtenstein, Islandii, Watykanu, Australii, Japonii, San Marino, Korei Południowej, USA i Kanady dokumentacja medyczna związana z pobytem w szpitalu, powinna być dostarczona w języku polskim lub angielskim.

Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu wypłacane jest w wysokości określonej w polisie, jeżeli pobyt ten trwał, co najmniej trzy dni w przypadku choroby, jeden dzień w przypadku NW oraz 48 godzin w przypadku pobytu na OIOM / OIT. Definicja pierwszego dnia pobytu: jest to dzień przyjęcia do szpitala bez względu na godzinę przyjęcia. Definicja ostatniego dnia pobytu: jest to dzień wypisu ze szpitala, bez względu na godzinę wypisu. Maksymalny okres, za jaki należne jest świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu – 90 dni. Limity świadczeń dotyczą każdego roku polisowego. Każdy rozpoczęty dzień przebywania w szpitalu, uważa się za pełny dzień pobytu.

Pobyt w szpitalu będzie traktowany jako nieprzerwany również w przypadku, gdy osoba, której pobyt dotyczy, zostanie przeniesiona do innego szpitala.

W przypadku rozpoczęcia pobytu w szpitalu przed datą początkową ubezpieczenia i kontynuowania tego pobytu po dacie początkowej, świadczenie należy się ubezpieczonemu za okres pobytu liczony łącznie za dni pobytu przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy i do końca okresu pobytu w trakcie jego odpowiedzialności po dacie początkowej, przy zachowaniu warunków umowy.

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu przysługuje również ubezpieczonemu w przypadku kiedy pobyt w szpitalu miał miejsce w następstwie lub w związku z leczeniem dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób stawu kolanowego.

Odpowiedzialnością Wykonawcy objęty jest również pobyt w szpitalu z powodu patologii ciąży, ciąży wysokiego ryzyka i powikłań połogu.

Jeśli pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 10 dni, to ubezpieczony może zgłosić roszczenie z tytułu pobytu w szpitalu w trakcie pobytu w szpitalu za pierwsze 10 dni pobytu przed jego zakończeniem. Po zakończeniu pobytu ubezpieczonemu wypłacona będzie pozostała część świadczenia, tj. od 11 dnia do końca pobytu w szpitalu.   1. Wypadek komunikacyjny

za wypadek komunikacyjny uznaje się zdarzenie będące nieszczęśliwym wypadkiem wywołanym ruchem pojazdu lądowego na drodze lub torowisku albo statku morskiego lub śródlądowego bądź statku powietrznego, któremu uległa osoba ubezpieczona jako:

 • pasażer lub kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu Ustawy prawo o ruchu drogowym

 • pasażer pojazdu szynowego, pasażerskiego statku powietrznego lub wodnego, który uległ wypadkowi lub katastrofie

 • rowerzysta

 • pieszy w rozumieniu przepisów Ustawy o ruchu drogowym

   1. Zawał serca

Zawał serca: oznacza wystąpienie zawału serca, który powoduje:

 1. Wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej)

- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia

- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych

lub


 1. Zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI)

lub

 1. Zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi Hisa

- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej

- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego   1. Pobieranie 184 Kb.

    Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna