Załącznik do zarządzenia Nr 196/09Pobieranie 0.71 Mb.
Strona1/11
Data17.05.2018
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO


W KRAKOWIE

* tekst ujednolicony
* Regulamin Organizacyjny MUW ustalony zarządzeniem (nr poz. Rej. 89/16) Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r., zmienionym przez:

 • zarządzenie (nr poz. Rej. 223/16) Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

 • zarządzenie (nr poz. Rej. 336/16) Wojewody Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (wejście w życie z dniem 1 września 2016 r.).Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin Organizacyjny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zgodnie z zarządzeniem (nr poz. Rej. 32/16) Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie.
§ 2. Misją Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie jest pogłębianie zaufania społeczeństwa do administracji publicznej przez profesjonalną i sprawną realizację zadań Wojewody.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Małopolskiego,

 2. I Wicewojewodzie – należy przez to rozumieć I Wicewojewodę Małopolskiego,

 3. II Wicewojewodzie – należy przez to rozumieć II Wicewojewodę Małopolskiego,

 4. województwie – należy przez to rozumieć województwo małopolskie,

 5. Dyrektorze Generalnym Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

 6. Kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć Wojewodę, I i II Wicewojewodę oraz Dyrektora Generalnego Urzędu,

 7. Głównym Księgowym Budżetu Wojewody – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego dysponenta głównego,

 8. Głównym Księgowym Urzędu – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego dysponenta III stopnia,

 9. Urzędzie – należy przez to rozumieć Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,

 10. wydziale – należy przez to rozumieć wydziały, biura oraz inne, działające na prawach wydziału, komórki organizacyjne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie określone w § 6 Statutu Urzędu,

 11. dyrektorze wydziału – należy przez to rozumieć również dyrektorów biur,

 12. oddziale – należy przez to rozumieć również Kancelarię Tajną, Archiwum Zakładowe, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Kancelarię Urzędu oraz Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego,

 13. budżecie Wojewody – należy przez to rozumieć budżet dysponenta głównego,

 14. budżecie Urzędu – należy przez to rozumieć budżet dysponenta III stopnia,

 15. Statucie Urzędu – należy przez to rozumieć Statut Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

 16. delegaturach – należy przez to rozumieć Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

 17. sądzie – należy przez to rozumieć sąd administracyjny,

 18. systemie EZD  – należy przez to rozumieć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,

 19. akceptowaniu, podpisywaniu, udostępnianiu pism i dokumentów – należy przez to rozumieć również wykonywanie odpowiednich czynności w systemie EZD.


§ 4. 1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę zadań, wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

  1. przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,

  2. zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,

  3. organu rządowej administracji zespolonej w województwie,

  4. organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

  5. organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

  6. reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,

  7. organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji,

  8. Szefa Obrony Cywilnej Województwa.

2. Urząd realizuje ponadto inne zadania nałożone na Wojewodę przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonania.

Rozdział II
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM
§ 5. Wojewoda kieruje Urzędem przy pomocy I i II Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.
§ 6. 1. I i II Wicewojewoda wykonują zadania i kompetencje w zakresie odrębnie ustalonym przez Wojewodę.

2. Jeżeli Wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, w szczególności w czasie jego nieobecności w pracy, jego obowiązki pełni I Wicewojewoda.

3. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody Małopolskiego.

4. W czasie pełnienia przez Wojewodę Małopolskiego obowiązków służbowych uniemożliwiających wykonywanie innych bieżących zadań, jego obowiązki pełni I Wicewojewoda Małopolski.

5. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 4, rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody Małopolskiego wyłącznie w zakresie spraw pilnych, przy czym owa pilność sprawy należy do oceny I Wicewojewody Małopolskiego.

6. Jeżeli Wojewoda i I Wicewojewoda nie pełnią obowiązków służbowych, w szczególności w czasie ich nieobecności w pracy, obowiązki Wojewody pełni II Wicewojewoda.

7. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.

8. W czasie pełnienia przez Wojewodę i I Wicewojewodę obowiązków służbowych uniemożliwiających wykonywanie innych bieżących zadań, obowiązki Wojewody pełni II Wicewojewoda.

9. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 8, rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody wyłącznie w zakresie spraw pilnych, przy czym owa pilność sprawy należy do oceny II Wicewojewody.
§ 7. 1. Dyrektor Generalny Urzędu podlega bezpośrednio Wojewodzie i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania oraz właściwą organizację pracy w Urzędzie.

2. Dyrektor Generalny Urzędu realizuje politykę personalną oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, a także wykonuje zadania przewidziane w:   1. ustawie o służbie cywilnej,

   2. ustawie o pracownikach urzędów państwowych,

   3. ustawie o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skar­bowi Państwa dotyczące reprezentowania Skarbu Państwa w odnie­sieniu do powierzonego mu mienia i w zakresie zadań Urzędu,

   4. ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

3. Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje określone zadania kierownika Urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią oraz wykonuje inne zadania wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody.

4. Dyrektor Generalny Urzędu określa zasady i tryb zarządzania ryzykiem w Urzędzie.

5. Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje prace związane z opracowywaniem, planowaniem i realizacją planu dochodów i wydatków Urzędu oraz akceptuje projekty zarządzeń w sprawie budżetu Wojewody w zakresie budżetu Urzędu i ich zmiany.

6. Do zadań Dyrektora Generalnego Urzędu należy planowanie i realizacja wydatków budżetowych Urzędu dotyczących funduszu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatków związanych z wykonywaniem okresowych badań lekarskich pracowników oraz świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów bhp i Kodeksu pracy, w tym: 1. współuczestniczenie w opracowywaniu projektu budżetu,

 2. gospodarowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, będącymi w jego dyspozycji,

 3. akceptowanie okresowych analiz z przebiegu wykonania budżetu w powyższym zakresie.

7. Zadania, o których mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje za pomocą Wydziału Finansów i Budżetu we współpracy z Oddziałem Kadr i Płac Wydziału Administracji i Logistyki.

8. Z upoważnienia Wojewody Dyrektor Generalny Urzędu dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyłączeniem spraw zatrudnienia i wynagrodzenia.


§ 8. Dyrektor Generalny Urzędu w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia oraz akty kierownictwa wewnętrznego, a ponadto może w szczególności:

  1. wyznaczyć dyrektorowi wydziału zakres spraw, w których dyrektor ten działa z jego upoważnienia,

  2. żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od dyrektora wydziału,

  3. zarządzić przeprowadzenie uzgodnienia stanowisk dyrektorów wydziałów,

  4. zwoływać spotkania z udziałem właściwych dyrektorów wydziałów i im przewodniczyć,

  5. przekazać sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego dyrektora wydziału do załatwienia wskazanemu przez siebie dyrektorowi, zawiadamiając o tym wszystkich innych właściwych dyrektorów wydziałów,

  6. upoważniać innych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych, do załatwiania spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność.


§ 9. 1. Jeżeli Dyrektor Generalny Urzędu nie pełni obowiązków służbowych, w szczególności w czasie jego nieobecności w pracy, jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Urzędu dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału.

2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, rozciąga się na wszystkie kompetencje Dyrektora Generalnego Urzędu.

3. W czasie pełnienia przez Dyrektora Generalnego Urzędu obowiązków służbowych uniemożliwiających wykonywanie innych bieżących zadań, jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Urzędu dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału.

4. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 3, rozciąga się na wszystkie kompetencje Dyrektora Generalnego Urzędu wyłącznie w zakresie spraw pilnych, przy czym owa pilność sprawy należy do oceny wyznaczonego przez Dyrektora Generalnego Urzędu dyrektora lub zastępcy dyrektora wydziału.Rozdział IIIPobieranie 0.71 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna