Załącznik do Uchwały Nr xlviii/ 365/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 listopada 2009r Plan Odnowy Miejscowości Zalewo w Gminie Zalewo na lata 2009 2015 Spis treściPobieranie 2.04 Mb.
Strona4/6
Data28.10.2017
Rozmiar2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.4. Demografia i bezrobocie
Demografia
Według danych Urzędu Miejskiego w Zalewie na dzień 31.12.2008r Gminę Zalewo zamieszkiwało 7491 mieszkańców natomiast miasto Zalewo zamieszkiwało 2345 mieszkańców.

Ruch naturalny w mieście Zalewo

 

J. m.

2008

Urodzenia żywe

ogółem

osoba

25

mężczyźni

osoba

15

kobiety

osoba

10

Zgony ogółem

ogółem

osoba

24

mężczyźni

osoba

12

kobiety

osoba

12

Przyrost naturalny

ogółem

osoba

1

mężczyźni

osoba

3

kobiety

osoba

-2

Źródło: GUS
Z danych publikowanych przez GUS wynika, że ludność miasta Zalewo jest społeczeństwem stosunkowo młodym, gdyż przeważającą część stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Czynnik ten świadczy o możliwościach wykorzystania w przyszłości potencjalnej siły roboczej mając na uwadze rozwój przedsiębiorczości. W przeciwnym wypadku może jednak stanowić o wzroście i tak już wysokiego w tym rejonie bezrobocia. Saldo migracji wykazuje odpływ ludności z terenu gminy. Waha się natomiast liczba osób wchodzących w związek małżeński.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w mieście Zalewo

 

J. m.

2008

ogółem

ogółem

osoba

2 112

mężczyźni

osoba

1 047

kobiety

osoba

1 065

w wieku przedprodukcyjnym

ogółem

osoba

380

mężczyźni

osoba

222

kobiety

osoba

158

w wieku produkcyjnym

ogółem

osoba

1 427

mężczyźni

osoba

722

kobiety

osoba

705

w wieku poprodukcyjnym

ogółem

osoba

305

mężczyźni

osoba

103

kobiety

osoba

202

Źródło: GUS
Zawarte małżeństwa w mieście Zalewo

 

J. m.

2008

Małżeństwa

ogółem

para

19

Źródło: GUS
Ludność miasta Zalewo wg ekonomicznych grup

 

J. m.

2008

Wskaźnik obciążenia demograficznego

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoba

48,0

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

osoba

80,3

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoba

21,4

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

w wieku przedprodukcyjnym

%

18,0

w wieku produkcyjnym

%

67,6

w wieku poprodukcyjnym

%

14,4

Źródło: GUS
Migracje w mieście Zalewo

 

J. m.

2008

Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów

zameldowania w ruchu wewnętrznym

ogółem

osoba

11

mężczyźni

osoba

5

kobiety

osoba

6

wymeldowania w ruchu wewnętrznym

ogółem

osoba

23

mężczyźni

osoba

10

kobiety

osoba

13

saldo migracji wewnętrznych

ogółem

osoba

-12

mężczyźni

osoba

-5

kobiety

osoba

-7

Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku

zameldowania ogółem

osoba

11

zameldowania z miast

osoba

2

zameldowania ze wsi

osoba

9

wymeldowania ogółem

osoba

23

wymeldowania do miast

osoba

12

wymeldowania na wieś

osoba

11

Źródło: GUS
Bezrobocie
Obszar Miasta i Gminy Zalewo, podobnie jak powiat iławski oraz całe województwo należy do regionów kraju o najwyższym bezrobociu, mającym cechy bezrobocia strukturalnego. Jednakże w Gminie Zalewo następuje ciągły spadek liczby bezrobotnych na przestrzeni lat 2004-2008. Podobna tendencja ma miejsce w samym mieście Zalewo i zdecydowanie przedstawia się korzystniej niż obszary wiejskie na terenie gminy.

Bezrobocie na terenie Gminy Zalewo

 

J. m.

2004

2005

2006

2007

2008

Bezrobotni zarejestrowani wg płci

ogółem

osoba

1 058

978

830

470

277

mężczyźni

osoba

467

414

325

163

86

kobiety

osoba

591

564

505

307

191

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

ogółem

%

24,9

22,7

19,1

10,8

6,4

mężczyźni

%

21,2

18,6

14,3

7,1

3,8

kobiety

%

28,9

27,2

24,4

14,8

9,3

Źródło: GUS
W przypadku braku możliwości zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia urzędy pracy inicjują i finansują szkolenia bezrobotnych oraz przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe, organizują prace interwencyjne i roboty publiczne, udzielają pomocy finansowej pracodawcom przy tworzeniu dodatkowych miejsc pracy, udzielają pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na własny rachunek. Przyznają i wypłacają zasiłki, aktywizują bezrobotnych w ramach programów specjalnych i w ramach zajęć w klubach pracy.
2. Inwentaryzacja zasobów
2.1. Zasoby przyrodnicze
2.1.1. Rzeźba terenu
Gmina Zalewo leży na Pojezierzu Iławskim, częściowo w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Ważnym elementem krajobrazu Gminy Zalewo są wody powierzchniowe, a w szczególności jeziora. Pierwotnie po ustąpieniu lądolodu, jezior było znacznie więcej, lecz w wyniku spłycenia i zarastania część z nich znikła. Obecnie na terenie gminy znajduje się 17 jezior, w tym część jeziora Jeziorak. Jezioro to, szóste co do wielkości jezioro w kraju (3460 ha) jest jednocześnie najdłuższym jeziorem w kraju. Jezioro ma bardzo urozmaiconą linię brzegową. Na akwenie tym znajduje się 16 różnej wielkości wysp oraz liczne zatoki i półwyspy. Do największych należą: Ostrów Wielki, zwana także Wielką Żuławą, Bukowiec (wyspa połączona z lądem za pomocą sztuczne usypanej grobli – w sezonie turystycznym zamieszkana), Czaplak (teren prawnie chroniony jako użytek ekologiczny) i Łąkowa. Jezioro Jeziorak, poprzez zatokę Kraga i przekopany odcinek kanału, łączy się z jeziorem Dauby (62,5 ha) i dalej poprzez kolejny odcinek przekopany (Kanał Iławski) ze szlakiem głównym Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Na terenie miasta Zalewo leży jezioro Ewingi mające połączenie z Jeziorakiem poprzez przekopany odcinek (Kanał Dobrzycki).
Warunki hydrogeologiczne gminy są określane jako korzystne. Większość ujęć wodnych czerpie wodę z głębokości ok. 40 m i poniżej (nawet do 110 m). Brak jest regularności jeśli chodzi o występowanie ujęć o określonej głębokości w określonych miejscach terenu gminy. Świadczy to o znacznym zróżnicowaniu warstw podziemnych.
Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej terenu, decydują o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów, mają znaczenie społeczne i zdrowotne. Wody powierzchniowe na terenie gminy zajmują około 14% powierzchni gminy (przy średniej dla województwa 5,73 %). Największym z jezior jest pozostające w części na terenie gminy jezioro Jeziorak o powierzchni 3219,4 hg i głębokości dochodzącej do 12 m. Kolejnymi pod względem wielkości są jeziora: Płaskie (620,4) i Ewingi (490,4). Ponadto są jeszcze inne jeziora, takie jak: Rucewo Wielkie i Małe, Dauby, Jaśkowskie, Kocioł i inne.
Na terenie gminy występują: użytki naturalne (jeziora, oczka wodne, rzeczka Zalewka i inne niewielkie cieki wodne, mokradła śródpolne i tereny pojezierne) i sztuczne użytki wodne (kanały żeglowne i rowy melioracyjne). Do najważniejszego kanału żeglownego zalicza się Kanał Iławski jako odnoga Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Występuje również staw rybny o pow. ok. 52 ha – w Girgajnach.
2.1.2. Klimat
Gmina Zalewo znajduje się w strefie ścierania polarno-morskich mas powietrza z nad Atlantyku i Bałtyku z bardziej suchymi masami polarno-kontynentalnymi z nad kontynentu euroazjatyckiego. Przejawami wzrastającego ku wschodowi kontynentalizmu są zaostrzające się zimy, większa trwałość pokrywy śnieżnej, wzrost rocznych amplitud powietrza oraz skrócenie okresu wegetacyjnego. Wpływ Bałtyku powoduje natomiast występowanie częstych ociepleń zimą i wyraźnych ochłodzeń z opadami latem. Lokalne zróżnicowanie klimatu - zwłaszcza warstw przypowierzchniowych, wynika między innymi z urozmaiconej rzeźby terenu, różnorodnej szaty roślinnej oraz występowania licznych zbiorników wodnych. Średnie roczne temperatury powietrza wahają się w granicach od +7 do +7,5oC. Liczba dni mroźnych, tzn. z maksymalną temperaturą dobową niższą od 0oC, wynosi ok. 40 dni, a liczba dni z przymrozkami, gdy minimalna temperatura dobowa spada poniżej 0oC - 115. Okres wegetacyjny, ze średnią temperaturą dobową wyższą od +5 oC, jest stosunkowo krótki i trwa ok. 200 dni. Dominują wiatry południowo-zachodnie, zachodnie, północno-zachodnie i południowo-wschodnie.
2.1.3. Gleby
Gleba w środowisku przyrodniczym spełnia bardzo ważną rolę. Jej właściwości, odporność na zagrożenia oraz dokonujące się przemiany kształtują jakość tego środowiska. Gleba pełni również bardzo ważną rolę w rolnictwie, dostarczając odpowiednią ilość surowców roślinnych potrzebnych do produkcji żywności. Ze względu na walory przyrodnicze terenu gminy oraz wiodącą funkcję rolnictwa bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi.
Na obszarze gminy Zalewo dominują gleby klas III (5452 ha) i IV (5774 ha), a więc nie najgorszej jakości. Wskaźnik rolniczej przydatności gleby dla gminy Zalewo wynosi 57,5 pkt. przy średniej województwa 50,1 pkt. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (uwzględniającej wartość i współdziałanie gleby, agroklimatu, rzeźby terenu i stosunków wodnych) dla gminy mieści się w przedziale 70-75 punktów przy średnim wskaźniku dla kraju i województwa ok. 65 punktów. Ogólnie rzecz ujmując jakość gleb pod względem przydatności dla rolnictwa należy ocenić jako dobrą powyżej średniej dla województwa.
Gmina Zalewo położona jest w strefie średniej zagrożenia erozją. Jednakże na terenach zagrożonych występują lasy ograniczające możliwość działań erozyjnych. Znaczna część terenów rolniczych gminy jest zmeliorowana.
2.1.4. Flora
Ukształtowany w warunkach naturalnych obraz szaty roślinnej utrzymał się w niezmienionej postaci. Na początku fragment obszaru należący do staropruskiego plemienia Pomezanów prawie całkowicie pokrywał las. Jeszcze w XVII wieku panowały tu zdecydowanie lasy liściaste z przeważającym dębem szypułkowym z domieszką buka, jesionu, brzóz, miejscami sosny. Dopiero na przestrzeni od XVII do XVIII wieku (osadnictwo szkatułowe, budowa hut szkła koło Siemian i Gardzienia) nastąpiło znaczne ograniczenie dębu na korzyść buka. Towarzyszyło temu również ograniczenie roli graba i zwiększenie się udziału świerka, a po części również sosny. Ocenia się jednak, że obraz jest typowy dla obszaru Pojezierza Iławskiego. Obszar terenu (centralna część Pojezierza Iławskiego) znajduje się w obrębie naturalnego występowania: buka, jaworu, dębu bezszypułkowego, trzmieliny brodawkowatej i cisa pospolitego, natomiast poza naturalnym zasięgiem świerka, olszy szarej oraz przy wschodniej granicy jarząbu brekinii.
Flora okolic jest także interesująca i bogata w gatunki. Lista gatunków naczyniowych liczy łącznie około 790 taksonów (35% flory Polski). Z nich 32 gatunki podlegają całkowitej ochronie prawnej, a 13 gatunków objęto ochroną częściową. Z gatunków całkowicie chronionych występuje tu: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), bluszcz pospolity (Hedera helix), zimoziół północny (Linnaea borealis), wroniec widlasty (Huperzia salego), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), widlicz spłaszczony (Diphasiastrun complanatum), widłaczek torfowy (Lycopodiella innundata), goździk pyszny (Dianthus superbus), grzybień biały (Nymphaea alba), grzybień północny (Nymphaea candida), grążel żółty (Nuphar lutea), pluskwica europejska (Cimicifuga europeae), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), rosiczka długolistna (Drosera anglica), pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), barwinek pospolity (Vinca minor), lilia złotogłów (Lilium martagon), turówka wonna (Hierochloë odorata), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), kukułka plamista (Dactylorhiza maculata), kukułka Fchssa (Dactylorhiza fuchsii), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), podkolan biały (Planathera bifolia), kruszczyk szerokolistny (Epipactis palustris), listera jajowata (Listera ovata), i gnieździk leśny (Neottia nidus-avis).
2.1.5. Fauna
Fauna gminy Zalewo (Parku Krajobrazowego) wykazuje duże zróżnicowanie gatunkowe, co jest związane z różnorodnością siedlisk i bogactwem szaty roślinnej, stosunkowo słabo przekształconej w porównaniu do innych terenów użytkowanych gospodarczo. Ogółem stwierdzono:

- 11 gatunków płazów - wszystkie chronione - m.in.: ropucha szara (Bufo bufo) i ropucha zielona (Bufo viridis), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) i traszka grzebieniasta (Triurus cristatus), kumak nizinny (Bombina bombina), rzekotka drzewna (Hyla arborea), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus);

- 5 gatunków chronionych gadów: żmija zygzakowata (Vipera berus), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), padalec (Anduis fragilis), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i jaszczurka żyworódka (Lacerta vivipara);

- 135 lęgowych gatunków ptaków (115 chronionych). Do gatunków ptaków zagrożonych globalnie należą występujące w naszych okolicach: podgorzałka (Aythya nyroca), derkacz (Crex crex) i bielik (Heliaeetus albicilla). Inne, cenne gatunki rzadkie i zagrożone w Polsce czy w Europie to m.in.: bąk (Botaurus stellaris), bączek (Ixobrychus minutus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), kania ruda (Milvus milvus) i kania czarna (Milvus migrans), rybołów (Pandion haliaetus), żuraw (Grus grus), kropiatka (Porzana porzana), zielonka (Porzana parva), brodziec samotny (Tringa ochropus), dzięcioł średni (Dendrocopus medius), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), muchołówka mała (Ficedula parva), podróżniczek (Luscinia cvecica);- 40 gatunków ssaków, w tym 15 chronionych: nietoperze - nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), nocek rudy (Myotis daubentonii), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii), mroczek późny (Eptesicus serotinus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), karlik większy (Pipistrellus nathusii), borowiec wielki (Nyctalus noctula), borowiaczek (Nyctalus leisleri), gacek brunatny (Plecotus auritus); jeż wschodni (Erinaceus concolo), kret (Talpa europea), wiewiórka (Sciurus vulgaris), smużka leśna (Sicista betulina), wydra (Lutra lutra).
2.1.6. Ochrona przyrody
Miasto Zalewo na tle systemu obszarów chronionychPobieranie 2.04 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna