Załącznik do Uchwały NrPobieranie 2.33 Mb.
Strona1/12
Data02.01.2018
Rozmiar2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011-2020

Załącznik do Uchwały Nr XI/112/2011

Rady Miejskiej w Tarnowiez dnia 30 czerwca 2011 r.

Strategia
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa
na lata 2011-20202011

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 4

1. STRUKTURA STRATEGII 4

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE TWORZENIA STRATEGII 6

II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA 17

1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY MIASTA 17

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 17

3. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 19

4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 21

5. SYTUACJA GOSPODARCZA 22

6. PROBLEMY NA RYNKU PRACY 25

7. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE 29

8. BEZDOMNOŚĆ 31

9. EDUKACJA 32

10. KULTURA 55

11. SPORT I REKREACJA 60

12. TURYSTYKA 65

13. SYTUACJA DZIECKA 69

14. OCHRONA ZDROWIA 75

15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 82

16. POMOC SPOŁECZNA 86

17. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 118

18. PROBLEMY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE 124

19. PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII ŚRODOWISKA LOKALNEGO 132

20. SEKTOR POZARZĄDOWY 141

21. ANALIZA SWOT 150

22. PODSUMOWANIE DIAGNOZY 160

III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 168

1. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ 168

2. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI 183

3. PROGRAMY I PROJEKTY 184IV. UWAGI KOŃCOWE 222

SPIS DIAGRAMÓW, TABEL I WYKRESÓW 223
WSTĘP
Samorządy lokalne działające w warunkach gospodarki rynkowej, cechującej się dużą dynamiką zmian i niepewnością, co do ich kierunków, muszą posiadać zdolność do wczesnego rozpoznawania zagrożeń, jak i dostrzegania pojawiających się szans. W takich warunkach istotnego znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne, które oparte na opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli realizacji planów strategicznych, umożliwia dostosowanie funkcjonowania jednostek terytorialnych do zmian zachodzących w otoczeniu. Na poziomie zarządzania lokalnego, w zakresie polityki społecznej, podstawową rolę wśród tego typu planów pełni strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Dokument stanowi zatem, podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.

Niniejsza strategia została opracowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie. Pomoc zewnętrzna polegała głównie na doradztwie i systematyzacji układu głównych elementów wypracowanego dokumentu.

Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy miasta oraz eksperci.

Dokument ma charakter kilkuletni; został przygotowany na lata 2011-2020. Jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów strategicznych, przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez miasto środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA
1. STRUKTURA STRATEGII
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa składa się z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej i programowej.

Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.

Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące miasta oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście, która została oparta na badaniu źródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet, skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w mieście placówek oświatowych oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy). Diagnoza została przeprowadzona w następujących obszarach:


 • Infrastruktura techniczna;

 • Komunikacja i transport;

 • Demografia;

 • Gospodarka;

 • Rynek pracy;

 • Zasoby i warunki mieszkaniowe;

 • Bezdomność;

 • Edukacja;

 • Kultura;

 • Sport i rekreacja;

 • Turystyka;

 • Sytuacja dziecka;

 • Ochrona zdrowia;

 • Bezpieczeństwo publiczne;

 • Pomoc społeczna;

 • Sytuacja osób niepełnosprawnych;

 • Problemy uzależnień i przemocy w rodzinie;

 • Działalność organizacji pozarządowych.

Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej miasta na najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. W części programowej są również wskazane podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji wyznaczonych w dokumencie działań oraz jest zaprezentowana informacja na temat sposobu wdrożenia strategii oraz prowadzenia monitoringu jej realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu jest przygotowany wykaz wskaźników monitoringowych. Część programowa zawiera także omówienie projektów zaproponowanych przez przedstawicieli instytucji miasta i organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej.

Poniższy diagram prezentuje strukturę Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa.


Diagram 1. Struktura dokumentu strategii


CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA


Analiza źródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców

Analiza źródeł wywołanych, tj. ankiet, skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w mieście placówek oświatowych oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy) oraz identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT)

Informacja na temat organizacji strategii

Uwarunkowania zewnętrzne
(prawne i strategiczno-programowe) tworzenia dokumentuCZĘŚĆ PROGRAMOWA


Misja, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań

Wdrożenie strategii, monitorowanie jej realizacji

Programy i projekty


UWAGI KOŃCOWE

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE TWORZENIA STRATEGII
2.1. PODSTAWY PRAWNE
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011-2020, podobnie jak inne dokumenty strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), które w ramach zadań własnych gminy przewidują „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”, a w ramach zadań własnych powiatu zakładają „opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”.

Na treść i realizację Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011-2020 mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nich: • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),

 • ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego.Pobieranie 2.33 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna