Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3.2 Mb.
Strona2/24
Data14.02.2018
Rozmiar3.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

WSTĘP


Strategię zdefiniować można jako koncepcję złożonego działania lub inaczej plan działań, polegający na formułowaniu wiązki długookresowych celów instytucji, jednostki bądź organizacji i ich modyfikacji w zależności od zachodzących zmian w otoczeniu, wyborze zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania, zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia korzystnych warunków egzystencji i rozwoju oraz wzrostu ekonomicznego. Strategia jest więc unikalną kompozycją misji, długofalowych celów i sposobów ich realizacji. Zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania: co, po co, dla kogo i jak chcemy zrobić.

W dzisiejszych czasach, w związku z dokonującym się w ostatnich dekadach dynamicznym rozwojem, który dostrzegalny jest również obecnie, a także z uwagi na dostrzegalne liczne problemy i zagrożenia, wynikające, np. z niekorzystnych trendów demograficznych, niezwykle istotną kwestią w zarządzaniu wspólnotą samorządową jest proces strategicznego planowania. Potrzeba planowania jest obecna nie tylko w świadomości władz samorządowych, ale także społeczności lokalnych, które w długofalowym planowaniu działań zmierzających do poprawy jakości życia dostrzegają szanse na zrównoważony rozwój.

Głównym celem działania władz samorządowych jest dążenie do stałej poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w każdej dziedzinie, decydującej o poziomie życia nowoczesnego społeczeństwa, a wiec zapewnienie: możliwości osiągania dochodów gwarantujących możliwie najwyższy stopień zaspokojenia potrzeb materialnych mieszkańców, odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej, właściwej opieki zdrowotnej, usług komunalnych o odpowiedniej jakości, realizacji aspiracji edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców, należytych warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, właściwych warunków wypoczynku i rozwoju kultury fizycznej, opieki nad najsłabszymi, ochrony środowiska naturalnego oraz ładu przestrzennego i warunków trwałego i zrównoważonego rozwoju. Aby proces poprawy jakości życia mieszkańców był skuteczny, powinien być głęboko przemyślany, wszechstronnie zaplanowany i konsekwentnie realizowany. Planowanie strategiczne jest zatem obecnie niezbędnym elementem skutecznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, władze samorządowe Miasta i Gminy Wronki przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020, która ma być kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego.

Prace nad przygotowaniem Strategii rozpoczęły się od przeprowadzenia konsultacji społecznych, na które zaproszeni zostali: przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, mieszkańcy. Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 26 czerwca 2014 r. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 4 grupy. Zadaniem uczestników każdej z nich było wskazanie głównych problemów. które dotykają gminy Wronki w 4 obszarach: przestrzeń i infrastruktura, gospodarka i turystyka, społeczeństwo, środowisko (każdej grupie przydzielono jeden obszar tematyczny) oraz zaproponowanie sposobów rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Ponadto wśród uczestników konsultacji przeprowadzono badanie ankietowe, którego zadaniem było dokonanie oceny warunków życia w gminie oraz określenie istotności działań dla mieszkańców i rozwoju gminy. Formularz ankiety udostępniono także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wronki, tak, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość wzięcia udziału w badaniu.

Następnym etapem prac nad Strategią było opracowanie diagnozy stanu społeczno-gospodarczego gminy. Analizy dokonano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz na podstawie informacji zebranych podczas konsultacji społecznych.

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na skonstruowanie analizy SWOT, a następnie opracowania wizji, misji oraz celów strategicznych i operacyjnych, a także na zaplanowanie konkretnych działań w ramach poszczególnych celów.

Wyniki diagnozy oraz opracowany na jej podstawie plan strategiczny zostały zaprezentowane na drugim spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się dnia 17 lipca 2014 r. oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Mieszkańcy gminy Wronki oraz przedstawiciele wszystkich zainteresowanych podmiotów mieli możliwość zapoznania się z założeniami Strategii oraz okazję do wyrażenia opinii i zaproponowania zmian.

Trzecim, ostatnim etapem konsultacji społecznych było rozdystrybuowanie ankiet, w których mieszkańcy oceniali istotność realizacji poszczególnych kierunków działań i ich wpływu na rozwój gminy. Zainteresowanie społeczeństwa było bardzo duże, wypełniono ponad 200 ankiet. Szczegółowy raport z konsultacji społecznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wronki jest dokumentem, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej, każda jednostka samorządowa realizująca przedsięwzięcia inwestycyjne przy współudziale środków Unii Europejskiej musi opierać swoje działania na planie strategicznym. W prawie unijnym jest więc wskazywana, jako jeden z ważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe lata.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż Strategia, ze względu na swój charakter jest dokumentem otwartym. Oznacza to, że w okresie jej obowiązywania powinien być przeprowadzany bieżący monitoring, w oparciu o wyniki którego, treść dokumentu powinna być uzupełniana o nowe założenia, działania, cele. Bodźcem do wprowadzania uaktualnień, oprócz wyników monitoringu powinny być także zmiany zachodzące zarówno wewnątrz gminy, jak i w jej otoczeniu.

 1. PODSTAWY ROZWOJU GMINY 1. Ogólna charakterystyka gminy

   1. Położenie geograficzne, wielkość gminy


Gmina miejsko - wiejska Wronki położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie szamotulskim. Sąsiaduje z gminami powiatów:

 • szamotulskiego - Obrzycko, Ostroróg, Pniewy - od wschodu i południa;

 • czarnkowsko - trzcianeckiego - Drawsko, Wieleń, Lubasz - od północy;

 • międzychodzkiego - Chrzypsko Wielkie, Sieraków - od południa i zachodu.

Współrzędne geograficzne Wronek to: szerokość: 52°42'N; długość 16°22'E.

Gmina Wronki należy do międzyrzecza Warty i Noteci, a jej znaczna część znajduje się w obrębie Puszczy Noteckiej. Zgodnie z regionalizacją fizyczno - geograficzną Jerzego Kondrackiego z 1998 roku, gmina Wronki położona jest w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, w makroregionach: • Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka z mezoregionem Kotlina Gorzowska - północna część gminy;

 • Pojezierze Wielkopolskie z mezoregionem Pojezierze Poznańskie - południowy obszar gminy;

Centrum administracyjne gminy, którym jest miasto Wronki, oddalone jest o około 50 km od Poznania oraz około 19 km od stolicy powiatu - Szamotuł.

Najważniejsze połączenia komunikacyjne gminy stanowią: droga wojewódzka nr 182, która łączy się z drogą krajową nr 24 (w kierunku Berlina) i drogą krajową nr 11 (w kierunku Kołobrzegu) oraz droga wojewódzka nr 184 w kierunku Poznania. Istotne znaczenie ma także linia kolejowa nr 351 (E59): Poznań - Szamotuły - Wronki - Krzyż - Szczecin.Zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NTS), gmina miejsko - wiejska Wronki znajduje się w obrębie trzeciego poziomu NTS - podregionu poznańskiego. Nadany gminie identyfikator terytorialny, zbudowany według hierarchicznej numeracji województw, powiatów i gmin to: 5.4.30.61.24.08.3 (identyfikator dla miasta Wronki to: 5.4.30.61.24.08.4, natomiast dla obszarów wiejskich: 5.4.30.61.24.08.5).
Rysunek 1 Lokalizacja Miasta i Gminy Wronki

AutoShape 2

Źródło: www.gminy.pl


Powierzchnia łączna gminy wynosi 301,72 km2, z czego miasto Wronki zajmuje 5,81 km2, natomiast tereny wiejskie - 295,9 km2.

   1. Podział administracyjny


Gminę miejsko - wiejską Wronki tworzy miasto Wronki oraz 20 sołectw: Biezdrowo, Chojno, Ćmachowo, Głuchowo, Jasionna, Kłodzisko, Lubowo, Marianowo, Nowa Wieś, Obelzanki, Pakawie, Popowo, Pożarowo, Rzecin, Samołęż, Stare Miasto, Stróżki, Wartosław, Wierzchocin, Wróblewo.

Pozostałe miejscowości, nie będące miejscowościami sołeckimi, to: Aleksandrowo, Borek, Chojno - Błota Małe, Chojno – Błota Wielkie, Chojno - Leśniczówka, Chojno – Młyn, Dąbrowa, Dębogóra, Głuchowiec, Gogolice, Huby - Oporowo, Józefowo, Karolewo, Krasnobrzeg, Lubowo Drugie, Lutyniec, Łucjanowo, Maszewice, Mokrz, Nadolnik, Nowy Kraków, Olesin, Olin, Oporowo - Huby, Pierwoszewo, Piła, Pustelnia, Samita, Smolnica, Szklarnia, Szostaki, Tomaszewo, Warszawa, Winnogóra, Zdroje.


   1. Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy


Ze względu na zróżnicowane uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, demograficzne i gospodarcze, gminę Wronki można podzielić na następujące strefy funkcjonalno - przestrzenne:

 • strefa występowania intensywnych procesów urbanizacyjnych - obejmuje miasto Wronki wraz z przyległymi obszarami, które związane są z intensyfikacją zagospodarowania terenów (Nowa Wieś, Popowo), oraz tereny przeznaczone pod inwestycje;

 • strefa o wiodącej funkcji produkcji rolnej - obejmuje obszary południowo - wschodniej części gminy, które charakteryzują się wysoką jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej; priorytetowe zadanie w tej strefie to ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych przed degradacją;

 • strefa o wiodącej funkcji gospodarki leśnej - obejmuje obszary Puszczy Noteckiej położone w północnej i zachodniej części gminy;

 • strefa przenikania funkcji wiodącej z funkcją turystyki i wypoczynku - obejmuje obszary zakwalifikowane jako najkorzystniejsze dla rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku, do których należą tereny polne, leśne, łąkowe, z licznymi jeziorami oraz obszary w obrębie miejscowości: Chojno, Rzecin, Jasionna, Obelzanki, Pakawie, Karolewo, Wartosław;

 • strefa rzeki Warty - obejmuje rzekę Wartę wraz z obszarami bezpośrednio zagrożonymi wystąpieniem powodzi.


   1. Rys historyczny


Wykopaliska, które znaleziono na Borku, nieopodal Wronek, w pobliżu lewego brzegu Warty (krzemienne grociki strzał do łuku), dowodzą obecności ludzi w tych okolicach już w czasach prehistorycznych, a dokładniej w środkowej epoce kamienia, mezolicie (8000 - 4800 p.n.e.). Pierwszy zapis dotyczący Wronek pochodzi z 1251 roku i dotyczy miejscowego grodu. W dokumencie z dnia 19 listopada tegoż roku książę Bolesław Wstydliwy wymienia Wronki jako ośrodek grodowo - miejski podległy bezpośrednio królowi i księciu wielkopolskiemu. Historycy jednak, za pierwszy wiarygodny dokument dotyczący Wronek uznają wzmianki o ufundowaniu przez księcia Przemysła II w 1279 roku we Wronkach klasztoru Dominikanów. W okresie średniowiecza Wronki były ważnym grodem książęcym przy przeprawie przez Wartę i szlaku handlowym Poznań - Szczecin. Najlepiej rozwiniętymi rzemiosłami były wówczas: szewstwo, garncarstwo, sukiennictwo i krawiectwo. W 1383 roku Wronki uzyskały prawa miejskie, a od 1390 roku posiadały królewską komorę celną. Miasto było własnością królewską, oddawaną w dzierżawę rodom szlacheckim. W 1515 roku Zygmunt Stary przekazał miasto bogatemu i wpływowemu rodowi wielkopolskiemu - Górkom. W XVII wieku przeszło z kolei we władanie rodu Kostków i Łąckich, w XVIII wieku było własnością rodu Koźmińskich, by w XIX wieku należeć do rodu Dzieduszyckich i Grabowskich.

Podczas II rozbioru Polski Wronki, podobnie jak cała Wielkopolska, znalazły się pod zaborem pruskim. Nastąpił długi okres pozbawiania Wielkopolan swobód obywatelskich, okres ucisku i germanizacji. Mimo trudnej sytuacji, Polacy zakładali różne towarzystwa, integrujące ich i pobudzające uczucia patriotyczne. We Wronkach powołano takie organizacje społeczne jak: Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Przemysłowe, czy Wroniecki Klub Cyklistów "Sokół". Ożywiła się także wówczas działalność, liczącego setki lat, Bractwa Kurkowego. Wielkim sukcesem było także powołanie w 1857 roku Ochotniczej Straży Pożarnej, zaliczanej do najstarszych w Polsce.

Od połowy XIX wieku nastąpiło we Wronkach znaczne ożywienie gospodarcze, do czego przyczyniło się również uruchomienie linii kolejowej z Poznania do Szczecina w 1848 roku. Na szlaku wodnym zaczęły pływać parowce pasażerskie, a w 1894 roku wybudowano duży zespół więzienny (najprawdopodobniej na terenie dawnego grodu), co spowodowało duży napływ urzędników niemieckich. W 1904 roku uruchomiono elektrownię, a w latach 1911 - 1913 wybudowano wodociągi miejskie.

W okresie międzywojennym we Wronkach powstawały liczne organizacje i towarzystwa zakładane przez aktywnych mieszkańców. Działały zespoły muzyczne (szczególnie chóry), drużyny harcerskie, kluby sportowe. Działalność wznowiły także, istniejące już od dawna, "Sokół" oraz Bractwo Kurkowe. Wronki rozwijały się również gospodarczo. Największym zakładem była wówczas Fabryka Przetworów Kartoflanych. W czasie II wojny światowej miasto nie poniosło dużych strat. Wojna była jednak okresem ujarzmiania i bezwzględnego wykorzystywania Polaków do niewolniczej pracy. Część mieszkańców w okresie okupacji została wysiedlona przez Niemców do Generalnej Guberni, odbywały się także masowe wywózki (zwłaszcza młodzieży) do przymusowych robót na terenie Rzeszy. Do wyzwolenia doszło 25 stycznia 1945 roku. Czas powojenny to okres budowy nowych zakładów pracy, rozwoju oświaty i kultury oraz służby zdrowia.


 1. Pobieranie 3.2 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu