Załącznik do Uchwały Nr 6/3/2008Pobieranie 141.3 Kb.
Data13.02.2018
Rozmiar141.3 Kb.


Załącznik do uchwały

Walnego Zebrania Członków

Nr 11 /1/2017

z dnia 30.03.2017r

REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organu decyzyjnego.


§ 2

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,

2) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, w rozumieniu art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013) i art. 4 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378, zwana dalej ustawą o rozwoju lokalnym).

3) Regulamin – oznacza Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,

4) Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,

5) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

6) Przewodniczący Rady – oznacza Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

2. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:  1. wybór operacji, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju,

b) ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013

3. Rada działa w oparciu o niniejszy Regulamin Rady oraz Statut Stowarzyszenia LGD przyjęty przez Walne Zebranie Członków. 1. ROZDZIAŁ II

 2. Członkowie Rady§ 3
1. Rada składa się z 13 Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków z zachowaniem zasad braku dominacji grup interesów

2. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków, przy czym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ani żadna pojedyncza grupa interesu w rozumieniu art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę.

3. Oświadczenia w sprawie przynależności sektorowej i reprezentowania grupy interesu składają przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków kandydaci do Rady przed wyborami do Rady oraz na początku każdego posiedzenia Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący tworzy Rejestr przynależności sektorowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz Rejestr grup interesu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

5. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zebranie Członków na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu, w wypadku, gdy:

a) trzy razy bez usprawiedliwienia nie wziął udziału lub opuścił posiedzenie Rady,

b) brał udział w ocenie wniosku, o którym mowa w § 32 ust. 2 Regulaminu

c) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

d) nie uczestniczył w szkoleniach organizowanych dla członków Rady

6. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

7. Członek Rady nie może pozostawać z innym członkiem Rady w związku małżeńskim, ani też w

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

8. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD, ani realizować żadnych świadczeń na rzecz

LGD na podstawie odrębnych umów cywilno – prawnych

5. Wybór nowego Członka Rady następuje na tym samym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, na którym został odwołany poprzedni Członek Rady
§ 4

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady.

3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

2) podróż służbowa,

3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
§ 5

1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady.

2. Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w podwójnej wysokości.

3. Wysokość diety ustala Zarząd.

4. Dieta jest obliczana na podstawie listy obecności i wypłacana członkom Rady w terminie do 21 dni po każdym posiedzeniu.
§ 6

Przewodniczący Rady, Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji.


ROZDZIAŁ III

Przewodniczący Rady
§ 7

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza i określa zadania i funkcje pozostałych członków.§ 8

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.

2. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji przez Przewodniczącego Rady, przewidziane dla niego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Pełniąc swoją funkcję i wykonując zadania Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem Stowarzyszenia oraz korzysta z ich pomocy.


ROZDZIAŁ IV

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady
§ 9

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków zgodnie z harmonogramem pracy§ 10

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Przewodniczącego Rady - powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Rady listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia

 2. W przypadku posiedzeń Rady dotyczących rozpatrywania odwołań od uchwał w sprawie oceny wniosków stosuje się tryb i terminy wskazane w § 30.


§ 11

W przypadku dużej liczby spraw do rozpatrzenia można zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.


§ 12

W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.


§ 13

1. W sprawach mniejszej wagi, nie dotyczących bezpośrednio wyboru przez Radę operacji do finansowania, zwłaszcza zaś dotyczących niezbędnych korekt (stylistycznych, omyłek pisarskich, rachunkowych, itp.) w protokołach z posiedzeń i uchwałach dotyczących wyboru operacji do finansowania, Rada może podjąć uchwały bez konieczności formalnego zwoływania posiedzenia (w tzw. formie obiegowej), chyba że którykolwiek z członków Rady wyrazi sprzeciw.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia uchwały bez konieczności formalnego zwoływania posiedzenia podejmuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem.

  1. ROZDZIAŁ V

  2. Posiedzenie Rady


§ 14

1. Posiedzenia Rady są jawne. Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i pracownicy Biura Stowarzyszenia, a także zaproszeni goście lub eksperci z głosem doradczym.

3. Uczestnictwo osób wymienionych w punkcie 2 wymaga złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności (zał. nr 4 do Regulaminu)


§ 15

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, który pełni funkcję przewodniczącego posiedzenia.

2. W przypadku niemożności uczestniczenia Przewodniczącego Rady w zwołanym posiedzeniu lub przewodniczenia mu, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony członek Rady.

3. Obsługę posiedzeń Rady zapewniają pracownicy Biura Stowarzyszenia.§ 16

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności oraz składają oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3. Na podstawie oświadczeń złożonych przez członków Rady Przewodniczący tworzy Rejestry z posiedzenia, o których mowa w § 3 ust. 4.

2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym przewodniczącego posiedzenia.

3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.


§ 17

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w §16 ust. 1 stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum oraz spełnienie wymogu określonego w § 3 ust. 1).

2. W razie braku quorum lub stwierdzenia niespełnienia wymogu określonego w § 3 ust. 1 Przewodniczący posiedzenia zamyka obrady wyznaczając równocześnie termin wznowienia obrad, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

§ 18

1. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący posiedzenia przeprowadza wybór dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną. Komisji skrutacyjnej powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum i spełnienia wymogów określonych w § 3 ust. 1 oraz wykonywanie innych czynności o charakterze formalno - organizacyjnym.

2. Po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej posiedzenia Przewodniczący posiedzenia przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady.

3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.

4. Przewodniczący posiedzenia prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania,

2) utworzenie list rankingowych dla poszczególnych działań wraz z informacją o tym, które z wybranych do finansowania operacji mieszczą się w limicie środków zaplanowanych w ramach danego naboru,

3) podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania,

4) wolne głosy, wnioski i zapytania.

6. Decyzja w sprawie wyboru operacji do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady, na podstawie oddanych kart oceny operacji, o których mowa w § 23 ust. 2.
§ 19

1. Przewodniczący posiedzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.

3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu. Przewodniczący posiedzenia może określić maksymalny czas wystąpienia.

4. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia.

5. W razie uzasadnionej potrzeby Przewodniczący posiedzenia może zarządzić przerwę w obradach, wskazując termin ich wznowienia.


§ 20

1. Przewodniczący posiedzenia może udzielić głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w sprawach:

1) stwierdzenia quorum i spełnienia wymogów określonych w § 3 ust. 1,

2) sprawdzenia listy obecności i spełnienia wymogów określonych w § 3 ust. 1,

3) przerwania lub zamknięcia obrad,

4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów),

5) głosowania bez dyskusji,

6) zarządzenia przerwy,

7) zarządzenia głosownia imiennego,

8) przeliczenia głosów.

2. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

4. Wniosków formalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie.
§ 21

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia zamyka posiedzenie.


ROZDZIAŁ VI

Głosowanie
§ 22

Przewodniczący posiedzenia rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu oraz niniejszego Regulaminu.§ 23

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne.

2. Głosowanie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania odbywa się przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart oceny operacji (zwanych dalej: karty), lub przez podniesienie ręki.
§ 24

1. Głosowanie opisane w § 23 ust. 2 obejmuje:


1) glosowanie w sprawie spełnienia warunków wstępnej formalnej weryfikacji wniosków,

2) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,

3) głosowanie w sprawie zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

4) głosowanie w sprawie zgodności strategicznej z LSR (karta oceny zgodności strategicznej z LSR),

głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (karty oceny horyzontalnej dla LSR oraz karty oceny jakościowej dla poszczególnych działań )
2. W głosowaniach wskazanych w ust. 1 pkt 1 -2 Rada zatwierdza uchwałą w głosowaniu jawnym listy wniosków zawierających informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku oceny wstępnej i zgodności z PROW 2014-2020 karty oceny zgodności operacji z LSR na poziomie formalnym, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020., sporządzonych na podstawie karty przedstawionejprzez pracowników biura, natomiast w głosowaniach wskazanych w pkt 3-4 4 Członkowie Rady oddają głos za pomocą kart oceny operacji oraz dokonują ich uzasadnienia w przypadku nieprzyznania punktów / niższej ilości punktów, wydanych członkom Rady przez komisję skrutacyjnąW przypadku uzyskania maksymalnej liczby pkt. uzasadnienie nie jest wymagane przyjmując że spełnione zostały wymagania w pełnym jego zakresie.

Listy i karty oceny operacji muszą być opieczętowane pieczęcią LGD, a po zakończeniu głosowania podpisane przez sekretarzy posiedzenia.


3. Za nieważny uznaje się głos Członka Rady, gdy:

1) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady,

2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu),

3) kartę wypełniono w sposób nietrwały (np. ołówkiem), w sposób umożliwiający nanoszenie zmian przez osoby trzecie.

4. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem.

5. Znaki ”X” lub „V” winny być postawione w przeznaczonym na to polu.


§ 25

1. Oddanie głosu w sprawie oceny zgodności strategicznej z LSR , kryteriów horyzontalnych dla LSR oraz kryteriów oceny jakościowej dla poszczególnych działań polega na wypełnieniu tabeli zawartej na karcie oceny operacji , która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty sekretarze posiedzenia wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnieniu karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

5. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów jest ważne, jeżeli ważny głos oddało co najmniej 50% składu Rady. 1. W przypadku rozbieżnej oceny wniosku, o odchyleniu powyżej 30% do średniej arytmetycznej wszystkich ocen, wniosek podlega ponownej ocenie przez wszystkich członków Rady LGD.

 2. Ponowne dokonanie wyboru operacji każdorazowo poprzedza dyskusja na temat zakresu merytorycznego wniosku. Ocena wniosku może być dokonywana wielokrotnie, do momentu obniżenia odchylenia do maksymalnie 30%.

 3. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów ustala się w następujący sposób

 1. biorąc pod uwagę wszystkie karty uznane za głosy oddane ważnie, sumuje się oceny punktowe wpisane na tych kartach w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli uzyskany wynik przez liczbę ważnie oddanych głosów, do dwóch miejsc po przecinku. Liczba stanowiąca wynik tych obliczeń jest końcową oceną, jaką Rada przyznała danej operacji.

 2. Operacjami wybranymi przez Radę do finansowania są tylko te operacje, które spełniły minimalne kryteria wyboru o których mowa w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku konieczności dokonania wyboru pomiędzy projektami z taką samą liczbą punktów po ocenie punktowej, decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do biura LGD (data i godzina).

9. Rada ustala kwoty wsparcia przez sprawdzenie czy:

a) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy dla danej grupy beneficjentów,

b) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy.

W przypadku niezgodności Rada ustala kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.


§ 26

1. Wyniki głosowania, opisanego w § 23 ust. 2, ogłasza Przewodniczący posiedzenia.

2. Na podstawie wyników głosowania sporządza się :


 • listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy

 • listę rankingową operacji wybranych przez LGD do dofinansowania (ze wskazaniem które mieszczą się w limicie środków )

 • listę operacji nie wybranych przez LGD do dofinansowania

 • listę operacji odrzuconych przez LGD .

 1. Kolejność operacji na liście rankingowej ustala się według uzyskanej przez nie oceny końcowej.

Lista rankingowa udostępniana jest na stronie internetowej LGD.

§ 27


 1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść zawiera:

1) Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy,

2) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR)

3) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,

4) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,

5) kwotę wsparcia ustaloną przez LGD

6) informację o spełnieniu warunków wstępnej oceny

7) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020,

8) informację o wybraniu lub nie wybraniu operacji do realizacji

1) wyniki głosowania w sprawie zgodności strategicznej z LSR,

2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów horyzontalnych LSR

3) wyniki głosowania w sprawie oceny jakościowej operacji,

4) informację o wyborze operacji do finansowania.

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacje identycznego wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 , o ich miejscu na liście rankingowej operacji do finansowania decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Lokalnej Grupy Działania. Informację o tym odnotowuje się w protokole posiedzenia.

3. Przewodniczący posiedzenia odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania.

4. Poza informacjami wskazanymi w ust. 1, każda uchwała powinna zawierać inne dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji operacji, w szczególności w zakresie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą

   1. ROZDZIAŁ VII


Dokumentacja z posiedzeń Rady
§ 28

1. Z posiedzenia Rady sporządzony jest protokół.

2. Wyniki głosowań listę rankingową ocenionych wniosków z uwzględnieniem procedury opisanej w § 28 ust. 2 odnotowuje się w protokole posiedzenia.

3. Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart oceny operacji komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach głosowania. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej z tego głosowania.

4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) skład osobowy komisji skrutacyjnej,

2) określenie przedmiotu głosowania,

3) określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniach, ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych,

4) wyniki głosowań,

5) podpisy członków komisji skrutacyjnej.

5. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący, protokół z głosowania podpisują członkowie komisji skrutacyjnej.
§ 29

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.

2. Podjęte uchwały w sprawach opisanych w § 23 ust. 2 opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji RLKS LEADER, łamane przez numer kolejny uchwały od początku realizacji RLKS LEADER zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący posiedzenia po jej podjęciu.

4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 3 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi.

ROZDZIAŁ VIII

Tryb odwoławczy
§ 30


 1. Od uchwał Rady w sprawie oceny wniosku projektu grantowego Wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

 2. Odwołanie należy złożyć w Biurze LGD w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji na piśmie od LGD o sposobie oceny wniosku o dofinansowanie operacji.

 3. Wnioski odwoławcze kieruje się do ponownej oceny na najbliższym posiedzeniu Rady, które odbywa się nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia terminu składania odwołań. Informację o terminie posiedzenia Rady Prezes Zarządu przekazuje Członkom Rady niezwłocznie w sposób opisany w § 10 ust. 1.

 4. W przypadku rozpatrywania odwołań od decyzji Rady podejmuje ona decyzje w kolejności:

uznanie odwołania za zasadne lub niezasadne,

 1. dokonuje ponownej oceny wniosków uznanych za zasadne, według obowiązującej

procedury oceny operacji

 1. na podstawie wyników wykonanej oceny sporządza listę rankingową,

 2. podejmuje uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Radę, wniosek pozostawia się bez dalszej możliwości odwoływania się.

6. Złożenie odwołania nie wstrzymuje procedury przekazywania dokumentów z posiedzenia Rady do Instytucji Wdrażającej

7. Od uchwał Rady w sprawie oceny wniosków składanych w trybie konkursowym Wnioskodawcy przysługuje protest skierowany do Samorządu Województwa składany za pośrednictwem LGD.

8. Szczegółowy proces wnoszenia odwołania lub protestu zawarty jest w procedurach wyboru operacji.


ROZDZIAŁ IX
 1. Wolne głosy, wnioski i zapytania§ 31

Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na

nie udzielone są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
ROZDZIAŁ X

 1. Zachowanie bezstronności członków Rady§ 32

1. Członkowie Rady dla każdego ocenianego wniosku podpisują „Oświadczenie o zachowaniu poufności i bezstronności” w ocenie wniosków, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku ubiegania się o dotację na realizację operacji

1) osoby, która pozostaje z członkiem Rady w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa. powinowactwa w linii prostej lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo z tytułu zwierzchnictwa lub podległości zawodowej albo

2) organizacji, której członkiem jest Członek Rady,

- wniosek rozpatrywany jest bez udziału tego członka.

3. Wyłączenie udziału członka Rady w posiedzeniu , o którym jest mowa w pkt.2 jest jednorazowe i dotyczy wyłącznie konkretnego wniosku podczas posiedzenia. Załącznik nr 5 do regulaminu Rady
ROZDZIAŁ XI

 1. Zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji§ 33

1. W przypadku stwierdzenia przez Radę, że kryteria wyboru operacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, Rada większością głosów przyjmie wniosek o dokonanie zmian w kryteriach.

2. Wniosek o zmiany kryteriów Rada składa pisemnie Zarządowi wraz z uzasadnieniem.

3. Zarząd przygotowuje projekt zmian w lokalnych kryteriach do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków LGD.

4. Zmiany obowiązują po przyjęciu ich przez Walne Zebranie Członków LGD i są stosowane do konkursów ogłaszanych po dniu ich zatwierdzenia.

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

Brama Mazurskiej Krainy”


OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA/CZŁONKA RADY1 O PRZYNALEŻNOŚCI SEKTOROWEJ

I REPREZENTOWANIU GRUP INTERESÓW
Ja, niżej podpisany, jako kandydat na Członka/Członek* Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”:

 1. oświadczam, że:

  1. będę reprezentował/reprezentuję* w Radzie/na posiedzeniu Rady* w dniu………………. Gminę ……………………………………………………………,

  2. będę reprezentował/reprezentuję* w Radzie/na posiedzeniu Rady* w dniu …………….. instytucję: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. jestem osobą w wieku poniżej 35 lat: □ TAK □ NIE 1. deklaruję przynależność do sektora (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź):

□ sektora publicznego (władza publiczna)

□ sektora publicznego (pozostałe)

□ sektora społecznego

□ sektora gospodarczego

□ mieszkańców

□ sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców

□ sektora publicznego (pozostałe) oraz mieszkańców

□ sektora społecznego oraz mieszkańców

□ sektora gospodarczego oraz mieszkańców


 1. oświadczam, że będę reprezentował/reprezentuję* w Radzie, na posiedzeniu Rady* w dniu ……………………..…… następujące grupy interesu**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nidzica, dnia …………………….

(czytelny podpis)

** Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów rolnych, grupy przedsiębiorców branżowych (meblarskie, budowlane, itp.).Załącznik nr 2

Do Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

Brama Mazurskiej Krainy”
REJESTR PRZYNALEŻNOŚCI SEKTOROWEJ

CZŁONKÓW RADY/NA POSIEDZENIU RADY W DNIU …………………………Nazwa przynależności

sektorowej

Imiona i nazwiska Członków Rady

deklarujących przynależność do sektora

Liczba Członków Rady

deklarujących

przynależność do

sektora


Sektor publiczny

(władza publiczna)Sektor publiczny

(pozostałe)Sektor społecznySektor gospodarczy

(pozostały)MieszkańcySektor publiczny

(władza publiczna)

oraz mieszkańcy
Sektor publiczny

(pozostałe)

oraz mieszkańcy
Sektor społeczny oraz

mieszkańcySektor gospodarczy

(pozostały)

oraz mieszkańcy

Załącznik nr 3

Do Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

Brama Mazurskiej Krainy”


REJESTR GRUP INTERESU

REPREZENTOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RADY / NA POSIEDZENIU RADY W DNIU …………………………………………………………………………………..


Nazwa grupy interesu

(na podstawie oświadczeń

członków Rady)


Imiona i nazwiska członków Rady

deklarujących reprezentowanie

grup interesu


Liczba członków Rady

deklarujących reprezentowanie

grup interesu


Załącznik nr 4

Do Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

Brama Mazurskiej Krainy”OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
CZŁONKA RADY OCENIAJĄCEGO OPERACJE

W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LGD „ BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

Ja…………………………………………………………………….. będący (-a) członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,

niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
- zobowiązuję się, że będę wypełniał moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte wyłącznie dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim,
- zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących ocenianej operacji,
- nie ubiegam się o wybór operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
- nie pozostaję w związku małżeńskim lub innej zależności, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobą fizyczną ubiegającą się o dofinansowanie,
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy i wycofania się z oceny danej operacji.

……………………………… …………………………

Data Podpis

Załącznik nr 5

Do Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

Brama Mazurskiej Krainy”


WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z DOKONYWANIA OCENY DANEJ OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU


Ja…………………………………………. będący (-a) członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, legitymujący (-a) się dowodem osobistym nr…………………
niniejszym oświadczam, że:
uchylam się od udziału w ocenie operacji złożonej do Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zarejestrowanej pod nr…………………. z powodu niemożności zachowania bezstronności w stosunku do wnioskodawcy.

……………………………… ………………………………Data Podpis


1 Niepotrzebne skreślić.


Pobieranie 141.3 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna