Załącznik do Uchwały Nr /06/2013/2012-2016Pobieranie 179.78 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar179.78 Kb.

Załącznik do Uchwały Nr 135/06/2013/2012-2016
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013r.

Wykaz tematów prac magisterskich na rok akademicki 2013/2014


Lp.

Jednostka organizacyjna

Nauczyciel akademicki

Tematyka

Kierunek

1.

Zakład Położnictwa

Katedry Ginekologii i Położnictwa

Dr hab. Janusz Bartnicki, prof. nadzw.

Dr hab. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.

Dr Iwonna Kazimierczak

Dr Zdzisława Knihinicka-Mercik

Dr Piotr Hańczyc

Dr Anna Gryboś1.Poród przedwczesny jako problem społeczny;

2.Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie;

3.Rola i zadania szkoły rodzenia w przygotowaniu ciężarnych do porodu i macierzyństwa;

4.Przebieg ciąży i porodu u młodocianych;

5.Ocena przebiegu ciąży i porodu u kobiet po przebytym cięciu cesarskim.

6.Profilaktyka powikłań ciąży.

7.Proces pielęgnowania kobiet leczonych z chorobą nowotworową w obrębie narządów płciowych i piersi.

8.Wiedza i zachowania zdrowotne nastolatek i młodych kobiet w okresie prekoncepcyjnym.

9.Wiedza pielęgniarek/położnych w zakresie diagnostyki powikłań ciąży i chorób kobiecych.

Oraz propozycje własne studentów!


Pielęgniarstwo

i Położnictwo: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia


2.

Zakład Chorób Układu Nerwowego

dr n. med. Joanna Rosińczuk – Tonderys


Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych i neurochirurgicznych:

 • Choroby naczyniowe mózgu,

 • Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,

 • Urazy czaszkowo-mózgowe,

 • Choroba przeciążeniowa i zwyrodnieniowa kręgosłupa,

 • Choroby zakaźne o.u.n.

 • Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,

 • Chory nieprzytomny,

 • Padaczka,

 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady wrodzone o.u.n.),

Tematyka z zakresu intensywnej terapii:

 • Choroby nerek (ostra i przewlekła niewydolność nerek),

 • Choroby układu krążenia,

 • Wstrząs septyczny, hipowolemiczny, anafilaktyczny,

 • Odżywianie enteralne i parenteralne,

 • Ostre stany zagrożenia życia (wstrząsy),

 • Intensywna opieka nad pacjentem z zaburzeniami świadomości.

Wszystkie kierunki

dr hab. Ireneusz Całkosiński prof. nadzw.

 1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.

 2. Zakażenia szpitalne.

 3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych oddziałach

 4. Stres związany z urazem

 5. Zatrucia w środowisku wiejskim

 6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 7. Odpady komunalne i medyczne jako źródło zakażeń.

 8. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.

-----------------------------------------------------------------------

 1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.

 2. Zakażenia szpitalne.

 3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych oddziałach

 4. Stres związany z urazem

 5. Zatrucia w środowisku wiejskim

 6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 7. Odpady komunalne i medyczne jako źródło zakażeń.

 8. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.

------------------------------------------------------------------------

 1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.

 2. Zakażenia szpitalne.

 3. Zakażenia pokarmowe

 4. Rola żywności w zakażeniach pokarmowych

 5. Rola żywności w zatruciach pokarmowych

 6. Substancje szkodliwe zawarte w żywności

 7. Szkodliwość wody pitnej

 8. Zespół krwotoczno-hemolityczny wywołany endotoksyną E.coli

 9. Antybiotyki i hormony w żywności

 10. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych oddziałach

 11. Stres związany z urazem

 12. Zatrucia w środowisku wiejskim

 13. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 14. Odpady komunalne i medyczne jako źródło zakażeń.

 15. Inne zagadnienia z zakresu epidemiologii, zakażeń, toksykologii, parazytologii, fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.
Pielęgniarstwo

Zdrowie PubliczneDietetykaDr Adrian Sieradzki

Tematyka z zakresu psychiatrii:

 • Wyzwania psychiatrii XXI wieku.

 • Niesprawność w zaburzeniach psychicznych.

 • Co boli współczesnego człowieka - zaburzenia osobowości we współczesnym świecie.

 • Zespół poaborcyjny – mit, produkt medialno-ideologiczny czy rzeczywistość?

 • Rozwój psychiczny dziecka a system edukacji – wyzwania, problemy, perspektywy.

 • Zespół wypalenia zawodowego.

 • Symbolika zawodów medycznych we współczesnym świecie – oczekiwania, potrzeby społeczeństwa wobec medyków.

 • Psychoterapia w przełomowych okresach życia – okres okołoporodowy, umieranie i żałoba.

 • Zespół Munchhausena.

 • Rola diety w zaburzeniach psychicznych (ADHD, autyzm, depresja).

 • Edukacja i metoda wychowania według Marii Montessori a rozwój psychospołeczny i intelektualny dzieci i młodzieży.

 • Zaburzenia kontroli impulsów (nałogowe poszukiwanie przyjemności, kleptomania i. in.) jako problem cywilizacyjny – badania własne.

 • Uzależnienia behawioralne (m.in. hazard patologiczny) w populacji osób dorosłych.

 • Związek leków z występowaniem depresji i innych zaburzeń sfery psychoseksualnej w praktyce ginekologiczno-położniczej – badania własne.

 • Metody utrzymywania sprawności funkcji poznawczych u osób z zaburzeniami otępiennymi.

 • Rola położnej w promocji zdrowia psychicznego.

 • Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego.

 • Ratownik medyczny w sytuacjach ostrych kryzysów psychicznych spowodowanych katastrofami.

 • Zespół stresu pourazowego wśród personelu pielęgniarskiego – badania własne.

Zespół nadruchliwości z deficytem uwagi u dorosłych - badania własne.3.

Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

Dr Halina Wojnowska-Dawiskiba

1. Teoria pielęgniarstwa

 • Współczesne tendencje rozwoju pielęgniarstwa w zakresie nauki, edukacji, organizacji i praktyki w opiece nad zdrowiem.

 • Wpływ myśli filozoficzno- naukowej na istnienie koncepcji i modeli zdrowia.

 • Istota i znaczenie teorii pielęgniarstwa. Struktury pojęciowe i modele teoretyczne w pielęgniarstwie (teoria środowiskowa, samopielęgnacji, procesu życia, adaptacji, interakcji, systemów) na przykładzie modelu pielęgniarstwa F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy, B. Neuman, H. Paplau, J. Watson.

 • Holistyczne modele opieki w praktyce klinicznej.

 • Zastosowanie wybranych modeli pielęgniarstwa w praktyce klinicznej.

2. Pielęgniarstwo europejskie

 • Pielęgniarstwo polskie na tle pielęgniarstwa w wybranych krajach Europy (aspekt porównawczy).

 • Rola i zadania międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń pielęgniarskich.

 • Modele opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

 • Systemy kształcenia, systemy opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

 • Przyczyny powstawania zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek.

 • E- learning w kształceniu akademickim pielęgniarek.

 • Ocena stanu wiedzy na temat systemu kształcenia położnych w świetle Dyrektyw Unii Europejskiej.

 • Ocena stanu wiedzy pielęgniarek z zakresu międzynarodowych standardów kształcenia i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej.

 • Perspektywy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa europejskiego w ocenie pielęgniarek.

 • System dydaktyczny i wychowawczy jako źródło zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 • Motywy wyboru zawodu wśród studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 • Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego.

 • Wybrane czynniki wpływające na wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego.

3. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 • Model opieki nad osobami z zaburzeniami psychotycznymi „endogennymi”, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, maniakalnymi oraz wieku podeszłym i starczym (psychogeriatria).

 • Model opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

 • Model opieki nad osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.

 • Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.

 • Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

 • Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami odżywiania.4.

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Dr Marta Arendarczyk

Dr Sylwia Krzemińska
  1. Rola i zadania pielęgniarki wynikające z opieki nad pacjentem leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii

  2. Rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu, miejscowemu

  3. Standardy praktyki pielęgniarskiej w anestezjologii.

  4. Współczesne poglądy na wieloaspektowe przygotowanie pacjenta do znieczulenia;

  5. Zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego w anestezjologii;

  6. Odrębności znieczulenia pacjenta w różnych specjalnościach chirurgicznych;

  7. Zasady przygotowania pacjenta do każdego rodzaju znieczulenia;

  8. Czynniki gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta od momentu przyjęcia na blok operacyjny do chwili przekazania na oddział specjalistyczny;

  9. Standard postępowania przy powikłaniach związanych z cięciem cesarskim (atonia macicy, zator wodami płodowymi, zespół wykrzepiania);

  10. Techniki specjalne podczas operacji w krążeniu pozaustrojowym (hemodylucji, hypotermii, hypotensji kontrolowanej, hemofiltracji i innych);

  11. Procedury anestezjologiczne wobec dawców i biorców organów;

  12. Zasady kontroli pomiarów standardowych i specyficznych, takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą, pomiar ciśnienia śródczaszkowego, bilans płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiar ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla (CO2);

  13. Zasady pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym i znieczuleniu;

  14. Rola i zadania pielęgniarki w chirurgii jednego dnia.

  15. Rola i zadania członków zespołu terapeutycznego w anestezjologii i intensywnej opiece;

  16. Objawy zagrożenia życia i zasady postępowania w stanach zagrożenia życia w czasie zabiegu operacyjnego;

  17. Rola i zadania pielęgniarki w farmakoterapii we wszystkich etapach i rodzajach znieczuleń (dawki, stężenie, sposób rozcieńczania, drogi podawania, interakcje, działania uboczne)

  18. Odrębności znieczulenia dzieci (aparatura, leki, sprzęt medyczny)

  19. Procedury opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym w Sali wybudzeń

  20. Techniki psychoterapii podtrzymującej wobec pacjenta znieczulonego

  21. Zasady przygotowania pacjenta, sprzętu do prowadzenia zabiegów różnymi technikami dializacyjnymi;

  22. Przyczyny ostrych zatruć, powikłania i metody detoksykacji;

  23. Aspekty kliniczne, prawne i etyczne pobierania narządów do przeszczepów;

  24. Rola pielęgniarki w procedurze oceny śmierci mózgu i przepisy prawne związane z tym zagadnieniem;

  25. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dawcą i biorcą narządów;

  26. Rola pielęgniarki w prowadzeniu hemodializy, hemofiltracji, dializy otrzewnowej;

  27. Pielęgnowanie chorego oparzonego;

  28. Rola pielęgniarki jako współuczestnika w rehabilitacji chorego;

  29. Problemy psychologiczne dawców i biorców narządów i ich rodzin.

  30. Komunikacja interpersonalna z pacjentem przebywającym w OIOM i jego rodziną

  31. Czynniki ogólnoustrojowe i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn u pacjentów w OIOM.

  32. Wentylacja mechaniczna nieinwazyjna jako alternatywa reintubacji u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych.

Pielęgniarstwo
5.

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Prof. dr hab. Krystyna Łoboz-

Grudzień


Problematyka: kardiologia, choroby wewnętrzne, profilaktyka pierwotna i wtórna chorób sercowo-naczyniowych, edukacja zdrowotna, jakość życia w chorobach sercowo-naczyniowych

Pielęgniarstwo

Prof. dr hab. Zbigniew Hruby


Problematyka: nefrologia, transplantologia, choroby

wewnętrzne, dializoterapiaPielęgniarstwo

Dr n. med. Adela Bartczuk

Problematyka: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna w

chorobach wewnętrznych.Pielęgniarstwo

Dr n med. Krzysztof Kazimierczak

Problematyka: nefrologia, choroby wewnętrzne, dializoterapia

Pielęgniarstwo

Dr n med. Witold Dobracki

Problematyka chorób zakaźnych i epidemiologii.
Pielęgniarstwo

Dr n med. Izabella Uchmanowicz

Problematyka: jakość życia w chorobach wewnętrznych,

problemy intensywnej terapii, profilaktyka i edukacja zdrowotna.
Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

Dr Beata Jankowska-Polańska

Problematyka: jakość życia, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, pielęgnowanie w

chorobach wewnętrznych. Problematyka chorób zakaźnych i epidemiologii. Bezpieczeństwo i higiena pracyPielęgniarstwo
6.

Zakład Specjalności Zabiegowych

Dr Magdalena Milan

1. Problemy chirurgiczne i opieka chirurgiczna pielęgniarska w różnych schorzeniach wymagających leczenia chirurgicznego i małoinwazyjnego: min. endoskopia, w tym:

-chirurgia przewodu pokarmowego,

- torakochirurgia,

- ortopedia, okulistyka,

- laryngologia,

- chirurgia naczyniowa,

- chirurgia dziecięca,

- chirurgia onkologiczna, itp

7.

Katedra Fizjoterapii

Dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Terapia zajęciowa w rehabilitacji (arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, biblioterapia)

Rehabilitacja w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, choroba Raynauda)

Usprawnianie w kardiochirurgii i torakochirurgii

Rehabilitacja w onkologii (nowotwory narządu rodnego, sutka)

Fizjoterapia w zakresie chorób układu oddechowego (POCHP, pylica płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa)

Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, biodrowych, kolanowych, zespół bolesnego barku, ostroga piętowa, przykurcz Dupytrena)

Fizjoterapia w traumatologii (urazy sportowe i inne)

Fizjoterapia w wadach postawy (skoliozy, płaskostopie)

Fizjoterapia w reumatologii ( reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)

Fizjoterapia w zakresie chorób układu nerwowego (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, porażenie nerwu twarzowego, porażenie nerwu strzałkowego, rwa kulszowa, rwa ramienna)

Rehabilitacja w geriatrii (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)

Fizjoterapia w zakresie chorób dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo, trądzik)

Rehabilitacja w zakresie chorób psychicznych (nerwice, depresje)

Fizjoterapia w zakresie chorób laryngologicznych (zapalenie zatok czołowych, szczękowych, zapalenie migdałków podniebiennych, ucha środkowego)

Fizjoterapia w zakresie chorób metabolicznych i układu dokrewnego (cukrzyca, nadczynność, niedoczynność tarczycy, otyłość, niepłodność)

Fizjoprofilaktyka i odnowa biologiczna

Rehabilitacja uzdrowiskowa wybranych schorzeń

Rola fizjoterapeuty w zakresie edukacji prozdrowotnejInne proponowane przez studenta z zakresu fizjoterapii

Fizjoterapia
8.

Zakład Gerontologii


Dr Zbigniew Machaj

Dr Hanna Grzelak-Szafrańska

Dr Krystyna Misiak

Dr Wioletta SzczepaniakZakres: gerontologia, geriatria, pielęgniarstwo geriatryczne oraz wszystkie aspekty opieki nad ludźmi dorosłymi i w wieku podeszłym

Tematy uzgadniane ze studentem.

Wszystkie kierunki
9.

Zakład Organizacji i Zarządzania

Dr Piotr Karniej

 1. Zarządzanie operacyjne placówkami opieki zdrowotnej i społecznej

 2. Restrukturyzacja szpitali, przekształcenia własnościowe i konsolidacje w ochronie zdrowia

 3. Metody reorganizacji procesu zarządzania w placówkach medycznych: lean management, business process reeingeneering, outsourcing i in.

 4. Strategie szpitali w warunkach reform

 5. Systemy zarządzania jakością w zarządzaniu podmiotem leczniczym

 6. Systemy informatyczno – informacyjne w zarządzaniu szpitalem

 7. Zarządzanie produkcją usług szpitala, zarządzanie procesowe w ochronie zdrowia

 8. Zarządzanie projektami

 9. Metody podnoszenia efektywności pracy lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych

 10. Innowacje technologiczne i organizacyjne w zarządzaniu podmiotem leczniczym

 11. Rachunek kosztów, budżetowanie i controlling w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 12. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo systemów przetwarzania danych osobowych w opiece zdrowotnej

 13. Pozycja konkurencyjna podmiotu leczniczego w dobie konkurencji globalnej

 14. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

 15. System finansowania świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia alternatywne, komplementarne i abonamenty medyczne

 16. Transgraniczna opieka zdrowotna

 17. Benchmarking dobrych praktyk w zarządzaniu polskimi i zagranicznymi placówkami opieki zdrowotnej

 18. Evidence Based Management – Zarządzanie Oparte na Faktach w praktyce polskich podmiotów leczniczych
Zdrowie publiczne

Dr Aureliusz Kosendiak

1.Praktyczne aspekty profilaktyki zdrowotnej.

2.Trening zdrowotny w profilaktyce zdrowotnej.

3.Aktywnosć ruchowa jako jeden z determinantów zdrowia.

4.Styl życia i jego wpływ na zdrowie.

5.Promocja zdrowia poprzez aktywność ruchową.

6.Zarzadzanie czasem wolnym w aspekcie podejmowania aktywności ruchowej.

7.Aktywnosc fizyczna jako metoda przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym


Zdrowie publiczne

Dr Grażyna Siarkiewicz

Problematyka : zarządzanie w pielęgniarstwie

Tematyka: badanie pracy; usprawnianie pracy; zarządzanie kadrą; ekonomika pracy.PielęgniarstwoDr Ewa Kuriata

 1. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego (monitoring zdrowia)

 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

 3. Zarządzanie w pielęgniarstwie/położnictwie

 4. Optymalizacja organizacji opieki pielęgniarskiej/położniczej

 5. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia (w tym: akredytacja, ISO)

 6. Doskonalenie jakości (standaryzacja) w opiece pielęgniarskiej/położniczej

 7. Marketing medyczny (badania marketingowe, optymalizacja obsługi pacjenta, badanie satysfakcji pracowników oraz pacjentów).

Szczegółowe tematy prac do ustalenia ze studentami

Zdrowie publiczne

PielęgniarstwoDr Anna Felińczak

 1. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży

 2. Zachowania żywieniowe osób zdrowych

 3. Zachowania żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych

 4. Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży

 5. Problematyka zaburzeń odżywiania w tym szczególnie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży

 6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowia dzieci i młodzieży

 7. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

 8. Wpływ żywności na zdrowie różnych grup populacyjnych.

 9. Choroby dieto zależne

 10. Edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie

 11. Suplementy diety- korzyści i zagrożenia

 12. Współczesne poglądy na rolę diety w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2

 13. Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu osteoporozy

 14. Racjonalne zasady żywienia kobiet w okresie ciąży oraz niemowląt

 15. Współczesne metody leczenia nadwagi i otyłości

 16. Rola diety i aktywności fizycznej w chorobach układu krążenia

 17. Charakterystyka diety zalecanej w chorobie nadciśnieniowej w oparciu o wyniki badania DASH

 18. Wegetarianizm- za i przeciw

 19. Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży

 20. Postępowanie dietetyczne w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży

 21. Anoreksja i bulimia – przyczyny i postępowanie dietetyczne

 22. Żywienia w sporcie

Szczegółowe tematy prac do ustalenia ze studentami.

Zdrowie publiczne

Pielęgniarstwo10.
Dr Agnieszka Muszyńska

1.Podstawowa opieka zdrowotna – organizacja, problemy

2.Promocja zdrowia

3.Kompetencje samorządu w zakresie ochrony zdrowia

4.Samorządowe programy zdrowotne

5.Profilaktyka zdrowotna

6.Styl życia

7.Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, w szkole, w pracy, w rodzinie

8.Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych

9.Profilaktyka chorób nowotworowych

10.Zdrowie kobiet – zagrożenia, profilaktyka

11.Problemy i zagrożenia zdrowia publicznego w Polsce


Pielęgniarstwo

Położnictwo

Zdrowie publiczne


Mgr Dorota Kiedik

1.Zdrowie publiczne – funkcje i zadania.

2.Narodowy Program Zdrowia - realizacja celów, organizacje odpowiedzialne, finansowanie, ewaluacja.

3.Mierniki stanu zdrowia.

4.Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.

5.Rola i zadania podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu zdrowia publicznego.

6.Programy zdrowotne – konstruowanie, realizacja, zarządzanie, monitoring i ewaluacja.

7.Zarządzanie projektem zdrowotnym.

8.Współpraca międzysektorowa w zakresie ochrony zdrowia (dodatkowe źródła finansowania, organizacje pozarządowe).

9.System ochrony zdrowia – organizacja i zarządzanie, przekształcenia, restrukturyzacja jednostek.

10.Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania systemowe (zadania systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej, współpraca w tym zakresie, podział kompetencji, finansowanie).Zdrowie publiczneDr hab. Andrzej M.Fal, prof. nadzw.


1.Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

2.Piramida Lalonda

3.PKB a finansowanie ochrony zdrowia


Zdrowie publiczne
11.

Zakład Promocji Zdrowia

Dr Mariola Seń

1.Ocena jakość życia w chorobach przewlekłych (nadciśnienie, cukrzyca, POCHP, astma, RZS, SM, udar, choroby nowotworowe, choroby zwyrodnieniowe itd) - z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy np. WHO QOL – BREF, AIS – Skala Akceptacji Choroby, SWS- Skala Wsparcia Społecznego, HADS – M, Maslach Burnout Inventoury itp.

2.Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych/ społecznych (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroby nowotworowe, choroby zwyrodnieniowe, POCHP itp.),

3.Ocena urozmaiconego spożycia żywności w różnych grupach (Kwestionariusz urozmaicenia spożycia żywności FIVeQ)

4.Żywienie w chorobach cywilizacyjnych/społecznych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroby nowotworowe itp, )

5.Suplementy w diecie

6.Żywienie ludzi starych,

7.Żywienie ciężarnych

8.Promocja zdrowia i edukacja dzieci i młodzieży, kobiet ciężarnych, ludzi starych , niepełnosprawnych itp.

9.Żywienie w chorobach przewlekłych

10.Styl życia i zachowania zdrowotne ( dzieci i młodzieży, kobiet ciężarnych, studentów, osób z grup ryzyka zdrowotnego, pielęgniarek i in. pracowników itp.).

11.Promocja zdrowia i edukacja w pracy pielęgniarki POZ/ pielęgniarki w placówkach ochrony zdrowia/ w higienie szkolnej

12.Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w społecznościach lokalnych, szkole, zakładzie pracy, placówkach służby zdrowia itp.

13.Promocja zdrowia psychicznego./ jakość życia chorych psycicznie

14.Programy zdrowotne i profilaktyczne na poziomie społeczności lokalnych (miasto, gmina), w szkole, miejscu pracy (higiena przemysłowa).

15.Wpływ edukacji zdrowotnej na poprawę jakości życia pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi (choroby układu sercowo-naczyniowego, POCHP, choroby nowotworowe, cukrzyca, narządu ruchu itd.).

16.Profilaktyka uzależnień (palenie tytoniu, narkotyki, alkohol itp);

17. Polityka zdrowotna i programy zdrowotne,

18.Szczepienia ochronne i profilaktyka chorób zakaźnych

19.Opieka nad pacjentem przewlekle chorym, starym i niepełnosprawnym w środowisku domowym i w instytucjach opiekuńczych (POZ, ZOL, DPS itp).

20.Opieka długoterminowa; jakość opieki długoterminowej (z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy np. WHO QOL – BREF, AIS – Skala Akceptacji Choroby, SWS- Skala Wsparcia Społecznego, HADS – M, Maslach Burnout Inventoury itp.)Wszystkie kierunki

Dr Jacek Klakocar

1.Polityka zdrowotna-uwarunkowania prawne i ekonomiczne systemu ochrony zdrowia, programy restrukturyzacyjne, globalne uwarunkowania polityki zdrowotnej, etyczne uwarunkowania polityki zdrowotnej.

2.Polityka społeczna-podmioty, uwarunkowania, rodzaje polityki społecznej

3.Programy zdrowotne(promocja, profilaktyka)-rodzaje programów,konstrukcja,własne programy zdrowotne.

4.EpidemiologiaWszystkie kierunki

Dr Agnieszka Blok

1.Dogoterapia (zooterapia), pedagogika specjalna ( w tym upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce i inne), promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz promocja zdrowia i edukacja zdrowotna osób niepełnosprawnych.

2. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

4. Funkcjonowanie biopsychospołeczne osób niepełnosprawnych.

5.Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( np. dzieci autyzmem, zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)

6.Działalność organizacji pozarządowych a promowanie zdrowego stylu życia.

7.Animaloterapia


Wszystkie kierunki
12.

Zakład Medycznych Nauk Społecznych

Dr Dominik Krzyżanowski

- Opieka pielęgniarska w schorzeniach onkologicznych, w opiece długoterminowej i opiece paliatywnej, chorobach psychiatrycznych,

- Uzależnienia: politoksykomanie, narkotyczne, alkoholowe, seks, hazard i inne

- Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół kacheksja-anoreksja)

- Jakość życia osób w opiece długoterminowej, opiece paliatywnej, onkologicznej i schorzeniach internistycznych

- Zespół wypalenia zawodowego

- Wybrane problemy pielęgniarskie: odleżyny, stomie, owrzodzenia nowotworowe, owrzodzenia niedokrwienne, inne wybrane przez studenta

- Pacjent odczuwający ból (ostry, przewlekły, diagnostyka patomechanizm i leczenie)

- Eutanazja – różne ujęcia i spostrzeganie eutanazji i opieki paliatywnej

- Etyka w opiece paliatywnej i opiece długoterminowej

- Problemy z zakresu zdrowia publicznego

- Psychoonkologia i psychoneuroimunologia

- Reakcje psychologiczne pacjenta przewlekle chorego, objętego opieką paliatywną

-Żałoba i systemy wsparcia dla osieroconych (fizjologiczna, patologiczna, u dzieci)

- Wolontariat w opiece paliatywnej i w opiece nad osobą przewlekle chorą

-Patologie społeczne

- Zespół dziecka maltretowanego

- Bezdomność

- Jakość opieki i jakość usług medycznych

- Stosowanie leków OCT („bez recepty”)

- Medycyna alternatywna i komplementarna

- Choroby o znaczeniu społecznym

- Opieka paliatywna perinatologicznaWszystkie kierunki

Dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.


1. Promocja zdrowia w neonatologii

2.Promocja zdrowia w perinatologii

3.Udział dietetyka w realizacji programów żywieniowych w szpitalu

4.Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt w pierwszym roku życia

5.Wpływ czynników okołoporodowych na sposób żywienia noworodków

6.Standard opieki okołoporodowej – bariery w realizacji

7.Standard opieki okołoporodowej – wpływ na sposób karmienia noworodków

8.Praktyki szpitalne w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych

9.Prawa dziecka – prawa pacjenta, realizacja w szpitalach o profilu położniczo noworodkowym

10.Metody poprawy opieki perinatalnej

11.Program poprawy opieki perinatalnej w województwie dolnośląskim

12.Udział personelu medycznego w promocji karmienia piersią

13.Wiedza pacjentek na temat laktacji i karmienia piersią

14.Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na sposób żywienia dzieci w pierwszym półroczu życia.

15.Narodowy Program Zdrowia - realizacja programu promocji zdrowia matek i dzieci.


Wszystkie kierunki

Dr Monika Wójta-Kempa

 1. Społeczne aspekty rozwoju transplantologii w Polsce

 2. Problem nadużywania leków OTC w Polsce i na świecie

 3. Turystyka zdrowotna krajowa i międzynarodowa – badania własne

 4. Analiza społecznych kampanii prozdrowotnych

 5. Pacjenci na rynku usług medycznych – badania dostępności i satysfakcji z usług medycznych (usługi specjalistyczne, rynek szczepień i in.)

 6. Jak się uprawia zawód medyczny w Polsce? Portret socjologiczny ratowników medycznych/ fizjoterapeutów/pielęgniarek/ położnych/specjalistów zdrowia publicznego

 7. Budowanie wizerunku służb medycznych w Polce – analiza marketingowo-socjologiczna

 8. Samobójstwa, efekt wdowieństwa i inne społeczne czynniki ryzyka zgonu.

Wszystkie kierunki

Dr Grażyna Szymańska-Pomorska

 1. Sytuacja życiowa pacjentów z chorobą przewlekłą

 2. Sytuacja życiowa pacjentów z chorobą nowotworową

 3. Pielęgnowanie i edukacja pacjentów w oddziale….(chirurgicznym, internistycznym, pediatrycznym, itp.)

 4. Praca pielęgniarki w oddziale…..(…poradni, …op.lek. rodzinnego…..)

 5. Aktywność życiowa osób starszych

 6. Aktywność życiowa osób niepełnosprawnych fizycznie (np. po amputacji)

 7. Przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów z chorobą……..

 8. Rola leczenia dietetycznego w chorobie………

 9. Racjonalne odżywianie jako forma dbałości o zdrowie wśród młodzieży szkolnej (studentów…)

 10. Higiena ciała i higiena intymna jako elementy troski o zdrowie

 11. Używki i uzależnienia wśród młodzieży szkolnej

 12. Aktywność fizyczna w chorobie………..

 13. Relacja personel medyczny- pacjent

 14. Obciążenia i trudności związane z pracą …( pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, dietetyka…)

 15. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

 16. Komunikowanie z pacjentem, komunikowanie w grupie zawodowej, trudności i problemy dotyczące komunikowania z pacjentem

Istnieje możliwość realizacji tematu zaproponowanego przez studenta.Wszystkie kierunki

Dr hab. Iwona Taranowicz


1. Jakość życia ludzi przewlekle chorych

2. Styl życia i prozdrowotny styl życia różnych kategorii społecznych

3. Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania

4. Uzależnienia i patologie społeczne

5. Rodzina a zdrowie i choroba

6. Relacje pacjent – personel medyczny

7. Rola pacjenta w terapii

8. Przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów

9. Rola pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty.

10. System ochrony zdrowia – dostęp, funkcjonowanie, opinie.

11. Marginalizacja, wykluczenie społeczne a stan zdrowia i korzystanie z systemu ochrony zdrowia.

12. Społeczny kontekst niepełnosprawnościWszystkie kierunki
13.

Zakład Pediatrii Społecznej

Dr n. med. Barbara Nienartowicz

Dr n. med. Anna Prusek - Dutkiewicz


1.Szczepienia ochronne w zapobieganiu chorobom zakaźnym

u dzieci.

2. Karmienie piersią i jego wpływ na rozwój dziecka.

3. Posocznica bakteryjna noworodka – postępowanie.

4. Moczenie nocne u dzieci – diagnostyka i leczenie.

5. Drgawki u dzieci – przyczyna, diagnostyka i leczenie.

5. Zakażenia układu moczowego u noworodków.

7. Współczesne metody postępowania z dzieckiem na cukrzycę.

8. Temat pracy magisterskiej, dyplomowej zaproponowany


przez studenta.

1.Choroby układu oddechowego i przewodu pokarmowego u dzieci.

2.Zatrucia u dzieci.

3. Wady wrodzone.

4.Choroby autoimmunologiczne u dzieci.

5. Zakażenia układu nerwowego u dzieci.

6. Wczesniactwo.

7. Urazy, oparzenia u dzieci.

8. Stany zagrożenia życia u dzieci

9. Temat pracy zaproponowany przez studenta.Pielęgniarstwo

i Położnictwo:

studia stacjonarne i

niestacjonarne

(pomostowe) I0
14.

Zakład Pulmonologii Pediatrycznej

Dr Alicja Widerska Kurzawa

1.Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży

(w tym: choroby przewlekłe i ich wpływ na rozwój fizyczny,

Wady wrodzone i wpływ na rozwój fizyczny,

Odżywianie ,niewłaściwe odżywianie

Nawyki żywieniowe w rodzinie i wpływ na rozwój fizyczny

Aktywność ruchowa ,

błędy żywieniowe a rozwój fizyczny i motoryczny

Nietolerancje i alergie pokarmowe )2.Wydolność oddechowa

Wyniki badań spirometrycznych w różnych chorobach przewlekłych ( min cukrzyca, otyłość anoreksja ,zaburzenia wzrostu rożnego pochodzenia)

Kinezyterapia w chorobach ww

3.Choroby dróg oddechowych o różnej etiologii(zaburzenia odporności ,alergie ,wady rozwojowe ,choroby przewlekłe )i ich wpływ na Zycie codzienne pacjenta w szerokim aspekcie

-ekonomicznym, psychologicznym, emocjonalnym,, relacji w rodzinie4.Problemy psychofizyczne i ich przyczyny w różnych grupach wiekowych .

5.Opieka nad młodocianym chorym przewlekle w szerokim aspekcie (żywienie, kinezyterapia ,pielęgnacja, uczestnictwo pacjenta w życiu kulturalnym i oświatowym)


Wszystkie kierunki
15.

Katedra i Zakład Farmakognozji

Dr Anna Hostyńska

Ocena bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych pochodzenia roślinnego (OTC, suplementów diety) u pacjentów w określonych jednostkach chorobowych

Fizjoterapia

Dr hab. Zbigniew Sroka

Fenolowe antyoksydanty w surowcach roślinnych16.

Katedra Pedagogiki

Dr Anna Sladek

 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zdrowie dzieci i dorosłych.

 2. Rola massmediów w promocji zdrowia.

 3. Szkoła a zdrowie ucznia.

 4. Uwarunkowania kształtowania umiejętności życiowych ludzi młodych, dorosłych i starszych.

 5. Rozwój zainteresowań a styl życia ludzi dorosłych.

Wszystkie kierunki

Dr Dariusz Białas

 1. Postawy i umiejętności życiowe, a zachowania zdrowotne w wybranych populacjach.

 2. Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej i stylu żucia wybranych grup i populacji.

 3. Niepełnosprawność jako element potencjału zdrowa i choroby.

 4. Integracja Społeczna osób niepełnosprawnych.

Wszystkie kierunki

Dr Żanetta Kaczmarek

1. Proces komunikacji społecznej w kontaktach z pacjentami.

2.Wczesne wspieranie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym.

4.Oferta rehabilitacyjna na przykładzie wybranych ośrodków sanatoryjnych.

5.Terapia zajęciowa i jej wpływ na sprawność psychoruchową.

6.Organizacja pracy, opieki i rehabilitacji na przykładzie wybranych zakładów opiekuńczo- leczniczych.

7.Niepełnosprawny w środowisku rodzinnym.

8.Terapia i rehabilitacja geriatryczna.

9.Sport niepełnosprawnych ( udział w zawodach sportowych ).

10. Środki masowego przekazu wobec problemu niepełnosprawności.Wszystkie kierunki
17.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Dr Tomasz Jurek

dr Krzysztof Maksymowicz

dr Łukasz Szleszkowski

dr Marcin Zawadzki

dr Jerzy Kawecki

dr Jakub Trnka

1.Prawno-medyczne problemy dzieciobójstwa.

2.Narażenie personelu medycznego na szkodliwe działania w miejscu pracy.

3.Problemy medyczno-prawne przestępczości na tle seksualnym.

4.Formy zaspokajania popędu seksualnego jako problem medyczno-prawny.

5.Rola ratownika medycznego w przypadkach zatruć.

6.Zatrucia jako praktyczny problem fachowych pracowników ochrony zdrowia.

7.Problemy medyczno-prawne związane z zaburzeniami odżywiania.

8.Epidemiologia przemocy.

9.Medycyna niekonwencjonalna jako źródło powikłań u pacjentów.

10.Zakres kompetencji personelu medycznego w ujęciu prawno-medycznym.

11.Przemoc domowa jako problem medyczno-prawny.

12.Opieka terminalna nad pacjentem w ujęciu prawno-medycznym.

13.Odpowiedzialność pracownika ochrony zdrowia za błędy medyczne.

14.Ratownik medyczny na miejscu znalezienia zwłok.

15.Sądowo-lekarska traumatologia obrażeń.

16.Zgon człowieka-aspekty prawne i medyczne.

17.Sekcja zwłok- znaczenie wiedzy medycznej dla potrzeb instytucji wymiaru sprawiedliwości.

18.Medyczno-sądowe oględziny zwłok ludzkich w miejscu ich znalezienia.

19.Udział profesjonalistów medycznych w czynnościach kryminalistycznych.

20.Obowiązek współpracy z organami ścigania i instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

21.Prawa pacjenta.

22.Prawa pracownika ochrony zdrowia w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

23.Eutanazja- problem prawny, medyczny, etyczny.

24.Zagadnienia formalne transplantacji.

25.Obowiazek ratowania życia, a wola pacjenta.

26.Postępowanie z pacjentem nietrzeźwym- problemy formalne i możliwość ich rozwiązania.

27.Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa pracowników ochrony zdrowia.

28.Bezpieczeństwo prawne udzielania świadczeń zdrowotnych.

29.Przemoc domowa jako przyczyna obrażeń ciała.

30.Następstwo spożycia alkoholu etylowego przez uczestników ruchu drogowego.

31.Charakterystyka obrażeń ciała ofiar wypadków jednośladowych.

32.Zatrucia tlenkiem węgla jako wielopłaszczyznowy problem zdrowia publicznego.Wszystkie kierunki
18.

III Katedra Pediatrii, Klinika Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

Dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska


 • Świadomość istnienia pierwotnych niedoborów odporności wśród lekarzy i pielęgniarek

 • Zakażenia rotawirusami u dzieci – problemy kliniczne

 • Zatrucia u dzieci

Wszystkie kierunki
19.

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Dr Donata Kurpas

1.Jakość życia pacjentów chorych przewlekle.

2.Trudności psychospołeczne pacjentów chorych przewlekle.

3.Ocena jakości usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

4.Organizacja i ewaluacja opieki nad pacjentami przewlekle chorymi: w ramach opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i domowej.

5.Zaburzenia psychiczne wśród pacjentów z zaburzeniami somatycznymi.


Pielegniarstwo
20.

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

1. Zagadnienia dotyczące opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, jakości życia, następstw socjoekonomicznych, roli i skuteczności fizjoterapii w wybranych chorobach reumatycznych oraz chorobach układu kostno-szkieletowego takich jak::
-choroba zwyrodnieniowa stawów,
-reumatoidalne zapalenie stawów,
-toczeń układowy,
-twardzina układowa
-łuszczycowe zapalenie stawów,
-zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
-osteoporoza.

2. Ręka reumatoidalna – ocena sprawności, analiza przydatności różnych metod z zakresu fizjoterapii w usprawnianiu ruchowym.

3. Ocena wpływu procesu rehabilitacji na dolegliwości bólowe oraz zakres ruchomości stawów obwodowych i kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej oraz zapalnych chorobach stawów.

4. Dostępność, rodzaj oraz wykorzystanie fizjoterapii wśród pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu hospitalizowanych w oddziałach reumatologii (badanie epidemiologiczne).

5. Częstość występowania zespołu kanału nadgarstka wśród pacjentów ze schorzeniami układu ruchu. Wpływ i możliwości leczenia fizykoterapeutycznego.

6. Analiza wpływu fizjoterapii na jakość życia chorych na zapalne i niezapalne choroby stawów. Ocena częstości korzystania z zabiegów fizyko- i kinezyterapii w tej grupie chorych.Fizjoterapia
21.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych
1.Znaczenie organizacji stanowiska pracy pielęgniarki / położnej, a ryzyko ekspoztycji na materiał biologiczny.

Pielęgniarstwo

Położnictwo1.Zawodowe narażenie pracowników rehabilitacji na zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi (HIV/HBV/HCV).


Fizjoterapia


1.Wyniki badania wpływu diety osób zakażonych HIV, leczonych antyretrowirusowo na profil lipidów i ryzyko sercowo – naczyniowe.

2.Picie kawy a włóknienie wątroby. – badanie ankietowe.Dietetyka

Ruchy antyszczepionkowe – analiza problemu.


Zdrowie Publiczne
22.

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii


Prof. dr hab. Leszek Paradowski


Aspekty ekonomiczne przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego


Zdrowie publiczne


Pobieranie 179.78 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna