Załącznik 1Pobieranie 107.54 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar107.54 Kb.

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………
TEL……………………… FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……
NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę implantów i narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji ACL z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka barkowego dla potrzeb WSZ
w Koninie 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę……...……………………………złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/ słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: .......................................................................................................................... złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/
2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu,
na swój koszt i odpowiedzialność.
3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo na podstawie protokołu zużycia po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT.
7. Okres ważności na oferowany asortyment wynosi:……………………………………………….
8. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Dostawę objętą przedmiotem zamówienia wykonamy siłami własnymi.

9a. Następujący zakres dostaw zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom: /podać wykaz podwykonawców oraz ilość dostaw zleconych im do wykonania i % udział w ogólnej wartości zamówienia/.
....................................................................................................................................................................

10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
11. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) Wypełniony formularz oferty.

2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu


do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

6) Umocowanie do złożenia oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

7) W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli dotyczy).

8) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi lub foldery oferowanych produktów.


12. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….


2/……………………………………………………………….
3/……………………………………………………………….
13. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................


Miejscowość………….............,data..........................................zał. nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………..…………………


 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:


Implanty do rekonstrukcji ACL (sterylne) – System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu endobutton. System do szycia łąkotki. Syntetyczne kołki do chondroplastyki.

Opis


Ilość

sztuk

Cena jedn. netto

w zł

Wartość netto

w zł

Podatek VAT %

Wartość brutto

w zł

Nazwa handlowa lub numer katalogowy

System do rekonstrukcji ACLMOCOWANIE UDOWE:

Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:

- płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki

- endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych

- endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce
w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm.


80
MOCOWANIE PISZCZELOWE:

Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:

- mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14,15,17 mm

- mocowanie za pomocą podkładki o średnicach: 14,17,21 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9 x 25mm- śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm.

- biowchłanialana śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm.

- tytanowa śruba pozakanałowa z płaską główką o rozmiarze 4,5 mm, długościach 25-55 mm (skok długości co 5mm) umożliwiająca mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby.80
Syntetyczny kołek do chondroplastyki składający się z części chrzęstnej oraz kostnej, porowaty na jednorazowym wprowadzaczu w zestawie z jednorazowym nożykiem. Średnice kołków: 5, 7, 9, 11mm, długość 18mm.

10
Jednorazowa prowadnica do wiertła służąca do przygotowania miejsca wszczepu kołka
w rozmiarach: 5 ,7, 9 i 11 mm

10
Zestaw do szycia łąkotki:

System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejscowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem.

- Jednorazowy wprowadzacz-aplikator z igłą o dwóch zagięciach 0 i 12 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną.

System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu.100
Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem do zszywek łąkotkowych.

2
razem


------------


Implanty i narzędzia jednorazowe do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka stawowego w stawie barkowym, tenodezy bicepsa oraz małych stawów.

Opis


Ilość

elementów

Cena

jedn.

netto

w zł

Wartość netto

w zł

Podatek VAT %

Wartość brutto

w zł

Nazwa handlowa lub numer katalogowy

Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 4,5 mm i 5,5 mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica ta nie wymaga nawiercania.

30
Kotwica niewchłanialna wbijano-wkręcana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena, o średnicy 5,5mm i 6,5 mm zaopatrzona

w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.

10
Kotwica niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 5,5 mm i 6,5 mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek wewnątrz kotwicy.

12
Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8 mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator.

20
Kotwica niewchłanialana o średnicy 2.3 mm, wbijana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena, zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy przedłużony aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści.

12
Kotwica biowchłanialna z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicy 2.3 mm, wbijana, zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy przedłużony aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści.

20
Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 3,5mm i 5,0 mm zaopatrzona w 2 szwy, niewchłanialne, polietylenowe, plecione z igłami oraz w jednorazowy aplikator.

10
Zestaw: Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,0 mm zaopatrzona w 2 szwy, niewchłanialne, polietylenowe, plecione z igłami oraz w jednorazowy aplikator. Wiertło jednorazowe o średnicy 1,8mm wraz z jednorazową kaniulą prowadzącą.

16
Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st prawy, 45 st lewy, 45 st w górę, 70 st, haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.

4
Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm i długościach od 90mm do 45mm.

(10 szt. w opakowaniu)4
razem


------------


II. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.


Miejscowość…………...................................., data.....................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ………………………………………..............

Zał. nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy


...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy

...................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................
TEL……………………………………………………..FAX……………………………..……………
NIP..............................................................................REGON.................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759


z późn. zm. zwanej dalej ustawą, oświadczam, że:


 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.

 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………………………., data…………………….
Zał. nr 4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


Nazwa wykonawcy


...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy

...................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................
TEL……………………………………………………..FAX……………………………..……………
NIP..............................................................................REGON.................................................................

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759


z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………………………., data …………………….Projekt umowy nr 46/2012
W dniu ............................... r. w Koninie pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Grzegorza Wronę – Dyrektora
a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
 1. ..............................................................................................................................................................
 1. ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu implanty i narzędzia jednorazowego użytku do rekonstrukcji ACL z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka barkowego w następującym asortymencie i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....……………………………………………………………………………………………………

 1. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych
  z faktycznymi potrzebami Szpitala.

 2. Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………….. plus podatek VAT …………… wg obowiązujących stawek, co stanowi wartość brutto …………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

 2. Płatność nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zużycia po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej …………..,
  oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

 4. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75,
  oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

 2. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej (również za pośrednictwem faksu) z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.


§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych,
  w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

 2. Wykonawca dostarczy implanty do operacji stawu barkowego na planowane zabiegi operacyjne nie później niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem po złożeniu zamówienia minimum 48 godzin przed.

 3. Wykonawca zabezpieczy zaopatrzenie do rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego i szycia łąkotek poprzez złożenie depozytu w banku implantów u zamawiającego.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania u zamawiającego warsztatów z technik operacyjnych stawu kolanowego i stawu barkowego na modelach kolana i barku oraz
  do praktycznego wykonania przez specjalistów zabiegów operacyjnych rekonstrukcyjnych stawu kolanowego (u 3 pacjentów) i barkowego (u 3 pacjentów).

 5. Wykonawca przeszkoli rocznie 2 osoby z technik operacyjnych zakładania oferowanych produktów.

 6. Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin
  od złożenia reklamacji.

§5

OKRES WAŻNOŚCI

Okres ważności na oferowany asortyment wynosi ………………..……………………………………..§6

KARY UMOWNE

 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  • za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł,- za każdy dzień zwłoki,

  • za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
   w wysokości 10% wartości umowy.

 2. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
  ze stron.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
  pod rygorem nieważności.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
  i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
  z późn. zm.).

 5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 6. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego (art. 509 § 1 k.c.).
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCADirectory: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
images -> Louise callan, rscj

Pobieranie 107.54 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna