Zał. 4b – treść jednolita do Uchwały nwzc 3/2017 z dnia 07. 04. 2017rPobieranie 16.08 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar16.08 Kb.

Załącznik nr 7 do Regulaminu Rady Programowej


Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015

ZMIANY:


- Zał. 4b – treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017r.

Protest

Potwierdzenie złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

Data wpływu protestu do LGD

i podpis pracownika LGDNUMER WNIOSKU:
Oznaczenie Zarządu Województwa Opolskiego

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….NAZWA/TYTUŁ OPERACJI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAKRES WSPARCIA PROW 2014-2020 W RAMACH WDRAŻANIA LSR:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

POWÓD WNIESIENIA PROTESTU:

  1. ZOSTAŁA NEGATYWNIE OCENIONA POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LSR,

  • brak zgodności z LSR, w tym w szczególności:

  • nieterminowe złożenie wniosku,

  • złożenie wniosku w niewłaściwym miejscu.

  1. NIE UZYSKAŁA MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW W RAMACH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI (CZYLI NIE ZOSTAŁA WYBRANA PRZEZ RADĘ PROGRAMOWĄ),

  • Nie uzyskanie minimalnej liczby punktów ze wszystkich kryteriów, w tym w ramach pojedynczego kryterium, jeśli zostało to przewidziane w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji w tym:


III. została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut
w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji

(wraz z stosowanym uzasadnieniem)

UZASADNIENIE POWODU WNIESIENIA PROTESTU:
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY WNIOSKODAWCY
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany)
TELEFON KONTAKTOWY

ADRES KONTAKTOWY E-MAIL WNIOSKODAWCY:


WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY:Pobieranie 16.08 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu