„z a t w I e r d z a m”


§ 5 Warunki gwarancji i rękojmiPobieranie 0.51 Mb.
Strona4/4
Data27.10.2017
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4
§ 5

Warunki gwarancji i rękojmi:

 1. Strony termin realizacji uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji określają na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy danego wyrobu.

 2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony wyrób ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Kupującego (określonych w Załączniku Nr 1) albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.

 3. W przypadku późniejszego stwierdzenia wady fizycznej wyrobu, której nie można było wykryć w momencie jego odbioru, Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie w formie pisemnego „Protokółu reklamacji” w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady.

 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji” Sprzedawca dokona wymiany wyrobu wadliwego na nowy i wolny od wad w miejscu wskazanym w „Protokóle reklamacji” (tj. w jednostce, w której wadę ujawniono) – bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu (w tym kosztów transportu), nawet gdyby cena wyrobu uległa zmianie.

 5. Jeżeli Sprzedawca dostarczył do jednostki, w której wadę ujawniono, zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy i wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. W tym celu Sprzedawca dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonywanych napraw oraz zmian okresu udzielenia gwarancji.

 6. Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie następuje, jeżeli Sprzedawca wadę fizyczną podstępnie zataił.

 7. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej nie mogą być mniej korzystne dla Kupującego od postanowień ust. 1–6.

 8. Kupujący może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

 9. Strony termin realizacji uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady określają na 24 miesiące od dnia dostawy danego wyrobu.

 10. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Faks korespondencyjny:

……………………………………………………………………………………………Osoba odpowiedzialna za realizację dostaw oraz reklamacje:

……………………………………………………………………………………………Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za realizację dostaw oraz reklamacje:

……………………………………………………………………………………………Adres pocztowy – korespondencyjny (w zakresie przesyłania reklamacji):

……………………………………………………………………………………………§ 6

Warunki płatności:

 1. Sprzedawca obowiązany jest przedłożyć Kupującemu oryginał faktury zgodny ze specyfikacją podaną w Załączniku Nr 1 /zawierający nr umowy i nr konta bankowego Sprzedawcy/ wraz z dołączoną kopią „Protokołu odbioru”, o którym mowa w § 4 ust. 5-7.

 2. Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Kupującego w terminie 30 dni od dnia spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia ujętego w fakturze i dostarczenia Kupującemu dokumentów wymienionych w ust. 1. Dniem spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia ujętego w fakturze jest dzień dostawy, określony zgodnie z § 4 ust. 7.

 3. Dane płatnika: Jednostka Wojskowa Nr 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58, NIP: 896-000-49-52. Numer konta bankowego: NBP O/O Wrocław Nr 53 1010 1674 0030 2722 3000 0000. Podany numer konta służy wyłącznie dla potrzeb Kupującego w celu dokonania przelewu na konto Sprzedawcy.

§ 7

Kary umowne:

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach:

 1. 15% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca;

 2. 15% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy od umowy odstąpi Sprzedawca;

 3. 0,2% wartości brutto wyrobu zawierającego wadę – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w miejsce wadliwego;

 4. 0,2% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie określonym w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

 1. Kupujący, niezależnie od kary umownej, może dochodzić od Sprzedawcy na zasadach ogólnych odpowiedzialności cywilnej odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 2. Sprzedawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego kooperantów.

§ 8

Prawo odstąpienia: W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę dostawy w terminie ściśle określonym w § 3 ust. 1 Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, oraz prawo do naliczenia kar umownych o których mowa § 7 ust. 1 lit. a.

§ 9

Zabezpieczenie:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w wysokości 2% wartości brutto umowy tj. …………… zł (słownie: …………………… złotych …/100) zostanie wniesione w formie ……………………………… .

 2. Kupujący zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy (tj. od dnia dostawy).

 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (czego dowodem jest jej oryginał) winna ona być:

 1. udzielona bezwarunkowo i nieodwołalnie na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Sprzedawcę,

 2. płatna na pierwsze żądanie Kupującego, a także

 3. ważna w terminie wskazanym w ust. 2 (Sprzedawca powinien zapewnić sobie u gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu obowiązywania gwarancji w przypadku nieterminowego wykonania umowy bądź uwzględnić konieczność wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia).

 1. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o:

 1. koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 2. kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia.

 1. Kwotę, o której mowa w ust. 4 lit. b, Kupujący zwróci Sprzedawcy najpóźniej 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady co do wszystkich wyrobów.

§ 10

Postanowienia końcowe:

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 4. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

– egz. Nr 1, 2 i 3 – Kupującego;

– egz. Nr 4 – Sprzedawcy.SPRZEDAWCA KUPUJĄCY
......................................................... ……………………………………….

Załącznik Nr 1 do umowy

(dotyczy części 2)


SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWYLp.

Nazwa wyrobu

ilość

j.m.

Cena jedn. netto /zł/

Wartość netto /zł/

VAT%

Wartość brutto /zł/

1.

UPS 1600 VA np. FIDELTRONIC Ares lub równoważny

10

szt.


SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

......................................................... ……………………………………….Załącznik Nr 2 do umowy

(dotyczy części 2)
/WZÓR/
……………………, dnia ……………… r.

Egz. Nr ……PROTOKÓŁ ODBIORU
dostawy zgodnie z Umową Nr ……… z dnia …………… 2012 r.

W dniu _______________ r. przedstawiciel Kupującego – ________________________________

w obecności przedstawiciela Sprzedawcy – _______________________________________________

dokonał odbioru przedmiotu umowy, którego ilości i asortyment określono w załączniku* do protokołu – zgodnie


z umową Nr __________ z dnia _____________

na sprzedaż ____________________________________________________________________

od Sprzedawcy ________________________________________________________________

z siedzibą w ___________________________________________________________________


Wykonana dostawa jest/nie jest** zgodna z ww. umową.

________________________ ________________________(za Sprzedawcę) (za Kupującego)


Wykonano w 2 egz.

- Egz. Nr 1 – Kupujący;

- Egz. Nr 2 – Sprzedawca.

* Załącznik ………….……………………………………………………………. (wpisać nazwę dokumentu,


o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a umowy)

** niepotrzebne skreślić
SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

......................................................... ……………………………………….Załącznik nr 7 do siwz

(dotyczy części 3)

/WZÓR/

………………….…………

Nr referencyjny postępowania
Egz. Nr ……
UMOWA Nr ……………/2012
zawarta w dniu ………………………… we Wrocławiu pomiędzy:

Jednostką Wojskową Nr 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58, w imieniu której działa:

……………………………… – Dowódca

– zwaną dalej „Kupującym”

a …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… ,

w imieniu którego/-ej działa:

………………………………

– zwanym/-ą dalej „Sprzedawcą”.


Niniejsza umowa jest następstwem udzielenia Sprzedawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
§ 1

Przedmiot umowy: Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż akcesoriów komputerowych (zwanych dalej „wyrobami”). Specyfikację, ilość i ceny jednostkowe wyrobów określa Załącznik Nr 1.

§ 2

Wartość umowy: Wartość przedmiotu umowy wynosi netto …………… zł (słownie: …………………… złotych …/100), brutto …………… zł (słownie: ………………złotych …/100).

§ 3

Miejsce i termin wykonania umowy:

 1. Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć wyroby na adres siedziby Kupującego w terminie do dnia …………………….. 2012 r.

 2. Przez użyte w dalszej części umowy określenie „dostawa” należy rozumieć dostarczenie przez Sprzedawcę do magazynu Kupującego wszystkich wyrobów objętych umową.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru:

 1. Sprzedawca dostarczy wyroby nowe, nieuszkodzone, z uwzględnieniem aktualnych technologii o parametrach technicznych zgodnych z normami producenta.

 2. Sprzedawca dostarczy wyroby na swój koszt. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada Sprzedawca. Dostarczone wyroby będą zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące, iż nie zostaną one uszkodzone podczas transportu.

 3. Odbioru ilościowego wyrobów dokona przedstawiciel wyznaczony przez Kupującego, w miejscu dostawy, wskazanym w § 3 ust. 1.

 4. Warunkiem dokonania odbioru przez Kupującego będzie dostarczenie przez Sprzedawcę wraz z wyrobami:

 1. kopii faktury lub dowodu WZ;

 2. do każdego wyrobu – wypełnionej karty gwarancyjnej, sporządzonej wyłącznie w języku polskim.

 1. Z przyjęcia (odbioru) dostawy Kupujący sporządza „Protokół odbioru” (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2), który wraz z dokumentem wskazanym w ust. 4 lit. a stanowić będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania dostawy przez Sprzedawcę.

 2. „Protokół odbioru” musi być podpisany przez Sprzedawcę (jego przedstawiciela) i przedstawiciela Kupującego (ust. 3) oraz opatrzony pieczęcią urzędową Kupującego.

 3. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa się datę wskazaną w „Protokole odbioru”.

 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru (decyduje dzień dostawy).

 5. Przyjęcie wyrobów odbędzie się w dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Dostawa powinna zostać zgłoszona /zaawizowana/ Kupującemu (fax nr: 71 7663 212) z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych. Awizo musi określać ilość i rodzaj wyrobów, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku
  Nr 1
  .

 6. Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy, która:

 1. nie została mu zaawizowana zgodnie z ust. 9;

 2. została wykonana w innym dniu niż zaawizowanym;

 3. przekracza zaawizowaną ilość wyrobów lub jest niezgodna z zaawizowanym asortymentem.

 1. Kupujący odmówi przyjęcia dostawy, która przekracza ilości określone w niniejszej umowie, zawiera inny asortyment niż wskazany w Załączniku Nr 1, bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony wyrób jest w stanie niezupełnym, wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).

 2. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy wyroby uważa się za niedostarczone, zaś Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za nie. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Warunki gwarancji i rękojmi:

 1. Strony termin realizacji uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji określają na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy danego wyrobu.

 2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony wyrób ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Kupującego (określonych w Załączniku Nr 1) albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.

 3. W przypadku późniejszego stwierdzenia wady fizycznej wyrobu, której nie można było wykryć w momencie jego odbioru, Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie w formie pisemnego „Protokółu reklamacji” w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady.

 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji” Sprzedawca dokona wymiany wyrobu wadliwego na nowy i wolny od wad w miejscu wskazanym w „Protokóle reklamacji” (tj. w jednostce, w której wadę ujawniono) – bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu (w tym kosztów transportu), nawet gdyby cena wyrobu uległa zmianie.

 5. Jeżeli Sprzedawca dostarczył do jednostki, w której wadę ujawniono, zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy i wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. W tym celu Sprzedawca dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonywanych napraw oraz zmian okresu udzielenia gwarancji.

 6. Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie następuje, jeżeli Sprzedawca wadę fizyczną podstępnie zataił.

 7. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej nie mogą być mniej korzystne dla Kupującego od postanowień ust. 1–6.

 8. Kupujący może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

 9. Strony termin realizacji uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady określają na 24 miesiące od dnia dostawy danego wyrobu.

 10. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Faks korespondencyjny:

……………………………………………………………………………………………Osoba odpowiedzialna za realizację dostaw oraz reklamacje:

……………………………………………………………………………………………Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za realizację dostaw oraz reklamacje:

……………………………………………………………………………………………Adres pocztowy – korespondencyjny (w zakresie przesyłania reklamacji):

……………………………………………………………………………………………§ 6

Warunki płatności:

 1. Sprzedawca obowiązany jest przedłożyć Kupującemu oryginał faktury zgodny ze specyfikacją podaną w Załączniku Nr 1 /zawierający nr umowy i nr konta bankowego Sprzedawcy/ wraz z dołączoną kopią „Protokołu odbioru”, o którym mowa w § 4 ust. 5-7.

 2. Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Kupującego w terminie 30 dni od dnia spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia ujętego w fakturze i dostarczenia Kupującemu dokumentów wymienionych w ust. 1. Dniem spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia ujętego w fakturze jest dzień dostawy, określony zgodnie z § 4 ust. 7.

 3. Dane płatnika: Jednostka Wojskowa Nr 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58,
  NIP: 896-000-49-52. Numer konta bankowego: NBP O/O Wrocław Nr 53 1010 1674 0030 2722 3000 0000. Podany numer konta służy wyłącznie dla potrzeb Kupującego w celu dokonania przelewu na konto Sprzedawcy.


§ 7

Kary umowne:

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach:

 1. 15% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca;

 2. 15% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy od umowy odstąpi Sprzedawca;

 3. 0,2% wartości brutto wyrobu zawierającego wadę – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
  w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w miejsce wadliwego;

 4. 0,2% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie określonym w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

 1. Kupujący, niezależnie od kary umownej, może dochodzić od Sprzedawcy na zasadach ogólnych odpowiedzialności cywilnej odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 2. Sprzedawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego kooperantów.

§ 8

Prawo odstąpienia: W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę dostawy w terminie ściśle określonym w § 3 ust. 1 Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, oraz prawo do naliczenia kar umownych o których mowa § 7 ust. 1 lit. a.

§ 9

Zabezpieczenie:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w wysokości 2% wartości brutto umowy tj. …………… zł (słownie: …………………… złotych …/100) zostanie wniesione w formie ……………………………… .

 2. Kupujący zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy (tj. od dnia dostawy).

 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (czego dowodem jest jej oryginał) winna ona być:

 1. udzielona bezwarunkowo i nieodwołalnie na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Sprzedawcę,

 2. płatna na pierwsze żądanie Kupującego, a także

 3. ważna w terminie wskazanym w ust. 2 (Sprzedawca powinien zapewnić sobie u gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu obowiązywania gwarancji w przypadku nieterminowego wykonania umowy bądź uwzględnić konieczność wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia).

 1. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o:

 1. koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 2. kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia.

 1. Kwotę, o której mowa w ust. 4 lit. b, Kupujący zwróci Sprzedawcy najpóźniej 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady co do wszystkich wyrobów.

§ 10

Postanowienia końcowe:

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 4. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

– egz. Nr 1, 2 i 3 – Kupującego;

– egz. Nr 4 – Sprzedawcy.SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

......................................................... ……………………………………….Załącznik Nr 1 do umowy

(dotyczy części 3)
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY


Lp.

Nazwa wyrobu

ilość

j.m.

Cena jedn. netto /zł/

Wartość netto /zł/

VAT%

Wartość brutto /zł/Dysk zewnętrzny

HDD 500GB 2,5”2

szt.Pamięć Flash 8GB

130

szt.Mysz komputerowa USB

10

szt.Mysz komputerowa PS/2

10

szt.Klawiatura komputerowa QERTY PS/2

10

szt.Klawiatura komputerowa QERTY

USB


10

szt.Listwa zasilająca

45

szt.Nagrywarka DVD zewnętrzna

1

szt.Zasilacz ATX

5

szt.Przenośna stacja dyskietek 3,5 cala USB2.0

4

szt.RazemSPRZEDAWCA KUPUJĄCY

......................................................... ……………………………………….
Załącznik Nr 2 do umowy

(dotyczy części 3)
/WZÓR/
……………………, dnia ……………… r.

Egz. Nr ……


PROTOKÓŁ ODBIORU

dostawy zgodnie z Umową Nr ……… z dnia …………… 2012 r.

W dniu _______________ r. przedstawiciel Kupującego – ___________________________________

w obecności przedstawiciela Sprzedawcy – _______________________________________________

dokonał odbioru przedmiotu umowy, którego ilości i asortyment określono w załączniku* do protokołu – zgodnie z umową Nr __________ z dnia _____________

na sprzedaż ____________________________________________________________________

od Sprzedawcy ________________________________________________________________

z siedzibą w ___________________________________________________________________


Wykonana dostawa jest/nie jest** zgodna z ww. umową.

________________________ ________________________(za Sprzedawcę) (za Kupującego)

Wykonano w 2 egz.

- Egz. Nr 1 – Kupujący;

- Egz. Nr 2 – Sprzedawca.

* Załącznik ………….……………………………………………………………. (wpisać nazwę dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a umowy)

** niepotrzebne skreślić


SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

......................................................... ……………………………………….TECH/245-265/2012 Strona


Pobieranie 0.51 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna