„z a t w I e r d z a m”


UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie JW. 4229, gdzie obowiązujePobieranie 0.51 Mb.
Strona2/4
Data27.10.2017
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie JW. 4229, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


 1. ROZDZIAŁ 13 - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  Sposób obliczenia ceny został szczegółowo określony w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
  i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

 4. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

 5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 6. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym.

Brak określenia wartości w którejkolwiek pozycji formularza ofertowego zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.


ROZDZIAŁ 14- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
najniższa cena brutto.


ROZDZIAŁ 15- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany na piśmie o terminie i miejscu podpisania umowy, z tym, że zawarcie umowy nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Miejscem podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego – Jednostka Wojskowa 4229, ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

 4. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna) zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ 16 - INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert w trybie art. 94 ust. 3 ustawy.

Wysokość zabezpieczenia: 2% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
55 1010 1674 0030 2713 9120 1000
Oryginał dokumentu (zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy zdeponować
w kancelarii jawnej (bud. 13 pok. 113) NAJPÓŹNIEJ W DNIU PODPISANIA UMOWY. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz powinno zabezpieczać roszczenia zamawiającego tzn. mieć ważność jeszcze przez okres 30 dni po upływie terminu realizacji umowy, określonego w rozdziale 4 siwz jako termin wykonania zamówienia.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z ww. form.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi z uwzględnieniem odsetek, wynikających z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane


ROZDZIAŁ 17- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorach umów stanowiących
  załącznik nr 5 (dotyczy części 1), załącznik nr 6 (dotyczy części 2), załącznik nr 7 (dotyczy części 3), do niniejszej specyfikacji.

 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę

 3. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy,
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy
  .


ROZDZIAŁ 18- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.
ROZDZIAŁ 19- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (ART. 179 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Odpowiedzialny Sprawdził

za przedmiot zamówienia pod względem merytorycznym
.......................................................... ........................................................

mjr Artur POL ppłk Janusz MIGZA

Sprawdził

pod względem zgodności z ustawą

Prawo Zamówień Publicznych

..............................................

Waldemar OPRZALSKI

Załącznik nr 1 do siwz

………………………………….. ..........................................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data )

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania, UPS i akcesoriów komputerowych prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: TECH/245-265/2012).


 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym załączonym wzorem umowy, składam ofertę zgodnie z treścią SIWZ i oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy za następującą cenę:

CZĘŚĆ 1

Lp.

Nazwa produktu

NAZWA
i PRODUCENT produktu równoważnego


CPV

PKWiU

(wypełnia wykonawca)Ilość

j.m.

Cena jednostkowa netto

[zł za j.m.]Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)

Stawka VAT

Kwota VAT

(wartość netto x stawka VAT)Wartość brutto

(wartość netto + kwota VAT)

Interaktywna Mapa Polski
48000000-8
2

szt.


Program Norton Ghost 15,0 Eng. lub produkt równoważny
48000000-8
1

szt.


Menadżer plików np.Total Comander

lub produkt równoważny


48000000-8
2

szt.


Program który zamienia skany , pliki PDF, zdjęcia na format edytowalny np. ABBY FineReader 11 Corporate Edition

lub produkt równoważny


48000000-8
1

szt.


Program do obróbki i tworzenia grafiki rastrowej np. ADOBE Photoshop CS5 PL BOX lub produkt równoważny
48000000-8
1

szt.


Program do obróbki i tworzenia grafiki wektorowej np.COREL DRAW X5 PL

lub produkt równoważny


48000000-8
10

szt.


Program wspomagający projektowanie

np. COREL CAD PL

lub produkt równoważny

48000000-8
1

szt.


PDWipe Commercial wersja 3,5 firmy Digital Inteligence

lub równoważny


48000000-8
15

szt.


Program z zestawem informacji o cenach czynników produkcji budowlanej

np. Secocenbud

lub produkt równoważny

48000000-8
10

szt.


Program do obsługi map w geodezji np.C-Geo - aktualizacja

lub produkt równoważny (przeznaczony dla RZI we Wrocławiu)


48000000-8
2

szt.RAZEM
UWAGA: brak uzupełnienia kolumny „Nazwa i producent produktu równoważnego” świadczy o tym, iż Wykonawca oferuje w danej pozycji asortymentowej produkt taki jak propozycja Zamawiającego umieszczona w kolumnie „Nazwa produktu”.

Wartość zamówienia netto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku (cyfrowo i słownie):.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ 2


Lp.

Nazwa produktu

NAZWA
i PRODUCENT produktu równoważnego


CPV

PKWiU

(wypełnia wykonawca)Ilość

j.m.

Cena jednostkowa netto

[zł za j.m.]Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)

Stawka VAT

Kwota VAT

(wartość netto x stawka VAT)Wartość brutto

(wartość netto + kwota VAT)

UPS min. 1600VA np. FIDELTRONIC Ares lub produkt równoważny
31154000-0
10

szt.
UWAGA: brak uzupełnienia kolumny „Nazwa i producent produktu równoważnego” świadczy o tym, iż Wykonawca oferuje w danej pozycji asortymentowej produkt taki jak propozycja Zamawiającego umieszczona w kolumnie „Nazwa produktu”.

Wartość zamówienia netto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku (cyfrowo i słownie):.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ 3


Lp.

Nazwa produktu

NAZWA
i PRODUCENT produktu


CPV

PKWiU

(wypełnia wykonawca)Ilość

j.m.

Cena jednostkowa netto

[zł za j.m.]Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)

Stawka VAT

Kwota VAT

(wartość netto x stawka VAT)Wartość brutto

(wartość netto + kwota VAT)

Klawiatura QWERTY PS/2
30237460-1
10

szt.


Klawiatura QWERTY USB
30237460-1
20

szt.


Mysz optyczna (z rolką) PS/2
30237410-6
10

szt.


Mysz optyczna (z rolką) USB
30237410-6
20

szt.


Listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd i 5m)
30237280-5
55

szt.


Zasilacz ATX minimum 350W
30237000-9
5

szt.


Dysk zewnętrzny 500GB
30233132-5
2

szt.


Przenośna stacja dyskietek 1/4 cala pod usb
30233131-8
4

szt.


Nagrywarka przenośna DVD pod usb
30233153-8
1

szt.


Pendrive 8 GB
30234600-4
130

szt.RAZEM
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę: „Nazwa i Producent produktu”.

Wartość zamówienia netto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku (cyfrowo i słownie):.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób obliczenia ceny:

 1. Tabelę należy wypełnić w następujący sposób:

 1. w pierwszej kolejności Wykonawca wypełnia kolumnę cena jednostkowa netto [zł] i kolumnę stawka VAT [%],

 2. w drugiej kolejności wypełnia kolumnę wartość netto [zł] (każdy wiersz z osobna, mnożąc kolumnę cena jednostkowa netto [zł] przez kolumnę Ilość [jm],

 3. w trzeciej kolejności wypełnia kolumnę Wartość VAT [zł] (każdy wiersz z osobna, mnożąc kolumnę wartość netto [zł] przez kolumnę stawka VAT [%],

 4. w czwartej kolejności wypełnia kolumnę Wartość brutto [zł] (każdy wiersz z osobna, z kolumny wartość netto [zł] dodając do wiersza
  z kolumny Wartość VAT [zł]),

 5. w piątej kolejności sumuje poszczególne wiersze w kolumnach:

- wartość netto [zł]

- wartość VAT [zł]

- wartość brutto [zł]

a wyniki sumowania wpisuje w odpowiednie miejsca w dole tabeli. 1. Należność będzie pobierana w miarę realizacji zamówienia w formie przelewu z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez płatnika wraz z innymi dokumentami wyszczególnionymi we wzorze umowy.

 2. Termin realizacji: do dnia 15.09.2012r.

 3. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem wyznaczamy:

........................................................... tel................................. fax ....................................

 1. Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (art. 36 ust.4 ustawy)*

……………………………………………………………….

 1. Wykaz załączonych dokumentów:

(wypisać odpowiednią ilość załączników)

……………………………………………………………….*wypełnić – jeżeli dotyczy
........................................................................... (pieczęć imienna, data i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)Załącznik nr 2 do siwz

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie


art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

 1. Firma, którą reprezentujemy, spełnia warunki opisane w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. *Przy realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 b wymienionej ustawy, będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W związku z tym załączamy pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania swoich zasobów do naszej dyspozycji na czas realizacji zamówienia.

*W przypadku nie korzystania z zasobów innych podmiotów należy w całości wykreślić
pkt. 2.


*W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów należy załączyć ich pisemne zobowiązanie – zgodnie z Rozdziałem 7 ust. 4 siwz.

 1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość wyżej wymienionych oświadczeń.

 3. Wszystkie przedstawione w dokumentacji ofertowej i niniejszym dokumencie informacje są zgodne z prawdą, jak również prawdziwe i rzetelne są wszystkie złożone dokumenty.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

.................................., dnia .......................... ....................................................................../podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do jego reprezentowania/

Załącznik nr 3 do siwz

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy osób fizycznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wymienionych w art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej
z art. 233 § 1 K.K.

.................................., dnia .......................... ....................................................................../podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do jego reprezentowania/

Załącznik nr 4 do siwz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


CZĘŚĆ 1

Zakup oprogramowania

Minimalne wymogi funkcjonalne

 1. Interaktywna Mapa Polski

Wymagania w stosunku do programu:

 • wyszukiwanie dowolnego adresu;

 • obliczanie tras;

 • wytyczanie trasy między dowolną ilością punktów wg wybranego algorytmu- najszybsza, najkrótsza lub najtańsza z uwzględnieniem ograniczeń (drogi gruntowe, ulice jednokierunkowe itp.);

 • opcja wydruku;

 • moduł GPS (możliwość importowania danych z GPS do nawigatora celem wizualizacji na dużym ekranie);

 • moduł GPS + ( możliwość wizualizacji aktualnej pozycji operatora po podłączeniu anteny GPS do laptopa);

 • możliwość uwzględnienia indywidualnych parametrów kierowców i pojazdów przy uwzględnieniu optymalnej trasy przejazdu;

 • możliwość zapisywania poszczególnych widoków mapy, pozwalająca na późniejsze analizy;

 • możliwość robienia dowolnych wydruków oraz zrzutów ekranowych;

 • opis trasy ze szczegółowymi wskazówkami jak pokonywać poszczególne odcinki trasy;

 • możliwość ustawienia bazy startowej i bazy docelowej.

 1. Program Norton Ghost 15,0 Eng.
  lub równoważny
Wymagania w stosunku do programu:

 • współpraca z systemami rodziny Windows PL (2000, XP, Vista,7);

 • tworzenie obrazów wyłączonego systemu — wykonywanie kopii zapasowych plików;

 • obsługa dysków Blu-ray Obsługa systemu Windows 7 i technologii Bitlocker;

 • integracja z systemem ThreatCon firmy Symantec;

 • możliwość wykonania pełnej kopii zapasowej systemu (obrazu dysku);

 • tworzenie kopii zapasowych plików i folderów umożliwia kopiowanie tylko wybranych plików i katalogów zamiast całego dysku twardego;

 • wyszukiwanie plików dla kopii zapasowych — wyszukiwanie i wykonywanie kopii zapasowej tylko wybranych typów plików, takich jak zdjęcia, pliki MP3 czy dokumenty;

 • tworzenie przyrostowych kopii zapasowych. Tworzenie kopii zapasowych na podstawie zdarzeń z możliwością dostosowania do własnych potrzeb;

 • tworzenie kopii zapasowych w innych lokalizacjach;

 • tworzenie kopii zapasowych w urządzeniach NAS – wykonywanie kopii zapasowych plików w urządzeniach pamięci masowej podłączonych do sieci;

 • zaawansowana kompresja (automatyczna kompresja plików w celu zmniejszenia ilości miejsca zajmowanego na dysku);

 • ochrona poufnych dokumentów przez ukrywanie ich przed osobami pragnącymi uzyskać do nich dostęp;

 • ochrona systemu tj. przywracanie systemu, aplikacji i plików nawet w sytuacji, gdy niemożliwe jest ponowne uruchomienie systemu operacyjnego;

 • integracja z programem Google Desktop;

 • przywracanie systemu bez konieczności używania rozruchowego dysku CD;

 • zdalne zarządzanie — kontrolowanie innych instalacji programu w sieci lokalnej;

 • zaplanowana konwersja systemów fizycznych na wirtualne (P2V) — możliwość automatycznego tworzenia dysku wirtualnego z najnowszej kopii zapasowej;

 • przywracanie danych na podstawie starszych wersji programu np. na podstawie obrazów dysku kontrola obciążenia tj. możliwość tworzenia kopii zapasowych w tle podczas korzystania z komputera;

 • kompresja plików i szyfrowanie przy użyciu hasła — szybkie, wydajne i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych;

 • możliwość wglądu we wszystkie zaplanowane operacje tworzenia kopii zapasowych oraz stan tworzenia kopii zapasowych dla każdego z dysków twardych;

 • obsługa wielu modułów pamięci masowej — możliwość tworzenia kopii zapasowych niemal na wszystkich nośnikach, między innymi na dyskach Blu-ray CDR/RW i DVD+-R/RW, urządzeniach USB i FireWire (IEEE 1394), dyskach sieciowych oraz napędach Iomega Zip i Jaz.

 1. Menedżer plików działający w środowisku Microsoft Windows np. Total Commander
  lub równoważny
Program może być używany zamiast systemowego Eksploratora Windows. Aplikacja spełnia jednocześnie funkcję klienta FTP. Program ponadto powinien umożliwiać:

 • porównanie plików i synchronizacja katalogów;

 • szybki podgląd plików graficznych;

 • obsługa skompresowanych plików;

 • klient FTP wspiera FXP i http Proxy;

 • posiada możliwość wznowienia procesu pobierania pliku;

 • program wyświetla format Unicode UTF-8;

 • wspiera połączenie dwóch komputerów poprzez port równoległy;

 • potrafi przeszukać dysk, by odnaleźć duplikaty plików;

 • koduje i odkodowuje pliki: UUE, XXE i MIME;

 • pomaga w poruszaniu się po Otoczeniu Sieciowym.

 1. Program który zamienia skany, pliki PDF i zdjęcia dokumentów wykonane aparatem cyfrowym na format edytowalny lub przeszukiwany np.ABBY FineReader 11 Corporate Edition lub równoważny

Wymagania w stosunku do programu:

 • zachowanie układu strony ;

 • tryb czarno-biały;

 • 189 rozpoznawanych języków (w tym j. polski);

 • 45 wbudowanych słowników;

 • przetwarzanie plików PDF;

 • rozpoznawanie:

 • pisma drukowanego i tabel,

 • języków formalnych (C++, Pascal, etc.),

 • znaków subskryptu (r2),

 • prostych formuł chemicznych (np. H20),

 • kodów kreskowych,

 • tekstu w pionie,

 • hiperłącz,

 • nagłówków i stopek oraz numeracji stron,

 • pieczątek;

 • przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym;

 • tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2;

 • pełne zachowanie koloru tekstu;

 • otwieranie plików graficznych np. bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff,  jbig2, dcx, pcx, pngxps,dib,wdp;

 • eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, Djvu;

 • morfologiczne wyszukiwanie tekstu;

 • automatyzacja procesu przetwarzania.

Współpraca z:

Praca w systemie Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft  Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003. 1. Program do obróbki i tworzenia grafiki rastrowej np.

ADOBE Photoshop CS5 PL BOX
lub równoważny

Wymagania w stosunku do programu:

 • RefineEdge - skomplikowane zaznaczenia;

 • Content-AwareFill - inteligentne wypełnienie;

 • Puppet Warp;

 • HDR Pro;

 • MixerBrush;

 • BristleTips;

 • Puppet Warp.

Wersja językowa: polska

Współpraca z :


Microsoft Windows XP z SP 3; Windows Vista z SP1 lub SP 2; Windows 7.

 1. Program do obróbki i tworzenia grafiki wektorowej
  np.
  Corel DRAW
  X5 PL


lub równoważny

Wymagania w stosunku do programu:

 • rodzaje obsługiwanych formatów: JPEG , DXF , RAW , DWG, CDR;

 • Live textformatting;

 • Font identification;

 • Independent pagelayers;

 • Interactive tables;

 • wbudowany organizer zasobów;

 • wzorce pustych dokumentów/obrazków;

 • opcja blokady pasków narzędzi;

 • rysowanie ze współrzędnymi.

Wersja językowa: polska

Współpraca z :


Microsoft Windows 7 , Microsoft Windows XP SP3 , Microsoft Windows Vista.


 1. Program wspomagający projektowanie
  np. COREL CAD PL
  lub równoważny
Wymagania w stosunku do programu:

 • komputerowe w projektowanie techniczne

 • zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej

 • cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy:

- wszystkie geometryczne,

- wszystkie dynamiczne,

- niektóre technologiczne (np. materiałowe).


 • komputerowe odwzorowanie konstrukcji, w tym:

- modelowanie cyfrowe – tworzenie cyfrowej makiety wyrobu,

- wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych,

- kreślenie – zastosowanie komputera jako rodzaju elektronicznej deski kreślarskiej.


 • opracowywanie i zarządzanie bazami danych (elementów znormalizowanych, własności materiałowych itp.)

 • symulacja, wizualizacja i animacja (cyfrowe prototypowanie, przygotowywanie ofertowych prezentacji fotorealistycznych itp.)

 • ponadto program powinien umożliwiać:

- przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych wybranych elementów, analiza poprawności funkcjonowania (analiza kolizji), dobór materiałów na poszczególne podzespoły oraz ocena strony wizualnej, ergonomii; na tym etapie złożenie może zostać przedstawione w formie prezentacji multimedialnej (np. w formacie jt, WAF, DXF lub avi) lub może zostać wykonany model 3D technikami rapid prototyping (szybkie prototypowanie)

- wykonanie prototypu

- wykonanie wymaganej dokumentacji wymaganej przepisami prawa (np. instrukcji użytkowania, analizy ryzyka, sprawozdania z badań itp.),

dokonanie ewentualnych poprawek i zmian w projekcie, oszacowanie kosztów wykonania

- sporządzenie BOM (ang. Bill of Materials)

- wykonanie rysunków poszczególnych części lub opracowanie instrukcji dla obrabiarek CNC,

- wykonanie instrukcji montażu (w tym przygotowanie widoków eksplodujących (ang. exploded view)),

- wykonanie ostatecznej prezentacji multimedialnej produktu do celów marketingowych.
 1. PDWipe Commercial wersja 3.5, firmy Digital Intelligence Inc

lub równoważny

Oprogramowanie do wymazywania informatycznych nośników danych zgodne z standardami obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP tj. znajdujące się na liście NATO NIAPC (http://www.ia.nato.int/niapc/Category/Disk-Erasure_11)

 • wymazywanie danych przeprowadzane zgodnie z normą NAVSO P5239-10 pracujące w trybie DOS.

 • zapewnia możliwość korzystania z innych znaków niż 0x00 podczas wymazywania dysku.

 • oferuje również możliwość kasowania dysku za pomocą losowego wzorca.

 • oprogramowanie ma możliwość wygenerowania raportu z procesy wymazywania danych.

 • program umożliwia obsługę dowolnego dysku który jest dostępny w systemu obsługiwanego za pośrednictwem przerwań 13 lub MS / IBM rozszerzenia przerwania 13.

 • posiada możliwość wymazywania dużych dysków (powyżej 8.4GB)

 1. Program z zestawem informacji o cenach czynników produkcji budowlanej np. Secocenbud
  lub równoważny.

Wymagania w stosunku do programu:

 • dostęp do: cen minimalnych, maksymalnych i średnich cen materiałów oraz cen stosowane przez producentów i przedstawicieli handlowych w układzie branżowym.

 • informacje o cenach materiałów budowlanych IMB.

 • informacje o cenach materiałów instalacyjnych IMI.

 • informacje o cenach materiałów elektrycznych IME.

 • informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.

 • aktualizacja kwartalna – cztery aktualizacje w roku.

 • w wersji elektronicznej na CD.

 • możliwość importu baz do programu Norma Pro, Norma Expert.

 • licencja umożliwiająca pracę na 10 stanowiskach.

 1. Program do obsługi map w geodezji np. C-Geo
  lub równoważny.

(przeznaczony dla RZI we Wrocławiu)

Wymagania w stosunku do programu:

 • obsługa map i operatów jednocześnie.

 • obsługa dostępnej bazy w internecie zawierającej aktualne dane katastru i map topograficznych.

 • możliwość importu dotychczasowej bazy map kartograficznych zapisanych rozszerzeniu CGP.

 • płynna współpraca z plikami AutoCAD i Microstation.

 • import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF, DWG, DGN, SHP, MIF, GML, EWMAPA, GEOINFO

 • eksport do plików rastrowych TIFF, PDF, JPG z georeferencją

 • zintegrowana mapa numeryczna z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi umożliwiająca umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji.

 • możliwość transformacji map z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 2000 lub z 1992 do 2000).

 • możliwość instalacji na 2 autonomicznych stanowiskach.

CZĘŚĆ 2

Zakup UPS

1.

UPS 1600 VA np. FIDELTRONIC Ares lub równoważny


 • wolnostojący

 • ręczny start

 • 4 gniazda wyjściowe

 • Sygnalizacja pracy

 • nominalne napięcie wejściowe: 220-240 V AC

 • moc pozorna 1600VA

 • moc skuteczna 960W

 • zakres napięcia wejściowego: 170-258V AC +/-3V AC

 • czas przełączania: 1,5ms

 • czas podtrzymania : 9 min.

 • napięcie wyjściowe przy pracy bateryjnej: 230 V AC, +/-3 V AC

 • kształt napięcia wyjściowego –sinusoida przybliżona

 • częstotliwość napięcia przy pracy bateryjnej:50 Hz +/-1Hz

 • typ akumulatorów – bezobsługowe

 • ochrona przeciwprzepięciowa

 • zabezpieczenie wyjścia przy pracy bateryjnej – zwarciowe
  i przeciążeniowe komplet kabli zasilających i podłączeniowych

CZĘŚĆ 3

Zakup akcesoriów komputerowych

1.

Dysk zewnętrzny

HDD 500GB 2,5”

 • Format szerokości - 2.5 cala

 • Pojemność 500 GB

 • Interfejs - USB 2.0

 • Współpraca z systemami Windows

Gwarancja – 36 miesięcy

2.

Pamięć Flash

 • Gwarancja - 2 lata

 • pojemność - 8 GB

 • interfejs - USB 2.0

 • prędkość odczytu - 26.00 MB/s

 • prędkość zapisu - 24.00 MB/s

 • obsługiwane systemy operacyjne – Windows rodziny Vista; XP; 7.

3.

Mysz komputerowa USB


 • Gwarancja - 2 lata

 • typ myszy - optyczna

 • komunikacja z komputerem - przewodowa

 • rozdzielczość pracy – min 1000 dpi

 • technologia - plug and play

 • profil myszki - dla prawo- i leworęcznych

 • ergonomiczny kształt

 • liczba przycisków – min. 2 szt.

 • rolka przewijania – min. 1 szt.

 • interfejs - USB

 • wersja produktu - BOX

 • kolor czarny

 • zgodność z Win 7/XP/Vista

/Win2000/Win98SE/WinME

4.

Mysz komputerowa PS/2


 • Gwarancja - 2 lata

 • typ myszy - optyczna lub laserowa

 • komunikacja z komputerem - przewodowa

 • rozdzielczość pracy – min 800 dpi

 • profil myszki - dla prawo- i leworęcznych

 • ergonomiczny kształt

 • liczba przycisków – min. 3 szt.

 • rolka przewijania – min. 1 szt.

 • interfejs – PS/2

 • wersja produktu - BOX

 • kolor czarny

zgodność z Win 7/XP/Vista /Win2000/Win98SE/WinME

5.

Klawiatura komputerowa QWERTY


 • Złącze – PS/2

 • Gwarancja – 12 miesięcy

 • Ilość klawiszy – 104 szt.

 • technologia - plug and play

 • Połączenie z komputerem – przewodowe

 • Kolor – czarny

 • Typ – tradycyjny

Wersja BOX

6.

Klawiatura komputerowa QWERTY


 • Złącze – USB

 • Gwarancja – 12 miesięcy

 • Ilość klawiszy – 104 szt.

 • technologia - plug and play

 • Połączenie z komputerem – przewodowe

 • Kolor – czarny

 • Typ – tradycyjny

Wersja BOX

7.

Listwa zasilająca


 • filtr przeciw-przepięciowy

 • optyczna sygnalizacja załączenia napięcia

 • długość przewodu sieciowego: 5m

 • ilość gniazd - 5

 • napięcie znamionowe – 230v

 • zabezpieczenie prądowo-impulsowe (dla impulsu prądowego 10/1000 µs) 390J

 • ochrona 3 linii zasilania

 • wyłącznik

 • typ gniazd sieciowych – standard polski

 • kolor obudowy – czarny

8.

Nagrywarka DVD


 • Klasa produktu - Zewnętrzna nagrywarka DVD±RW

 • Pojemność nośnika

- 4,7 GB

- 8,5 GB


 • Czas dostępu (DVD) 160 ms

 • Technologia Blu-ray Nie

 • Interfejs USB 2.0

 • Odczytywane formaty dysków: DVD-ROM; DVD-R/RW; DVD+R/RW; DVD+R (dwuwarstwowe); DVD-R (dwuwarstwowe); DVD-RAM; CD-ROM; CD-ROM XA; CD-I; Video CD; CD-Extra; CD-TEXT; Photo CD; CD-DA; Super Audio CD

 • Klasa szybkości odczytu CD-ROM 24 x

 • Klasa szybkości zapisu CD-R 24 x

 • Klasa szybkości zapisu CD-RW 24 x

 • Klasa szybkości odczytu DVD-ROM 8 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD-R 8 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD-RW 6 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD+R 8 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD+RW 8 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD-RAM 5 x

 • Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) 8 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) 6 x

 • Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) 8 x

 • Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) 6 x

9.

Zasilacz ATX


 • Moc – minimum 400W

 • Wentylator: 120x120x25 mm

 • Poziom hałasu 19-22dBA

 • Jednoliniowy

 • Pasywny PFC

Złącza 4xHDD, 2xSATA, 1xFDD

10.

Przenośna stacja dyskietek 3,5 cala


 • Interfejs – USB 2.0

 • Typ napędu - FDDZałącznik nr 5 do siwz

(umowa dotyczy części 1)

………………….…………

Nr referencyjny postępowania
Egz. Nr ......

UMOWA Nr ……………
zawarta w dniu ………………………… we Wrocławiu pomiędzy:

Jednostką Wojskową Nr 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58, w imieniu której działa:

………………………………. – Dowódca

– zwaną dalej „Kupującym”

a ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………, w imieniu którego/-ej działa:

………………………………– zwanym/-ą dalej „Sprzedawcą”.
Niniejsza umowa jest następstwem udzielenia Sprzedawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


Pobieranie 0.51 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna