Z a t w I e r d z a m


Gabinety higieny szkolnejPobieranie 414.31 Kb.
Strona6/6
Data15.02.2018
Rozmiar414.31 Kb.
1   2   3   4   5   6

12.11.2.6. Gabinety higieny szkolnej do zadań których należy m.in.:

12.11.2.6.1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

12.11.2.6.2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami,

12.11.2.6.3. współorganizowanie profilaktycznych badań lekarskich,

12.11.2.6.4. współorganizowanie oraz wykonywanie szczepień ochronnych,

12.11.2.6.5. prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów,

12.11.2.6.6. prowadzenie czynnego poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,

12.11.2.6.7. udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,

12.11.2.6.8. udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć,

12.11.2.6.9. doradztwo w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,

12.11.2.6.10. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów i szczepień ochronnych uczniów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przyjętymi zasadami.
12.11.2.7. Gabinet pielęgniarki środowiskowej do zadań której należy m.in.:

12.11.2.7.1. planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej oraz opieki położniczo-ginekologicznej nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną.

12.11.2.7.2. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przyjętymi zasadami.
12.11.3. Gabinety Ambulatoryjnej Rehabilitacji Zabiegowej:

12.11.3.1. udzielają świadczeń zdrowotnych, polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,

12.11.3.2. prowadzą fizjoterapię dla pacjentów wszystkich grup wiekowych, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu.
13. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU POD WZGLĘDEM DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZYM, PIELĘGNIACYJNYM, REHABILITACYJNYM I ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYM
13.1. Każda komórka posiada określony zakres obowiązków, za wykonywanie których kierownicy ponoszą odpowiedzialność.

13.2. Wszystkie komórki organizacyjne są zobowiązane do współpracy w zakresie swoich specjalności z innymi komórkami i na ich wniosek zobowiązane są do opracowania odpowiednich informacji, sprawozdań, analiz i ocen, przedstawienia wniosków i opinii, wyrażania uzgodnień lub przyjęcia do wiadomości.

13.3. W przypadku wystąpienia spraw lub uzgodnień nie uregulowanych niniejszym Regulaminem lub dotyczących zakresu działania kilku komórek Dyrektor przydziela je wyznaczonej komórce, która staje się odpowiedzialna za prowadzenie tych spraw lub jednorazowe ich załatwienie.

13.4. Celem współdziałania komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zakładu pod względem diagnostyczno - leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym jest:

13.4.1. realizacja zadań Zakładu określonych w Statucie i przepisach prawa,

13.4.2. inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Zakładu,

13.4.3. dbałość o należyty wizerunek Zakładu,

13.4.4. działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia,

13.4.5. działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego,

13.4.6. przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych wśród pracowników,

13.4.7. działania na rzecz skutecznego przekazu informacji przez kadrę kierowniczą podległym pracownikom,

13.4.8. opracowywanie wniosków do projektu planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu na dany rok oraz realizacja zadań wynikających z tych planów,

13.4.9. działania na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez Zakład,

13.4.10. opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów obowiązującego prawa,

13.4.11. współdziałanie komórek organizacyjnych Zakładu w celu realizacji zadań wynikających z uzgodnień między nimi,

13.4.12. ochrona tajemnicy służbowej i państwowej,

13.4.13. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych danych.

13.5. Do podstawowych elementów współdziałania zalicza się, w szczególności odbywanie okresowych spotkań:

13.5.1. kadry zarządzającej,

13.5.2. Dyrektora i/lub Z-cy Dyrektora z kierownikami komórek organizacyjnych,

13.5.3. Naczelnej Pielęgniarki z pielęgniarkami oddziałowymi.

13.6. Spotkania mają na celu:

13.6.1. wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,

13.6.2. przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania,

13.6.3. omówienie realizacji zadań oraz wymianę dotyczącą problemów w realizacji zadań,

13.6.4. ocenę sytuacji finansowej.

13.7. Kierownicy komórek organizacyjnych Zakładu oraz pielęgniarki oddziałowe zobowiązane są do zapoznania personelu podległego z informacjami uzyskanymi na spotkaniach.

13.8. Zakresy czynności wszystkich pracowników Zakładu określa indywidualny zakres obowiązków i czynności opracowany przez bezpośrednich przełożonych.
14. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PROCESU UDZIALANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
14.1. Zakład prowadzi współpracę z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

14.2. Podstawą współdziałania są zawierane umowy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie wykonywania usług medycznych, które zapewniają kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, dostępnymi metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób.

14.3. Zakład zawiera umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności badania diagnostyczne, których nie może zapewnić we własnym zakresie.
15. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
15.1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

15.2. Maksymalna wysokość opłaty za:

15.2.1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

15.2.2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

15.2.3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

15.3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 15.2., uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

15.4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) i przekazana na żądanie pacjenta lub innych uprawionych organów lub podmiotów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

15.5. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat reguluje Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora.
16. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, UDZIELANE ZA CZĘŚCIOWĄ ALBO CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ
16.1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

16.2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w NFZ, bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między Zakładem, a NFZ.

16.3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z Cennikiem Usług lub wyceną świadczeń, która następuje na podstawie zakwalifikowania zakończonej hospitalizacji do określonego produktu rozliczeniowego stosowanego przez NFZ.

16.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

16.5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Zakład liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

16.6. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem.

16.7. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.

16.8. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

16.9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obcokrajowcom odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

17. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO PRZECHOWYWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ORAZ OD PODMIOTÓW, NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z TOCZACYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM
17.1. Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godziny, liczone od godziny jego śmierci, jest dopuszczalne w razie:

17.1.1. gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta,

17.1.2. w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,

17.1.3. przemawiają za tym inne ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

17.2. Za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godziny, liczone od godziny jego śmierci osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania, bądź podmioty, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę w wysokości określonej w Cenniku Usług.
18. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU
18.1. Zasady tworzenia i obiegu dokumentów, formularzy i zapisów w Zakładzie ustala Dyrektor odrębnym zarządzeniem.

18.2. Postępowanie kancelaryjne, obieg dokumentów, rejestrację, znakowanie pism, używanie pieczęci w Zakładzie reguluje ustalona przez Dyrektora Instrukcja Kancelaryjna i zatwierdzona przez Archiwum Państwowe.

18.3. Wewnętrzny porządek i organizację pracy obowiązującą w Zakładzie określa Regulamin Pracy.

18.4. Rodzaje i liczbę stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zakładu określa Dyrektor.

18.5. Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników znajdują się w aktach osobowych.

18.6. Ramowe zadania i uprawnienia osób zajmujących poszczególne stanowiska w Zakładzie zawarte są w Karcie Praw i Obowiązków zamieszczonej w Księdze Kompetencji Systemu Zarządzania Jakością.

18.7. Zakresy czynności innych osób, niż pracownicy Zakładu określają umowy zawarte pomiędzy Zakładem, a Zleceniobiorcą.

18.8. Dyrektor określa szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19.1. Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor, a opiniuje Rada Społeczna.

19.2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

19.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w wewnętrznym Zarządzeniu Dyrektora.
ZAŁĄCZNIKI:

Schemat Organizacyjny – Zał. nr 1.

  1. ROZDZIELNIK

L.p

Otrzymał

Nr egz.

Data

Podpis

Uwagi

1
2


34

Dokument dostępny poprzez wewnętrzną sieć intranetową

5

6

7Dokument dostępny poprzez wewnętrzną sieć intranetową


Pobieranie 414.31 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna