Z a t w I e r d z a mPobieranie 414.31 Kb.
Strona3/6
Data15.02.2018
Rozmiar414.31 Kb.
1   2   3   4   5   6

11.9.1.3. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego. Decyzję taką może podjąć lekarz udzielający świadczeń w ramach POZ lub poradni specjalistycznych w ramach Zakładu, pod którego okresową opieką pozostaje pacjent.

11.9.2. W przypadku konieczności udzielenia świadczenia medycznego nie realizowanego przez Szpital, transport sanitarny powinien się odbyć do najbliższej placówki medycznej świadczącej stosowne usługi.

11.9.3. W przypadkach nie wymienionych w pkt. 11.9.1. na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością w zależności od stopnia niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.10. Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta
11.10.1. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia oraz w razie śmierci pacjenta, lekarz zobowiązany jest niezwłocznie wezwać do stawienia się w Szpitalu osobę wskazaną przez pacjenta lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

11.10.2. Szpital zobowiązany jest także w takiej sytuacji: 

11.10.2.1. umożliwić pacjentowi spisanie testamentu, a jeśli istnieje obawa jego rychłego zgonu albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, chory może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności trzech świadków spośród innych pacjentów lub personelu Szpitala,

11.10.2.2. na życzenie pacjenta zapewnić opiekę duszpasterską ze strony duchownego, zgodnie z wyznaniem chorego,

11.10.2.3. zapewnić warunki umierania w spokoju i godności.

11.10.3. Osoba wykonująca zawód medyczny w Zakładzie niezwłocznie zawiadamia lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta przebywającego w szpitalu.

11.10.4. Lekarz leczący po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wstawia kartę zgonu. W przypadku przeprowadzania sekcji zwłok stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po jej przeprowadzeniu.

11.10.5. Osoba wykonująca zawód medyczny w Zakładzie niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu osoby zmarłej zawiadamia osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego o śmierci pacjenta.

11.10.6. Sposób postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi reguluje procedura zakładowa „Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu” wprowadzona Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora.

11.10.7. W razie śmierci pacjenta Szpital zobowiązany jest należycie przygotować zwłoki, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania.

11.10.8. Zwłoki osoby zmarłej, po uzgodnieniu z przedstawicielem ustawowym pacjenta, przekazywane są osobom uprawnionym do pochowania osoby zmarłej, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji medycznej.

11.10.9. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego lekarza kierującego oddziałem lub w razie potrzeby po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji zwłok.

11.10.10. O zaniechaniu sekcji zwłok z powodu sprzeciwu sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw.

11.10.11. Zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu, mogą być poddane sekcji, chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy, z zastrzeżeniem sytuacji :

11.10.11.1. określonych w Kodeksie postępowania karnego,

11.10.11.2. gdy przyczyny zgonu nie można określić w sposób jednoznaczny,

11.10.11.3. gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do Szpitala,

11.10.11.4. określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

11.10.12. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub upoważniony lekarz może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianego w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

11.10.13. Po zgonie pacjenta, a przed wykonaniem sekcji zwłok, umieszcza się je w Prosektorium. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 72 godziny.

11.10.14. skreślony.

11.10.15. Pracowników Zakładu obowiązuje zakaz akwizycji na rzecz firm pogrzebowych i udzielania informacji o zgonach pacjentów osobom i podmiotom nieuprawnionym.

11.10.16. Tajemnica lekarska (medyczna), poza wyjątkami ustawowymi, obowiązuje także po śmierci pacjenta.
12. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU
12.1. Dyrektor

12.1.1. Dyrektor Zakładu tworzy, łączy, reorganizuje i likwiduje komórki oraz jednostki organizacyjne Zakładu. W zależności od potrzeb, Dyrektor może tworzyć działy, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy ustalając jednocześnie ich pozycję oraz sposób podporządkowania w obrębie struktury organizacyjnej.

12.1.2. Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zakładu jest Dyrektor, który zarządza Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz działając zgodnie z przepisami prawa.

12.1.3. Dyrektor może zlecić pracownikom realizację wyznaczonych zadań i obowiązków na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, określającego zakres umocowania.

12.1.4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Z-ca Dyrektora. W przypadku nieobecności Z-cy Dyrektora, inna wyznaczona osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

12.1.5. Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:

12.1.5.1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

12.1.5.2. Głównego Księgowego

12.1.5.3. Naczelnej Pielęgniarki

12.1.5.4. ordynatorów lub kierowników oddziałów

12.1.5.5. kierowników działów

12.1.5.6. kierowników innych komórek organizacyjnych

12.1.5.7. specjalistów różnych dziedzin.

12.1.6. Pozostali pracownicy podlegają Dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

12.1.7. Organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

12.1.8. Dyrektor podejmuje wszelkie działania zmierzające do wykonania zadań statutowych Zakładu poprzez:

12.1.8.1. ustalanie i wprowadzanie sprawnej organizacji pracy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu w formie regulaminów, instrukcji, zarządzeń oraz poleceń określających tryb pracy Zakładu,

12.1.8.2. właściwy dobór pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zapewnienie prawidłowego i funkcjonalnego podziału zadań oraz obowiązków pomiędzy pracowników,

12.1.8.3. opracowywanie i ustalanie okresowych planów działalności Zakładu, zwłaszcza planów rozwojowych, inwestycyjnych, ekonomiczno-finansowych, zatrudnienia oraz dotyczących zakresu i rodzaju wykonywanych świadczeń zdrowotnych,

12.1.8.4. dbanie o właściwy poziom referencyjny Zakładu i jego wizerunek, stan higieniczno-sanitarny oraz jakość i rzetelność świadczonych usług medycznych,

12.1.8.5. zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów, ich kontroli, gromadzenia i przechowywania (w tym również dokumentów informacji niejawnych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

12.1.8.6. efektywne zarządzanie Zakładem oraz nadzór i kontrolę nad sytuacją ekonomiczną oraz przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej Zakładu.

12.1.9. Do podstawowych zadań i obowiązków Dyrektora należy:

12.1.9.1. okresowa kontrola i ocena pracy kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu,

12.1.9.2. nadzór nad terminowym i rzetelnym sporządzaniem sprawozdawczości finansowej, statystycznej, medycznej i innej,

12.1.9.3. wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zakładzie,

12.1.9.4. prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej,

12.1.9.5. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,

12.1.9.6. współpraca z organami związkowymi i samorządu zawodowego działającymi w Zakładzie, a także współpraca z podmiotem tworzącym, organami administracji państwowej i samorządowej, Radą Społeczną Zakładu, NFZ oraz innymi instytucjami i jednostkami współuczestniczącymi w realizacji zadań statutowych Zakładu,

12.1.9.7. zatwierdzanie długo-, średnio-, i krótkookresowych planów finansowych Zakładu w oparciu o zakres wykonywanych świadczeń medycznych,

12.1.9.8. prowadzenie polityki finansowej Zakładu oraz nadzór nad jej realizacją przez podległe jednostki i komórki organizacyjne,

12.1.9.9. analiza struktury kosztów, sposobu ich ewidencjonowania i rozliczania operacji finansowych,

12.1.9.10. analiza kosztów i wydatków ponoszonych poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Zakładu,

12.1.9.11. nadzorowanie procedur zaciągania kredytów, rozliczeń z bankami, NFZ i innymi dostawcami oraz kontrahentami,

12.1.9.12. wykonywanie kontroli wewnętrznego obiegu dokumentacji,

12.1.9.13. opracowanie stałego monitoringu sytuacji ekonomicznej Zakładu, sporządzanie okresowych analiz, prognoz i opracowywanie na ich podstawie propozycji przedsięwzięć zmierzających do eliminacji nieprawidłowości,

12.1.9.14. organizowanie i nadzór merytoryczny nad przestrzeganiem zasad zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z przepisami,

12.1.9.15. zapewnienie właściwego nadzoru nad ochroną i bezpieczeństwem infrastruktury Zakładu,

12.1.9.16. zapewnienie właściwych warunków pracy personelu Zakładu zwłaszcza pod względem BHP, p/poż. oraz sprawowanie kontroli nad tymi warunkami,

12.1.9.17. zabezpieczenie techniczno-eksploatacyjne funkcjonowania Zakładu w sposób zapewniający sprawne i ciągłe wykonywanie zadań statutowych poprzez zapewnienie sprawności technicznej, a także użytkowej nieruchomości, budynków, budowli i innych obiektów Zakładu oraz instalacji urządzeń i infrastruktury technicznej oraz wyposażenia technicznego,

12.1.9.18. koordynacja zadań i problematyki technicznej, gospodarczej i eksploatacyjnej jednostek oraz komórek organizacyjnych,

12.1.9.19. zapewnienie odpowiedniego stanu wyposażenia materiałowego i sprzętowego stosownie do potrzeb Zakładu,

12.1.9.20. organizacja i nadzór nad remontami i inwestycjami,

12.1.9.21. zarządzanie nieruchomościami oraz prawidłowa gospodarka mieniem Zakładu,

12.1.9.22. nadzór nad usuwaniem odpadów komunalnych i medycznych.

12.1.10. Dyrektor zobowiązany jest informować podmiot tworzący o wszelkich utrudnieniach i zagrożeniach zwłaszcza finansowych i ekonomicznych dotyczących funkcjonowania oraz działalności Zakładu.
12.2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
12.2.1. Obszarem medycznym Zakładu bezpośrednio kieruje i zarządza Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

12.2.2. Do podstawowych zadań i obowiązków Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy:

12.2.2.1. organizowanie opieki leczniczej i profilaktycznej Zakładu w sposób zapewniający właściwy poziom referencyjny lub akredytacyjny,

12.2.2.2. określenie liczby i rodzaju specjalistycznego personelu medycznego niezbędnego do zabezpieczenia realizowanych świadczeń medycznych w poszczególnych oddziałach, poradniach oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych o charakterze medycznym,

12.2.2.3. zatwierdzanie szczegółowego zakresu obowiązków personelu medycznego w formie Karty Praw i Obowiązków, Opisów Stanowisk Pracy, regulaminów służbowych lub instrukcji i procedur postępowania,

12.2.2.4. dbanie o dostępność, ciągłość i rzetelność udzielania świadczeń zdrowotnych, usług medycznych, badań profilaktycznych i porad lekarskich,

12.2.2.5. rozpatrywanie wniosków, skarg i uwag chorych lub osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, usług medycznych, a także podejmowanie działań, które w przyszłości wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości,

12.2.2.6. nadzór nad właściwym poziomem higieniczno-sanitarnym w użytkowanych pomieszczeniach i obiektach,

12.2.2.7. kontrola realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i wnoszeniem ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

12.2.2.8. zapewnienie i zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentacji medycznej, kontroli jej sporządzania, gromadzenia i przechowywania,

12.2.2.9. nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi stosowanymi w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych,

12.2.2.10. nadzór nad zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i prawidłowym wykorzystaniem aparatury medycznej,

12.2.2.11. nadzór nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji, staży podyplomowych i innych form kształcenia personelu medycznego,

12.2.2.12. uczestniczenie w przygotowywaniu długo-, średnio-, i krótkookresowych planów finansowych Zakładu w oparciu o zakres wykonywanych świadczeń medycznych,

12.2.2.13. współpraca z samorządem lekarskim i pielęgniarskim,

12.2.2.14. wyznaczanie koordynatora szkolenia lekarzy,

12.2.2.15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.3. Główny Księgowy
12.3.1. Działem Finansowo-Księgowym kieruje i zarządza Główny Księgowy.

12.3.2. Do podstawowych zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy:

12.3.2.1. organizowanie i nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych finansowo-księgowych w sposób zapewniający prawidłową ewidencję, rozliczenie i kontrolę wszystkich operacji i zdarzeń finansowych oraz zmian w strukturze majątkowej Zakładu,

12.3.2.2. bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów itp.,

12.3.2.3. ustalanie wskaźników kosztów w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu, ich szczegółowe rozliczanie oraz okresowa analiza i ocena,

12.3.2.4. kontrolowanie wszelkich dokumentów finansowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, gospodarności, rachunku ekonomicznego i polityki finansowej Zakładu,

12.3.2.5. kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi oraz wszelkich dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiących podstawę wydania i wydatkowania środków pieniężnych,

12.3.2.6. bieżące prowadzenie i kontrolowanie rachunków, a także operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe,

12.3.2.7. organizacja pracy kasy Zakładu i kas fiskalnych oraz nadzór nad operacjami gotówkowymi oraz okresowa kontrola gotówki w kasie,

12.3.2.8. ewidencjonowanie i rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu,

12.3.2.9. tworzenie funduszy specjalnych,

12.3.2.10. terminowe i rzetelne rozliczanie należności podatkowych i innych rozliczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

12.3.2.11. nadzorowanie i kontrola prawidłowości wystawiania, ewidencjonowania obiegu dokumentów finansowych przez jednostki i komórki organizacyjne Zakładu,

12.3.2.12. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i statystycznej dla Głównego Urzędu Statystycznego, podmiotu tworzącego, urzędów skarbowych, itp. oraz sporządzanie rozliczeń finansowych w tym rocznych sprawozdań finansowych,

12.3.2.13. uczestniczenie w przygotowywaniu długo-, średnio-, i krótkookresowych planów finansowych Zakładu,

12.3.2.14. prowadzenie okresowych analiz ekonomicznych i oceny sytuacji finansowej Zakładu lub poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,

12.3.2.15. systematyczna kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Zakładu, w tym środków trwałych i przedmiotów użytkowych oraz obrotowych,

12.3.2.16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.4. Naczelna Pielęgniarka
12.4.1. Opieką pielęgniarską Zakładu kieruje Naczelna Pielęgniarka.

12.4.2. Do podstawowych zadań i obowiązków Naczelnej Pielęgniarki należy:

12.4.2.1. koordynowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym pracy podległego personelu w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz w innych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu,

12.4.2.2. określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy dla podległego personelu w celu zabezpieczenia potrzeb lecznictwa w oddziałach, poradniach, pracowniach oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu,

12.4.2.3. dokonywanie systematycznej oceny jakości pracy i przestrzegania standardów opieki realizowanych przez podległy personel,

12.4.2.4. nadzorowanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego wszystkich pomieszczeń związanych z leczeniem pacjentów oraz podejmowanie niezbędnych działań eliminujących nieprawidłowości,

12.4.2.5. prowadzenie systematycznej analizy i oceny rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, a także poszukiwanie oraz proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości świadczonych usług pielęgniarskich,

12.4.2.6. współpraca z Z-cą Dyrektora oraz kierownikami komórek organizacyjnych Zakładu w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz pracy podległego personelu medycznego,

12.4.2.7. prowadzenie okresowych kontroli w zakresie jakości i rzetelności zadań wykonywanych przez podległy personel,

12.4.2.8. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym pobieraniem leków, ich przechowywaniem oraz zabezpieczeniem,

12.4.2.9. organizowanie i nadzorowanie właściwego przepływu informacji o pacjencie pomiędzy wszystkimi członkami Zespołu Terapeutycznego oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu,

12.4.2.10. współpraca z samorządami zawodów medycznych, zwłaszcza zawodów pielęgniarek i położnych,

12.4.2.11. organizowanie w Zakładzie różnych form doskonalenia zawodowego,

12.4.2.12. nadzorowanie przebiegu staży zawodowych pielęgniarek i położnych oraz ocena poziomu uzyskanych umiejętności,

12.4.2.13. nadzór nad programem adaptacji zawodowej pielęgniarek i położnych,

12.4.2.14. zapewnienie sprawnej i zgodnej z przepisami pracy sterylizacji narzędzi i urządzeń medycznych przez odpowiednio przeszkolony personel (posiadający odpowiednie uprawnienia) do obsługi urządzeń sterylizacyjnych,

12.4.2.15. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem przez personel pielęgniarski oraz przechowywaniem dokumentacji leczniczo-medycznej,

12.4.2.16. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy podległego personelu,

12.4.2.17. wyznaczanie koordynatora staży i praktyk podległego personelu,

12.4.2.18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.5. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych
12.5.1. Kierownicy komórek organizacyjnych
12.5.1.1. Do podstawowych obowiązków oraz zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:

12.5.1.1.1. planowanie, organizowanie i kontrola pracy wykonywanej przez podległych pracowników,

12.5.1.1.2. rozdział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników z uwzględnieniem rodzaju i priorytetu zadań, kwalifikacji pracowników oraz obciążenia ich bieżącą pracą,

12.5.1.1.3. organizacja wewnętrznej pracy podległej komórki organizacyjnej, rozdział stałych zadań dla pracowników,

12.5.1.1.4. nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podwładnych zadaniami oraz udzielanie im niezbędnej pomocy merytorycznej i instruktażu zawodowego,

12.5.1.1.5. przestrzeganie dyscypliny ekonomicznej i finansowej przy realizacji zadań podległej komórki organizacyjnej,

12.5.1.1.6. właściwa organizacja pracy pod względem BHP i p/poż. oraz sprawowanie stałego nadzoru w tym zakresie,

12.5.1.1.7. wnioskowanie w sprawie zasad systemu wynagradzania i nagradzania podległych pracowników,

12.5.1.1.8. nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych oraz norm etycznych w podległej komórce organizacyjnej,

12.5.1.1.9. udzielanie wyjaśnień nowo przyjętym pracownikom dotyczących ich obowiązków oraz przydzielanie im zadań i obowiązków,

12.5.1.1.10. analiza racjonalności i struktury zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej proporcjonalnie do ilości powierzonych jej zadań i obowiązków,

12.5.1.1.11. przygotowywanie pism, wniosków oraz innych dokumentów dla przełożonych,

12.5.1.1.12. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych dotyczących działalności komórki organizacyjnej, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

12.5.1.2. Podstawowymi uprawnieniami kierowników komórek organizacyjnych są:

12.5.1.2.1. wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań należących do kompetencji komórki organizacyjnej,

12.5.1.2.2. wyznaczanie stałych obowiązków i doraźnych zadań podległym pracownikom oraz ocena ich realizacji,

12.5.1.2.3. opracowywanie wniosków w sprawach dotyczących ilości osób, ich kwalifikacji oraz struktury zatrudnienia, sposobu i metod ich wynagradzania, a także stosowania sankcji dyscyplinarnych,

12.5.1.2.4. dysponowanie przyznanymi komórce przez przełożonych funduszami lub środkami finansowymi,

12.5.1.2.5. reprezentowanie interesów podległych pracowników wobec przełożonych,

12.5.1.2.6. decydowanie o:

12.5.1.2.6.1. sposobie wykonania zadań i podziale otrzymanych środków na ich realizację,

12.5.1.2.6.2. sposobie i formie obiegu dokumentów wewnątrz komórki organizacyjnej,

12.5.1.2.6.3. zezwoleniu na opuszczenie przez podległego pracownika stanowiska pracy w godzinach pracy,

12.5.1.2.6.4. zakresie i formie szkolenia lub doszkalania pracowników,

12.5.1.2.7. opiniowanie wniosków o udzielanie urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych,

12.5.1.2.8. zatwierdzanie pism, dokumentów i sprawozdań opracowanych w podległej komórce organizacyjnej,


Pobieranie 414.31 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna