Z a t w I e r d z a mPobieranie 414.31 Kb.
Strona1/6
Data15.02.2018
Rozmiar414.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SP ZOZ W PRZEWORSKU

Ark. nr:Na ark.:

Stron

Edycja nr:

4

Wersja nr:

1

Obow. od:

17.12.2015r.


Z A T W I E R D Z A M

DYREKTOR

SPZOZ PRZEWORSK

Przeworsk dn. 17.12.2015r.

WPROWADZONO ZARZĄDZENIEM DYREKTORASPZOZ PRZEWORSK
Nr 72/2015
z dnia 17.12.2015r.


R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y


SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU

MO/OZ/6/15


Kopia nr:
STANOWISKO

NAZWISKO i IMIĘ

PODPIS

DATA
Opracował

Sprawdził

Konsultacja

Pełnomocnik
42

4

1

17.12.2015r.

Arkusz nr:

Na arkuszach:

Edycja nr:

Wersja nr:

Obowiązuje od:REJESTR ZMIAN

Lp

Nr zmiany

Nr arkusza / Nr wersji

Data wprowadzenia

Podpis wprowadzającego

Uwagi
1
2
3
4
5


6


5/1

9/1

31/1

32/1

24/1
34/1
6/1
6/1

7/1

7/1

7/1

11/1

14/1

39-40/1

40/1
40/1
7/1
17.12.2015r.


01.03.2016r.
24.05.2016r.
03.10.2016r.
02.06.2017r.

03.06.2017r.
Sylwia Czwartkowska


Sylwia Czwartkowska
Sylwia Czwartkowska
Sylwia Czwartkowska
Sylwia Czwartkowska

Sylwia Czwartkowska1. Dopisuje się pkt. 8.5.10.

2.Pkt. 11.2.11. otrzymuje nowe brzmienie.

3.Dopisuje się pkt. 12.8.10.

4.Zmiana numeracji w pkt. 12.9.3. tj.:

- dotychczasowy pkt. 12.9.3.10. otrzymuje numer pkt. 12.9.3.11,

- pkt. 12.9.3.10 otrzymuje nowe brzmienie.

Dopisuje się pkt. 12.6.1.1.7.
Dopisuje się pkt. 12.9.11.

W związku z wprowadzoną zmianą, ulega przesunięciu kolejność zapisów na stronach 34-41

Zmiana treści Zał. Nr 1.

Dopisuje się pkt. 8.7.1.3.8.

1.Skreśla się pkt. 8.7.2.1.1.

2.Skreśla się pkt. 8.7.2.1.10.

3. Skreśla się pkt. 8.7.2.1.17.

4.Dopisuje się pkt. 8.7.2.3.6.

5.Zmienia się treść pkt. 11.3.

6.Zmienia się treść pkt. 11.7.4.

7.Zmienia się treść pkt. 15.2.

8.Dopisuje się pkt.15.3., a dotychczasowy pkt.15.3, otrzymuje oznakowanie pkt.15.5.

9.Dopisuje się pkt. 15.4.

W związku z wprowadzonymi zmianami, modyfikacji ulega kolejność zapisów na stronach 11-42.
Pkt. 8.7.2.1.10. otrzymuje brzmienie „Poradnia Leczenia Uzależnień”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1.2. Podmiotem, który utworzył Zakład jest Powiat Przeworski.

1.3. Zakład działa na podstawie:

1.3.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zm.), zwanej dalej ustawą i innych przepisów wydanych na jej podstawie,

1.3.2. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego, zwanego dalej rejestrem,

1.3.3. Statutu Zakładu,

1.3.4. Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,

1.3.5. innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. DEFINICJE I SKRÓTY STOSOWANE W TEKŚCIE:
2.1. Dyrektor – osoba zarządzająca Zakładem,

2.2. Zastępca Dyrektora – osoba zarządzająca Zakładem w ramach posiadanego pełnomocnictwa,

2.3. Kierownik komórki organizacyjnej – ordynator, kierownik: oddziału, pracowni, działu, sekcji lub innej komórki organizacyjnej w Zakładzie,

2.4. Komórka organizacyjna – wewnętrzna komórka lub stanowisko pracy w Zakładzie przewidziane Statutem / Regulaminem Organizacyjnym,

2.5 Podmiot tworzący - Powiat Przeworski.
3. PRZEDMIOT REGULAMINU
3.1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, nieuregulowane w ustawie oraz w Statucie, a w szczególności:

3.1.1. nazwa Zakładu,

3.1.2. cele i zadania Zakładu,

3.1.3. strukturę organizacyjną Zakładu,

3.1.4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

3.1.5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

3.1.6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Zakładu,

3.1.7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Zakładu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zakładu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

3.1.8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

3.1.9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

3.1.10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

3.1.11. wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym,

3.1.12. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

3.1.13. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu.
4. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU
4.1. Regulamin obowiązuje:

4.1.1. wszystkie osoby świadczące pracę w Zakładzie niezależnie od formy zatrudnienia,

4.1.2. wszystkie osoby pobierające naukę na terenie Zakładu,

4.1.3. pacjentów oraz osoby odwiedzające pacjentów w Zakładzie.
5. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH
Traci moc Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 12.11.2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Przeworsku wraz ze zmianami.
6. NAZWA ZAKŁADU
6.1. Zakład działa pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

6.2. Zakład może używać nazwy skróconej: SP ZOZ w Przeworsku.
7. CELE I ZADANIA ZAKŁADU
7.1. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia.

7.2. Do zadań Zakładu należy w szczególności:

7.2.1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Statucie i na zasadach uregulowanych w ustawie, przepisach odrębnych lub w umowach zawartych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych w ramach posiadanych specjalności, a przede wszystkim:

7.2.1.1. udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

7.2.1.2. sprawowanie opieki stacjonarnej,

7.2.1.3. udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

7.2.1.4. udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,

7.2.1.5. wykonywanie badań diagnostycznych,

7.2.2. realizacja programów profilaktycznych i promocja zdrowia,

   1. prowadzenie działalności szkoleniowej personelu medycznego,

   2. współpraca z podmiotami leczniczymi, samorządami terytorialnymi i zawodowymi, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami, związkami zawodowymi,

   3. monitorowanie jakości świadczonych usług medycznych,

   4. realizacja zadań związanych z obronnością kraju, wynikających z odrębnych przepisów,

   5. prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

   6. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

8. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
8.1. Dyrektor
8.2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
8.3. Główny Księgowy
8.4. Naczelna Pielęgniarka
8.5. Działy, w skład których wchodzą:

8.5.1. Dział Służb Pracowniczych i Płac

8.5.2. Dział Analiz Ekonomicznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych

8.5.3. Dział Metodyczno-Organizacyjny i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej

8.5.4. Biuro Obsługi Prawnej

8.5.5. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

8.5.6. Dział Higieny i Transportu Wewnętrznego

8.5.7. Dział Zaplecza Technicznego

8.5.8. Dział Finansowo–Księgowy tworzą:

8.5.8.1. Sekcja Rozliczeń Materiałowych

8.5.8.2. Sekcja Finansowa

8.5.8.3. Sekcja Kosztów

8.5.9. Dział Informatyki

8.5.10. Sekcja Żywienia
8.6. Samodzielne stanowiska pracy tworzą:

8.6.1. Sekretarka

8.6.2. Kapelan Szpitalny

8.6.3. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

8.6.4. Asystent Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki

8.6.5. Pielęgniarka Epidemiologiczna

8.6.6. Stanowisko ds. Obronnych i p/poż.

8.6.7. skreślony

8.6.8. skreślony

8.6.9. Stanowisko ds. BHP

8.6.10. Stanowisko ds. Opieki Socjalnej
8.7. Przedsiębiorstwa Zakładu:
8.7.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Lecznictwo Stacjonarne, w skład którego wchodzą:
8.7.1.1. Szpital Rejonowy im. dr Henryka Jankowskiego, w skład którego wchodzą następujące oddziały szpitalne:

8.7.1.1.1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8.7.1.1.2. Oddział Geriatryczny

8.7.1.1.3. Oddział Kardiologiczny

8.7.1.1.4. Oddział Pediatryczny

8.7.1.1.5. Oddział Położniczo - Ginekologiczny

8.7.1.1.6. Oddział Neurologiczny

8.7.1.1.7. Oddział Chorób Wewnętrznych

8.7.1.1.8. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

8.7.1.1.9. Oddział Neonatologiczny

8.7.1.1.10. Oddział Chirurgii Ogólnej

8.7.1.1.11. skreślony

8.7.1.1.12. Oddział Urologiczny

8.7.1.1.13. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

8.7.1.1.14. Oddział Udarowy

8.7.1.1.15. skreślony
8.7.1.2. Inne komórki medyczne tj.:

8.7.1.2.1. Izba Przyjęć

8.7.1.2.3. Blok Operacyjny

8.7.1.2.4. Apteka Szpitalna

8.7.1.2.5. Centralna Sterylizatornia

8.7.1.2.6. Prosektorium
8.7.1.3. Pracownie diagnostyczne tworzą:

8.7.1.3.1. Dział Diagnostyki Obrazowej, w skład którego wchodzą:

8.7.1.3.1.1. 2 gabinety radiologiczne

8.7.1.3.1.2. 1 gabinet mammografii

8.7.1.3.1.3. 2 gabinety USG

8.7.1.3.1.4. Pracownia EEG

8.7.1.3.2. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład którego wchodzą:

8.7.1.3.2.1. Pracownia Hematologii

8.7.1.3.2.2. Pracownia Analityki Ogólnej

8.7.1.3.2.3. Pracownia Biochemii

8.7.1.3.2.4. Pracownia Bakteriologii

8.7.1.3.2.5. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi

8.7.1.3.2.6. Pracownia Immunochemii

8.7.1.3.3. Samodzielna Pracownia Endoskopii, w skład której wchodzą:

8.7.1.3.3.1. gabinet gastrofiberoskopii

8.7.1.3.3.2. gabinet kolonoskopii

8.7.1.3.4. skreślony

8.7.1.3.5. Pracownia Elektrokardiografii

8.7.1.3.6. Pracownia ECHO

8.7.1.3.7. Pracownia Prób Wysiłkowych

8.7.1.3.8. Samodzielna Pracownia EMG
8.7.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Lecznictwo Ambulatoryjne, w skład którego wchodzą:
8.7.2.1. Poradnie Specjalistyczne tj.:

8.7.2.1.1. skreślony

8.7.2.1.2. Poradnia Chirurgii Ogólnej z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.3. Konsultacyjna Poradnia Medycyny Szkolnej

8.7.2.1.4. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.5. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

8.7.2.1.6. Poradnia Preluksacyjna

8.7.2.1.7. Poradnia Dermatologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.8. Poradnia Neonatologiczna

8.7.2.1.9. Poradnia Reumatologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.10. Poradnia Leczenia Uzależnień

8.7.2.1.11. Poradnia Endokrynologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.12. Poradnia Kardiologiczna

8.7.2.1.13. Poradnia Otolaryngologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.14. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.15. Poradnia Okulistyczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.16. Poradnia Urologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym

8.7.2.1.17. skreślony

8.7.2.1.18. skreślony

8.7.2.1.19. Poradnia Neurologiczna

8.7.2.1.20. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

8.7.2.1.21. skreślony
8.7.2.2. Podstawowa Opieka Zdrowotna, którą tworzą:

8.7.2.2.1. skreślony

8.7.2.2.2. Poradnia Lekarza POZ w Zarzeczu

8.7.2.2.3. Poradnia Lekarza POZ w Żurawiczkach

8.7.2.2.4. Ambulatorium POZ z gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi

8.7.2.2.5. Transport Sanitarny w POZ

8.7.2.2.6. Gabinet higieny szkolnej ul. M.Konopnickiej 5, Przeworsk

8.7.2.2.7. Gabinet higieny szkolnej ul. Lwowska 11, Przeworsk

8.7.2.2.8. Gabinet higieny szkolnej ul. Gorliczyńska 148, Przeworsk

8.7.2.2.9. Gabinet higieny szkolnej ul. Szkolna 6, Przeworsk

8.7.2.2.10. Gabinet higieny szkolnej ul. Krasickiego 9, Przeworsk

8.7.2.2.11. Gabinet higieny szkolnej Świętoniowa 100

8.7.2.2.12. Gabinet higieny szkolnej Grzęska

8.7.2.2.13. Gabinet higieny szkolnej Zarzecze 1

8.7.2.2.14. Gabinet higieny szkolnej Zarzecze 9 a

8.7.2.2.15. Gabinet higieny szkolnej ul. Misiągiewicza 10, Przeworsk

8.7.2.2.16. Gabinet pielęgniarki środowiskowej Zarzecze 197
8.7.2.3. Gabinety Ambulatoryjnej Rehabilitacji Zabiegowej tworzą:

8.7.2.3.1. Gabinet rehabilitacji zabiegowej ul. Szpitalna 16, Przeworsk

8.7.2.3.2. Gabinet rehabilitacji zabiegowej ul. Piłsudskiego 52 a, Kańczuga

8.7.2.3.3. Gabinet rehabilitacji zabiegowej Zarzecze

8.7.2.3.4. Gabinet rehabilitacji zabiegowej ul. Kazimierza Wielkiego 13, Sieniawa

8.7.2.3.5. Gabinet rehabilitacji zabiegowej Jawornik Polski 215

8.7.2.3.6. Zespół Rehabilitacji Domowej

9. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
9.1. Rodzajami działalności leczniczej Zakładu są:

9.1.1. stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,

9.1.2. stacjonarne i całodobowe, inne niż szpitalne świadczenia zdrowotne,

9.1.3. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

9.1.4. świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy,

9.1.5. świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki i rehabilitacji.

9.2. Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład obejmuje:

9.2.1. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,

9.2.2. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,

9.2.3. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

9.2.4. świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.
10. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
10.1. Zakład prowadzi działalność leczniczą dla pacjentów z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest teren Powiatu Przeworskiego.
11. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU


  1. Polityka Jakości
   1. Zakład w dążeniu do realizacji zadań statusowych, stawia sobie za cel strategiczny jego nadrzędny rozwój, zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami naszych klientów.

   2. W ramach Polityki Jakości Zakład zapewnia:

11.1.2.1. terminowe świadczeni usług medycznych,

11.1.2.2. sprawną i szybką obsługę klienta,

11.1.2.3. tworzenie pozytywnego wizerunku Zakładu,

11.1.2.4. zapewnienie sprawnego przepływu informacji,

11.1.2.5. uwzględnienie opinii klientów przy opracowywaniu i wdrażaniu planów rozwojowych,

11.1.2.6. zapewnienie, ze stosowane procedury i procesy nadążają za ewolucją trendów rynkowych i potrzeb klientów.
11.2. Podstawa udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
11.2.1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

11.2.2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w pkt. 11.2.1., reguluje Cennik Usług, przyjęty odrębnym zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora lub rozliczone są według kalkulacji kosztów własnych nie niższych niż wyliczone, jako suma średniej wartości osobodni, leków i zastosowanych procedur.


Pobieranie 414.31 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna