Wzór umowy Załącznik nr 6 do siwzPobieranie 69.5 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar69.5 Kb.

Numer rejestru: ZP.2390-57/12/K.TI Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY§ 1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

 2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez Zamawiającego przy pomocy Wykonawcy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

 3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. Wykaz obiektów stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
§ 2

Postanowienia wstępne

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,

 2. Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”),

 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

 4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia ……………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

 5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD,

 6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,

 7. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).


§ 3

Zobowiązania Stron

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1, zgodnie z warunkami Umowy

 2. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru,

 3. bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

 4. dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr. 2 do Umowy.

 5. pomoc w doprowadzeniu do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

 1. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,

 2. terminowego regulowania należności za energię elektryczną,

3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.

4 Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię


§ 4

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.

   1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.

   2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.

   3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

   4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.

   5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.


§ 5

Ceny energii elektrycznej

 1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:


Całodobowo:

Cena netto:Cena brutto :


 1. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

 2. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD z zastrzeżeniem & 8 pkt. 6§ 6

Rozliczenia i Płatności


 1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 2. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.

 3. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

 4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy stanowiącym szczegółowy podział odbiorów energii elektrycznej Zamawiającego.

 5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego

 6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu.

 8. W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej.

 9. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.

 10. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

 11. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.


§ 7

Wstrzymanie sprzedaży energii

 1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 6, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.

 3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.

 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.


§ 8

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.11.2012 r.
  do dnia 28.02.2014 r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych.

 2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.

 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

 4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.

 5. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej.


§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 10

 1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

 2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego objętych umową,

- Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo


Zamawiający Wykonawca

Pobieranie 69.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna