Wzór umowyPobieranie 148.5 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar148.5 Kb.

PowerPlusWaterMarkObject3Załącznik nr 1 do SIWZ nr 3/D/FPB-148-PIM/2015


UMOWA Nr 3/D/FPB-148-PIM/2015

zawarta w dniu …………………………..w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Motoryzacji PIMOT, z siedzibą w Warszawie 03-301, przy ul. Jagiellońskiej 55, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000087250, NIP:5250008821 i reprezentowanym przez:

dr inż. Andrzeja Muszyńskiego - Dyrektora

zwanym dalej "Zamawiającym"


a
…………………………………………………………………………………..…. z siedzibą w ………………………………..., zarejestrowanym w ……………………….. pod nr ……………….., NIP: ……………………. i reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym dalej "Dostawcą”

§ 1


 1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr 3/D/FPB-148-PIM/2015 , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: dostawy oprogramowania pomiarowo - sterującego na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dostawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, umiejętnościami technicznymi i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także maszynami i wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Dostawca oświadcza, że znane mu są warunki związane z miejscem i sposobem wykonywania prac. 1. Przedmiot umowy dotyczy dostawy licencji na oprogramowanie LabView lub programu równoważnego, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

5. Dostawca oświadcza i zapewnia, że posiada do przedmiotu umowy wszelkie konieczne prawa, w tym prawo do sprzedaży przedmiotu umowy i że zawierając niniejszą umowę nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich.

6. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Zamawiającego.

§ 2

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron w sprawach merytorycznych i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są:z ramienia Dostawcy: …………………………………………………………………………

z ramienia Zamawiającego: ………………………………………………………………...

§ 3


 1. Termin realizacji niniejszej umowy upływa w dniu …………………... (data wynikająca z formularza ofertowego).

 2. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy jednorazowo na własny koszt i ryzyko do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55.

 3. Dostawca jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2, z dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie i godzinie dostawy, z zastrzeżeniem, że musi się to odbyć w godzinach 800 - 1500.

 4. Przedmiot umowy będzie podlegał odbiorowi. Odbiór zostanie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 2 i potwierdzony podpisanym Protokołem odbioru.

 5. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu kompletności dostawy oraz jej zgodności z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1. Wzór Protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 4


1. Dostawca zobowiązany jest do:

1.1. 1) Zrealizowania warunków niniejszej umowy terminowo oraz z należytą starannością.

1.2. Dostawy licencji na własny koszt i ryzyko.

2. Dostawca zapewni następujące warunki gwarancji:

Minimalny okres gwarancji, jakiej Dostawca udziela na przedmiot zamówienia, to okres …… miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania wyrobu. 1)

2.1. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania listu przewozowego przez reprezentanta Zamawiającego, wskazanego w § 2 niniejszej Umowy.

3. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub uszkodzonych
w wyniku transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny koszt.

4. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego załatwiane będą w terminie 14 dni.

§ 5


 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia.

 2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 6


 1. Dostawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie .............................................. zł netto + 23 % VAT słownie: …………………………….…………………… zł, razem brutto: ......................................... zł, słownie ..................................................

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

 3. Podstawę do wystawienia faktury VAT i dokonania za nią zapłaty stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy protokół odbioru prawidłowo wykonanej i odebranej dostawy, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego.

 4. Należność płatna będzie przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na konto Dostawcy ...........................................................................................................................

 5. Termin zapłaty w ciągu …………………………………. dni od dnia otrzymania faktury.

 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7


Dostawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 8


Dostawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Dostawcy.

§ 9


Strony ustalają następujące kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie licencji na oprogramowanie, Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, bez wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 1 % wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki oraz w przypadku reklamacji towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy określonym w § 1, za każdy dzień zwłoki.

2) Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 20 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.

3) Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 1 % wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w wyniku niedotrzymania warunków gwarancyjnych, za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania umowy.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 10


 1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

b. rozpowszechnianie, w tym użyczenie oraz najem oprogramowania lub jego kopii. 1. W ramach niniejszej licencji, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

 2. Licencja na korzystanie z oprogramowania (w tym zezwolenie na korzystanie i rozporządzenie opracowaniami oprogramowania) nie jest ograniczona terytorialnie, obejmuje w szczególności prawo korzystania z Utworu oraz opracowań Utworu na terytorium Polski oraz wszystkich innych państw.

 3. Wraz z udzieleniem licencji, Wykonawca przenosi na (sprzedaje) Zamawiającego prawo własności nośników, na których utrwalono oprogramowanie.

 4. Strony postanawiają, iż udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 1, udzielenie zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 oraz sprzedaż nośników, na których utrwalono oprogramowanie następuje z chwilą zawarcia niniejszej Umowy.

 5. Wykonawca odpowiada za wady prawne oprogramowania na zasadach ryzyka.

§ 11


 1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.

 2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć oraz którym nie można zapobiec.
  W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą
  w szczególności:

 1. strajków w przedsiębiorstwach należących do stron, strajków służb publicznych,

 2. utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową,

 3. trudności w zatrudnieniu osób o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania.

 1. W przypadku gdy działanie sił wyższych może wpłynąć na przebieg lub wynik badań objętych przedmiotem umowy, strony umowy - pod rygorem utraty uprawnień- obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie trzech dni od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winne stwierdzić jej wystąpienie.

 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony przeprowadzą konsultacje w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 12


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa poniżej:

 1. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

 2. Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie wykonuje umowy w ustalonym terminie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy z tej przyczyny;

 3. Dostawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie,

 4. w stosunku do Dostawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości, z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Dostawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Dostawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Dostawcy lub jego znacznej części - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy z tej przyczyny;

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w terminach, o których mowa w ust. 1.

 2. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa do naliczenia kar umownych i żądania odszkodowania.

 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, Dostawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za usługi faktycznie wykonane i odebrane w trakcie trwania umowy.

§ 13


1. Dopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907.).

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:  1. Przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy do opóźnienia doszło w wyniku działań, których nie można przypisać Dostawcy i nie mógł on obiektywnie im przeciwdziałać. W takiej sytuacji Dostawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu takich zdarzeń. Po akceptacji Zamawiającego, Strony podpiszą stosowny aneks.

§ 14


Dostawca oraz jego przedstawiciele są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz jego pracowników, niezależnie od formy ich przedstawienia lub zakomunikowania oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15


 1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), a także przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z póź. zm.).

 3. Reprezentanci Dostawcy podpisujący umowę oświadczają, że są umocowani do zawarcia umowy, a przedłożony dokument rejestrowy Dostawcy jest aktualny i zgodny ze stanem firmy w momencie podpisywania umowy.

 4. W razie zmian danych rejestrowych, mających znaczenie dla zawartej umowy Dostawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Dostawcy, wynikających z faktu nie powiadomienia.

 5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

 6. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez każdą ze stron umowy przewyższa wysokość ustalonej kary.

 7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron.

 8. Umowa zawiera … ponumerowanych stron, a następujące załączniki, jako integralna część umowy stanowią:

zał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,

zał. Nr 2 Protokół odbioru,

zał. Nr 3 Formularz Oferty,


DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1

do umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie LabView lub programu równoważnego.


Zamawiający wskazuje ten program ze względu na aktualnie realizowaną i planowaną współpracę w ramach powiązania kooperacyjnego przy projektach naukowo-badawczych i oczekiwaną spójność i kompatybilność używanego oprogramowania (członkowie powiązania kooperacyjnego posiadają lub mają dostęp do oprogramowania LabView). W przypadku równoważnego programu, musi on posiadać konwerter, umożliwiający import/export plików wsadowych, bez utraty jakichkolwiek parametrów.

Dostarczona licencja na oprogramowanie ma być wieczysta (na czas nieokreślony), na jedno stanowisko, dla wielu użytkowników. Oprogramowanie ma dać możliwość tworzenia plików *.EXE oraz być przeznaczone do celów komercyjnych. Dodatkowo licencja oprogramowania musi umożliwiać członkom powiązania kooperacyjnego na korzystanie z oprogramowania w ramach odrębnej umowy o współpracy lub w czasie trwania danego projektu.

Program ma dawać możliwości takie jak:

- Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32-bit) oraz Windows Vista/7/8/8.1 (64-bit)

- Graficzne środowisko programistyczne

- Możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe oraz całych instalatorów

- Kompatybilność z kartami/przetwornikami firmy National Instruments oraz szeroką gamą urządzeń firm trzecich

- Możliwość korzystania z bibliotek DLL

- Proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym

- Rozbudowana funkcjonalność dla przetwarzania i analizy sygnałów

- Integracja systemu kontroli wersji oraz pomiar złożoności kodu

- Wbudowane funkcje matematyczne

- Obsługa dwuwymiarowych wykresów czasu rzeczywistego

- Pełna zgodność sprzętowa z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz wykorzystującymi komunikacją szeregową

- Narzędzia do operacji na tablicach, przetwarzania sygnałów, dopasowywania krzywych oraz analizy statystycznej

- Zestaw narzędzi dla programu Microsoft Visual Studio ułatwiający projektowanie systemów akwizycji danych

- Obsługa Microsoft Visual Studio .NET 2012/2010/2008

- Konfigurowalne kontrolki umożliwiające tworzenie interfejsów WPF, Windows Forms oraz Web Forms

- Obsługa sprzętu do akwizycji danych

- Automatyczna generacja kodu do akwizycji danych oraz komunikacji z przyrządami pomiarowymi przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi

- Zaawansowane biblioteki do analizy spektralnej, algebry liniowej i dopasowywania krzywych.
W przypadku programu równoważnego, Dostawca zobowiązany jest uwzględnić szkolenie dla 5 pracowników, pracujących na oprogramowaniu LabView, aby wyrównać poziom wiedzy i doświadczenia użytkowników do poziomu LabView.

Załącznik Nr 2

do umowy
PROTOKÓŁ

ODBIORU

Do umowy nr: ………………………………… z dnia ……………2015 r.

sporządzony dnia ....................................... .......... roku przy udziale przedstawicieli:


DOSTAWCY: ZAMAWIAJĄCEGO:
.................................................. ………………………………………….
Imię i Nazwisko przedstawiciela Imię i Nazwisko przedstawiciela
1. …………………………………. 1. ………………………………….

2. …………………………………. 2. ………………………………….

3. ………………………………… 3. ………………………………….

Niniejszym protokółem stwierdza się, że Dostawca dostarczył do Zamawiającego:

........ sztuk ………………..firmy .................................................., model ......................................... ,

........ sztuk ………………..firmy .................................................., model ......................................... ,

…….

Przekazany Przedmiot umowy jest kompletny zgodnie z zapisami niniejszej umowy.Uwagi : ..................................................................................................................................

Niniejszym protokółem stwierdza się, że Dostawca wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie.

po stronie po stronie

DOSTAWCY ZAMAWIAJĄCEGO
.......................................... …………………………………..
podpis podpis
Załącznik Nr 3

do umowyFormularz Oferty
Pobieranie 148.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna