Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru lgd do końca 2023 rokuPobieranie 82.5 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar82.5 Kb.

Załącznik do Uchwały nr ……………. Zarządu LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” z dnia …………..


Cel Ogólny: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

cel szczegółowy: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Przedsięwzięcie: Aktywny obszar LGD - EFRROW

zakres tematyczny: III Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

 

 

 

 

Wskaźnik rezultatu:
1. liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby społeczne

Wskaźnik produktu:
1. liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne

 

 

 

 

 

Kryterium

Opis Kryterium

Uzasadnienie

Punktacja

Sposób realizacji

Preferuje się operacje zakładające różnorodne, atrakcyjne i dostosowane do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej działania aktywizujące z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa lokalnego.


Ocenie podlega różnorodność i atrakcyjność planowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych oraz ich efektywność w kontekście założonych celów, dostosowanie do grup odbiorców, skala/zasięg działań promocyjnych, intensywność, trwałość i skuteczność działań.

Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady LGD


Kryterium ma zachęcić wnioskodawców do zaplanowania działań w ramach operacji w sposób atrakcyjny, efektywny i adekwatny do potrzeb grupy docelowej z uwzględnieniem działań w zakresie ochrony/ożywienia/zachowania dziedzictwa lokalnego.

Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mają wpływać na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców obszaru LGD jak również zwiększać atrakcyjność i rozpoznawalność obszaru LGD poprzez kultywowanie tradycji obszaru LGD.
Przez dziedzictwo lokalne rozumie się zasoby nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, służące dobru społeczeństwa i jego rozwojowi oraz przekazaniu następnym pokoleniom z uwagi na wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.
Ocena:
- sposobu badania potrzeb i oczekiwań grupy docelowej (np. konsultacje społeczne, badania ankietowe – udokumentowane)
- metod/form wsparcia aktywizacji społecznej /zawodowej i/lub integracji grupy docelowej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego (np. działania edukacyjne, gry, imprezy/wydarzenia, zajęcia animacyjne, konkursy)
- form dotarcia do grupy docelowej, (np. poprzez media tradycyjne: ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne, poprzez media internetowe: strony www, portale społecznościowe (Facebook, Twitter), mailing, stopka e-mailowa, biuletyn, ogłoszenia parafialne, poprzez instytucje, urzędy, organizacje, poprzez plakaty reklamowe, ulotki, bezpośrednie zaproszenia, spotkania, konferencje)
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy załączone do karty informacyjnej dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badania potrzeb i oczekiwań grupy docelowej oraz program/scenariusz wsparcia.Max 10 pkt.
4 pkt. – metody/formy wsparcia są efektywne* i dostosowane do potrzeb grupy docelowej ustalonych na podstawie badań potwierdzonych załączonym dokumentem
3 pkt – co najmniej dwie różne metody/formy wsparcia
3 pkt. – trzy różne adekwatne formy dotarcia do grupy docelowej,
0 pkt. – operacja nie zakłada żadnego z powyższych
Punkty sumują się w sytuacji, gdy wnioskodawca spełnia kilka warunków
*Efektywne – wg słownika języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN: dające dobre wyniki, wydajne.

Grupy Docelowe

Grupę docelową stanowi lokalna społeczność z obszaru LGD.

Preferuje się działania skierowane do określonych w LSR grup defaworyzowanych na rynku pracy

tj.:


  1. Osoby młode 18-29 r.ż., w tym absolwenci szkół

  2. Osoby starsze powyżej 50 r.ż.

  3. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo

  4. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*

  5. Kobiety

* W rozumieniu definicji zawartej w „wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”

W LSR określono grupy defaworyzowane na rynku pracy.


Kierowanie wsparcia do grup defaworyzowanych na rynku pracy pozwoli na złagodzenie/rozwiązanie zdiagnozowanych problemów i realizację założonych celów LSR.
Weryfikacja w oparciu o zapisy we wniosku o przyznanie pomocy


10 pkt. - przedstawiciele grupy defaworyzowanej stanowią co najmniej 50% uczestników operacji

5 pkt. - przedstawiciele grupy defaworyzowanej stanowią co najmniej 25 % i mniej niż 50 % uczestników operacji

0 pkt. - przedstawiciele grupy defaworyzowanej stanowią mniej niż 25% uczestników operacji

Komplementarność

Preferuje się operacje, które zakładają realizację działań z wykorzystaniem infrastruktury dofinansowanej w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020

W ramach realizacji LSR w okresie programowania 2007-2013 dofinansowano szereg działań inwestycyjnych związanych m.in. z budową, modernizacją świetlic wiejskich, obiektów kulturalnych, dlatego ważne jest wykorzystanie dostępnej infrastruktury na potrzeby realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020. Wynika to również z analizy SWOT obszaru LGD.
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w oświadczeniu zawartym w karcie informacyjnej operacji wskazano infrastrukturę dofinansowaną w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, która zostanie wykorzystana do realizacji operacji i załączone zostały dokumenty to potwierdzające tj. umowa przyznania pomocy
Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji.5 pkt. - realizacja działań z wykorzystaniem infrastruktury dofinansowanej w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020 i zostały dołączone dokumenty to potwierdzające.

0 pkt. - brak dokumentów potwierdzających, że realizacja działań wykorzystuje infrastrukturę dofinansowaną w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020.

Trwałość

W ramach kryterium przeprowadzona zostanie ocena sposobu w jaki zostanie zachowana trwałość operacji.

Z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków publicznych, preferowane będą operacje zakładające trwałość po ich zakończeniu. Kryterium pozwoli zachęcić wnioskodawców do planowania takich działań, które będą służyć lokalnej społeczności również po zakończeniu wsparcia.
Ocenie podlega opis czy Wnioskodawca planuje kontynuację działań związanych z operacją po jej zakończeniu oraz sposób/sposoby zapewnienia trwałości operacji, w tym finansowanie.
Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji.10 pkt. – operacja zakłada trwałość operacji powyżej 12 m-cy po jej zakończeniu (tj. otrzymaniu płatności końcowej)
5 pkt - operacja zakłada trwałość operacji do 12 m-cy (włącznie) po jej zakończeniu (tj. otrzymaniu płatności końcowej)
0 pkt. – operacja nie zakłada trwałościDoświadczenie wnioskodawcy (oraz partnerów - jeśli dotyczy)

Ocenie podlega opis doświadczenia wnioskodawcy (oraz partnerów, jeśli dotyczy) w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowana operacja, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową.

Kryterium pozwoli zweryfikować czy wnioskodawca ma wystarczające doświadczenie w danym obszarze tematycznym i planowanym zakresie działań wspierających. Zapewni to dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych oraz pozwoli na skuteczną realizację operacji, jego rozliczenie i osiągnięcie zakładanych rezultatów.
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w oświadczeniu zawartym w karcie informacyjnej operacji wskazano doświadczenie wnioskodawcy w realizacji działań w danym obszarze tematycznym, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową i załączone zostały dokumenty to potwierdzające (np. zaświadczenia, certyfikaty, umowy).

Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji.

5 pkt. – wnioskodawca i/lub partner ma doświadczenie w realizacji działań w danym obszarze tematycznym, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową (min. 2 zakończone działania*)
i zostały dołączone dokumenty to potwierdzające.

3 pkt. – wnioskodawca i/lub partner ma doświadczenie w realizacji działań w danym obszarze tematycznym, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową (min. 1 zakończone działanie*) i zostały dołączone dokumenty to potwierdzające.
0 pkt. – wnioskodawca/partner nie doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze tematycznym, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową
*Zakończone działania – tj. całkowicie zakończone i rozliczone.Innowacyjność

Preferuje się operacje wdrażające co najmniej jedno działanie o charakterze innowacyjnym.
Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady LGD


Kryterium określa czy i w jaki sposób wnioskodawca wykorzysta w operacji "innowacyjne" rozwiązania.
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu operacji ujęto koszty związane z wprowadzaną innowacją na poziomie min. 3% kosztów całkowitych operacji i w oświadczeniu zawartym w karcie informacyjnej operacji wskazano koszty które dotyczą rozwiązań innowacyjnych.


Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji i koszty ujęte we wniosku o przyznanie pomocy.3 pkt. - wnioskodawca wykorzysta w operacji "innowacyjne" rozwiązania
0 pkt. - wnioskodawca nie wykorzysta w operacji "innowacyjnych" rozwiązań.

Wpływ operacji na ochronę środowiska

Preferuje się operacje, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ochronę środowiska naturalnego

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zakłada zgodność z trzema celami przekrojowymi PROW na lata 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność.
Planowana operacja powinna uwzględniać zrównoważony rozwój i przeciwdziałać pogarszaniu stanu środowiska naturalnego, którego jakość w sposób bardzo istotny wpływa na warunki życia i potencjał rozwoju obszaru LGD.
Zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania opisane we wniosku o przyznanie pomocy będą w pozytywny sposób wpływać na ochronę środowiska naturalnego oraz wskazane zostaną dokumenty lub materiały poświadczające, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, analizy lub wydruki stron www itp.).
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu operacji ujęto koszty związane z działaniami wpływającymi pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego.
Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji i koszty ujęte we wniosku o przyznanie pomocy.


1 pkt. – operacja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i zostały dołączone dokumenty to potwierdzające oraz wskazano koszty we wniosku o przyznanie pomocy
0 pkt. – brak dokumentów potwierdzających, że operacja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego lub brak kosztów z tym związanych we wniosku o przyznanie pomocyWpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferuje się operacje, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zakłada zgodność z trzema celami przekrojowymi PROW na lata 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność.
Planowana operacja powinna uwzględniać zrównoważony rozwój i przeciwdziałać zmianom klimatu, którego jakość w sposób bardzo istotny wpływa na warunki życia i potencjał rozwoju obszaru LGD.
Zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, opisane we wniosku o przyznanie pomocy będą miały pozytywny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wskazane zostaną dokumenty lub materiały poświadczające, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, analizy lub wydruki stron www itp.).
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu operacji ujęto koszty związane z działaniami wpływającymi pozytywnie na przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji i koszty ujęte we wniosku o przyznanie pomocy.
1 pkt. – operacja ma pozytywny wpływ na zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi i zostały dołączone dokumenty to potwierdzające oraz wskazano koszty we wniosku o przyznanie pomocy
0 pkt. – brak dokumentów potwierdzających, że operacja służy przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym lub brak kosztów z tym związanych we wniosku o przyznanie pomocy

Doradztwo LGD

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

Korzystanie przez wnioskodawców z bezpośredniego doradztwa w biurze LGD ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości składanych wniosków oraz ma wpłynąć na prawidłową realizację działań i osiągnięcie założonych wskaźników.
Doradztwo odbywa się zgodnie z przyjętymi przez zarząd LGD zasadami udzielania doradztwa zamieszczonymi na stronie internetowej LGD (www.lgdswiecie.pl ) oraz w ogłoszeniu o naborze.
Weryfikacja w oparciu o dane biura LGD (karty doradztwa).

5 pkt. - wnioskodawca korzystał min. dwukrotnie z doradztwa LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy
2 pkt. - wnioskodawca korzystał raz z doradztwa LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy


Wpływ na promocję LGD i LSR

Preferowane są operacje wpływające na zwiększenie rozpoznawalności obszaru LGD i wskazujące źródła finansowania działań.

Promocja obszaru LGD i realizacji operacji w ramach LSR jest istotna z punktu widzenia zapewnienia wysokiej identyfikacji realizowanych działań w ramach LSR przez mieszkańców obszaru i turystów.

Za formę promocji uważa się np. tablicę informacyjną, informacje na stronie internetowej, informacje prasowe, plakaty.


Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu operacji (w kosztach niekwalifikowalnych) ujęto koszty związane z promocją źródła finansowania działań z LGD i LSR.
Weryfikacja w oparciu o zapisy w karcie informacyjnej operacji i koszty ujęte we wniosku o przyznanie pomocy.


3 pkt. - co najmniej dwie różne formy promowania LGD i LSR,

1 pkt. - jedna forma promocji LGD i LSR,0 pkt. - brak promocji LGD i LSR
Suma punktów:
max 53 pkt. - min. 27 pkt

Pobieranie 82.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna