Wyzwania rozwojowe Polski 2020


(2) Identyfikacja obszarów komplementarności oraz rozwiązania na rzecz koordynacjiPobieranie 1.8 Mb.
Strona22/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

2.1. (2) Identyfikacja obszarów komplementarności oraz rozwiązania na rzecz koordynacji


Komplementarność interwencji jest jednym z elementów stanowiących o jakości działań prowadzonych w ramach programów, a jej zapewnienie zależy między innymi od stopnia zintegrowania, skoncentrowania i skoordynowania podejmowanych interwencji. Komplementarność działań można rozumieć jako dopasowanie/uzupełnianie/nie nakładanie się interwencji, generujące wartość dodaną. W analizie komplementarności, poza opisem rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, należy zwrócić szczególną uwagę na osiągane dzięki niej efekty.

Wspólne Ramy Strategiczne (WRS), zawarte w załączniku I do CPR, ustanawiają strategiczne zasady przewodnie, ułatwiające proces programowania oraz sektorową i terytorialną koordynację interwencji w ramach EFSI oraz między EFSI a innymi politykami i instrumentami UE, instrumentami krajowymi oraz EBI – w zgodzie z celami Strategii Europa 2020.

Rozwiązania zapewniające koordynację mogą być wdrażane na trzech poziomach:


  • na etapie programowania – identyfikacja obszarów interwencji, gdzie różne instrumenty mogą być wykorzystywane w sposób komplementarny;

  • na etapie zarządzania (instytucje zarządzające, wdrażające, pośredniczące) – mechanizmy i struktury wspierające komplementarne wykorzystanie różnych instrumentów oraz zapewniające nie nakładanie się działań;

  • na etapie wdrażania (beneficjenci, wnioskodawcy) – mechanizmy umożliwiające komplementarność na poziomie pojedynczych operacji

W zależności od specyfiki poszczególnych instrumentów i różnych etapów zarządzania, wykorzystywane będą różne rozwiązania/mechanizmy zapewniające koordynację i synergię, np.

Programowanie - Identyfikacja komplementarności i synergii z innymi instrumentami

identyfikacja wspólnych/pokrywających się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów, grup docelowych

identyfikacja możliwości realizacji komplementarnych operacji w danym obszarze tematycznym, lub na danym terytorium, identyfikacja komplementarnych osi priorytetowych w różnych programach

podział zakresów interwencji (linia demarkacyjna),

instrumenty terytorialne ułatwiające komplementarność w sensie geograficznym (ZIT, CLLD)Zarządzanie - wyznaczenie mechanizmów i struktur

identyfikacja struktur odpowiedzialnych za koordynację w poszczególnych programach

współpraca między instytucjami właściwymi dla poszczególnych instrumentów w kontekście komplementarności działań,

powoływanie wspólnych ciał, grup, zespołów zadaniowych (uszczegóławiających m.in. zakres interwencji w komplementarnych osiach priorytetowych)

organizacja konkursów na operacje (rozumianych jako grupa projektów z różnych osi, funduszy, CT powiązanych między sobą),

wspólne kryteria wyboru – np. komplementarność jako dodatkowe kryterium selekcji, tryby wyboru uwzględniające komplementarność, możliwości w zakresie projektów kluczowych),

wspólne zestawy wskaźników dla komplementarnych osi,

procedury równoległego uzgadniania i podpisywania umów o dofinansowanie komplementarnych projektów

harmonogramy wspólnych posiedzeń IZ, IW/IP, KM oraz jednostek ewaluacyjnych

wybór, zarządzanie i rozliczanie projektów – harmonogram wspólnych lub zsynchronizowanych procesów naboru i rozpatrywania projektów

zasady finansowania (zaliczki) i rozliczania (wydatki kwalifikowane, możliwości stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków),

„banki projektów” – możliwość dopasowania komplementarnych projektów z różnych instrumentów, „kojarzenie” projektów, beneficjentów,

wspólne rozwiązania informatyczne dla wnioskodawców

wspólne działania informacyjno – promocyjne


Wdrażanie - komplementarność na poziomie operacji

wykaz obszarów o potencjale finansowania z różnych instrumentów lub programów, „banki projektów” (identyfikacja możliwości łączenia źródeł finansowania z różnych instrumentów w ramach jednej operacji, identyfikacja komplementarnych projektów /operacji służących określonym celom np. w obszarze B+R, identyfikacja komplementarnych projektów/operacji EFRR/EFS- cross-financing),

kojarzenie beneficjentów

wspólne wytyczne dla beneficjentów – w zakresie działań informacyjno – promocyjnych,

panele ekspertów identyfikujących punkty styczne między projektami oraz możliwości ich integracji w szersze „wiązki” projektów (np. w ramach ZIT lub projektów parasolowych),Przykład: komplementarność między CT1 a Horyzontem 2020

Cel zapewnienia komplementarności interwencji w obszarze badań i rozwoju podejmowanych w ramach różnych instrumentów UE wymaga zaplanowania działań koordynacyjnych między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach CT1 a wsparciem dostępnym w ramach instrumentu sektorowego UE Horyzont 2020. Co za tym idzie, należy zidentyfikować przykłady nakładania się zakresów wsparcia oraz beneficjentów EFRR i Horyzontu 2020, a także potencjał komplementarności wynikający z ujednolicenia okresu programowania, wspólnych celów strategicznych (realizacja Strategii Europa 2020), harmonizacji zasad dotyczących kwalifikowalności kosztów, możliwości łączenia finansowania z obu źródeł na poziomie operacji, a także obowiązku przygotowania strategii badań i innowacji dla inteligentnej specjalizacji (RIS3-Research and Innovation Smart Specialisation Strategy).Na etapie programowania interwencji CT1, dotyczących m.in. wzmacniania infrastruktury B+R, promowania inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami a centrami B+R i szkołami wyższymi, należy rozważyć, które z działań Polityki Spójności mogą przyczynić się do lepszego przygotowania regionalnych aktorów sfery B+I do udziału w programie Horyzont 2020 („staircase to excellence”) oraz w jaki sposób uwzględnić środki na wykorzystanie i dyfuzję rynkową rezultatów B+I wynikających z projektów Horyzont 2020.

Środki EFRR będą mogły zostać przeznaczone na realizację programu IDEAS PLUS, dotyczącego finansowania projektów obejmujących badania naukowe określone w zgłoszeniach uczestnictwa w konkursach IDEAS przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC), które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Dodatkowo Polityka Spójności będzie mogła finansować projekty, które otrzymały wysoką ocenę ekspertów międzynarodowych w Programie Horyzont 2020, a nie uzyskały finansowania z tego instrumentu.

Dodatkowo należy uwzględnić możliwość wspólnego finansowania interwencji z EFRR i Horyzontu 2020, przykładowo w zakresie powiązań rozwijających się centrów doskonałości i regionów innowacyjnych z wiodącymi odpowiednikami w innych częściach Europy, budowy wspólnych zespołów między instytucjami badawczymi o statusie excellence i słabszymi regionami (teaming), budowanie powiązań z innowacyjnymi klastrami, ustanowienie katedr Europejskiego Obszaru Badań, przygotowanie krajowych instytucji i klastrów doskonałości do udziału w Knowledge and Innovation Communities oraz European Institute of Innovation and Technology,

Na etapie zarządzania wykorzystanie potencjału komplementarności zależeć będzie przede wszystkim od współpracy instytucji zarządzających danym programem i punktami kontaktowymi Horyzont 2020, między innymi w odniesieniu do strategii inteligentnej specjalizacji, współpracy z uczelniami, szkołami wyższymi, partnerami. Ze względu na duże znaczenie działań w obszarze B+R powinny zostać powołane, odpowiednio w IZ PO i punkcie kontaktowym Horyzontu 2020, struktury zajmujące się koordynacją między tymi interwencjami, uzgadniające przykładowo kryteria wyboru projektów (np. komplementarność jako dodatkowe kryterium selekcji), wspólne zestawy wskaźników dla komplementarnych działań, harmonogramy wspólnych lub zsynchronizowanych procesów naboru i rozpatrywania projektów.

Na etapie wdrażania szczególną rolę mogą odegrać tzw. „banki projektów” ułatwiające dopasowanie komplementarnych projektów z EFRR i Horyzontu 2020, umożliwiające „kojarzenie” projektów i beneficjentów, jak również szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców w zakresie możliwości znalezienia komplementarnych źródeł finansowania.

Poniższa tabela wskazuje potencjalne obszary pokrywania się zakresów interwencji, które mogą być podejmowane w poszczególnych priorytetach celów tematycznych z zakresami interwencji poszczególnych instrumentów finansowych UE.Priorytety inwestycyjne celów tematycznych

Horyzont 2020

COSME

NER 300

CEF

LIFE

Erasmus

PCSI

EFG

EF

PNP


EFMiA

Migracje

Azyl


IPA/

ENI


Cel tematyczny 1.

1.1. wzmacnianie infrastruktury B+R i możliwości rozwoju sektora B+I …


1.2.promowanie inwestycji przedsiębiorstwa w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, …


Cel tematyczny 2.

2.1. Poszerzanie dostępu do sieci szerokopasm…


Cel tematyczny 3.

3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności


poprzez ułatwianie gosp.wykorzystania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm


3.2. opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MSP…


3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług


3.4. wspieranie zdolności MSP do udziału w procesach wzrostu innowacji


Cel tematyczny 4.

4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji OZE


4.7. promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt na ciepło użytkowe


Cel tematyczny 5.

5.1. wspieranie wyspecjaliz. inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu


5.2. promowanie inwestycji ukierunk. na konkr rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe …


Cel tematyczny 6.

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sekt. gospodarki odpadami…


6.3. ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego


6.4. ochrona i przywrócenie różnorodności biol…


Cel tematyczny 7.

7.1. wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europ. Obszaru Transport. – inwestycje w TEN-T


7,3 . rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne


7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego nowoczesnego, i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego


7.5 Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej


Cel tematyczny 8.

8.2. (EFRR) wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii teryt. dla obszarów ze specyf. potrzebami, …


8.3. (EFRR) inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy…?

8.4. (EFRR) inwestowanie w infrastrukturę dla potrzeb publicznych służb zatrudnienia


8.5. (EFS) zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszuk. pracy i nieaktywn. zawodowo, …


8.6. (EFS) trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, …


8.8. (EFS) równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego


8.9. (EFS) adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian


8.10. (EFS) aktywne i zdrowe starzenie się


Cel tematyczny 9.

9.2. (EFRR) wspieranie rewitalizacji fizycznej, gosp. i społ. ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich


9.3. (EFRR) wspieranie przedsiębiorstw społecznych


9.4. (EFS) aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności


9.5. (EFS) integracja społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie


9.6. (EFS) zwalczanie dyskryminacji …


9.7. (EFS) ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, …


9.9. lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność ()


Cel tematyczny 10.

10.1. (EFS) ograniczenie przedwcz.kończenia nauki szkolnej …


10.2. (EFS) poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego ...


10.4. (EFRR) inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastr. eduk.i szkoleniowej


Szczegółowy opis zależności między ww. instrumentami w ramach poszczególnych celów tematycznych został przedstawiony w załączniku.

Koordynacja EFSI ze Wspólną Polityką Rolną (WPR)

Włączenie EFRROW w zakres Wspólnych Ram Strategicznych ułatwia koordynację polityki rozwoju obszarów wiejskich z działaniami Polityki Spójności. Niemniej, EFRROW pozostaje integralnym elementem WPR i jako taki powinien uzupełniać działania finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

EFRROW i EFRG, jako dwa filary WPR, stanowią komplementarne instrumenty realizacji tych samych celów, obejmujących 1) rentowną produkcję żywności; 2) trwałe zarządzanie zasobami naturalnymi i działania klimatyczne oraz 3) zrównoważony rozwój terytorialny. Wspólną cechą obu filarów jest konieczność wspierania efektywności wykorzystania zasobów, sprzyjającej inteligentnemu, trwałemu i zapobiegającemu wyłączeniu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich UE, w zgodzie ze Strategią Europa 2020. Zreformowane zasady płatności bezpośrednich sprzyjają zwiększeniu synergii między I i II filarem WPR (elastyczność przesuwania środków między filarami (do 25%), system wsparcia bezpośredniego dla młodych rolników, zazielenienie płatności bezpośrednich).

Zgodnie z zapisami WRS, państwa członkowskie powinny zarządzać interwencjami finansowanymi przez EFRROW i EFRG w sposób powiązany (ujednolicone zasady zarządzania i kontroli), umożliwiając maksymalizację synergii i wartości dodanej UE.


EFRROW

EFRG

Cele

1) rentowna produkcja żywności, 2) trwałe zarządzanie zasobami naturalnymi i działania klimatyczne oraz 3) zrównoważony rozwój terytorialny, w zgodzie ze Strategią Europa 2020

Zakres finansowania

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich (priorytety UE):

- rozwój transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich,

- wzmocnienie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa oraz wzmocnienie wydolności gospodarstw,

- wsparcie organizacji łańcucha pokarmowego i zarządzania ryzykiem w rolnictwie,

- odnowa, zachowanie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,

- wspieranie efektywności zasobowej, wspieranie reform w kierunku gospodarki niskowęglowej oraz gospodarki odpornej na zmiany klimatu, w rolnictwie oraz sektorach żywnościowym i leśnym

- wpieranie włączenia społecznego, redukcji ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich


Płatności bezpośrednie dla rolników, finansowanie środków rynkowych oraz działania odpowiadające na szczególne zakłócenia rynku (tzw. sytuacje kryzysowe)Możliwe obszary komplementarności

Komplementarne wsparcie w ramach rozwoju obszarów wiejskich


Wsparcie bezpośrednie dla czynnych rolników („active farmer”)

Wsparcie dla młodych rolnikówDziałania związane z obszarem trwałego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami klimatycznymi (odnowa, zachowanie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywności zasobowej, wspieranie reform w kierunku rolnictwa niskowęglowego oraz odpornego na zmiany klimatu).

Wkład w implementację dyrektywy Natura 2000 oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także w realizację strategii bioróżnorodności w ramach Europa 2020.Działania środowiskowe: zazielenienie płatności bezpośrednich - korzystne dla klimatu i środowiska praktyki rolnicze (30% pułapu krajowej alokacji)

Instrumenty zarządzania ryzykiem (ubezpieczenia, fundusze wzajemne, narządzie stabilizacji dochodów)

Wsparcie dochodów przez płatności bezpośrednie; działania stabilizacji rynków rolnych
Wsparcie tworzenia grup producentów i współpracy

Regulacje stosunków umownych pomiędzy dostawcami i przetwórcami

Możliwe mechanizmy koordynacyjne

Spójność między wsparciem z EFRROW i działaniami finansowanymi przez EFRG – wspólne komitety, grupy robocze lub udział w komitetach/grupach w ramach drugiego funduszu,

Spójne kryteria wyboru projektów

Linia demarkacyjna (wsparcie z EFRROW nie może obejmować operacji wspieranych w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych)

Wspólne zasady zarządzania i kontroli dla EFRROW i EFRGKomplementarność EFRROW z innymi funduszami WRS

W uzupełnieniu do działań dotyczących zwiększenia powiązań nauki z gospodarką w ramach EFRR, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspierane będzie tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i partnerstw na rzecz innowacji. Niezbędne będzie zapewnienie koordynacji wsparcia w zakresie tworzenia nowych klastrów i podejmowania nowej działalności dla istniejących klastrów pomiędzy EFRR i EFRROW. W ramach EFRROW przedmiotem działalności partnerstw na rzecz innowacji oraz klastrów będzie rolnictwo lub przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub rozwój produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu. Ponadto przewidziano wspieranie projektów pilotażowych, projektów demonstracyjnych oraz tworzenie nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolnym (wraz z przetwórstwem) oraz działania upowszechniające innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej, leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Producenci rolni lub grupy producentów objęci będą kompleksową pomocą doradczą, której zakres powinien być powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie doradcze mogą uzyskać również właściciele lasów. Zakres doradztwa może dotyczyć wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Należy zaznaczyć, że innowacyjność jako cel horyzontalny ma być realizowana w ramach wszystkich priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.

W programie rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane będą szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników lub właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem. Natomiast w ramach Polityki Spójności wspierane będą szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji w kierunku podejmowania działalności pozarolniczej. Szkolenia dla rolników przyczynią się także do realizacji innych celów, w szczególności związanych z konkurencyjnością i środowiskiem.

W zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Polityki Spójności wspierane będzie zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych, podczas gdy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uzupełniająco może być wspierane wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych m.in. w ramach Leader w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, marketingu produktów rolnych, czy tworzenia narzędzi elektronicznych służących gromadzeniu oraz udostępnianiu informacji związanych z turystyką i rekreacją.

W celu tematycznym 3 w ramach EFRROW działania nakierowane będą przede wszystkim na ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, szczególnie gospodarstw o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej oraz podejmowania działalności przez młodych rolników. Niezbędna będzie koordynacja wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa rolno-spożywczego. W programie rozwoju obszarów wiejskich zakłada się wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących przetwórstwo produktów rolnych ujętych w załączniku I do Traktatu, jeżeli produktem finalnym jest również produkt ujęty w załączniku I do Traktatu. Dla lepszego zintegrowania producentów z łańcuchem żywnościowym, w ramach EFRROW wspierany będzie rozwój i poprawa infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk oraz wspierane będzie tworzenie grup producentów.

Do realizacji celu tematycznego 4, w uzupełnieniu wsparcia w polityce spójności dla zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, ze środków EFRROW przyczyni się wspieranie wybranych mikroinstalacji OZE w ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz jako element restrukturyzacji gospodarstw prowadzącej do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie. Ponadto, inwestycje wspierane w modernizacji gospodarstw oraz wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego mogą przyczyniać się do zwiększenia oszczędności energii w procesie produkcyjnym.

W uzupełnieniu do działań w zakresie gospodarki wodnej, zapobiegania i zarządzania ryzykiem w ramach PS (cel tematyczny 5), wsparciem w ramach EFRROW mogą zostać objęte operacje zapobiegające lub minimalizujące skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych lub katastrof w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof.

W celu tematycznym 8 w ramach EFRROW wspierany będzie rozwój działalności pozarolniczej przyczyniającej się do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Dla wsparcia zmian strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach Polityki Spójności wspierana będzie reorientacja zawodowa rolników i domowników, którzy zamierzają podjąć działalność pozarolniczą. Dla zwiększenia efektywności podejmowanych działań, w ramach Polityki Spójności, przygotowywane również będą kadry ośrodków doradztwa rolniczego do prowadzenia doradztwa zawodowego w zakresie podejmowania działalności pozarolniczej.

Uzupełniająco ze środków EFRROW rozważane jest wsparcie tworzenia, ulepszanie lub rozbudowa infrastruktury małej skali w zakresie dróg lokalnych na obszarach wiejskich. Dla zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi i krajobrazów wiejskich, w ramach EFRROW wspierana będzie odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego wsi oraz rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich.

W zależności od funduszy uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju z ramach Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność, niezbędne będzie zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia pomiędzy poszczególnymi funduszami w zakresie ujętym w lokalnych strategiach rozwoju.Koordynacja EFSI z EFMR

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMFF – European Maritime and Fisheries Fund), jako element systemu WRS, stanowi instrument zarówno realizacji większości celów zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (podlegającej wyłącznej kompetencji UE) jak i Zintegrowanej Polityki Morskiej UE.

Wspólna Polityka Rybołówstwa zapewnia środki dotyczące: a) ochrony, zarządzania i eksploatacji żywych zasobów wodnych; b) ograniczenia wpływu rybołówstwa na środowisko; c) warunków dostępu do wód i zasobów; d) polityki strukturalnej i zarządzania zdolnością floty; e) kontroli i egzekwowania; f) akwakultury; g) wspólnej organizacji rynków; oraz h) stosunków międzynarodowych.

Zintegrowana Polityka Morska UE (ZPM) wspiera skoordynowany i spójny proces podejmowania decyzji, maksymalizując trwały rozwój, wzrost gospodarczy i spójność społeczną państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do regionów przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, poprzez spójne polityki o wymiarze morskim i właściwą współpracę międzynarodową.

Część priorytetów ZPM uzyskuje finansowanie z istniejących instrumentów UE takich jak Fundusz Spójności, EFRR, Siódmy Program Ramowy, Europejski Fundusz Rybacki, IPA, ENPI. Finansowanie ZPM powinno być powiązane z innymi politykami UE uwzględniającymi wymiar morski, takimi jak Polityka Spójności, TEN-T, Wspólna Polityka Rybołówstwa, turystyka, ochrona środowiska i zmiany klimatu, programy ramowe B+R, polityka energetyczna.

Połączenie w ramach jednego funduszu (EFMR) różnych instrumentów finansowych wspierających WPRyb i ZPM uprości i ujednolici przepisy i procedury, a tym samym ułatwi koordynację między tymi politykami.

W EFMR położono nacisk na długoterminowe cele strategiczne WPRyb i ZPM, w tym zrównoważone i konkurencyjne rybołówstwo i akwakulturę, spójne ramy polityczne umożliwiające dalszy rozwój ZPM a także zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój terytorialny obszarów rybackich. Zgodnie ze strategią „Europa 2020” te ogólne cele na lata 2014-2020 przekładają się na następujących sześć unijnych priorytetów EFMR:


  • zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;

  • wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy rybołówstwa;

  • wspieranie innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury;

  • promowanie zrównoważonego i zasobooszczędnego rybołówstwa;

  • promowanie zrównoważonej i zasobooszczędnej akwakultury;

  • ułatwianie wdrażania WPRyb;

  • adaptacja do niekorzystnych zmian klimatu w strefach wybrzeża.
Wspólna Polityka Rybołówstwa

Zintegrowana Polityka Morska

Wspólne cele: 1) promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury; 2) wspieranie procesu opracowywania i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej UE, w sposób uzupełniający Politykę Spójności i WPRyb; 3) promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich (włącznie z akwakulturą i rybołówstwem śródlądowym); 4) przyczynianie się do wdrażania WPRyb.

EFMR

koncentruje się na 4 filarach: 1) inteligentne ekologiczne rybołówstwo, 2) inteligentna ekologiczna akwakultura, 3) trwały i niewykluczający rozwój terytorialny, 4) zintegrowana polityka morska


Dodatkowo EFMR zawiera działania towarzyszące: zbieranie danych, doradztwo naukowe, kontrola, zarządzanie (governance), itp.

Zgodność z zasadami WPRyb, m.in. z przepisami ramowymi w zakresie gromadzenia danych, a także z przepisami rozporządzeń

dotyczących kontroli i nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Rozwój międzysektorowych narzędzi polityki: inicjatyw, które przynoszą korzyści różnym sektorom, a które nie mogłyby zostać zrealizowane w ramach poszczególnych obszarów polityki. Planowanie przestrzenne

obszarów morskich,

zintegrowany nadzór morski, „Wiedza o morzu 2020”, rozwój zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi na

poziomie basenu morskiego.Możliwe obszary komplementarności

spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna

wykorzystanie EMFF w celu wsparcia działań poprawiających zbieranie danych i wzmocnienie kontroli

poszukiwanie synergii w ramach wsparcia priorytetów ZPM: wiedza o morzu, planowanie przestrzenne w strefach morskich, zintegrowane zarządzanie strefą wybrzeża, zintegrowany nadzór morski, ochrona środowiska morskiego i bioróżnorodności, adaptacja do niekorzystnych zmian klimatu w strefach przybrzeżnych.

Włączenie ZPM do EFMR wiąże się również ze wsparciem dla uwzględniania celów związanych z obszarami morskimi w ramach

pozostałych funduszyKoordynacja EFSI z instrumentami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Europejski Bank Inwestycyjny finansuje projekty inwestycyjne na rzecz integracji, zrównoważonego rozwoju i spójności gospodarczo-społecznej w państwach członkowskich UE, a także poza UE. Zamiast wykorzystywać środki z budżetu UE, pozyskuje je na rynkach kapitałowych, a pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach na projekty zgodne z celami polityki UE. W 2012 r. podwyższony został kapitał EBI, co przyczynia się do wzmocnienia roli tej instytucji w ramach wsparcia zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia w obliczu kryzysu gospodarczego.

Opracowanie wspólnych instrumentów finansowych przez Komisję, EBI i państwa członkowskie ma na celu zapewnienie efektu dźwigni w ramach inwestycji sektora prywatnego i rynku kapitałowego w MŚP i infrastrukturę, tak aby zmniejszyć uzależnienie od skarbu państwa w zakresie finansowania tego rodzaju priorytetowych inwestycji.

Wśród najważniejszych inicjatyw EBI realizowanych dotychczas w Polsce we współpracy z KE wymienić należy inicjatywy JEREMIE (finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw), JASMINE (zwiększenie dostępności mikrokredytów) oraz JESSICA (zrównoważony rozwój obszarów miejskich).

W kontekście przygotowań do nowej wieloletniej perspektywy finansowej Komisja i EBI rozważają stworzenie wspólnego mechanizmu podziału ryzyka, dzięki któremu państwa członkowskie mogłyby dobrowolnie kierować na ten cel część funduszy strukturalnych. W celu zapewnienia dodatkowego kredytowania MŚP zaproponowano stworzenie we współpracy z EBI/EFI wspólnego instrumentu łączącego środki unijne dostępne w ramach programów COSME i „Horyzont 2020” oraz zasoby przeznaczone na fundusze ESI, wynoszące 10 mld EUR. Komisja zaproponowała trzy warianty, które w latach 2014-2020 mogłyby zapewnić środki sięgające nawet 100 mld EUR zależnie od skali udziału państw członkowskich, dostosowań wprowadzonych w projekcie przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także od terminu ich zastosowania i reakcji rynków finansowych.

Koordynacja EFSI z działaniami zewnętrznymi UE (IPA, ENI,)

Koordynacja między funduszami strukturalnymi a instrumentami polityki zewnętrznej Unii dotyczy w szczególności Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI – European Neighbourhood Instrument) oraz Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA – Instrument for Pre-accession). W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej środki EFRR mogą stanowić wkład państw członkowskich do programów realizowanych w ramach ENI (programy współpracy transgranicznej i w obrębie basenów morskich), a także do programów transgranicznych w ramach IPA. W przypadku Polski wkład EFRR do programów z krajami trzecimi dotyczy tylko programów ENI.

Wielkość wkładu EFRR do programów transgranicznych i programów w obrębie basenów morskich w ramach ENI/IPA jest ustalana przez Komisję i zainteresowane państwa członkowskie. Wsparcie EFRR może być udzielane dla programów ENI/IPA pod warunkiem zapewnienia przynajmniej ekwiwalentnych sum z programów zewnętrznych.

Programy współpracy terytorialnej uwzględniające współpracę z krajami trzecimi w ramach instrumentów zewnętrznych powinny zawierać opis mechanizmów koordynacyjnych między EFSI i tymi instrumentami (ENI, IPA). Mechanizmy koordynacyjne stanowią element opisu, w jaki sposób program przyczynia się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju terytorialnego zawartej w Umowie Partnerstwa państw uczestniczących we współpracy.

Ze względu na specyfikę powiązań między programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej finansowanej z EFRR a instrumentami zewnętrznymi UE, większość zagadnień związanych z koordynacją jest przedmiotem uregulowań w ramach właściwych rozporządzeń UE.Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna