Wyzwania rozwojowe Polski 2020


Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnychPobieranie 1.8 Mb.
Strona9/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych


Interwencja związana z rozwiązaniami informacyjno-komunikacyjnymi wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 związany z inteligentnym rozwojem oraz zapisy Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczące wsparcia rozwoju sieci szerokopasmowej i rozwoju e-usług. W wymiarze krajowym, realizacja działań w tym obszarze wpisuje się w podstawowe dokumenty strategiczne: Strategię Rozwoju Kraju oraz zintegrowane strategie rozwoju, w szczególności w Strategię Sprawne Państwo. Dokumentem określającym zakres wykorzystania środków europejskich w obszarze rozwoju cyfrowego jest „Policy Paper na rzecz rozwoju cyfrowego Polski do 2020 r.38”. Jednocześnie niedostateczne wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz najsłabszy wynik wśród Państw Członkowskich UE pod względem stacjonarnej łączności szerokopasmowej zauważa także Rada Unii Europejskiej w swoich Zaleceniach odnośnie krajowego programu reform Polski z 2013 r39

Cel szczegółowy Umowy Partnerstwa - zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych w gospodarce i społeczeństwie - realizowany będzie poprzez następujące priorytety: • Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych.

 • Wzmocnienie zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych:

 • Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach:

  • poprawa funkcjonowania i organizacji procesów zarządczych w przedsiębiorstwach;

  • wsparcie zastosowania TIK w produkcji i usługach;

  • wsparcie z zakresu e-handlu;

 • Wzrost korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym w grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;

  • wsparcie na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych;

  • wsparcie e-integracji nakierowane na grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Aby osiągnąć sukces w realizacji CT 2 konieczne jest jednoczesne wspieranie zarówno podaży produktów, usług i treści cyfrowych, jak i popytu na nie. Rozwój jednego tylko z elementów spowodowałoby, że takie interwencje te nie byłoby wystarczająco efektywne, gdyż np. mogłyby powstać sieci, które byłyby niewystarczająco wykorzystane (bo nie byłoby odpowiednich usług, które potrzebowałyby wyższej przepustowości, lub brakowałoby osób chcących z nich korzystać). Dlatego też rozwój cyfrowy będzie odbywał się kompleksowo, tak żeby równomiernie rozwijały się sieci szerokopasmowe, usługi i treści dostępne w sieci, a także umiejętności cyfrowe społeczeństwa, w tym w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Dostęp do szerokopasmowego internetu stanowi jeden z fundamentów rozwoju gospodarczego kraju, przyczyniając się również do spójności terytorialnej i społecznej kraju. Infrastruktura dostępu do internetu powinna umożliwić zbliżenie do poziomu wskazanego w Europejskiej Agendzie Cyfrowej – 30 Mbit/s oraz 100 Mbit/s. Działania będą realizowane w oparciu o inwentaryzację projektów realizowanych zarówno z środków unijnych na lata 2007-2013, jak i innych środków publicznych a także środków operatorów telekomunikacyjnych. Zidentyfikowane zostaną potrzeby inwestycyjne wynikające z uwarunkowań poszczególnych terytoriów. Interwencja dotycząca budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu skupiała się będzie głównie, przy zachowaniu neutralności technologicznej, na rozwoju szybkiej i bardzo szybkiej sieci szerokopasmowej na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Infrastruktura telekomunikacyjna, tam gdzie to możliwe, będzie tworzona w synergii z realizacją inwestycji liniowych finansowanych w ramach innych celów tematycznych (np. inwestycje drogowe lub wodociągowe), co pozwoli na obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Planowane działania wychodzą naprzeciw zaleceniom Rady dla Polski z 2013 r. odnoszącym się do konieczności wzmocnienia wysiłków na rzecz zwiększenia zasięgu sieci szerokopasmowej (zalecenie nr 6).

Istotne będą działania na rzecz zwiększenia zastosowania TIK w usługach publicznych. Służyć temu będzie rozbudowa i dalsza cyfryzacja usług świadczonych przez administrację oraz budowa otwartego państwa dla obywateli i przedsiębiorców. Cyfryzacja jako skuteczne i efektywne narzędzie przyczyni się do poprawy jakości zarządzania administracją w Polsce. Digitalizacja zasobów publicznych dodatkowo przyczyni się do zwiększenia dostępności i otwartości zasobów publicznych.

Szerszemu wykorzystaniu technologii cyfrowych w gospodarce służyć będzie wsparcie TIK w małych i średnich przedsiębiorstwach jako innowacyjnych rozwiązań elektronicznych. W tym obszarze wspierane będą procesy zarządcze, produkty i usługi oraz e-handel w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz współpraca między partnerami biznesowymi w modelu B2B. Działania tego typu zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw, ulepszając oferowane przez nie usługi i produkty oraz wspomagają procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach.

Działania dotyczące kompetencji cyfrowych społeczeństwa i e-integracji zmierzać będą do zwiększenia popytu na usługi oraz zasoby elektroniczne. Ze względu na zaawansowane działania związane z cyfryzacją usług sektora publicznego i zasobów publicznych, osoby starsze (50+), emerytów, rencistów i niepełnosprawne będą objęte interwencją w ramach tego celu szczegółowego, tak aby umożliwić tym grupom społeczeństwa swobodne poruszanie się w realiach cyfrowej rzeczywistości.

Zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie miało wpływ na realizację działań skierowanych na wzrost aktywności zawodowej (kompetencje cyfrowe, alternatywne formy zatrudnienia – cel tematyczny 8 i cel tematyczny 10). Niniejszy cel będzie miał również wpływ na wzmocnienie potencjału administracyjnego, poprzez rozwój elektronicznej administracji i zwiększenie partycypacji społecznej (cel tematyczny 11). Dodatkowo realizacja interwencji w tym obszarze, w szczególności tej związanej ze wsparciem e-gospodarki, będzie miała wpływ na działania realizowane w celu tematycznym 1 w zakresie B+R w obszarze TIK (przy współudziale przedsiębiorców) oraz na działania w celu tematycznym 3, związanym ze wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw.

Interwencja w zakresie wsparcia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie miała miejsce jedynie na obszarach/terytoriach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Rolą środków europejskich będzie uzupełnianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Możliwa będzie też budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w synergii z innymi inwestycjami liniowymi, które będą finansowane w ramach innych celów tematycznych (np. inwestycje drogowe lub wodociągowe), co pozwoli na obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Wsparcie związane z rozwojem sieci Internetu szerokopasmowego będzie uwzględniało potrzeby obszarów wiejskich w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe.

Większość działań będzie realizowana z EFRR. Dopełnieniem interwencji EFRR będą działania EFS (w ramach CT 10) tworzące warunki dla wykorzystania rozwiązań TIK w edukacji. Działania służące zwiększeniu wykorzystania TIK w głównej mierze skoncentrowane zostaną na poziomie krajowym (Program Operacyjny Polska Cyfrowa - POPC), gdyż jak pokazują doświadczenia perspektywy 2007-2013, w tym obszarze konieczna jest ścisła koordynacja. Co do zasady dotyczyć to będzie interwencji dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu, działań w odniesieniu do rozwoju e-usług publicznych, działań na poziomie centralnym wspierających digitalizację zasobów publicznych, czy działań systemowych w zakresie e-integracji i kompetencji cyfrowych. Na poziom regionalny (RPO) przekazane zostanie wdrażanie działań dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, administracji samorządowej, a także zadań z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych (związanych z edukacją, aktywizacją zawodową oraz przeciwdziałaniem ubóstwu). W przypadku inwestycji dotyczących cyfryzacji usług świadczonych przez administrację, przedsięwzięcia realizowane na poziomie krajowym będą stanowić rodzaj standardu, co oznacza konieczność zachowania zasad kompatybilności technologicznej i projektowej dla przedsięwzięć realizowanych na poziomie regionalnym. Dodatkowo inwestycje z zakresu e-biznesu powinny wykorzystywać mechanizmy inteligentnych specjalizacji oraz zasady i najlepsze praktyki pozyskane w okresie 2007-2013. EFRROW oraz EFMR nie będzie bezpośrednio wspierał działań związanych z TIK.Program operacyjny

Fundusz

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalne Programy Operacyjne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Europejski Fundusz Społeczny


Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna