Wyzwania rozwojowe Polski 2020


Poprawa spójności społecznej i terytorialnejPobieranie 1.8 Mb.
Strona7/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Poprawa spójności społecznej i terytorialnej


Strategia wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na rzecz poprawy spójności społecznej i terytorialnej będzie wpływać na zmianę tradycyjnego postrzegania modelu spójności, by skutecznie reagować nie tylko na już rozpoznane wyzwania, ale także na te, które będą pojawiały się w najbliższych latach.

Wykluczenie społeczne spowodowane ubóstwem jest wciąż jednym z głównych problemów w Polsce, dlatego środki unijne ukierunkowane zostaną na zmniejszenie poziomu ubóstwa. Główne działania będą skierowane na efektywne wykorzystywanie potencjałów poszczególnych osób i grup społecznych, pomimo ich deficytów albo dysfunkcji, także w perspektywie zróżnicowania terytorialnego. Instrumenty polityki społecznej przy wsparciu środków UE będą nastawione na likwidację lub minimalizację przyczyn wykluczenia społecznego oraz integrację ekonomiczną i społeczną. Głównym działaniem będzie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem. Dotyczy to w szczególności długotrwale bezrobotnych, osób o niskich dochodach, osób związanych z rolnictwem oraz osób niepełnosprawnych. Aktywizacja ma ułatwić powrót na rynek pracy oraz pozostanie na nim. Podstawowym bowiem problemem osób wykluczonych społecznie jest zdobycie dobrze płatnej pracy oraz jej utrzymanie. Wspierane będą działania związane ze zmianą lub podnoszeniem kwalifikacji oraz pośrednictwem pracy. Ponieważ istotną rolę w wychodzeniu z ubóstwa pełnią podmioty ekonomii społecznej, to właśnie do nich kierowane będą działania wspierające oferowane usługi w połączeniu z monitorowaniem ich jakości i efektywności oraz dostęp do kapitału. W szerszym zakresie zostaną wykorzystane oddolne inicjatywy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

W najbliższych latach będą pojawiały się nowe oblicza wykluczenia społecznego. Wydłużenie życia zawodowego pracowników będzie wymagało zastosowania nowych instrumentów skierowanych do osób starszych. Wykluczenie cyfrowe osób powyżej 50 r. życia będzie wymagało zmiany dotychczasowego postrzegania wykluczenia przede wszystkim przez pryzmat ubóstwa i zastosowania nowych narzędzi, które pozwolą tym osobom w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Poziom ubóstwa w Polsce jest zróżnicowany zarówno w kontekście typu gospodarstwa, jak i miejsca zamieszkania. Oprócz tradycyjnych osi zróżnicowania poziomu życia między miastami, a obszarami wiejskimi oraz między wschodnimi a zachodnimi regionami kraju, metropoliami i obszarami peryferyjnymi, coraz wyraźniejsze są kontrasty jakości życia wewnątrz dużych miast.


Spójności społecznej i terytorialnej służyć będą działania realizowane w obszarze wyrównywania dostępu do usług publicznych – społecznych, edukacji na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej, profilaktyki, rehabilitacji i szeroko rozumianej kultury. Podstawowe jest tutaj znaczenie kształcenia jako skutecznego czynnika wyrównywania szans rozwojowych osób z różnych środowisk i obszarów. Edukacja ma także kluczowe znaczenie w skali budowania potencjału rozwojowego polskich regionów. Inwestowanie w kapitał ludzki konsekwentnie przeciwdziała marginalizacji. Najważniejszymi instrumentami solidarności rozwojowej w dziedzinie edukacji będzie zapewnienie dzieciom dostępu do wczesnej edukacji przedszkolnej, nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; odpowiednie przygotowanie nauczycieli oraz doposażenie szkół. Coraz większego znaczenia nabiera zwiększenie jakości i dostępności usług ochrony zdrowia. Brak wczesnego diagnozowania, ze względów materialnych, osób pozostających w ubóstwie ma dalsze konsekwencje negatywnie wpływające na dalsze życie, a w przypadku dzieci na wykorzystanie ich potencjału i aspiracji. Wsparcie uzyskają ponadto interwencje ograniczające nierówności w zakresie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług. Finansowane będą również rozwiązania na rzecz zwiększenie jakości usług społecznych i ich dostępności. Ważnym instrumentem w zakresie zwiększania dostępności do usług będzie szersze wykorzystanie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. Służyć temu będzie upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowych. Znaczenia dla spójności społecznej i terytorialnej ma zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej. Finansowane z środków unijnych drogi i koleje wypełnią luki w krajowej sieci transportowej włączając ją w europejski system TEN-T. Jest to istotne ze względu na bezpośrednie korzyści osiągane przez mniejsze ośrodki dzięki lepszej dostępności, ale również z punktu widzenia - zwiększenia zatrudnienia i mobilności mieszkańców, skrócenia czasu dojazdów, poprawy komfortu i bezpieczeństwa. Z uwagi na duże potrzeby infrastrukturalne obszarów wiejskich wspierana będzie mała infrastruktura drogowa, sprzyjająca spójności społecznej.

Istotną rolę w kształtowaniu rozwoju lokalnego poszczególnych obszarów (miejskich i wiejskich) odgrywać będą społeczności lokalne. Wykorzystanie instrumentu Leader i CLLD umożliwi uwzględnianie w możliwie szerokim stopniu specyficznych uwarunkowań lokalnych i endogenicznych potencjałów rozwojowy, w tym np. walory naturalne (przyroda, krajobraz) i kulturowe oraz potencjał społeczny.


W kontekście spójności terytorialnej nacisk położony zostanie na zintegrowane oddziaływanie na obszary o najniższym w skali Polski i UE poziomie regionalnego PKB na mieszkańca. Dotyczy to w szczególności obszarów wiejskich, dotkniętych rosnącymi różnicami terytorialnymi, zaś w ujęciu regionalnym - województw Polski Wschodniej.

Aby do 2020 r. zwiększyć poziom spójności społecznej i terytorialnej wsparcie ze środków unijnych powinno koncentrować się na następujących celach szczegółowych:Cele szczegółowe wsparcia

Cele tematyczne

Cele szczegółowe EFRROW

Zmniejszenie poziomu ubóstwa

Cel tematyczny 9

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Zwiększenie dostępu do usług publicznych

Cel tematyczny 9

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Cel tematyczny 10

Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

Cel tematyczny 2

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych


Zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej

Cel tematyczny 7

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowychPobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna