Wyzwania rozwojowe Polski 2020


Kluczowe wyniki ewaluacji ex-antePobieranie 1.8 Mb.
Strona5/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

1.2. Kluczowe wyniki ewaluacji ex-ante


Rozdział zostanie uzupełniony po przedstawieniu przez ewaluatora raportu końcowego.

1.3. Wybór celów tematycznych i podsumowanie najważniejszych rezultatów interwencji

1.3. (1) Cele Umowy Partnerstwa – obszary koncentracji EFSI


Biorąc pod uwagę określone wyzwania i analizowane uwarunkowania, o charakterze globalnym, europejskim i krajowym, celem konsekwentnie realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest oparcie rozwoju na dalszym (1) zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, (2) poprawie spójności społecznej i terytorialnej i  (3) podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.

Taki układ celów wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju 2020, sprzyjając jednocześnie realizacji celów strategii Europa 2020. Środki funduszy europejskich, koncentrować się będą na dziedzinach istotnych dla rozwoju kraju, wskazanych w Zaleceniach Rady UE oraz Krajowym Programie Reform. Będą więc przede wszystkim wspierały innowacyjność gospodarki oraz wzmacniały aktywność zawodową społeczeństwa. Jednocześnie przyczynią się do likwidacji występujących luk rozwojowych w zakresie infrastruktury, w szczególności transportowej, energetycznej i komunikacyjno-informatycznej. Środki europejskie wspierać będą również spójność społeczną i terytorialną, tworząc podstawy dla uczestniczenia wszystkich grup społecznych w procesach rozwojowych. W najmniejszym zakresie środki europejskie będą wspierać działania na rzecz sprawności państwa. Ich realizacja stanowi jednak częstokroć warunek niezbędny dla skuteczności interwencji wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, tworząc przyjazne otoczenie regulacyjne.

Realizując ww. cele Polska będzie przyczyniać się do dalszego wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz jej Planu Działania37.

Ustanowione mechanizmy koordynacji zapewniają efektywne wykorzystanie funduszy europejskich tak, by podejmowane działania były komplementarne, a ich realizacja  przyniosła największą wartość dodaną.Poniższy schemat powiązań logicznych celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniach unijnych na lata 2014-2020 z celami Umowy Partnerstwa przedstawia jednocześnie hierarchię celów wykorzystania środków UE.

Cele główne

Umowy Partnerstwa

Cele szczegółowe Umowy Partnerstwa

Cele tematyczne Funduszy wskazane w rozporządzeniach UE

Cele szczegółowe EFRROW

Zwiększenie konkurencyjności gospodarki

Zwiększenie wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

1A. Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich

1B. Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

2A. Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, szczególnie gospodarstw o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej

2B. Ułatwianie wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym

3A. Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe

Poprawa kompetencji kadr gospodarki

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

1C. Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym

Zwiększenie zatrudnienia wykorzystania zasobów na rynku pracy

Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników

6A.Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych, małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy

Zwiększenie transportowej dostępności kraju

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu

Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

3B. Wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych

Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

4A. Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów

4B. Poprawa gospodarowania wodą

4C. Poprawa gospodarowania glebą

5E. Zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Zmniejszenie poziomu ubóstwa

Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Zwiększenie dostępu do usług publicznych

Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życieCel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Podniesienie sprawności i efektywności państwa

Poprawa warunków administracyjno-prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości

Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
Zwiększenie zastosowania TIK

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych


Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna