Wyzwania rozwojowe Polski 2020Pobieranie 1.8 Mb.
Strona20/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

1.6. Programy operacyjne


W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych będzie na poziomie krajowym 8 programów finansowanych z EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFRM oraz programy EWT (liczba ich zostanie przesądzona w wyniku ustaleń międzynarodowych). Na poziomie regionalnym zaś, podobnie jak w obecnym okresie programowania, będzie realizowanych 16 regionalnych programów operacyjnych.

W nowym okresie programowania będą realizowane obydwa cele Polityki Spójności – Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Europejska Współpraca Terytorialna.

Programy w ramach celu 1 („Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) będą realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Interwencja funduszy w tym celu będzie obejmowała następujące programy:


 • 3 programy krajowe współfinansowane wyłącznie z jednego funduszu (EFRR lub EFS) oraz 1 program dwufunduszowy (współfinansowany przez EFRR oraz FS),

 • 1 program ponadregionalny skierowany do obszaru Polski Wschodniej (współfinansowany z EFRR),

 • 1 program dotyczący pomocy technicznej (współfinansowany z FS),

 • 15 dwufunduszowych (EFRR, EFS) programów regionalnych dla województw klasyfikowanych jako regiony kategorii „słabiej rozwinięte”65,

 • dwufunduszowy (EFRR, EFS) program dla województwa mazowieckiego – klasyfikowanego w ramach kategorii „bardziej rozwinięte”66

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej realizowane będą 2 programy na poziomie krajowym finansowane z EFRROW i EFRM. W tym kontekście należy podkreślić komplementarność obu filarów Wspólnej Polityki Rolnej, co zostało także zaznaczone w zmienionym projekcie rozporządzenia ogólnego WRS (COM(2012)496), poprzez wskazanie na EFRROW jako integralną część WPR, co niesie za sobą konsekwencje dla kształtu przyszłego PROW. W przypadku programu finansowanego z EFRROW, część działań będzie wdrażana na poziomie regionalnym przy współudziale samorządów województw, co pozwoli na zwiększenie stopnia koordynacji pomiędzy działaniami EFS, EFRR oraz EFFROW na rzecz obszarów wiejskich. W tym celu zastosowany zostanie mechanizm tworzenia dla wybranych działań programu odpowiednich, opartych na uwarunkowaniach regionalnych, algorytmów podziału środków pomiędzy województwa („tzw. koperty wojewódzkie”).

Programy operacyjne zostały określone w oparciu o podstawową zasadę polegającą na utrwaleniu i zmaksymalizowaniu zintegrowanego podejścia, odejściu od sektorowości, przejawiającym się w m.in. łączeniem obszarów wsparcia, w tym także takich które są finansowane z różnych funduszy (wielofunduszowość programów operacyjnych). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku programów regionalnych, ale także jednofunduszowych programów operacyjnych krajowych, na znacznie większą skalę niż miało to miejsce dotychczas, będą wprowadzone mechanizmy crossfinancingu, które pozwalają na max. 10% (na poziomie osi priorytetowej) finansowanie zadań z obszaru innego funduszu strukturalnego określonego w przepisach szczegółowych (wymiennie EFS z EFRR i EFRR z EFS).Propozycja programowania i wdrażania dwufunduszowych programów regionalnych daje możliwość programowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczynia się do zwiększenie komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów. Niemniej jednak dwufunduszowość programów wiązać się może z szeregiem problemów wdrożeniowych. Bez względu na mono- czy wielofunduszowość programów regionalnych, konieczne będzie wyselekcjonowanie tych problemów, które wymagają silnego skoordynowania działań finansowanych z EFRR i EFS oraz opracowanie odpowiednich mechanizmów koordynacji i komplementarności.

Tabela: Podział alokacji na poszczególne programy operacyjne w podziale na cele tematyczne (mln euro)

Program

peracyjny

Priorytet inwestycyjny

Fundusz

Alokacja na poszczególne PO

PO IR

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

EFRR

6 817

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

EFRR

501

pomoc techniczna

EFRR

306

łącznie

7 625

POIŚ

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

FS

2 963

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

/FS

230

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

EFRR/FS

3 632

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

EFRR/FS

15 578

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

EFRR

508

pomoc techniczna

FS

300

łącznie bez RP*

23 211

RP

EFRR

946

łącznie z RP

24 158

POWER

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

EFS

680

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

EFS

188

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

EFS

1 384

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

EFS

183

Projekty innowacyjne i współpraca międzynarodowa

EFS

636

pomoc techniczna

 

128

łącznie

3 197

PO PC

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

EFRR

1 888

pomoc techniczna

 

58

łącznie

1 946

PO PT

Nd

FS

570

łącznie

570

PO PW

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

EFRR

485

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

EFRR

345

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

EFRR

367

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

EFRR

725

pomoc techniczna

EFRR

79

łącznie

2 000

RPO (z Mazowszem)

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

EFRR

2 426

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

EFRR

1 623

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

EFRR

3 290

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

EFRR

2 612

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

EFRR

336

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

EFRR

1 912

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

EFRR

3 710

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

EFS/EFRR

3 227

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

EFS/EFRR

2 589

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

EFS/EFRR

1 582

pomoc techniczna**

EFS

971

łącznie bez RP

 

24 278

RP

EFS/EFRR

3 811

łącznie z RP

28 089

ŁĄCZNIE bez RP

62 828

RP

4 758

ŁĄCZNIE z RP

67 586

*RP – rezerwa programowa

** W przypadku RPO komponenty pomocy technicznej będą finansowane z EFSW odniesieniu do programów finansowanych z EFRROW i EFMR brak jest informacji pozwalających przedstawić podział środków finansowych na lata 2014-2020. Do uzupełnienia na dalszym etapie prac.

Opuszczenie przez województwo mazowieckie kategorii regionów słabiej rozwiniętych wpłynie na sposób finansowania projektów z funduszy dostępnych w ramach programów krajowych. W ramach każdej osi priorytetowej EFRR i EFS (poza POPW) wyodrębniona będzie koperta finansowa na 15 regionów i na Mazowsze. Szczególna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku osi priorytetowych przewidujących projekty mające charakter ogólnokrajowy („osie pro rata”) oraz osi, w których mogą się pojawić projekty realizowane w kilku województwach, w tym na obszarze województwa mazowieckiego („osie standardowe”). Dlatego też przewiduje się wykorzystanie dwóch sposobów finansowania: • mechanizmu pro rata ze „z góry” ustalonym udziałem alokacji mazowieckiej w finansowaniu danego działania,

 • standardowego sposobu liczenia udziału alokacji mazowieckiej według miejsca lokalizacji inwestycji tj. proporcjonalnie do liczby regionów, w których realizowany jest projekt.

W przypadku mechanizmu pro rata:

 • dla PO Wiedza Edukacja Rozwój w ramach całego programu i wszystkich osi priorytetowych ustanawia się udział alokacji mazowieckiej na poszczególnej osi priorytetowej na poziomie ok. 13,6%67. Oznacza to finansowanie projektów w 87% z koperty przeznaczonej dla 15 słabiej rozwiniętych regionów i w 13% dla koperty z regionu Mazowsza.

 • dla PO Polska Cyfrowa – w wybranych osiach priorytetowych, w których przewiduje się realizację projektów mających zasięg ogólnopolski ustanawia się udział 7%68. Oznacza to finansowanie projektów w 93% z koperty przeznaczonej dla 15 słabiej rozwiniętych regionów i w 7% dla koperty z regionu Mazowsza.

 • Dla osi pomocy technicznej w POIR i w POPC ustanawia się udział alokacji mazowieckiej na poziomie 7%.

W pozostałych programach operacyjnych w osiach finansowanych z środków EFRR (osie standardowe) będzie zastosowany mechanizm standardowy, w ramach którego na etapie wdrażania projektów wydatki będą przypisywane do kopert poszczególnych kategorii regionów proporcjonalnie do liczby regionów, których dotyczy projekt. Przykładowo dla projektu realizowanego na obszarze 5 województw, w tym województwa mazowieckiego, środki będą pochodziły w 80% z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 20% z koperty finansowej dla Mazowsza. Możliwe będzie również sfinansowanie projektu realizowanego na obszarze całego kraju. W tym przypadku środki na finansowanie projektu będą pochodziły w 1/16 z koperty mazowieckiej, a w 15/16 ze środków przeznaczonych na realizację działań w kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

W okresie programowania 2014-2020 realizowanych będzie 16 dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych: 15 RPO dla regionów słabiej rozwiniętych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.69 1. regionalne programy operacyjne dla 15 regionów słabiej rozwiniętych

Dla regionów słabiej rozwiniętych fundusze strukturalne na realizację regionalnych programów operacyjnych będą sumą następujących składowych:

 1. środków alokowanych do programu regionalnego w wyniku zastosowania wybranego algorytmu podziału funduszy strukturalnych;

 2. środków alokowanych do programu regionalnego w wyniku podziału rezerwy programowej (środki na ZIT (B1) oraz inne obszary strategicznej interwencji (B2));

 3. środków przypisanych do programu regionalnego w wyniku prealokacji rezerwy wykonania.

W części A środki zostały podzielone algorytmem opartym na metodologii berlińskiej. Mechanizm podziału środków na RPO jest jednolity dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych. Wyliczenia alokacji na poszczególne regionalne programy operacyjne bazują na danych statystycznych dotyczących liczby ludności, poziomu PKB per capita w PPS oraz liczby bezrobotnych na poziomie NUTS-2, których źródłem jest Eurostat, za lata 2007-2009 (uwzględnia się średnioroczny poziom danych w tym okresie). Rozkład alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych wyznaczany jest w następujących krokach70:

  • wyznaczenie liczby ludności każdego z regionów;

  • wyznaczenie PKB per capita w PPS dla każdego z regionów;

  • wyznaczenie tzw. prosperity gap – różnicy pomiędzy PKB per capita w PPS danego regionu a średnim PKB per capita w PPS dla UE-27;

  • wyznaczenie kwoty bezwzględnej (w EUR) otrzymanej przez pomnożenie liczby ludności danego regionu przez tzw. prosperity gap, czyli różnicę pomiędzy PKB per capita w PPS danego regionu a średnim PKB per capita w PPS dla UE-27;

  • przemnożenie kwot otrzymanych dla każdego regionu w poprzednim pkt przez współczynnik (tzw. weighting factor), którego wartość procentowa jest zróżnicowana i odzwierciedla względną zamożność (mierzoną parytetami siły nabywczej) państwa członkowskiego, w którym położony jest dany region w stosunku do średniej UE-27. W przypadku regionów, których poziom DNB per capita jest niższy niż 82% średniej UE (wszystkie regiony słabiej rozwinięte w Polsce) współczynnik ten wynosi 3,15%;

  • wyznaczenie liczby bezrobotnych w każdym regionie oraz teoretycznej liczby bezrobotnych w każdym regionie obliczonej przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia wszystkich regionów słabiej rozwiniętych UE-27. Obliczenie różnicy pomiędzy faktyczną a teoretyczną liczbą bezrobotnych w każdym regionie. Dodanie do kwoty otrzymanej w poprzednim pkt kwoty wynikającej z przydziału premii w wysokości 1300 EUR na każdego bezrobotnego rocznie w odniesieniu do liczby bezrobotnych w danym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia wszystkich regionów słabiej rozwiniętych w UE.

Efektem zastosowania powyższej metodologii jest tzw. teoretyczna kwota alokacji dla 15 polskich regionów słabiej rozwiniętych. Służy ona jedynie do określenia struktury procentowej podziału środków na poszczególne województwa. Ogólna kwota przeznaczona na regionalne programy operacyjne przeliczana jest z wykorzystaniem ww. struktury, w efekcie czego otrzymujemy kwoty alokacji dla poszczególnych województw. Opisany powyżej mechanizm podziału środków dotyczy jedynie części A alokacji na regionalne programy operacyjne.

Część B alokacji na RPO, zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale VI.2, w wysokości ok. 8% funduszy strukturalnych zostanie przeznaczona na: część B1 - wsparcie realizacji zintegrowanych działań na obszarze funkcjonalnych miast wojewódzkich w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) – w wysokości ok. 4,5% funduszy strukturalnych oraz część B2 - wsparcie pozostałych obszarów strategicznej interwencji – w wysokości ok. 3,5% funduszy strukturalnych.

Środki w ramach części B1 (ZIT) zostały podzielone algorytmem uwzględniającym ludność zamieszkującą funkcjonalne obszary miejskie miast wojewódzkich (FOM) wskazane w KPZK 203071. Dla każdego województwa wyznaczono liczbę ludności zamieszkującej FOM ogółem i środki podzielono wprost proporcjonalnie do niej.

Środki na część B2, w wysokości 1  549,4 mln EUR traktowane są jako instrument korygujący pierwotny podział alokacji za pomocą metodologii berlińskiej. Środki te zostały podzielone w procesie konsultacji Ministra Rozwoju Regionalnego przeprowadzanych z marszałkami województw, z uwzględnieniem potrzeb regionów i ich potencjałów.Zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami odnośnie poziomu decentralizacji, na realizację 15 regionalnych programów operacyjnych dla województwa słabiej rozwiniętych docelowo zostanie przeznaczona kwota 26 165,7 mln EUR72.

Tabela: Alokacje na regionalne programy operacyjne w regionach słabiej rozwiniętych, mln EUR

Województwo 

A -część dzielona algorytmem, z prealokacją 7% rezerwy

B1-ZIT (4,5% funduszy strukturalnych dla 15-stki, podzielone zgodnie z liczbą ludności FOM), z prealokacją 7% rezerwy

B2-OSI (3,5% funduszy strukturalnych dla 15-stki podzielone w wyniku negocjacji

całkowita końcowa alokacja na RPO

DOLNOŚLĄSKIE

1 604,1

155,2

260,0

2 019,4

KUJAWSKO-POMORSKIE

1 508,5

138,0

60,0

1 706,5

LUBELSKIE

1 875,4

94,6

30,0

2 000,0

LUBUSKIE

723,3

59,8

30,0

813,0

ŁÓDZKIE

1 715,2

182,6

124,7

2 022,5

MAŁOPOLSKIE

2 363,9

206,3

10,0

2 580,3

OPOLSKIE

775,8

41,3

30,0

847,1

PODKARPACKIE

1 811,8

63,5

20,0

1 895,4

PODLASKIE

980,0

68,0

40,0

1 088,0

POMORSKIE

1 398,1

193,7

80,0

1 671,8

ŚLĄSKIE

2 558,0

434,3

124,7

3 117,0

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 017,4

55,9

150,0

1 223,3

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1 168,8

40,6

340,0

1 549,4

WIELKOPOLSKIE

1 926,3

160,2

110,0

2 196,6

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 197,5

97,9

140,0

1 435,5

RAZEM 15

22 624,1

1 992,1

1 549,4

26 165,7

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Środki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego stanowią około 60% alokacji dla tego regionu. Na rezerwę programową w ramach RPO zostało przeznaczone ok. 8% alokacji dla województwa, a proporcje podziału rezerwy na części B1-ZIT i B2-pozostałe OSI założono analogicznie jak w regionach słabiej rozwiniętych – stanowią odpowiednio ok. 4,5% i ok.3,5% funduszy strukturalnych dla Mazowsza. Alokacja na RPO Woj. Mazowieckiego wynosi 1 923,6 mln EUR.

Tabela: Alokacja na Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, mln EUR

Województwo

A

B1

B2

całkowita alokacja na RPO

RPO Województwa Mazowieckiego

1 653,7

151,8

118,1

1 923,6


Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna