Wyzwania rozwojowe Polski 2020


VI.3. Podział alokacji wg celów tematycznych oraz w układzie funduszy60Pobieranie 1.8 Mb.
Strona18/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

VI.3. Podział alokacji wg celów tematycznych oraz w układzie funduszy60


Fundusze składające się na Wspólne Ramy Strategiczne pozostaną w okresie 2014-2020 jednym z kluczowych źródeł finansowania modernizacji Polski. W niektórych sferach udział tych funduszy będzie stanowił znaczny odsetek finansowania publicznego. Przewiduje się, że w okresie 2014-2020 fundusze WRS będą stanowiły średniorocznie ok. 35% wydatków strukturalnych i 13% wydatków rozwojowych państwa61.

W perspektywie finansowej 2014-2020 fundusze europejskie będą przeznaczone na wszystkie zaproponowane w ramach WRS cele tematyczne. Nastąpi jednak wyraźna koncentracja środków w tych obszarach, które umożliwią w najpełniejszy sposób realizację określonych w Umowie Partnerstwa celów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania najbardziej efektywnych przedsięwzięć.W poniższej tabeli przedstawiono strukturę wsparcia finansowego z podziałem na poszczególne cele tematyczne w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 i proponowane zmiany udziałów na lata 2014-2020.

Tabela: Porównanie udziałów poszczególnych celów tematycznych w alokacji Polityki Spójności ogółem dla perspektywy 2007-2013 i 2014-2020

Cele tematyczne wskazane w pakiecie legislacyjnym UE

Udziały 2007-2013

Udziały 2014-2020*

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

13,90%

14,70%

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

5,30%

5,31%

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

3,20%

6,25%

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

2,10%

10,29%

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

1,40%

0,86%

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

12,20%

8,38%

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

39,10%

31,94%

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

6,10%

6,68%

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

6,00%

7,83%

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

8,20%

5,01%

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

0,70%

0,28%

ŁACZNIE 11 celów tematycznych

98,2%

97,52%

Projekty innowacyjne i współpracy międzynarodowej finansowane w POWER

nd

0,93%

Pomoc Techniczna

0,80%

0,84%

Europejska Współpraca Terytorialna

1,00%

0,71%

ŁĄCZNIE

100,00%

100,00%

* Po alokacji rezerwy programowej.
Do alokacji celów tematycznych zostały wliczone środki przeznaczone na pomoc techniczną w poszczególnych programach operacyjnych.

W odniesieniu do funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (II filar) i Wspólnej Polityki Rybackiej brak jest informacji pozwalających przedstawić podział funduszy wg celów na lata 2014-2020. Do uzupełnienia na dalszym etapie prac.

Przedstawiona powyżej propozycja zakłada łączny wzrost na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw (1, 2 i 3) oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną (cel 4). Jednocześnie największy spadek w strukturze alokacji zauważyć można w odniesieniu do celu dotyczącego rozwoju infrastruktury transportowej. Należy dodać, że spadek ten będzie najbardziej zauważalny w odniesieniu do interwencji w lokalną infrastrukturę transportową. Zmiany będą dotyczyły również wsparcia kultury – dlatego też istnieje konieczność zmian w dotychczasowym podejściu do finansowania tego obszaru. Równolegle do inwestycji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego wspierane będą inteligentne projekty z zakresu kultury budujące kreatywność, jako element działań związanych z innowacyjnością, cyfryzacją, przedsiębiorczością oraz sferą rozwoju kapitału ludzkiego. Finansowanie infrastruktury społecznej w dużej mierze będzie podporządkowane realizacji celów tematycznych 8, 9, 10, a więc celom związanym z europejską strategią zatrudnienia, edukacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznego.W układzie trzech głównych celów rozwojowych kraju (zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Kraju 2020) największy będzie udział środków skierowanych na działania wspierające wzrost konkurencyjności, ponieważ jest to najważniejszy z priorytetów, a osiągnięcie jego celów przysporzy znaczącej wartości dodanej. Najmniejszy udział wśród 3 celów rozwojowych kraju będą miały działania przypisane bezpośrednio do celu sprawność i efektywność państwa, jednakże należy pamiętać, że działania te są wspierane także pośrednio w ramach programów realizujących cele dotyczące konkurencyjności oraz spójności społecznej i terytorialnej.

Tabela: Struktura alokacji Celu I „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w podziale na poszczególne cele tematyczne oraz fundusze, mln euro

Cele tematyczne wskazane w pakiecie legislacyjnym UE


Alokacja na poszczególne CT*

w tym:

EFRR

EFS

FS

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

9 728

9 728

-

-

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

3 511

3 511

-

-

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

4 136

4 136

-

-

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

6 811

3 848

-

2 963

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

566

336

-

230

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

5 543

2 316

-

3 228

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

21 140

8 153

-

12 988

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

4 422

163

4 259

-

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

5 182

2 830

2 352

-

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

3 314

467

2 847

-

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

183

-

183

-

Program operacyjny pomoc techniczna

570

-

-

570

Pomoc techniczna w poszczególnych PO

1 842

443

1 099

300

Projekty innowacyjne i współpracy międzynarodowej finansowane w POWER

636

-

636

-

ŁĄCZNIE

67 586

35 930

11 376

20 280

* Po alokacji rezerwy programowej

W odniesieniu do funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (II filar) i Wspólnej Polityki Rybackiej brak jest informacji pozwalających przedstawić podział funduszy wg celów tematycznych polityki spójności na lata 2014-2020. Do uzupełnienia na dalszym etapie prac.

1.4. (4) Zasada dotycząca koncentracji tematycznej środków


Poniżej przedstawiono określone przez Komisję Europejską minimalne poziomy koncentracji wsparcia z Polityki Spójności, które wpływają na rozkład środków finansowych pomiędzy poszczególne cele tematyczne, jak i programy operacyjne.

Tabela: Minimalne poziomy koncentracji środków (tzw. ring-fencingi)*

Regiony mniej rozwinięte

Fundusz

Minimalny poziom ring-fencingu

Przyjęty poziom ring-fencingu

EFRR

cel 1, 2, 3, 4
min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskoemisyjna)


59%

EFRR i FS

w tym: cel 4
min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, do wyliczania poziomu ring-fencingu została wprowadzona możliwość wykorzystania środków FS alokowanych na CT4

16%

EFS

cel 9
min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9


21%

Mazowsze

Fundusz

Minimalny poziom ring-fencingu

Przyjęty poziom ring-fencingu

EFRR

cel 1, 2, 3, 4
min. 60% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskoemisyjna)


65%

EFRR i FS

w tym: cel 4
min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, do wyliczania poziomu ring-fencingu została wprowadzona możliwość wykorzystania środków FS alokowanych na CT4

19%

EFS

cel 9
min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9


20%

* Podane wielkości mogą ulec zmianie w toku dalszych negocjacji pakietu legislacyjnego.

Wszystkie ring-fencingi zostały wyliczone po uwzględnieniu alokacji rezerwy programowej.W odniesieniu do funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (II filar) i Wspólnej Polityki Rybackiej brak jest informacji pozwalających przedstawić poziomy koncentracji tematycznej. Do uzupełnienia na dalszym etapie prac.

Niezależnie od wskazanych powyżej minimalnych poziomów koncentracji środków, na kraje członkowskie został nałożony obowiązek przeznaczenia co najmniej 60% (w przypadku Mazowsza – 80%) środków EFS w każdym programie operacyjnym finansowanym z tego funduszu na maksymalnie cztery priorytety inwestycyjne

Dodatkowo, na podstawie art. 7 rozporządzenia dotyczącego EFRR w przyszłej perspektywie finansowej, kraje członkowskie są zobligowane przeznaczyć minimum 5% krajowej alokacji EFRR na realizację zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego, które w przypadku Polski będą realizowane przy pomocy instrumentu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

1.4. (5) Poziom wydatków planowanych na cele klimatyczne


Zgodnie z Konkluzjami Rady Europejskiej z lutego 2013 r., co najmniej 20% budżetu WRF 2014-2020 ma zostać przeznaczone na działania związane z klimatem (wliczając w to zarówno działania mitygacyjne, jak i adaptacyjne). Obok wyspecjalizowanych funduszy takich jak LIFE, wkład w realizację tego celu muszą mieć przede wszystkim największe pozycje z wieloletniego budżetu UE, którymi są Wspólna Polityka Rolna i Polityka Spójności. Cel 20% traktować należy indykatywnie – nie każda polityka w ramach WRF przyczyni się do jego realizacji w jednakowym stopniu.

Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym dla funduszy EFSI 2014-2020, wkład Polityki Spójności w realizację celów klimatycznych raportowany będzie poprzez przypisanie poszczególnym kategoriom wydatków wag wskazujących na ich znaczenie dla mitygacji czy adaptacji do zmian klimatu (zgodnie z metodologią Rio Markers, będzie to 100% dla działań w bezpośredni sposób realizujących cele klimatyczne, 40% dla działań pośrednio przyczyniających się do ich realizacji oraz 0% dal pozostałych działań). Przykładowo, wydatki Polityki Spójności na wspieranie odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej zaliczane będą w 100% do działań klimatycznych, natomiast np. w odniesieniu do transportu kolejowego za proklimatyczne zostanie uznane 40% całkowitej kwoty wydatków.Zgodnie z wstępnymi symulacjami, w ramach Polityki Spójności 2014-2020 w Polsce na cele mitygacji i adaptacji do zmian klimatu przeznaczone zostanie 18,7% całkowitej alokacji. Kwota ta może ulec zmianie w zależności od ostatecznie ustalonej metodologii podliczania wydatków klimatycznych, w szczególności w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Realizacja tego typu projektów nie jest wprawdzie umotywowana kwestiami klimatycznymi, jednak mają one istotne pozytywne oddziaływanie zarówno jeśli chodzi o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (np. mniejsze emisje metanu ze składowisk odpadów, energetyczne wykorzystanie odpadów czy osadów ściekowych) jak i adaptację do zmian klimatu (np. oszczędność i efektywne wykorzystanie wody).

Tabela: Wydatki na cele klimatyczne

Cele tematyczne

Priorytety inwestycyjne

Planowana alokacja w mln euro

Marker

Alokacja klimatyczna w mln euro

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (...)

6 672

10%

667

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołóstwa i akwkultury

3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji

563

10%

56

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii

877

100%

877

4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez przedsiębiorstwa

527

100%

527

4.3. wspieranie efektywności energetycznej (...)

1 216

100%

1 216

4.4. rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia

140

100%

140

4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów (...)

2 670

60%

1 602

4.7. promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną

513

100%

513

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

5.1. wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu

184

100%

184

6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami (...)

1 883

40%

753

6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej (...)

2 201

40%

881

6.4. ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie systemów ochrony ekosystemów (...)

238

100%

238

6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza

288

40%

115

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrstruktur sieciowych

7.1. wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego

9 962

20%

1 992

7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

5 336

20%

1 067

7.3. rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne

1 509

40%

604

7.4. rozwój I rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego

2 592

40%

1 037

8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

8.5. zapewnianie dostępu do zatrudnienia (...)

1 437

10%

144

8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

235

10%

23

10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

10.3. poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (...)

886

10%

89

Łącznie

39 936

 

12 726

W odniesieniu do funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (II filar) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa brak jest informacji pozwalających przedstawić poziom wydatków tych funduszy na cele klimatyczne. Do uzupełnienia na dalszym etapie prac.

1.4. (6) Podział środków z funduszy strukturalnych pomiędzy poziom krajowy i regionalny


W okresie programowania 2014-2020 część alokacji (EFRR i EFS) będzie przeznaczona na realizację programów zarządzanych na poziomie regionalnym, a część na programy krajowe i jeden program ponadregionalny dotyczący Polski Wschodniej.

Ze względu na pozytywne doświadczenia z wdrażania programów regionalnych w obecnej perspektywie w latach 2014-2020 następować będzie dalsza decentralizacja systemu zarządzania Polityką Spójności. Sytuacja taka będzie miała wymierny wpływ na wielkość środków zarządzanych bezpośrednio przez regiony. Nastąpi wzrost udziału funduszy strukturalnych (EFRR i EFS łącznie) zarządzanych regionalnie z 37,3% do ok. 60% (czyli o ponad 22 punkty procentowe).

Udział EFRR przeznaczony na regionalne programy operacyjne w całości alokacji EFRR wyniesie ponad 55% (wzrost z 49,7%), natomiast w przypadku EFS udział ten wyniesie ok. 72% całości alokacji na ten fundusz62. Na zakładane udziały składa się zarówno alokacja podlegająca podziałowi wg algorytmu podziału środków na województwa, jak i kwoty określone w ramach negocjacji środków na ZIT i OSI.

Podział interwencji pomiędzy poziom krajowy a poziom regionalny został dokonany przy założeniu zwiększenia przejrzystości zarządzania środkami unijnymi oraz wyeliminowania znacznej części błędów systemu na lata 2007-2013. Najważniejsze zasady podziału interwencji między poziom krajowy i regionalny, to:  • odejście od stosowania kryterium kwotowego (które nastręczało wiele problemów w perspektywie 2007-2013);

  • zastosowanie nie więcej niż dwóch kryteriów podziału jednocześnie. Najważniejsze kryteria podziału to: zasięg geograficzny wsparcia; beneficjent (typ beneficjenta/masowość beneficjenta/zdolność instytucjonalna); skala oddziaływania interwencji (znaczenie) oraz oczywiście kryteria charakterystyczne dla konkretnego typu interwencji.

Zwiększenie stopnia decentralizacji zarządzania programami operacyjnymi oznacza zwiększenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację polityki rozwoju. Obok zwiększenia wymogów związanych z zarządzaniem powierzonymi środkami, oznacza to także rozbudowę na poziomie wojewódzkim zdolności do współpracy z partnerami (np. w kontekście instrumentów terytorialnych – miast i obszarów wiejskich) oraz udziału w realizacji uzgodnionych przez rząd (z udziałem województw) z KE minimalnych limitów alokacji na poszczególne cele tematyczne (ring-fencing).

1.4. (7) Poziom współfinansowania


Dla programów realizowanych w ramach kategorii regionów słabiej rozwiniętych oraz dla programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności przewidywany jest 85% poziom współfinansowania UE. Dla województwa mazowieckiego poziom dofinansowania wyniesie 80%. Dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej stawka współfinansowania na poziomie każdej osi priorytetowej nie będzie wyższa niż 85%.

W związku z koniecznością poprawy stanu finansów publicznych (Polska objęta jest obecnie procedurą nadmiernego deficytu) wprowadza się następujące zasady działania mające na celu zapewnienie odpowiednich środków na wkład krajowy:  • zasada maksymalnej dopuszczalnej wysokości współfinansowania UE dla wszystkich PO/osi priorytetowej projektów i typów beneficjentów we wszystkich programach operacyjnych;

  • zasada zwiększonego udziału sektora prywatnego w strukturze beneficjentów, w obszarach gdzie jest to możliwe do zastosowania ze względu na specyfikę interwencji;

  • zasada zapewnienia wkładu krajowego przez sektor prywatny w przypadku inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców (bez udziału sektora finansów publicznych);

  • zasada uzależnienia przekazania środków krajowych na współfinansowanie projektów z takich dziedzin jak szkolnictwo wyższe, B+R, zdrowie, kultura od zapewnienia ścisłego powiązania rezultatów tych projektów z potrzebami rynku i włączenia sektora prywatnego;

  • zasada wykorzystania krajowych środków publicznych wydawanych na zadania tożsame z interwencją Polityki Spójności na współfinansowanie projektów UE;

Ostateczne oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia wkładu krajowego dla projektów realizowanych w przyszłej perspektywie finansowej będzie możliwe po określeniu finalnych kształtów programów operacyjnych wraz ze strukturą beneficjentów.

Powyższe zasady mają również na celu zapewnienie większego udziału sektora prywatnego w finansowaniu rozwoju kraju. Niezależnie od kontynuacji wsparcia z funduszy europejskich po roku 2020, Polska powinna dysponować środkami na rozwój ze zdywersyfikowanych źródeł (środki publiczne krajowe, środki publiczne zagraniczne, środki prywatne).
Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna