Wyzwania rozwojowe Polski 2020Pobieranie 1.8 Mb.
Strona17/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

1.4. Zarys finansowania


Wszystkie informacje przedstawione w tym rozdziale mają charakter szacunkowy i mogą jeszcze ulegać zmianom z uwagi na trwający proces negocjacji pakietu rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Fundusze, z których Polska będzie mogła korzystać w zbliżającej się perspektywie finansowej pochodzą z kilku źródeł. Największą część alokacji stanowią koperty narodowe dostępne na realizację  trzech polityk objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi – spójności, rolnej oraz rybackiej i morskiej. Dodatkowo środki te będą uzupełniane przez programy zarządzane bezpośrednio przez KE. Z funduszami WRS będą również koordynowane środki finansowe przewidziane na realizację innych polityk europejskich takie jak np. CEF, Horyzont 202053.

Wymienione poniżej zasady realizacji programów nie będą miały zastosowania dla programów Celu II Europejska Współpraca Terytorialna, dla których ze względu na ich międzynarodową specyfikę przewidziano w rozporządzeniach UE odrębne przepisy m.in. w zakresie koncentracji tematycznej.

Tabela: Struktura alokacji środków przeznaczonych na realizację WRS według polityk UE


źródła środków włączonych w realizację Umowy Partnerstwa dla Polski na lata 2014-2020

alokacja w ramach funduszy objętych zakresem
Wspólnych Ram Strategicznych

środki koordynowane pochodzące z programów zarządzanych bezpośrednio przez KE (takie jak CEF, Horyzont 2020)

Polityka Spójności

(EFRR, EFS, FS)Wspólna Polityka Rolna – środki przeznaczone na filar II - rozwój obszarów wiejskich

(EFRROW)Wspólna Polityka Rybołówstwa

(EFMR)

1.4 (1) Całkowita alokacja dla Polski w ramach Polityki Spójności


Zgodnie z postanowieniami szczytu Rady UE z 7-8 lutego 2013 r. całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 72,9 mld EUR (w cenach stałych 2011 r.)

Podstawowa alokacja, która została wyliczona z uwzględnieniem maksymalnego pułapu, jaki może osiągnąć alokacja dla państwa członkowskiego (cappingu) – wyznaczonego dla Polski na poziomie 2,35% PKB – wynosi ok. 72,7 mld EUR54. Dodatkowo Polska otrzyma ok. 181 mln EUR na wsparcie bezrobotnej młodzieży55. Będzie to kwota pochodząca ze specjalnej linii budżetowej – dla regionów na poziomie NUTS 2, gdzie poziom bezrobocia młodzieży (w wieku 15-24 lata) jest powyżej 25% – i nie będzie ona podlegała zasadom wyznaczania maksymalnego pułapu alokacji.

W ramach powyższej bazowej alokacji zostały wyodrębnione następujące obligatoryjne transfery na instrumenty i programy zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską:


  • transfer z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”;

  • transfer na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

  • transfer na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w wysokości 0,35% alokacji56;

  • transfer na działania innowacyjne z inicjatywy KE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich57.

Powyższe transfery pomniejszają dostępną alokację dla Polski o około 4,6 mld EUR, w związku z powyższym do zaprogramowania w ramach Umowy Partnerstwa jest dostępna kwota ok. 68 mld EUR.

W ramach Celu 1 Polityki Spójności („Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”), po raz pierwszy w przypadku Polski finansowaniem objęte będą dwie różne kategorie regionów: słabiej rozwinięte oraz bardziej rozwinięte (dotyczy woj. mazowieckiego). Opuszczenie przez woj. mazowieckie najuboższej kategorii regionów spowoduje zmianę w zakresie interwencji i poziomie dofinansowania ze środków Polityki Spójności realizowanej na tym obszarze. W związku z powyższym całkowita alokacja dla woj. mazowieckiego została wyliczona z zastosowaniem mechanizmu safety net58 - i będzie stanowiła 60% „teoretycznej” koperty finansowej Mazowsza na lata 2007-2013, wynikającej z obowiązującej wówczas metodologii59, a następnie została zwiększona poprzez przesunięcie 3% środków w ramach tzw. instrumentu elastyczności.Struktura koperty finansowej Polityki Spójności dla Polski w ujęciu funduszowym została określona na podstawie wymaganych poziomów koncentracji tematycznej (ring-fencingów) oraz minimalnego poziomu EFS, który dla Polski ogółem został ustalony na poziomie 24,05% funduszy strukturalnych. Na tej podstawie założono, że dla regionów słabiej rozwiniętych udział EFS w funduszach strukturalnych będzie wynosił ok. 23,6%, a dla Mazowsza ok. 29,4%. Szczegółowe rozbicie środków dostępnych w ramach Polityki Spójności w perspektywie 2014-2020 dla Polski w podziale na fundusze i kategorie regionów przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Tabela: Całkowita alokacja dla Polski, jej poszczególne składowe i struktura, ceny stałe 2011

 

mln EUR

całkowita alokacja dla Polski przed transferami

72 854

w tym dodatkowe środki w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych

181

bazowa alokacja dla Polski (bez inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych)

72 673

alokacja po transferach (CEF, pomoc najuboższym, PT, działania innowacyjne)

68 070

Cel I - „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

67 586

Fundusz Spójności

20 280

fundusze strukturalne

47 306

regiony słabiej rozwinięte

45 292

Mazowsze

2 014

Cel II - „Europejska Współpraca Terytorialna”

485

mechanizm elastyczności - przesunięcie 3% środków w ramach kategorii regionów

1 359

alokacja i jej struktura po transferach i uwzględnieniu mechanizmu elastyczności

68 070

Cel I - „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

67 586

Fundusz Spójności

20 280

fundusze strukturalne

47 306

EFRR

35 930

EFS

11 376

regiony słabiej rozwinięte

43 933

EFRR

33 547

EFS

10 384

Mazowsze

3 373

EFRR

2 382

EFS

990

inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodych

181

pomoc dla najuboższych

425

Cel II - „Europejska Współpraca Terytorialna”

485

W odniesieniu do funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (II filar) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa brak jest informacji pozwalających przedstawić wielkości środków finansowych. Do uzupełnienia na dalszym etapie prac.

1.4. (2) Rezerwa programowa


W celu zwiększenia efektywności działań ukierunkowanych terytorialnie realizowanych w ramach programów krajowych, jak i regionalnych ustanowiono w ramach alokacji rezerwę programową w wysokości ok. 10% alokacji funduszy strukturalnych (EFRR i EFS).

Środki z rezerwy w wysokości ok. 8% funduszy strukturalnych alokowane są w ramach regionalnych programów operacyjnych i posłużą przede wszystkim:    • wsparciu realizacji zintegrowanych działań na obszarze funkcjonalnych miast wojewódzkich w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) – ok. 4,5% funduszy strukturalnych;

    • wsparciu realizacji zintegrowanych planów rewitalizacyjnych na terenie innych miast (możliwie także w formie ZIT) oraz wsparciu realizacji zintegrowanych programów i planów poprawy jakości dostępu do podstawowych usług publicznych na terenach wiejskich, w szczególności tych charakteryzujących się najgorszymi wskaźnikami dostępu do usług determinujących możliwości rozwojowe (OSI) – ok. 3,5% funduszy strukturalnych;

Wysokość rezerwy programowej przyznanej poszczególnym regionalnym programom operacyjnym została ustalona na podstawie zidentyfikowanych regionalnych potencjałów i barier w ramach negocjacji dwustronnych.

Pozostała część rezerwy programowej (ok. 2% funduszy strukturalnych) alokowana jest w całości na poziomie krajowym do programu operacyjnego dot. efektywności energetycznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu (na zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T).

Warunki wykorzystania rezerwy programowej przyznanej programom regionalnym określono w osobnych dokumentach (np. w zasadach realizacji ZIT). Niespełnienie tych warunków oznacza brak możliwości skorzystania przez samorząd regionalny z przyznanych w ramach rezerwy środków.Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna