Wyzwania rozwojowe Polski 2020


Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowychPobieranie 1.8 Mb.
Strona14/24
Data24.10.2017
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych


W wymiarze krajowym, wiodącym dokumentem strategicznym dla realizacji interwencji w zakresie rozwoju transportu jest „Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Planowane interwencje transportowe będą wynikały z dokumentu implementacyjnego dotyczącego inwestycji drogowych, kolejowych, morskich i wodnych śródlądowych na lata 2014-2020 uzupełnione inwestycjami w bezpieczeństwo ruchu drogowego, ruchu lotniczego, ruchu kolejowego, transport intermodalny, ITS, tabor itp. oraz komplementarnych do niego, przygotowanych przez regiony, wykazów priorytetowych inwestycji transportowych, zapewniających połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T. Wprowadzone zmiany w systemie zarządzania w transporcie realizują zalecenia Rady dotyczące wzmocnienia zdolności instytucjonalnych w sektorze kolejowym. W zakresie energetyki dokumentem wiodącym jest strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i Środowisko”. Działania w zakresie infrastruktury transportowej i przesyłowej zwiększą konkurencyjność gospodarki, jak również przyczynią się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim.

Cele szczegółowe - zwiększenie transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju będą realizowane poprzez następujące priorytety: • Rozwój Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego – zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie europejskim:

  • Zapewnienie wysokiej jakości powiązań drogowych w sieci TEN-T,

  • Zapewnienie wysokiej jakości powiązań kolejowych w sieci TEN-T,

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz żeglugi w sieci TEN-T,

  • Ograniczenie negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału/rozwój transportu wodnego śródlądowego, morskiego i intermodalnego w przewozie towarów; zapewnienie trwałości infrastruktury transportowej w kontekście ekstremalnych zjawisk klimatycznych, poprzez m.in. wdrażanie innowacyjnych technologii budownictwa infrastrukturalnego i nowych standardów konstrukcyjnych

 • Zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej:

  • Zwiększenie mobilności wewnątrzregionalnej – powiązania uzupełniające krajową sieć transportową (drogowe i kolejowe),

  • Zwiększenie udziału/rozwój transportu publicznego w systemach transportowych miast47,

  • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu poza TEN-T.

 • Zwiększenie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego.

  • Usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego,

  • Poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego (w tym budowa i rozbudowa terminala LNG).

Z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne, działania w zakresie infrastruktury transportowej będą nadal angażowały przeważającą część przyznanych Polsce środków finansowych. Inwestycje realizowane w ramach celu będą uwzględniały działania związane z dostosowaniem infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych.

W obszarze inwestycji drogowych priorytetem będzie tworzenie wysokiej jakości powiązań transportowych (w ramach sieci TEN-T), stanowiących spójną sieć dróg szybkiego ruchu łączących główne ośrodki życia gospodarczego kraju (ośrodki wojewódzkie), a także łączących je z ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi w Unii Europejskiej w ramach jednolitego europejskiego obszaru transportu.

Z uwagi na niską dostępność wewnątrzregionalną, bez inwestycji w sieci drugorzędne (tzw. secondary connectivity) doprowadzające ruch do sieci podstawowej, system transportowy Polski nie będzie stanowił spójnej sieci transportowej pozwalającej na zwiększenie konkurencyjności gospodarki i polepszenie jakości życia mieszkańców. Dlatego oprócz budowy dróg ekspresowych w głównych ciągach transportowych, będą również realizowane inwestycje na drogach poza TEN-T, dołączające do sieci pozostałe obszary nie znajdujące się w obszarze dostępu podstawowej sieci transportowej (miasta pozawojewódzkie/regionalne i subregionalne, obszary o najniższej dostępności transportowej, w tym obszary wiejskie).

Podstawowe kryteria wsparcia w zakresie transportu drogowego dotyczą rejestrowanego natężenia ruchu; kontynuacji ciągu; funkcji drogi; gotowości projektu do realizacji.48 Wsparcie uzyskają m.in.:


 • inwestycje w sieci TEN-T przede wszystkim związane z podwyższaniem standardów, do tych charakterystycznych dla sieci TEN-T;

 • krajowe inwestycje drogowe poza TEN-T (wybrane odcinki włączające do sieci TEN-T, obwodnice), jedynie gdy wypełniają one „luki” w krajowej sieci dróg lub w przypadku braku alternatywnego połączenia o wymaganej przepustowości;

 • inwestycje w tzw. drogi lokalne możliwe jedynie, gdy stanowią one element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją, zrównoważoną mobilnością miejską (przebudowa infrastruktury transportu miejskiego) lub usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego (w tym ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów logistycznych, lotnisk).

Realizacji inwestycji drogowych towarzyszyć będzie szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmujących min. wdrażanie ITS, doposażenie służb ratownictwa i kontroli ruchu drogowego oraz organizacji zajmujących się prowadzeniem kampanii i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę niebezpiecznych odcinków dróg.

W zakresie transportu kolejowego głównym celem będzie stworzenie sieci kolejowej o wysokim standardzie poprzez uzupełnianie luk na głównych szlakach (magistralach) kolejowych w sieci TEN-T. Inwestycje będą obejmować modernizację, budowę nowych linii, a także prace o charakterze rehabilitacyjnym na wybranych odcinkach sieci. Dodatkowo wsparcie posłuży realizacji inwestycji w zakresie rozwoju systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, w tym wprowadzanie na najważniejszych szlakach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Rozwój systemu kolei wymagać też będzie podniesienia jakości świadczonych usług oraz integracji z pozostałymi gałęziami transportu i gospodarki. Ze względu na rolę kolei w rozwoju poszczególnych obszarów, interwencja obejmować też będzie linie kolejowe poza TEN-T.

W obszarze transportu lotniczego istotne będzie zapewnienie rozwoju infrastruktury umożliwiającej wykonanie najwyższej jakości usług, zgodnie z obowiązującymi standardami, dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu lotniczego, poprawie przepustowości przestrzeni powietrznej i ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym.

Realizacji inwestycji drogowych towarzyszyć będzie szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmujących min. wdrażanie ITS, doposażenie służb ratownictwa i kontroli ruchu drogowego oraz organizacji zajmujących się prowadzeniem kampanii i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę niebezpiecznych odcinków dróg.

W zakresie transportu kolejowego głównym celem będzie uzupełnianie luk na głównych szlakach (magistralach) kolejowych w sieci TEN-T, inwestycje będą obejmować modernizację, budowę nowych linii, a także prace o charakterze rehabilitacyjnym na wybranych odcinkach sieci. Dodatkowo wsparcie posłuży realizacji inwestycji w zakresie rozwoju systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, w tym wprowadzanie na najważniejszych szlakach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Ponadto istotne jest w obszarze transportu lotniczego zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie najwyższej jakości usług, zgodnie z obowiązującymi standardami, jak również zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, przy jednoczesnym ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym.

Nacisk zostanie położony również na zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, w szczególności na ograniczenie presji transportu na środowisko naturalne oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Działania w tym zakresie będą obejmować m.in. wsparcie i promocję bardziej ekologicznych gałęzi transportu, transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego, czy też rozwój zintegrowanego transportu intermodalnego oraz zastosowanie nowoczesnych technologii zarządzania i sterowania ruchem w poszczególnych gałęziach transportu.

Wsparcie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i wodnego śródlądowego będzie udzielane na podstawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu oraz regionalnych list projektów (tzw. project pipeline) dla inwestycji transportowych.

Zagadnienia związane ze zwiększeniem dostępności transportowej oraz z promocją proekologicznych rozwiązań transportowych, są ściśle powiązane z interwencjami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (cel tematyczny 4) oraz ochrony środowiska (cel tematyczny 6). W szczególności dotyczy to wspierania transportu publicznego oraz wyprowadzania ruchu z miast oraz poprawy skuteczności zarządzania ruchem drogowym. W powyższym zakresie zapewniona zostanie ścisła koordynacja i komplementarność realizowanej interwencji. Wydatkowanie środków WRS w taki sposób będzie miało duże znaczenie dla zwiększenia wewnętrznej dostępności i intensyfikacji powiązań funkcjonalnych polskich miast z lepiej rozwiniętymi obszarami UE oraz wpłynie pozytywnie na poprawianie spójności terytorialnej kraju (w tym w szczególności nastąpi poprawa połączeń transportowych stolic województw zachodnich z Warszawą i resztą kraju, a także poprawa dostępności całego obszaru Polski wschodniej).

Rozwój gospodarczy związany jest z zapotrzebowaniem na energię. Obecna struktura gospodarki i stan infrastruktury energetycznej nie gwarantują bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego. Trudności nawet przejściowe w dostawie energii elektrycznej czy gazu ziemnego mogą poważnie zakłócić działalność gospodarczą Polski oraz poszczególnych państw członkowskich, jak i całej Wspólnoty. Działania rozwojowe w ramach interwencji publicznej powinny koncentrować się głównie na dywersyfikacji źródeł i efektywnym wykorzystaniu energii. Wspierane będą zatem inwestycje rozwijające infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetycznym zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz całej UE oraz sprzyjające tworzeniu wspólnego rynku energetycznego. Dlatego priorytetem w sektorze elektroenergetyki w ramach celu 7 będzie rozbudowa, modernizacja i unowocześnienie infrastruktury energetycznej przy zapewnieniu wdrażania inteligentnych rozwiązań. W zakresie sektora gazu ziemnego wspierana będzie rozbudowa infrastruktury przesyłowej, dystrybucyjnej oraz magazynowej (również przy zapewnieniu wdrażania inteligentnych rozwiązań) i terminala LNG mająca na celu zapewnienie stabilnych dostaw energii oraz zwiększanie poziomu dostępu gmin i odbiorców końcowych do infrastruktury gazowniczej w poszczególnych państwach członkowskich. Ponieważ stan techniczny sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce stanowi jedną z największych barier rozwoju energetyki odnawialnej, poprawa infrastruktury energetycznej przyczyni się jednocześnie do zwiększenia wykorzystania OZE.

Wskazane wyżej działania koordynowane będą z działaniami podejmowanymi w ramach CEF (Connecting Europe Facility) tak, by zapewnić spójność i ciągłość inwestycji. W kontekście inwestycji realizowanych z krajowych środków publicznych, konieczne będzie zapewnienie komplementarności z interwencjami finansowanymi z środków funduszy WRS.

W realizację działań zaangażowany będzie przede wszystkim FS oraz EFRR. Z poziomu krajowego będą realizowane inwestycje drogowe i kolejowe w sieci TEN–T. Uzupełniająco wdrażane będą także projekty kolejowe i drogowe poza siecią TEN-T (włączające tzw. węzły drugorzędne do infrastruktury TEN-T oraz mające na celu wypełnienie „luk” w krajowej sieci dróg). Inwestycje tego typu koncentrowały się będą na wyprowadzaniu ruchu drogowego z miast w kierunku sieci TEN-T, a także na odciążaniu ich od nadmiernego ruchu tranzytowego (wybrane odcinki włączające do sieci TEN-T, obwodnice). Krajowe inwestycje kolejowe poza siecią TEN-T dotyczyć będą linii, na których zarządcą jest PKP PLK SA. W kontekście publicznego transportu kolejowego na obszarach funkcjonalnych miast wsparcie uzyska kolej aglomeracyjna. Tylko z poziomu krajowego wspierane będą inwestycje związane ze zwiększaniem przepustowości i bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T. Obejmować one będą istniejące lotniska w sieci TEN-T i krajowy organ zarządzania ruchem lotniczym. Ponadto z poziomu krajowego realizowane będą również projekty służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego. Głównym źródłem wsparcia w sektorze transportu na poziomie krajowym będzie Fundusz Spójności oraz (w ograniczonym zakresie) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Tylko na poziomie krajowym (ze środków EFRR) będą realizowane inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym. Na poziomie regionalnym interwencja ze środków EFRR zostanie skoncentrowana na inwestycjach w drogach i liniach kolejowych o znaczeniu regionalnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo.. Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) będą możliwe jedynie, gdy stanowią element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich, zrównoważoną mobilnością miejską (przebudowa infrastruktury transportu miejskiego), usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego (w tym ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów logistycznych, lotnisk) lub gdy zapewniają konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych lub gdy uzupełniają luki w połączeniach transgranicznych. Inwestycje w tabor kolejowy będą możliwe na poziomie krajowym i regionalnym, w zależności od rodzaju połączeń. Zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego wspierane będą inwestycje związane z transportem śródlądowym i morskim. Podział interwencji będzie uzależniony od ich umieszczenia w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu lub regionalnych Project Pipeline dla inwestycji transportowych.

Fundusz Spójności poprawi jakość połączeń transportowych pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi kraju, jak również ich połączeń w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego. EFRR przede wszystkim poprawi jakość połączeń transportowych w układzie regionalnym.

W ramach EFRROW wspierane będą działania infrastrukturalne wspierające rozwiązywanie problemów ubogich społeczności wiejskich. EFMR realizował będzie zadania związane z tzw. rybacką infrastrukturą portową.

Planowane w ramach funduszy EFSI inwestycje poprawą międzygałęziową dostępność transportową.


Program operacyjny

Fundusz

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalne Programy Operacyjne

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobieranie 1.8 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna