Wyzwania rozwojowe Polski 2020Pobieranie 1.9 Mb.
Strona1/24
Data23.11.2019
Rozmiar1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020
- Umowa Partnerstwa –
(wstępny projekt)nia-
SPIS TREŚCI


Wstęp 5

SEKCJA 1. 6

SEKCJA 1.A 6

1. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjałów możliwych do wykorzystania oraz występujących zróżnicowań terytorialnych 6

1.1.(1) Główne potrzeby rozwojowe kraju, zróżnicowania terytorialne, kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020 6

1.1.(2) Analiza specyficznych potencjałów i problemów terytorialnych 15

1.1.(3). Perspektywa 2020 roku – cele rozwojowe kraju 20

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jako odpowiedź na strategię Europa 2020 20

1.1.(4). Uzasadnienie transferu środków pomiędzy kategoriami regionów 22

1.1.(5) Wnioski z dotychczasowych doświadczeń 24

Doświadczenia Wspólnej Polityki Rolnej 32

Doświadczenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa 35

1.2. Kluczowe wyniki ewaluacji ex-ante 35

1.3. Wybór celów tematycznych i podsumowanie najważniejszych rezultatów interwencji 35

1.3. (1) Cele Umowy Partnerstwa – obszary koncentracji EFSI 35

Zwiększenie konkurencyjności gospodarki 38

Poprawa spójności społecznej i terytorialnej 42

Spójności społecznej i terytorialnej służyć będą działania realizowane w obszarze wyrównywania dostępu do usług publicznych – społecznych, edukacji na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej, profilaktyki, rehabilitacji i szeroko rozumianej kultury. Podstawowe jest tutaj znaczenie kształcenia jako skutecznego czynnika wyrównywania szans rozwojowych osób z różnych środowisk i obszarów. Edukacja ma także kluczowe znaczenie w skali budowania potencjału rozwojowego polskich regionów. Inwestowanie w kapitał ludzki konsekwentnie przeciwdziała marginalizacji. Najważniejszymi instrumentami solidarności rozwojowej w dziedzinie edukacji będzie zapewnienie dzieciom dostępu do wczesnej edukacji przedszkolnej, nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; odpowiednie przygotowanie nauczycieli oraz doposażenie szkół. Coraz większego znaczenia nabiera zwiększenie jakości i dostępności usług ochrony zdrowia. Brak wczesnego diagnozowania, ze względów materialnych, osób pozostających w ubóstwie ma dalsze konsekwencje negatywnie wpływające na dalsze życie, a w przypadku dzieci na wykorzystanie ich potencjału i aspiracji. Wsparcie uzyskają ponadto interwencje ograniczające nierówności w zakresie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług. Finansowane będą również rozwiązania na rzecz zwiększenie jakości usług społecznych i ich dostępności. Ważnym instrumentem w zakresie zwiększania dostępności do usług będzie szersze wykorzystanie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. Służyć temu będzie upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowych. Znaczenia dla spójności społecznej i terytorialnej ma zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej. Finansowane z środków unijnych drogi i koleje wypełnią luki w krajowej sieci transportowej włączając ją w europejski system TEN-T. Jest to istotne ze względu na bezpośrednie korzyści osiągane przez mniejsze ośrodki dzięki lepszej dostępności, ale również z punktu widzenia - zwiększenia zatrudnienia i mobilności mieszkańców, skrócenia czasu dojazdów, poprawy komfortu i bezpieczeństwa. Z uwagi na duże potrzeby infrastrukturalne obszarów wiejskich wspierana będzie mała infrastruktura drogowa, sprzyjająca spójności społecznej. 43

Istotną rolę w kształtowaniu rozwoju lokalnego poszczególnych obszarów (miejskich i wiejskich) odgrywać będą społeczności lokalne. Wykorzystanie instrumentu Leader i CLLD umożliwi uwzględnianie w możliwie szerokim stopniu specyficznych uwarunkowań lokalnych i endogenicznych potencjałów rozwojowy, w tym np. walory naturalne (przyroda, krajobraz) i kulturowe oraz potencjał społeczny. 43

Podniesienie sprawności i efektywności państwa 44

1.3.(2) Strategia wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych kraju 44

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 51

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 54

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 58

Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (cel tematyczny 62

Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 65

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 68

Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników 72

Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 77

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 81

Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 86

1.3. (4) Oczekiwane rezultaty interwencji funduszy oraz podstawowe wskaźniki rezultatu strategicznego 89

1.4. Zarys finansowania 92

1.4 (1) Całkowita alokacja dla Polski w ramach Polityki Spójności 92

1.4. (2) Rezerwa programowa 94

VI.3. Podział alokacji wg celów tematycznych oraz w układzie funduszy 94

1.4. (4) Zasada dotycząca koncentracji tematycznej środków 96

1.4. (5) Poziom wydatków planowanych na cele klimatyczne 97

1.4. (6) Podział środków z funduszy strukturalnych pomiędzy poziom krajowy i regionalny 98

1.4. (7) Poziom współfinansowania 99

SEKCJA 1.B 99

1.5. Sposób realizacji zasad horyzontalnych 99

1.5.1. Zasada partnerstwa 99

1.5.2. Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn 101

1.5.3. Zrównoważony rozwój 102

1.5.4. Inne zasady horyzontalne 104

1.6. Programy operacyjne 106

SEKCJA 2. 111

2 Warunki efektywnego wdrażania Umowy Partnerstwa 111

2.1. System koordynacji 111

2.1. (1) Podmioty koordynacji i zakres kompetencji 111

2.1. (2) Identyfikacja obszarów komplementarności oraz rozwiązania na rzecz koordynacji 114

2.1. (3) Koordynacja z instrumentami krajowymi – kontrakt terytorialny 124

2.2. Realizacja zasady dodatkowości 127

2.3. Ocena stopnia wypełnienia warunków ex-ante 128

2.4 Sposób zapewnienia spójności funkcjonowania ram wykonania 130

2.5. Ocena zdolności instytucjonalnej systemu realizacji Umowy Partnerstwa – ogólna ocena zdolności instytucjonalnej 133

Część do uzupełnienia, po wypracowaniu rozwiązań odnoszących się do Wspólnej Polityki Rybołówstwa na poziomie unijnym. 134

Ocena potrzeb związanych ze wzmacnianiem zdolności administracyjnej instytucji zaangażowanych w realizację UP oraz beneficjentów 134

Ramowy plan działań na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnej ze wskazaniem zakresu wykorzystania PT 136

2.6. Planowane uproszczenia dla beneficjentów 138

2.6. (1) Plan działań dla beneficjentów funduszy Polityki Spójności 138

2.6. (2) Plan działań dla beneficjentów Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 140

2.6. (3) Plan działań dla beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 141

SEKCJA 3. 141

3. Terytorialny wymiar prowadzonej interwencji 141

3.1. Instrumenty rozwoju terytorialnego 141

3.1.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) 142

3.1.2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 145

3.1.3. Sposób ujęcia wymiaru miejskiego 150

3.1.4. Współpraca terytorialna oraz strategie makroregionalne 150

3.1.4. (1) Europejska Współpraca Terytorialna 150

3.1.5. Obszary ze szczególnym nasileniem problemu ubóstwa 155

3.1.6. Obszary z nasileniem problemów demograficznych 157

SEKCJA 4. 158

4.1. Zarys centralnego systemu komunikacji elektronicznej z beneficjentami 158

SEKCJA 5. 159

5. Zarys systemu wdrażania 159

5.1. System instytucjonalny służący realizacji umowy partnerstwa ma: 159

Instytucje zarządzające 159

Instytucje pośredniczące 160

Instytucje wdrażające 160

Instytucja audytowa 160

Desygnacja 161

System instytucjonalny w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 161

System instytucjonalny dla programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 162

System instytucjonalny dla Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 162

5.2. Zarządzanie finansowe 162

5.3. Sprawozdawczość i monitorowanie 163

5.4. Ewaluacja 164

5.5. Informacja i promocja 165

Pobieranie 1.9 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna