Wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu „Zielone światło!” Warszawa, 2012 r. Poradnik stanowi streszczenie „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki”Pobieranie 7.69 Mb.
Strona1/43
Data29.06.2018
Rozmiar7.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Poradnik
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu „Zielone światło!”

Warszawa, 2012 r.

Poradnik stanowi streszczenie „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zawiera najważniejsze wskazówki w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielone światło!”.SPIS TREŚCI

9. SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA WNIOSKU (WALIDACJA) 12

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projektach o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) obowiązkowe jest rozliczanie wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe. W takim przypadku w punkcie 3.3 projektodawca ma obowiązek rozszerzyć opis poszczególnych zadań o informacje o liczbie przyjętych kwot ryczałtowych oraz przyporządkowaniu odpowiednich zadań do konkretnych kwot (jeśli projekt rozliczany jest w oparciu o więcej niż jedną kwotę ryczałtową). W przypadku, gdy projektodawca zamierza rozliczać wszystkie wydatki w oparciu o jedna kwotę ryczałtową istnieje zagrożenie, ze gdy którekolwiek z zadań nie zostanie zrealizowane Projektodawca będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. Jednocześnie, podając informację o wskaźnikach produktu, beneficjent powinien zwrócić szczególną uwagę na te wskaźniki, których osiągnięcie (tzn. przekroczenie ich minimalnego progu) uprawnia go do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową ( w tym obowiązkowo liczbę uczestnikogodzin). Z uwagi na fakt, iż kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu konieczne jest ich precyzyjne zdefiniowanie, zaś beneficjent powinien wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla każdej z kwot ryczałtowych wymienionych w pkt 3.3 wniosku. Co do zasady nie należy określać wskaźników do zadania Zarządzanie projektem. Szczegółowe zasady rozliczania projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł przedstawiono w Zasadach realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 33


I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl.

Istnieje również możliwość przygotowania wniosku z wykorzystaniem wersji off-line GWA, czyli Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E). Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku .ZIP_POKL (plik .XML po kompresji danych) z danymi do GWA dostępnego przez Internet, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku .PDF.

Utworzenie nowego wniosku oraz edycja wcześniej zapisanego wniosku dostępne są w wersji on-line w ramach GWA (komputer musi być podłączony do sieci Internet podczas pracy w GWA) oraz w wersji off-line po zainstalowaniu GWA-E lokalnie na komputerze użytkownika.

Wnioski w wersji elektronicznej (do dalszej edycji i przekazania do PARP) zapisywane są jako pliki .ZIP_POKL (plik .XML po kompresji danych) na lokalnym nośniku (dysk twardy komputera, pamięć przenośna itp.).

Z uwagi na rozwiązania techniczne (automatyczne przenoszenie niektórych danych oraz automatyczne sumowanie
i wyliczanie wartości niektórych pól) sugerowana kolejność wypełniania poszczególnych części wniosku jest następująca:

1. Informacje o projekcie – bez wypełnienia pkt 1.8 Okres realizacji projektu nie jest możliwe dalsze wypełnianie wniosku. Ponadto, bez wybrania Priorytetu (pkt 1.1) i Działania (pkt 1.2), listy słownikowe w części III wniosku pozostaną nieaktywne. W przypadku wybrania Działania 9.5 (oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) pojawia się okno diagonalne z informacją, że wybranie działania 9.5 spowoduje usunięcie danych w tabelach 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.4 i 3.5 oraz pytanie, czy kontynuować. W przypadku wyboru opcji „OK” zaznaczone zostanie odpowiednie Działanie, ale wcześniej ewentualnie wprowadzone dane w ww. tabelach (oprócz celu głównego i celów szczegółowych) zostaną usunięte. W przypadku wyboru opcji „Anuluj” dane zostaną zachowane, ale niemożliwy będzie wybór Działania 9.5.

2. Beneficjent

3. Charakterystyka projektu – bez wpisania poszczególnych zadań w ramach pkt 3.3 Zadania, nie jest możliwe wypełnienie Szczegółowego budżetu projektu, Budżetu projektu i Harmonogramu realizacji projektu.

4. Oświadczenie

5. Szczegółowy budżet

6. Budżet

7. Harmonogram
Wniosek składa się w 2 egzemplarzach papierowych – co najmniej 1 oryginał i co najwyżej 1 kopia dokumentacji poświadczona za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Przez wersję elektroniczną rozumie się plik XML (ZIP_POKL) utworzony za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dodatkowo należy dołączyć plik PDF. Nie załączenie pliku PDF do wniosku o dofinansowanie nie będzie skutkowało jego odrzuceniem. Wersja elektroniczna wniosku w formie pliku XML musi być możliwa do odczytania.

UWAGA!

Generator Wniosków Aplikacyjnych nie jest narzędziem służącym do przygotowywania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadaniem aplikacji jest jedynie wsparcie w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt – jako spójne logicznie i przemyślane przedsięwzięcie, odpowiadające na konkretne problemy/potrzeby, z określonymi celami, wskaźnikami ich pomiaru oraz opisanymi zadaniami, które mają przyczynić się do realizacji tych celów, zrealizowane w określonym budżecie – powinien być przygotowany poza GWA. Do GWA (na wniosek o dofinansowanie projektu) należy przenosić już wypracowane i przemyślane przedsięwzięcie (którego opis można przygotować wcześniej np. w edytorze tekstu).


Przed złożeniem wniosku do PARP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu. W tym celu należy:  • utworzyć plik. PDF, z którego drukowana jest papierowa wersja wniosku;

  • ponownie wczytać plik .ZIP_POKL (plik .XML po kompresji danych) do generatora dostępnego w wersji on-line;

  • porównać sumy kontrolne (UWAGA: sumy kontrolne wersji elektronicznej i papierowej muszą być ze sobą zgodne).

Suma kontrolna w GWA:

Łącznik prostoliniowy 136

Suma kontrolna w wydruku wniosku:Pobieranie 7.69 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna