Wymagania na poszczególne oceny – informatykaPobieranie 61 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar61 Kb.

Wymagania na poszczególne oceny – INFORMATYKA

klasa VII 2017/2018
Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.


Ocena

Stopień dopuszczający
Uczeń:


Stopień dostateczny
Uczeń:


Stopień dobry
Uczeń:


Stopień bardzo dobry
Uczeń:


 • wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

 • identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego

 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy

 • wyjaśnia, czym jest system operacyjny

 • uruchamia programy komputerowe

 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek

 • wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie

 • otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty

 • wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych

 • tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP

 • stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP

 • zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP

 • tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP

 • wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet

 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu

 • przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej

 • tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną

 • wyjaśnia, czym jest algorytm

 • wyjaśnia, czym jest programowanie

 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy

 • buduje proste skrypty w języku Scratch

 • używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków

 • wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy

 • pisze tekst w edytorze tekstu

 • włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu

 • wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.

 • wstawia obraz do dokumentu tekstowego

 • wykonuje operacje na fragmentach tekstu

 • wstawia proste równania do dokumentu tekstowego

 • wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego

 • korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu

 • drukuje dokument tekstowy

 • wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę

 • wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną

 • wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego

 • wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym

 • wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym

 • dzieli cały tekst na kolumny

 • odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu
 • wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

 • opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)

 • nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie

 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze

 • wymienia rodzaje programów komputerowych

 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów

 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”

 • wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych

 • wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania

 • wymienia rodzaje grafiki komputerowej

 • opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego

 • zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP

 • wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu

 • wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP

 • zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP

 • drukuje dokument komputerowy

 • wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem

 • omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP

 • tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP

 • umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP

 • stosuje podstawowe narzędzia Selekcji

 • tworzy proste animacje w programie GIMP

 • używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży

 • sprawnie posługuje się przeglądarką internetową

 • wymienia rodzaje sieci komputerowych

 • omawia budowę prostej sieci komputerowej

 • wyszukuje informacje w internecie

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu

 • pobiera różnego rodzaju pliki z internetu

 • dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych

 • przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu

 • unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową

 • wymienia etapy rozwiązywania problemów

 • opisuje algorytm w postaci listy kroków

 • omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym

 • tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne

 • tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach

 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego

 • omawia budowę okna programu Scratch

 • wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch

 • stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach

 • dodaje nowe duszki w programie Scratch

 • dodaje nowe tła w programie Scratch

 • omawia budowę okna programu Logomocja

 • tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz

 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines

 • tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym

 • stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu

 • korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu

 • korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu

 • wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem

 • korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego

 • przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym osadza obraz w dokumencie tekstowym

 • modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym

 • stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym

 • stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym

 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności

 • wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,

 • stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu

 • stosuje style tabeli w edytorze tekstu

 • stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu

 • wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego

 • zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu

 • dzieli fragmenty tekstu na kolumny

 • przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu

 • przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu
 • wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,

 • opisuje rodzaje pamięci masowej

 • omawia jednostki pamięci masowej

 • wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII

 • przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii

 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych

 • przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem

 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji

 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego

 • sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery

 • zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy

 • wymienia trzy formaty plików graficznych

 • tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych

 • ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu

 • wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,

 • korzysta z podglądu wydruku dokumentu

 • używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu

 • wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym

 • charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP

 • używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP

 • zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP

 • kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych

 • zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki

 • korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi

 • wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu

 • opisuje algorytm w postaci schematu blokowego

 • wymienia przykładowe środowiska programistyczne

 • stosuje podprogramy w budowanych algorytmach

 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach

 • używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch

 • konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch

 • używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch

 • korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

 • wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch

 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo

 • używa zmiennych w języku Logo

 • otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu

 • zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie

 • kopiuje parametry formatowania tekstu

 • wymienia kroje pisma wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu

 • stosuje zasady redagowania tekstu

 • przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie

 • zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu

 • wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE

 • wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym

 • wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego

 • zna rodzaje tabulatorów specjalnych

 • wymienia zalety stosowania tabulatorów

 • formatuje komórki tabeli

 • zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli

 • modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego

 • modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny

 • opracowuje projekt graficzny e-gazetki

 • łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych

 • współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego
 • wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery

 • wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce

 • samodzielnie instaluje programy komputerowe

 • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie

 • stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach

 • zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy

 • charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej

 • zapisuje obrazy w różnych formatach wyjaśnia, czym jest plik

 • wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku

 • wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu

 • charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu

 • poprawia jakość zdjęcia

 • wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy

 • wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek

 • łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP

 • wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP

 • pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP

 • korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP

 • wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych

 • dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb

 • korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych

 • samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów

 • konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach

 • konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch

 • dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch

 • tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich

 • zmienia domyślną postać w programie Logomocja

 • ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami

 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym

 • zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu

 • grupuje obiekty w edytorze tekstu

 • wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki

 • wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe

 • formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego

 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności

 • zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających

 • stosuje tabulatory specjalne

 • tworzy listy wielopoziomowe

 • stosuje w listach ręczny podział wiersza

 • wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym

 • różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego

 • wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje

 • zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF


Directory: wymagania 17 18

Pobieranie 61 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna