Wykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości B. Pozostałe projekty rozporządzeń Ministra SprawiedliwościPobieranie 1.5 Mb.
Strona1/16
Data01.03.2019
Rozmiar1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości

B. Pozostałe projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

L.p.

TYTUŁ PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

PRZYCZYNY I POTRZEBY WPROWADZENIA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ORAZ WSKAZANIE ISTOTY ROZWIAZAŃ, KTÓRE PLANUJE SIĘ ZAWRZEĆ W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ STANOWISKO LUB FUNKCJA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

TERMIN PRZEWIDYWANEGO WYDANIA ROZPORZĄDZENIA ALBO INFORMACJA
O REZYGNACJI
Z PRAC NAD PROJEKTEM WRAZ
Z UZASADNIENIEM
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnycfh.

Podstawa prawna – art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) w brzmieniu przewidzianym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Celem projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie sposobu uiszczania opłat sądowych i realizacji innych należności w sądach powszechnych oraz likwidacja znaków opłaty sądowej.

Departament Prawa Cywilnego

II półrocze 2012 r.

Prace nad projektem zostały wstrzymaneProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania kont użytkowników w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) i przy nadawaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (BTE) w postępowaniu elektronicznym.

Podstawa prawna – art. 126 § 6 K.p.c. dodany ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156). Projekt rozporządzenia zmierza do ujednolicenia trybu zakładania kont użytkowników w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania wszczęte drogą elektroniczną.

Departament Prawa Cywilnego

II półrocze 2012 r.

Prace nad projektem zostały wstrzymaneProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 131 § 2 ustawy K.p.c. Celem wprowadzenia zmian prawnych jest maksymalne skrócenie czasu przepływu informacji o statusie doręczenia przesyłki. Proponowane rozwiązanie pozwala na niezwłoczne przekazanie sądowi informacji o dokonaniu doręczenia przesyłki przez operatora. Zasadność wprowadzenia proponowanych zmian potwierdzają wyniki przeprowadzonego pilotażu, którym zostało objęte 1250 szt. przesyłek poleconych. W konsekwencji odnotowano skrócenie okresu oczekiwania na informację o dokonaniu doręczenia o średnio 11 dni.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Cywilnego, p. Alicja Szkotnicka

Maj 2012 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.


Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.). Projekt będzie uwzględniał zmiany w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi (realizacja wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Marcin Ciężki

III kwartał 2012 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych


Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. Nu. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.). Projekt będzie uwzględniał utworzenie wydziału gospodarczego odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Łodzi (realizacja wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Marcin Ciężki

III kwartał 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.). Konieczność przygotowania zmiany załącznika do rozporządzenia w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 245, poz. 1640) oraz wprowadzenie ewentualnej opłaty stałej za publikację sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Departament Prawa Cywilnego

II półrocze 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 249 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego, p. Zbigniew Żelaźnicki

Marzec 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 249 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego, p. Zbigniew Żelaźnicki

Marzec 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 249 § 3 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego, p. Piotr Kula

Styczeń 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i straży, zakresu ich obowiązków oraz warunków sprawowania patronatu nad aplikantami.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego

I półrocze 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego

I półrocze 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podstawa prawna – art. 249 § 3 pkt 1 K.k.w. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431)

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego, p. Zbigniew Żelaźnicki

Do 1 lipca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów wojskowych

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z późn. zm.). Potrzeba nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest zmianami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który został zmieniony ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zmianie powinny zatem ulec przepisy rozporządzenia odwołujące się do dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych.

Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Grażyna Leoncewicz


IV kwartał 2012 r.

Zgodnie z projektem – 14 dni od dnia ogłoszenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 29l ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Gospodarczego, p. Stanisław Barański

Styczeń 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 4 ust. 3 zmienianego rozporządzenia komisja ogłasza terminy testów umiejętności na kolejny rok kalendarzowy poprzez podanie do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), najpóźniej do dnia 31 października poprzedniego roku.


Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

18 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków zespołu do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków komisji do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków komisji do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków zespołu do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków zespołu do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego


Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego


Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków komisji do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu

Celem zmian ma być „zamrożenie” w roku 2012 wynagrodzeń członków komisji do wysokości wynagrodzeń przysługujących w roku 2010.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Zbigniew Pałka

8 czerwca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.); konieczność wydania nowego rozporządzenia powstała w związku ze zmianą art. 58 ust. 1 ustawy o prokuraturze, zgodnie z którą pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przysługuje tylko prokuratorowi, a nie jak dotychczas prokuratorowi i prokuratorowi w stanie spoczynku.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Grażyna Leoncewicz

Czerwiec 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 96 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.); konieczność wydania nowego rozporządzenia powstała w związku ze zmianą art. 105 § 1 usp, zgodnie z którą pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie przysługuje sędziemu w stanie spoczynku.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Grażyna Leoncewicz

Czerwiec 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z póżn. zm.); potrzeba wydania rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowego wykazu stanowisk stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz. 964), wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523, z późn. zm.); projekt uzupełnia wykaz stanowisk o stanowiska młodszego psychologa, młodszego terapeuty, terapeuty i starszego terapeuty w grupie stanowisk penitencjarnych w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Łukasz Cieciorowski

II kwartał 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 155 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.). Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) zmieniła przepis art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), zwanej dalej u.s.p., a więc zasadniczą normę odnoszącą się do zadań asystenta sędziego, pozostawiając Ministrowi Sprawiedliwości upoważnienie do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów przy uwzględnieniu zasady sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania oraz konieczność zapewnienia rzetelnego wykonywania przez asystentów sędziów powierzonych zadań (art. 155 § 5 u.s.p.).

Zmiana ustawy skutkuje więc potrzebą opracowania nowego aktu wykonawczego.Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Łukasz Cieciorowski

II kwartał 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego

rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeńProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849, z późn. zm.); projektowaną zmianą podwyższa się wynagrodzenie lekarzy do kwoty 100zł (obecnie – 80zł).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Grażyna Leoncewicz

III kwartał 2012 r.


Pobieranie 1.5 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna