Wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowejPobieranie 1.53 Mb.
Strona1/22
Data18.06.2018
Rozmiar1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ


PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ


L.p.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Organ

odpowiedzialny

za opracowanie

projektu

Osoba

odpowiedzialna

(imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie

projektu

Organ

odpowiedzialny

za przedłożenie

projektu


Informacja
o rezygnacji z prac nad projektem


(z podaniem przyczyny)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
1.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.

Projektowane rozporządzenie ma na celu ochronę zarówno osób niepalących, jak i palących przed zdrowotnymi skutkami biernego i czynnego palenia.

MON

płk lek. Piotr Dzięgielewski

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowiapłk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

2.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

Zgodnie z art. 98g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, tryb i terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby, oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Narodowych Sił Rezerwowych i różne okresy kształcenia;

2) przebieg służby przygotowawczej, w tym przypadki, sposób i tryb opiniowania żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą oraz tryb składania zażaleń w sprawach przebiegu służby przygotowawczej, uwzględniając cele i charakter tej służby;

3) regulamin kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej, przebieg i czas trwania kształcenia, w zależności od korpusu, na którego potrzeby żołnierz będzie kształcony, uwzględniając potrzebę optymalizacji efektów tego kształcenia.Projekt zakłada zmianę § 9 ust. 1 oraz uchylenie ust. 1a obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Obrony narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. Nr 170, poz. 1144, z późn. zm.). Propozycje te są podyktowane zracjonalizowaniem terminów powołania ochotników do szkolenia w służbie przygotowawczej w celu kształcenia w poszczególnych korpusach.

MON

gen. dyw. Andrzej Wasilewski

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego


płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

3.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 104, poz. 710, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, uwzględniając sposób obliczania wysokości tych równoważników oraz przypadki, w których świadczenia te są przyznawane, i przypadki, w których podlegają zwrotowi

Proponuje się podwyższenie kwoty równoważnika pieniężnego, co pozwoli na pewne urealnienie kwoty tego równoważnika w stosunku do cen wynajmu mieszkań na rynku warszawskim, w stosunku do których obecne obowiązujące kwoty, nie stanowią realnego wsparcia dla funkcjonariuszy.


MON

gen. bryg. Radosław Kujawa Szef Służby Wywiadu Wojskowego

płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

4.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 104, poz. 710, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy SKW i SWW. Rozporządzenie powinno ustalać sposób przydziału lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz określać ich wielkość, z uwzględnieniem uprawnień funkcjonariusza i liczby członków jego rodziny, a także wymieniać przesłanki wydania decyzji o opróżnieniu lokalu lub tymczasowej kwatery.

Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (dz. U. Nr 174, poz. 1267) do norm wynikających z przepisów:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) rozporządzenia Ministra Obrony narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 174, poz. 1271, z późn. zm.).


MON

gen. bryg. Radosław Kujawa Szef Służby Wywiadu Wojskowego

płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

5.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów

Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

Przedmiotowy projekt ma na celu określenie współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów.

Z dniem 30 września 2006 na podstawie art. 57 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) zostały zlikwidowane Wojskowe Służby Informacyjne. W związku z powyższym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów (Dz. U. Nr 157, poz. 1849) niezbędnym stało się dostosowanie używanej terminologii do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.MON

gen. dyw. dr Mirosław Rozmus Żandarmeria Wojskowa Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

6.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

Zgodnie z art. 48 ust. 2  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla SKW i SWW, normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, wysokość równoważnika pieniężnego, sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika, warunki i tryb jego wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach, uwzględniając zakres i specyfikę zadań służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy.

Przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia podyktowana jest tym, że wartości pieniężne norm wyżywienia dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego nie były zmieniane od dnia 1 października 2006 r. W chwili obecnej wartości te w znacznym stopniu są niższe niż wartości norm wyżywienia, które przysługują żołnierzom zawodowym. W znacznym stopniu usprawni to organizację żywienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, wpłynie na usprawnienie procesu zabezpieczenia wyżywienia podczas kursów, szkoleń i ćwiczeń.

MON

gen. bryg. Janusz Nosek

Służba Kontrwywiadu Wojskowegopłk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

7.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach org. podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej, mając na względzie specyfikę prac podwodnych wykonywanych na rzecz obronności, określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, mając na względzie specyfikę prac podwodnych wykonywanych na rzecz obronności, określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

MON

admirał floty Tomasz Mathea Dowódca Marynarki Wojennej

płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

8.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad pozyskiwania i rejestrowania oraz warunków udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych


Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 240, poz. 2027, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych, a w szczególności tryb postępowania związanego z wykonywaniem zdjęć lotniczych, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych, a w szczególności tryb postępowania związanego z wykonywaniem zdjęć lotniczych, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

MON

gen bryg. Marek Olbrycht

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiegopłk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

9.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach


Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa;

2) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych;

3) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej przez wojskowe komisje lekarskie;

4) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami państwa;

5) tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich;

6) sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową przez te komisje;

7) sposób orzekania o potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego.Projekt rozporządzenia dostosowuje orzecznictwo wojskowo – lekarskie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), umożliwiając wojskowym komisjom lekarskim orzekanie w przedmiocie zdolności do służby przygotowawczej.

Ponadto w załączniku nr 2 do rozporządzenia w objaśnieniach szczegółowych do rozdziału I w zakresie dotyczącym Grupy I wykreślono kandydatów do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy nadterminowej służby wojskowej w związku z rezygnacją ustawodawcy z dalszego istnienia tej formy odbywania służby wojskowej.
MON

płk lek. Piotr Dzięgielewski

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowiapłk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

10.

projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Zgodnie z art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których żołnierze otrzymują świadczenia, o których mowa w ust. 1, szczegółowe zasady oraz normy ich otrzymywania z uwzględnieniem w szczególności warunków pełnionej służby, sposobów realizacji dodatkowych norm wyżywienia oraz warunków, trybu i terminów wypłacania równoważników pieniężnych.

Ujęte w projekcie zmiany mają na celu poprawę standardu wyposażenia mundurowego żołnierzy, poprzez zastąpienie dotychczasowych wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania polowego i specjalnego, przedmiotami nowych wzorów, wykonanych w nowoczesnych technologiach, z wysokiej jakości surowców i tkanin.


MON

gen dyw. Zbigniew Tłok- Kosowski

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnychpłk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

11.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i  wojskowych komend uzupełnień

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa.

W związku z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114) powstała potrzeba dostosowania do tych zmian zadań szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w zakresie realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa – gospodarza oraz zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych.


MON

gen dyw. Andrzej Wasilewski

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego


płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu Prawnego

12.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób powoływania, liczbę członków, strukturę organizacyjną oraz regulamin działania Komisji Lotnictwa Państwowego, a także tryb powoływania i odwoływania osób wchodzących w skład tej Komisji, uwzględniając konieczność zapewnienia w badaniu wypadków i poważnych incydentów lotniczych udziału przedstawicieli właściwych ministrów.

Główna zmiana zawarta w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do zapisów zawartych w dotychczasowo obowiązującym rozporządzeniu wynika z art. 140 ust. 1 znowelizowanej ustawy –Prawo lotnicze, który stanowi, że badanie wypadków i poważnych incydentów w lotnictwie państwowym zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej powietrznej prowadzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powoływana przez Ministra Obrony Narodowej na okres jednego roku.

MON

płk pil. Mirosław Grochowski

Szef


Inspektoratu MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów

płk Piotr PABISIAK-KARWOWSKI

Dyrektor Departamentu PrawnegoPobieranie 1.53 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna