Wykaz dokumentów dotyczący umowy z ubezpieczeniem*/bez ubezpieczeniaPobieranie 12.04 Kb.
Data16.11.2017
Rozmiar12.04 Kb.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OD UMOWY POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ


(zawartej od dnia 18 grudnia 2011 r. włącznie)Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dnia dd.mm.rrrr

(miejscowość)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna


Centrum Operacji Detalicznych

ul. Tomasza Zana 32a

20-601 Lublin

Ja, niżej podpisany(a): Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(imię i nazwisko)

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości: XXX 000000

(seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

nr PESEL: 00000000000

niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715) odstępuję od Umowy pożyczki nr .............................................................. zawartej w dniu ...................................

Jednocześnie oświadczam, że Pożyczkę wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki , spłacę na rachunek


nr 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 (przeznaczony do spłaty pożyczki)

nie później niż 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy


data i podpis Pożyczkobiorcy zgodny z podpisem na umowie pożyczki
Pobieranie 12.04 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna