Wyjaśnienia metodycznePobieranie 203.48 Kb.
Strona2/3
Data24.10.2017
Rozmiar203.48 Kb.
1   2   3

Informacje o świadczeniach emerytalnych i rentowych rolników indywidualnych dotyczą świadczeń wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego i budżetu państwa (w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. także z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa), a także ze środków wypłaconych w ramach pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, w przypadku gdy rolnicy posiadają uprawnienia do łącznego pobierania świadczeń z tych środków.
Information regarding retirement and other pension benefits for farmers concerns benefits which are paid by the Agricultural Social Insurance Fund from the source of the Pension Fund and by the state budget (within the scope of the targeted grant as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures) and also from the sources which are paid in regard to non-agricultural social security system, in case of farmers who are authorized to receive benefits from those sources simultaneously.

Świadczenia emerytalno-rentowe nie obejmują wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych.
Retirement and other pension benefits do not provide for the payments of retirement and other pensions arising out of international agreements.

Świadczenia emerytalno-rentowe obejmują kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) uwzględniającą od 2007 r. zmniejszenia m.in. z tytułu osiągania przychodów z pracy.
Retirement and other pension benefits include the amount of benefits due (current and compensatory), taking into account since 2007 the deductions, among others, in respect of achieving revenue from work.

9. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw dostosowano do nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 330, z późniejszymi zmianami).
9. Data on financial results of enterprises are presented as prescribed by the amended Accounting Act dated 29 IX 1994 (uniform text, Journal of Laws 2013 item 330 with later amendments).

10. Przychody z całokształtu działalności obejmują:
10. Revenues from total activity includes:

1) przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz usług), a także opakowań, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami;
1) net revenues from sale of products within country and for export which have been manufactured by the entity (goods, semi-finished goods and services) as well as packaging, equipment and third party services if the customers are invoiced for the foregoing together with the purchased products;

2) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów przez siebie wytworzonych, jeśli sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji.
2) revenues from sale of goods and materials, i.e. current assets purchased for resale in a non-
-processed condition and products manufactured by entity if they are sold by shops within the company’s network along with goods manufactured by other manufacturers.


Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów wpływające na wynik finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów
i bonifikat, bez podatku od towarów i usług;
Revenues from sale of products, goods and materials affecting the financial result are established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value added tax;

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: zysk ze zbycia nie-finansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa;
3) other operating revenues, i.e. revenues indirectly related with the operating activity of the entity, in particular: profits from the sale of non-financial fixed assets (fixed assets, assets under construction, intangible fixed assets, investments in real estate and rights), assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, revenues from social activities, revenues from rent or lease of fixed assets and investments in real estate and rights;

4) przychody finansowe, tj. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (sprzedaży), zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
4) financial revenues, i.e. amounts due in respect of dividends and share in profits, interest on loans granted, interest on time deposits, default interest, profits from the sale of investments, reduction of depreciation write-offs relating to investments due to the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus of foreign exchange gains over losses.

11. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują:
11. Costs of obtaining revenues from total activity includes:

1) koszt własny sprzedanych produktów, towarów
i materiałów związany z podstawową działalnością operacyjną, do którego zaliczono wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty ogółem, pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów;
1) cost of products sold, goods and materials related to the basic operating activity, which includes: the value of goods and materials sold as well as total costs decreased by the cost of generating benefits for the needs of the entity and corrected by charge in product stocks;

2) pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,
a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub całość wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązanie (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe;
2) other operating costs, i.e. costs indirectly related to operating activity of the entity, in particular: loss on the sale of non-financial fixed assets, depreciation of leased or rented fixed assets and assets under construction, depreciation write-downs (write-downs relating to permanent loss of value), fines, penalties and damages paid, wholly or partially written-off receivables relating to bankruptcy, composition or reorganization, provisions formed for future certain liabilities or liabilities which are likely to occur (losses on current business transactions), adjustments of the depreciation value for non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity, donations and fixed assets received free of charge;

3) koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
3) financial costs, i.e., among other things interest from contracted credits and loans, interest and discount on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investments, write-offs updating the value of investments, the surplus of foreign exchange losses over gains.

12. Wyniki finansowe:
12. Financial results:

1) wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie (koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów);
1) the financial result from the sale of products, goods and materials constitutes a difference between net revenues gained from the sale of products, goods and materials and costs bore for their obtaining (cost of products sold, goods and materials);

2) wynik na pozostałej działalności operacyjnej stanowi różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Od 2002 r. zawiera część zdarzeń nadzwyczajnych związanych z działalnością operacyjną;
2) the result on other operating activity is a difference between other operating revenues and other operating costs. Since 2002 this item has comprised part of extraordinary events related to operating activity;

3) wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych;
3) the result on operating activity constitutes
a difference between net revenues from the sale of products, goods and materials, including subsidies, discounts, rebates and other additions or disposals, excluding value added tax, and other operating revenues, and products, goods and materials sold valued at manufacturing cost, acquisition or purchasing prices, increased by the total general and administrative costs, costs of sales of products, goods and materials and other operating costs incurred since the beginning of the accounting year;


4) wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
4) the result on financial operations constitutes
a difference between financial revenues, in particular, in respect of dividends (share in profits), interest, profits from the sale of investments, updating the value of investments, surplus of foreign exchange gains over losses, and financial costs, in particular, those relating to interest, losses on the sale of investments, updating the value of investments, the surplus of foreign exchange losses over gains;


5) wynik finansowy na działalności gospodarczej jest sumą wyników finansowych: na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, na pozostałej działalności operacyjnej oraz na operacjach finansowych;
5) the financial result on economic activity is the sum of the financial results: on the sale of products, goods and materials, on other operating activity and on financial operations;

6) wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nad-zwyczajnymi.
6) the result on extraordinary events constitutes
a difference between extraordinary profits and extraordinary losses.


Wynik zdarzeń nadzwyczajnych został zawężony do finansowych skutków zdarzeń trudnych do przewidzenia, występujących poza działalnością operacyjną jednostki. Do zdarzeń nadzwyczajnych nie są kwalifikowane zdarzenia takie, jak: zmiana metod produkcji, sprzedaż zorganizowanej części jednostki, zaniechania lub zawieszenia części działalności, postępowania układowe;
This item was narrowed down to the financial results of the events, which are difficult to foresee and are not part of operating activity of the entity. Extraordinary events do not include changes in production methods, the sale of an organized part of the entity, abandonment or suspension of a part of activity, and composition;

7) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej, skorygowany
o wynik zdarzeń nadzwyczajnych;
7) gross financial result (profit or loss) is a result on economic activity corrected by result on extraordinary events;

8) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto
o obowiązkowe obciążenia.
8) net financial result (profit or loss) is obtained after decreasing the gross financial result by obligatory encumbrances.

13. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania:
13. Current assets and liabilities:

1) aktywa obrotowe są częścią kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych, wykorzystywanych w działalności operacyjnej o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Obejmują: zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) oraz krótkoterminowe: należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe;
1) current assets are part of the property controlled and used by the entity in its operating activity whose value has been determined in a reliable manner resulting from past events and bound to generate economic benefits to the entity in the future. They include: stock (circulating or current fixed assets), short-term: dues, investments and inter--period settlements;

2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
2) short-term dues include total debtors from deliveries and services and the whole or part of other debtors, which are not financial assets, with the maturity of twelve months as of the balance sheet date;

3) inwestycje krótkoterminowe są krótkoterminowymi aktywami nabytymi w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów;
3) short-term investments are short-term assets acquired for the purpose of generating economic benefits owing to the increase in the value of these assets;

4) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są rozliczeniami, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
4) short-term inter-period settlements are the prepayments made for the period up to twelve months as of the balance sheet date;

5) zobowiązania są wynikającym z przeszłych zdarzeń obowiązkiem wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które powodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki;
5) liabilities are obligations resulting from past events entailing the provision of a consideration whose value has been determined in a reliable manner, which involve the use of an entity current or future assets;

6) zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) są ogółem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całością lub częścią pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
6) short-term liabilities (excluding special funds) are total trade creditors and the whole or part of other liabilities with the maturity of twelve months as of the balance sheet date;


7) zobowiązania długoterminowe są ogółem zobowiązań, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
7) long-term liabilities are total liabilities with the maturity of more than twelve months as at the balance sheet date, apart from trade creditors.

14. Wskaźniki:
14. Indices:

1) wskaźnik rentowności ze sprzedaży jest to relacja wyniku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
1) sales profitability rate constitutes the relation of  the result from the sale of products, goods and materials to net revenues from the sale of products, goods and materials;

2) wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności;
2) the cost level indicator constitutes the relation of the costs of obtaining revenues from total activity to revenues from total activity;

3) wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z cało-kształtu działalności;
3) the profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to revenues from total activity;

4) wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z cało-kształtu działalności;
4) the profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to revenues from total activity;

5) wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych;
5) the first degree financial liquidity indicator constitutes the relations of short-term investments to short-term liabilities;

6) wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótko-terminowych.
6) the second degree financial liquidity indicator constitutes the relations of short-term investments and short-term dues to short-term liabilities.

15. Przedmiotem obserwacji cen w zakresie produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-
-montażowej są ceny bazowe, tj. kwoty pieniędzy otrzymywane przez producenta od nabywcy za jednostkę produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszone o podatki od produktu oraz ewentualne rabaty i opusty, a powiększone o dotacje do produktu.
15. The subject of the price survey, in the field of sold production of industry, construction and assembly production are basic prices, i.e. amounts of money received by a producer from a buyer for unit of product (good and service), decreased by the taxes on the product as well as by applicable rebates and deductions and increased by subsidies received for the product.

Wskaźniki cen:
Price indices of:

1) produkcji sprzedanej przemysłu (tj. górnictwa
i wydobywania, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a także dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją) opracowano na podstawie miesięcznego badania cen wyrobów i usług faktycznie uzyskiwanych przez, dobrane w sposób celowy, podmioty gospodarcze zaklasyfikowane do wyżej wymienionych sekcji. W kraju badaniem objęto ok. 3,3 tys. podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
1) sold production of industry (i.e. mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning supply and also water supply; sewerage, waste management and remediation activities) are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the above mentioned sections. In the country the survey covers about 3.3 thous. units, in which the number of employed persons exceeds 9 persons.

W celu uzyskania wskaźników cen dla każdego rodzaju działalności obliczane są kolejno:
With the aim of obtaining price indices for each type of activity, the following calculations are made in turn:

a) wskaźniki cen przy podstawie „miesiąc poprzedni =100”:
a) price indices on the base “previous month = 100”:

– dla szczebla przedsiębiorstw – jako średnie ważone indywidualnych wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu,
– at enterprise level – as weighted averages of individual price indices of representative items in using, as their weight system, the value of their sale in the surveyed month,

– dla szczebla grup, działów i sekcji – jako średnie wskaźników cen agregatów niższego szczebla ważone ich pełną wartością sprzedaży w badanym miesiącu,
– at group, division and section level – as averages of price indices of aggregates at lower levels weighted by the full value of their sale in the surveyed month,

b) wskaźniki cen przy innych podstawach – jako średnie wskaźników cen agregatów niższych szczebli ważone wartością ich sprzedaży z 2010 r., która jest aktualizowana miesięcznie
o zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.
b) price indices on other bases – as averages of price indices of aggregates at lower levels weighted by the value of their sale of 2010, which is updated monthly by the price and sale structure changes, occurring in subsequent months of a year, to which the price indices refer.

Wskaźniki cen obrazują dynamikę cen wynikającą z faktycznie wprowadzonych zmian cen, jak i zmian w strukturze asortymentowej sprzedaży oraz w strukturze odbiorców.
The price indices illustrate the index of prices resulting from actually introduced price changes and changes in the commodity structure of sales and structure of the customers.

2) produkcji budowlano-montażowej uzyskano na podstawie miesięcznego badania cen robót realizowanych przez, dobrane w sposób celowy, podmioty gospodarcze zaklasyfikowane do sekcji „Budownictwo”, tj. przez ok. 480 przedsiębiorstw budowlanych w kraju, w których liczba pracujących przekracza 9. Sposób obliczania wskaźników cen jest analogiczny, jak opisany w pkt. 15.1.
2) construction and assembly production are calculated on the basis of a monthly survey of prices of works realized by specifically selected economic units, classified in “Construction” section, i.e. by about 480 construction enterprises in the country, in which the number of employed persons exceeds 9 persons. Price indices calculation is analogous to the one described in item 15.1.

16. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych opracowano na podstawie obserwacji cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (ok. 1400 w 2015 r.).
16. Price indices of consumer goods and services was based on price observation of representatives of consumer goods and services (about 1400 in 2015).

Wskaźniki cen obliczono przy przyjęciu systemu wag opracowanego na podstawie struktury wydatków (bez spożycia naturalnego) poszczególnych grup gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. Grupowania towarów i usług konsumpcyjnych dokonano na podstawie Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według celu COICOP (do 2013 r.
COICOP/HICP).
The consumer price indices have been calculated applying the system based on the structure of expenditure (excluding own consumption) of particular groups of households on purchasing consumer goods and services from the year preceding the one under the survey, derived from the household budget survey. The grouping of consumer goods and services is presented on the basis of the Classification of Individual Consumption by Purpose COICOP (until 2013 – COICOP/HICP).

17. Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są:

  • notowania cen dokonane przez ankieterów w wybranych punktach, w wytypowanych rejonach badania cen (209 rejonów w 2015 r.);

  • cenniki, zarządzenia i decyzje w zakresie cen jednolitych obowiązujących na terenie całego kraju lub jego części;

  • notowania cen towarów i usług zakupywanych przez Internet.

Ceny towarów i usług notowane są raz w miesiącu, z wyjątkiem owoców i warzyw, w zakresie których notowania cen prowadzone są dwa razy w miesiącu. Przeciętne ceny obliczono jako średnie arytmetyczne z notowań na terenie całego województwa.
17. The sources of information on retail prices of goods and services are the following:

  • quotations conducted by price collectors in selected sales outlets, in selected price survey regions (209 in 2015);

  • price lists, regulations and decisions applicable as the uniform prices ruling throughout the country or its part;

  • collected prices of goods and services purchased online.

Prices of goods and services are collected once a month, with the exception of fruit and vegetables, for which the quotations are conducted two times a month. Average prices have been calculated as the arithmetic means of quotations throughout the voivodship.

18. Dane o cenach skupu dotyczą cen płaconych przez podmioty gospodarcze skupujące produkty rolne bezpośrednio od ich producentów. Przeciętne ceny obliczono jako iloraz wartości (bez podatku od towarów i usług) i ilości poszczególnych produktów rolnych (patrz uwagi ogólne pkt. 9.3).
18. Data on procurement prices concern prices paid by economic entities purchasing agricultural products directly from their producers. Average prices were calculated as a quotient of value (without value added tax – VAT) and quantity of each agricultural product (see general notes item 9.3).

19. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych i zwierząt gospodarskich uzyskiwanych przez rolników na targowiskach są miesięczne notowania cen dokonywane przez stałych ankieterów na celowo wytypowanych ok. 440 targowiskach. Przeciętne ceny miesięczne obliczono jako średnie arytmetyczne wszystkich notowań w skali całego kraju i województw.
19. The information on prices of agricultural products and livestock received by farmers on marketplaces comes from price quotations of agricultural products, provided by a network of interviewers collecting it on selected about 440 marketplaces. Average monthly prices were calculated as arithmetic mean of quotations from the entire country and from voivodships.

20. Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. Pierwsze wyposażenia inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.
20. Investment outlays are financial or tangible outlays, the purpose of which is creation of fixed assets or the improvement (rebuilding, enlargement, reconstruction or modernization) of existing capital assets items, as well as outlays on so-called initial investments. Investment outlays are divided into outlays on fixed assets and other outlays.


Pobieranie 203.48 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna