Wyjaśnienia metodycznePobieranie 203.48 Kb.
Strona1/3
Data24.10.2017
Rozmiar203.48 Kb.
  1   2   3

WYJAŚNIENIA METODYCZNE
METHODOLOGICAL NOTES

1. Dane o ludności od 2010 r. zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji ludności.

Dane o liczbie i strukturze ludności nie uwzględniają osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).


1. Data concerning population since 2010 have been compiled on the basis of results of Population and Housing Census 2011 as well current reporting data on vital statistics and population migration.

Data on size and structure of population does not include people who have come from abroad for temporary stay, while include permanent Polish residents staying temporarily abroad (regardless of the duration of their absence).Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.
Natural increase of the population accounts for the difference between the number of live births and deaths in a given period.

Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku.
Infant is a child under the age of 1.

Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Information on births and deaths (including infant deaths) is presented according to criteria of the definition of infant births and deaths recommended by the World Health Organization (WHO).

Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano: małżeństwa – według miejsca zameldowania męża przed ślubem, urodzenia – według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka, zgony – według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej.
Data regarding the vital statistics according to territorial division were compiled as follows: marriages – according to the husband’s place of permanent residence before the marriage, births – according to the mother's place of permanent residence, deaths – according to the place of permanent residence of the deceased.

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej.
The working age population refers to males, aged 18-64, and females, aged 18-59. The non-working age population is defined as the pre-working age population, i.e., up to the age of 17 and the post-working age population, i.e., 65 and more for males and 60 and more for females.

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno-zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.
2. Data on employed persons include those employed on a full- and part-time basis in the main place of work.

Do pracujących zaliczono:
Employed persons include:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;
1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;
2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including contributing family members;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
3) outworkers;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;
4) agents and persons employed by agents;

5) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
5) members of agricultural production cooperatives.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Data presented in the Bulletin do not include private farms in agriculture or employees of budget entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
3. Data on average paid employment include persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczące osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 674, z późniejszymi zmianami).
4. The data on the unemployed persons registered in the powiat labour offices are presented in accordance with the Law of 20 IV 2004 on Promotion of Employment and Labour Market Institutions (uniform text Journal of Laws 2013 item 674, with later amendments).

Liczba bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających m.in. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz pracę społecznie użyteczną.
Registered unemployment do not include persons who: undergoing traineeships, an internship, persons undergoing occupational preparation of adults and social utility work.

Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę bezrobotną zarejestrowaną w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia (potwierdzonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem) nauki w szkole, kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania zawodu jako osoba niepełnosprawna.
For the unemployed graduate is an unemployed person registered within the period of 12 months since the completion (confirmed with a diploma, certificate, or other document) of school education, occupational courses of a duration for no less than 24 months, or who in the mentioned period acquired the right to perform a job as the disabled person.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych i które zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 27 V 2014 r., spełniają co najmniej jedno z kryteriów:
Unemployed persons with a specific situation on the labour market are the persons who are entitled to priority in appointment for participation in special programmes and who, in accordance with amendment to Law on Employment Promotion and Labour Market Institutions, in force since 27 V 2014 , persons fulfilling at least one of the criteria:

 1. bezrobotni do 30 roku życia,
 1. unemployed persons below 30 years of age,

 1. długotrwale bezrobotni,
 1. long-term unemployed,

 1. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 1. unemployed persons over 50 years of age,

 1. bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
 1. unemployed persons benefiting from social assistance,

 1. bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 1. unemployed persons with at least one child under 6 years of age or at least one disabled child below 18 years of age,

 1. bezrobotni niepełnosprawni.
 1. disabled unemployed persons.

Długotrwale bezrobotni są to osoby pozostające
w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy.
The long term unemployed are persons remaining in the register rolls of the powiat labour office for the overall period of over 12 months during the last two years, excluding the periods of traineeship and occupational preparation of adult in the workplace.

Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Registered unemployment rate was compiled as a ratio of the number of registered unemployed persons to the economically active civilian population, i.e. excluding employees of budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

Oferta pracy (wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej) oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy:
Job offer (vacant place of employment and place of occupational activation) means declaring by the employer to the powiat labour office:

– co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (tj. wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilno--prawnych), w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika,
– at least one vacant place of employment or other paid work (i.e. performing work or providing services on the basis of the civil-legal contracts), in a particular occupation or speciality, in order to find an appropriate employee,

– miejsca aktywizacji zawodowej, przyjętego do realizacji, takiego jak staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, praca społecznie użyteczna.
– place of occupational activation, adopted to imple-mentation, such as traineeship, occupational preparation of adults, social utility work.

5. Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej (ruchomy tydzień badania). Badaniem objęte są osoby będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach z wyjątkiem osób przebywających poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesięcy i więcej. Dane BAEL liczone są w oparciu o dokładną datę urodzenia.

Wyniki badania uogólniono w oparciu o bilanse ludności, opracowane na podstawie NSP 2011.Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne.
5. Data on the economic activity of the population, aged 15 and more, are compiled on the basis of Labour Force Survey (LFS), which is conducted quarterly using continuous observation method
(a sliding survey week). The survey includes the
members of households in dwellings selected on a random basis excluding persons staying outside the households, i.e. abroad or living in institutional households, for 12 months or longer. The LFS data have been calculated on the basis of the exact date of birth.

The survey results have been generalized based on population balances compiled on the basis on Population and Housing Census 2011.

Economically active population includes all persons who are considered as employed or unemployed.

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:
The employed persons are all persons aged 15 and more who within the surveyed week:

1) wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem albo pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem;
1) performed for at least one hour any work generating pay or income, i.e. were employed as a paid employees, worked on their own (or leased) agricultural farm, or conducted their own economic activity outside of agriculture or assisted (without pay) in work on family agricultural farm or in conducting family economic activity outside agriculture;

2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:
2) had work but did not perform it:

– z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub wypoczynkowego,
– due to illness, maternity leave, paternal leave or vacation,

– z innych powodów, przy czym długość przerwy
w pracy wynosiła powyżej 3 miesięcy i dotyczyła osób, które były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.
– due to other reasons, but the break in employment exceeded 3 months and concerned persons who were paid employees and during that period received at least 50% of the hitherto wages and salaries.

Bezrobotni to osoby w wieku 15-74 lata, które
w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy i były gotowe ją podjąć w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.
The unemployed persons are persons aged
15-74, who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and were available for work within two weeks after the surveyed week.


Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.
The unemployed persons also include persons who had found and were waiting to begin work within the period no longer that 3 months as well as persons who were available for that work.

Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).
The activity rate is calculated as the share of the economically active persons (total or a given group) in population aged 15 and more (total or a given group).

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).
The employment rate is calculated as the share of the employed persons (total or a given group) in population aged 15 and more (total or a given group).

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).
The unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons (total or a given group) in the number of the economically active persons aged 15 and more (total or a given group).

Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania BAEL zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi w tych przypadkach, gdy zastosowano bardziej szczegółowe podziały i występują liczby niskiego rzędu, mniejsze niż 15 tysięcy. W przypadku, gdy liczby wynoszą poniżej 5 tys., zostały one zastąpione znakiem kropki (””), co oznacza, że konkretna wartość nie może być pokazana ze względu na losowy błąd próby.
Since the LFS is a sample-based survey, it is important to be careful about using the data in cases where more detailed divisions were applied and where numbers are lower than 15 thousand. In cases when the numbers are estimated below 5 thousand, they are replaced by points (“”), which means that the value cannot be displayed because of high random error.

6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono, przyjmując:
6. Average monthly nominal wage and salary per paid employee is computed assuming the following:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,
a także osób zatrudnionych za granicą;
1) personal wages and salaries, excluding wages and salaries of outworkers and apprentices as well as persons employed abroad;

2) wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach;
2) payments from a share in profit or in the balance surplus of cooperatives;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
3) additional annual wages and salaries for employees of budget sphere entities;

4) honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę.
4) fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with labour contract.

7. Dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach prezentuje się w ujęciu brutto.
7. Data on average monthly wages and salaries are presented in gross terms.

8. Informacje o świadczeniach emerytalnych i rentowych (poza rolnikami indywidualnymi) dotyczą świadczeń wypłacanych w ramach pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu państwa (w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. także z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa) i od 2009 r. ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – OFE.
8. Information regarding retirement and other pension benefits (excluding farmers) concerns benefits which are paid in regard to non-agricultural social security system by the Social Insurance Institution from the source of the Social Insurance Fund, the state budget (within the scope of the targeted grant as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures) and since 2009 from the sources gathered in the open pension funds – OFE.


Pobieranie 203.48 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna