Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoPobieranie 0.96 Mb.
Strona1/14
Data26.10.2017
Rozmiar0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

Wydział Lekarski

lek. med. Magdalena Białas

STAN ZRÓŻNICOWANIA I TYP NACIEKANIA RAKA ŻOŁĄDKA W POWIĄZANIU Z MUTACJAMI GENU

E-KADHERYNY W SPORADYCZNYCH RAKACH ŻOŁĄDKA”

PRACA DOKTORSKA

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Stachura

Pracę wykonano w: Katedrze Patomorfologii

Wydziału Lekarskiego CM UJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Stachura


Kraków 2004


SPIS TREŚĆI STR.


Skróty i pojęcia 3


    1. Wstęp 5


 Epidemiologia raka żołądka 5

 Pojęcia: „sporadyczny”, „rodzinny” oraz „dziedziczny, genetycznie uwarunkowany” rak żołądka. Kryteria amsterdamskie. 8

 Etiopatogeneza raka żołądka 11

 Najczęściej stosowane podziały i klasyfikacje raka żołądka 22

 Funkcja E-kadheryny oraz rola ECCU w progresji nowotworów 25

 Rola angiogenezy w procesie wzrostu i rozsiewu nowotworu 30 • Rola wybranych czynników regulujących proces apoptozy 31


   1. Cel pracy 34
   1. Materiały i metody 35


 Materiały 35

 Metody 37
 1. Wyniki 50
   1. Dyskusja 71
    1. Wnioski 92
    1. Streszczenie 93

 1. Streszczenie (w języku angielskim) 96
 1. Piśmiennictwo 98
 1. Zdjęcia 108


Skróty i pojęcia

 AI – (apoptotic index) – indeks apoptotyczny

 ang. - angiopoetyny

 APC – (adenomatous polyposis coli gene): gen polipowatości rodzinnej jelita grubego

 BIR - baculovirus IAP repeat

 bFGF – (basic fibroblast growth factor): czynnik wzrostu fibroblastów

 CAMs – (cell adhesion molecules): cząsteczki przylegania komórkowego

 CDH1 - (E-cadherin gene): gen kodujący białko E-kadherynę

 COX-2 - (cyclo-oxygenase-2): cyklooksygenaza 2

 E-cadherin – (epithelial cadherin): kadheryna obecna w tkankach nabłonkowych

 EBV – wirus Epsteina –Barra

 ECCU – (E-cadherin-catenin unit): układ kadherynowo-kateninowy

 EGFR – (epidermal growth factor receptor): receptor dla nabłonkowego czynnika wzrostu

 FAP – (familial adenomatous polyposis): rodzinna polipowatość jelita grubego

 FDGC – (familial diffuse gastric cancer): rodzinny rozlany rak żołądka

 FIGC – (familial intestinal gastric cancer): rak żołądka typu jelitowego występujący rodzinnie

 GIST – (gastrointestinal stromal tumor): guz stromalny przewodu pokarmowego

 GSK-3 - (glycogen-synthetase kinase 3): kinaza syntetazy glikogenu 3

 HDGC syndrom – (hereditary diffuse gastric cancer syndrom): zespół dziedzicznego, rozlanego raka żołądka

 H-E - barwienie metodą hematoksylina-eozyna

 HGFR – (hepatocyte growth factor receptor): receptor dla czynnika wzrostu hepatocytów

 HIGC syndrom – (hereditary intestinal gastric cancer syndrom): zespół dziedzicznego, jelitowego raka żołądka

 HNPCC – (hereditary non-polyposis colon cancer): dziedziczny rak jelita grubego nie powstający na podłożu polipowatości jelita

 Hp – bakteria Helicobacter pylorii

 IAP family – (inhibitor of apoptosis family): rodzina białek będących inhibitorami procesu apoptozy

 IGCLC - the International Gastric Cancer Linkage Consortium

 IL-8 - interleukina 8

 MMP 7 – metaloproteinaza 7

 MSI – (microsatellite instability): zjawisko niestabilności mikrosatelitarnego DNA

 MSP-SSCP – (methylation-specific PCR-SSCP): wykrywająca metylację reakcja PCR-SSCP

 PCR – (polymerase chain reaction): reakcja łańcuchowa katalizowana przez polimerazę

 PJS1 – (Peutz - Jeghers syndrom gene): gen związany z zespołem Peutz – Jeghers’a

 pow. - powiększenie

 p120 – podobne do katenin białko 120

 RER – (replication error): błąd powstający podczas replikacji

 rtPCR – (reverse transcription polymerase chain reaction): odwrotna reakcja łańcuchowa katalizowana przez polimerazę

 SCID mouse – (severe combined immunodeficiency mouse): mysz wykazująca nasilony, złożony niedobór odporności

 SNH klasyfikacja - (S-site, N-nodes, H- histopathology): kliniczno- patologiczna klasyfikacja raków żołądka

 SSCP – (single-strand conformation polymorphism): konformacyjny polimorfizm pojedynczych nici

 wsp. - współpracownicy

 TGF - (transforming growth factor ): transformujący czynnik wzrostu 

 TNM – T- (primary tumor): cecha określająca głębokość nacieku raka, N- (regional lymph nodes): liczba przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych, M- (metastases): obecność lub brak przerzutów odległych

 VEGFs – (vascular endothelial growth factors): czynniki wzrostu śródbłonków naczyniowych

 VEGFRs – (vascular endothelial growth factor receptors): receptory dla czynników wzrostu śródbłonkówI. Wstęp


Nowotwory pierwotne żołądka mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy, przy czym rozrosty łagodne są dużo rzadsze i stanowią jedynie około 5% z ogólnej liczby zmian nowotworowych w tym narządzie. Pozostałe 95% to rozrosty złośliwe. [1] W grupie nowotworów złośliwych żołądka ponad 90% stanowią te wywodzące się z nabłonka błony śluzowej żołądka, czyli raki (carcinoma ventriculi), wśród których zdecydowanie dominują raki typu gruczołowego (adenocarcinoma). [1,2] Poza rakami do częstszych, złośliwych nowotworów tego narządu należą: chłoniaki (lymphoma ventriculi) – 4%, rakowiaki (carcinoid) – 3%, oraz mięsaki (sarcoma ) – 2%. [3] Odrębną grupę zmian stanowią w żołądku tzw. guzy stromalne (GIST), wśród których spotkać można zarówno nowotwory o łagodnym przebiegu klinicznym, zmiany o nieokreślonym potencjale złośliwości jak i nowotwory złośliwe. [4,5]
Pobieranie 0.96 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna