Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona89/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94
_____________________________

31) Oznaczenia sygnałów wejściowych symbolami i i i związane były z rodzajami promieniowania
a z warunku jej minimalizacji wynika kształt optymalnej funkcji wagi
(329)
Sygnały identyfikacyjne wynoszą wówczas odpowiednio

, (330)
Uwzględniając postawiony uprzednio warunek normalizacji (326) łatwo stwierdzić, że
(331)
co oznacza, korzystną z punktu widzenia praktycznej realizacji układu właściwość - prze-ciwną polarność sygnałów identyfikacyjnych. W tym przedmiocie wypada zwrócić uwagę na dwa aspekty problemów realizacyjnych: konieczność przeprowadzenia, wyprzedających syntezę układu, precyzyjnych pomiarów funkcji opisujących kształty rozróżnianych impulsów oraz kwestia fizycznej realizowalności filtru o zadanej związkiem (327) funkcji wagi.

W powołanej publikacji [334] autorzy opisują szczegółowo skonstruowany (n.b. bar-dzo złożony) układ dyskryminatora oraz omawiają jego finalne własności. Brak w niej na-tomiast informacji o precyzji wyznaczenia funkcji kształtu impulsów wejściowych (­i i ). Celowym wydaje się zatem przytoczenie przykładu konstrukcji funkcji wagi na podstawie pomiarów inną techniką [328]. Ilustruje go rysunek 217 przedstawiający diagramy znormalizowanych względem ładunku przebiegów (wzbudzonych przez elektrony i pro-tony) impulsów prądowych licznika scyntylacyjnego ze scyntylatorem organicznym STILBEN (a) oraz wyznaczony na ich podstawie przebieg funkcji wagi (b).


Metoda optymalnego filtru liniowego według analizy porównawczej przeprowadzonej przez Sabbaha i Suhamiego [335] przewyższa metodę komparacji ładunków. Sprowadzając opis metody ładunkowej do zastępczej postaci filtru liniowego, oraz przyjmując za wskaź-nik efektywności metody parametr (gdzie  = nFpnFe oznacza różnicę liczby fotoelektronów składowych szybkich obu rodzajów impulsów) wykazali oni iż metoda Gat-tiego jest dwukrotnie lepsza. Dokonana przez nich bardziej złożona analiza porównawcza ukazała z kolei wyższość metody ładunkowej nad metodą „zero-crossingową” w zakresie niskich energii promieniowania.

Prace Sabbaha i Suhamiego zaowocowały również oryginalną koncepcją układu PSD oraz jego realizacją w technice tranzystorowej. Jest to wersja nowszej generacji układów elektronicznych mieszcząca się w kategorii układów TOTAL / SLOW. Rysunek 218 przed-stawia schemat blokowy tego układu (a) oraz schemat ideowy jego podstawowej części (b).W strukturze układu należy wyróżnić dwa tory formowania sygnałów identyfika-cyjnych: tor sygnału globalnego oraz tor wydzielania składowej wolnej. Zasadnicze ope-racje dokonywane są na (dodatniej polarności) impulsach prądowych w wejściowych ob-wodach obu torów; całkującym dwójniku LR i różniczkującym RC o identycznych wartoś-ciach stałych czasowych (L/R =RC). Scałkowany impuls przekazywany jest za pośred-nictwem stopnia buforowego WB i wentyla diodowego (D1,D2) do wspólnego dla obu torów integratora CLR z opóźnieniem tD wnoszonym przez włączoną w ten tor linię opóźniającą DL. Wielkość opóźnienia uwarunkowana jest szerokościami składowych szybkich impul-sów wejściowych. Wypływający z koncepcji układu warunek żąda, by wartość tD była rów-na współrzędnej czasowej przecięcia linii bazowej przez zróżniczkowany (bipolarny) impuls drugiego toru. Z tego impulsu, po odpowiednim wzmocnieniu, działaniem wentyla diodowego (D3,D4) wydzielony zostaje ujemny przerzut i przekazany z kolei do wspólnego integratora wyjściowego. W skali czasowej pokrywa się on z przebiegiem (dodatniej polarności) sygnału uformowanego w pierwszym torze. Celowy dobór wartości stałych czasowych w obu torach, jak również wzmocnienia w torze różniczkującym, pozwala - dla zadanych rodzajów promieniowania - uzyskać różnoimienność wypadkowych sygnałów identyfikujących. Po dodatkowym wzmocnieniu podlegają one segregacji w stowarzyszo-nym bloku dyskryminatorów progowych, dających na swych wyjściach standardowe impulsy wyjściowe przynależne odpowiednio do określonego rodzaju promieniowania;


w omawianym przypadku

Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu