Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza


niezmienniczość czasu przejścia przez zero względem amplitudyPobieranie 12.62 Mb.
Strona84/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   94
niezmienniczość czasu przejścia przez zero względem amplitudy impulsu napięciowego.
Właściwości takiej nie ma gałąź odniesienia czasowego, gdzie - jak wiemy - moment (t1) pobudzenia (startu) dyskryminatora progowego (LED) ulega rozmyciu powodowanym głównie efektem wędrowania i drżenia. Literatura przedmiotu podaje dwa sposoby udo-skonalenia tego obwodu.
 zastosowanie specjalnego typu dyskryminatora ekstrapolującego moment startu [314]

 wykorzystanie drugiego wzmacniacza DDL o innym opóźnieniu transmisyjnym [315]


Obie propozycje układowe pojawiły się dokładnie jednocześnie; były jednak dedykowane do współpracy z różnego rodzaju detektorami. Pierwszą, opartą na implementacji modułu fabrycznego firmy Canberra (Extrapolated Zero Strobe – Model 1426), opracowano dla po-trzeb radioastronomii rentgenowskiej stosującej dużej powierzchni liczniki proporcjonalne. Druga natomiast z założenia przeznaczona była dla detektorów typu phoswich. Na jej przykładzie omówimy alternatywny reżym pracy układu w systemie analizatora rozkładu wartości parametru znamionującego T. Rysunek 208 przedstawia blokowy schemat takiej konfiguracji
Parametrem znamionującym jest w tym przypadku dystans czasowy między punktami przejścia przez zero (tz2 - tz1) w obu gałęziach.

Korzystając z równania (315) wyrażenie opisujące obecnie parametr T łatwo sprowadzić do postaci(316)
Funkcja w ogólności jest nieliniowa. Racjonalny dobór wartości opóźnień transmisyjnych linii TDI i TDII pozwala jednak uzyskać pewien obszar o stosunkowo niewielkich odchyleniach od liniowości. Możliwość taką wykorzystano w omawianym ory-ginalnym rozwiązaniu Shoffnera [315]. Uzyskany rezultat ilustruje rysunek 209.


Na rysunku 210 przedstawiono natomiast przebiegi odpowiedzi wzmacniaczy for-mujących (DDL) o podanych wyżej opóźnieniach transmisyjnych, na znormalizowane


w amplitudzie napięcia wyjściowe kondycjonera (wzmacniacza ładunkowego) impulsów prądowych detektora phoswich ze scyntylatorami NaJ(Tl) i CsJ(Tl).

Prócz różnic wartości parametrów znamionujących T uwidaczniają one zróżnicowanie szybkości przejścia przez zero. Obie te wielkości determinują umownie wprowadzony wskaźnik jakości F.M. (Figure of Merit) [313], zdefiniowany jeszcze na użytek techniki leading edge to crossover jako(317)
Według tej konwencji w formule powyższej tZ1 i tZ2 dotyczą sygnałów odpowiednio
z pierwszego i drugiego scyntylatora, natomiast za wartość pochodnej dVo(t)/dt przyjmuje się mniejszą z dwóch przynależnych do odpowiednich współrzędnych przejścia przez zero. Implementacja formuły (315) do techniki crossover to csrossover sprowadza się do zastą-pienia różnicy czasów (tZ2- tZ1) różnicą wartości parametrów znamionujących (T2 - T1) przy zachowaniu kryterium wyboru mniejszego nachylenia.
Jądro układu przedstawionego na rysunku 208 stanowią dwie, strukturalnie iden-tyczne gałęzie, zawierające wzmacniacz formujący (DDL) oraz detektor przejścia przez zero (ZCD). Formalnie można je kojarzyć, podobnie jak w układzie z rysunku 206, w sy-stemie

Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu