Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza


Pozostałe dwie operacje usprawniającePobieranie 12.62 Mb.
Strona66/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   94

Pozostałe dwie operacje usprawniające realizowane są w obwodzie spolaryzowane-go zaporowo stretchera. Tworzą go: dioda D2 oraz równoległy dwójnik inercyjny (RS CS), zapięte zwrotnie na potencjał kotwiczenia diody D1 (węzeł x). Spolaryzowana zwrotnie dioda D2 pełni funkcję dyskryminatora progowego, który blokuje wyjście dla (zmini-malizowanych) odpowiedzi cząstkowych. Dzięki temu, dodatkowemu zwiększeniu ulega efektywny współczynnik wyboru, umożliwiając poprzez redukcję rezystancji obciążenia zmniejszenie czasu rozdzielczego. W oryginalnym rozwiązaniu Garwina czas ten zredu-kowano do poziomu 3 ns. Porównywalną z nim jest rozciągłość czasowa impulsów wyjś-ciowych układu wybierającego; zbyt krótka wobec wymagań kolejnych stopni systemu po-miarowego. Niezbędną ich długość (~ 0.1 sec) zapewnia racjonalny dobór wartości ele-mentów biernych (RS, CS) stretchera.
Konfiguracja Garwina znalazła zastosowanie również w układach tranzystorowych. Możliwość taka, by nie powiedzieć - konieczność, wynika ze wspomnianego uprzednio efektu „przeciągania”. Jedynym sposobem eliminacji tego szkodliwego (szczególnie w za-kresie nano- i subnanosekundowym) efektu jest ustawienie spoczynkowego punktu pracy kluczy tranzystorowych w obszarze aktywnym ich charakterystyki. Oczywistym rezultatem takiej polaryzacji spoczynkowej jest znaczny wzrost oporności wyjściowej tranzystora. Jak już wiemy, skutecznym remedium na ten, również niepożądany skutek, jest właśnie przed-stawiona wyżej konfiguracja Garwina.

Praktyczne jej wykorzystanie ilustruje, przedstawiony na rysunku 175, schemat ide-owy reprezentatywnego dla tej kategorii układów rozwiązania [258].W centralnej części schematu zawarto elementy tworzące dwukanałowy układ wybie-rający. W kontekście przedstawionego wyżej opisu funkcjonalnego oryginalnej wersji lam-powej nie wymaga on zasadniczo komentarza. Drobna, w stosunku do niej, różnica dotyczy sposobu polaryzacji diody D2, umożliwiającego regulację progu dyskryminacji odpowiedzi niepełnych, a także - w istotnej mierze - czasu rozdzielczego układu. Sygnały wejściowe


w obu kanałach podlegają kondycjonowaniu w kaskadzie stopni OEOC z międzystop-niowym formowaniem (skracaniem do szerokości 18 ns) na zwartej linii opóźniającej (DL). Pierwszy stopień kaskady pełni funkcję wzmacniacza-ogranicznika, drugi natomiast „izoluje” linię opóźniającą od niskiej oporności wejściowej klucza tranzystorowego. Znamionowe wartości podstawowych parametrów układu wynoszą: czas rozdzielczy r =5 ns, współczynnik wyboru  = 10, czułość – 250 mV.
Wypada również wspomnieć o „bliźniaczej” realizacji Sugarmana [259], [260]. Zarówno w układzie wybierającym jak i w obwodach kondycjonujących zastosowano
w niej szybkie stopnie tranzystorowe typu OB. Rysunek 176 podaje uproszczony schemat tego rozwiązania.


Jak łatwo zauważyć, w obwodzie kondycjonowania zastosowano prądowy system formowania sygnału wejściowego, czego widocznym skutkiem jest ograniczenie ilości stopni aktywnych kondycjonera tylko do jednego. Układ zrealizowano na bazie dostępnych podówczas elementów szybkiej elektroniki półprzewodnikowej, osiągając czas rozdzielczy r =4 ns.


Alternatywą równoległego układu tranzystorowego w technice półprzewodnikowej jest kon-figuracja z kluczami diodowymi 24). Na rysunku 177 przedstawiono jej schemat zastępczy. Klucze diodowe (Ki) reprezentowane są na nim przez element zwierny (zwi) z wyodrębnioną rezys-
________________________________

24) Za zwiastun tej klasy układów można uznać układ według koncepcji W.C. Elmora [262]

tancją zestyku (ri). Uzupełniają je włączone szeregowo rezystory (RG), tworząc wespół ze stowarzyszonymi diodami trójbiegunniki sterowane sygnałami wejściowymi (Si). W stanie spoczynkowym każda gałąź sieci rezystancji równoległych wnosi wkład równy ri+RG. Przy zadanej wartości RL znajduje to niekorzystny wyraz w odpowiednim zwiększeniu piede-stału, oraz redukcji współczynnika wyboru.Impulsy wejściowe o polarności zgodnej z polarnością napięcia zasilania VZ blokują, zapięte w kierunku przewodzenia diody. Zależnie od krotności koincydencji, aż do wartości


k = (n-1), wzrasta odpowiednio potencjał punktu węzłowego (x). Przy pełnej koincydencji, to jest dla k = n, w stan przewodzenia zostaje przełączona dioda blokowana sygnałem o naj-mniejszej amplitudzie Vi min. Taką też wartość (podwyższoną o spadek napięcia na złączu) przyjmuje wówczas potencjał punktu (x). Stąd też wywodzi się często używana nazwa: układ wyboru sygnału najmniejszego [161],[261]. W szczególnym przypadku, gdy amplitudy impulsów wejściowych wszystkich kanałów są takie same, ich poziom deter-minuje wartość potencjału Vx (n).

Podobieństwo strukturalne układów: tranzystorowego i diodowego, implikuje iden-tyczną procedurę wyznaczenia podstawowych parametrów znamionowych. Wyjściowe równania dla obliczenia współczynnika wyboru przyjmują obecnie postać(261)


Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu