Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona52/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   94
sterowane bramkowanie wewnętrznego toru transmisyjnego układu względnie blokada jego inherentnego czujnika przejścia przez zero.

Pierwszą ze wskazanych możliwości wykorzystali Bedwell i Paulus [195]. Uzupełnili oni konwencjonalny układ dyskryminatora stałofrakcyjnego typu (ARC) dodatkowym dys-kryminatorem progowym (LE), który zwać będziemy dalej dyskryminatorem wspoma-gającym15), a którego zadaniem jest wytworzenie sygnału bramkującego z chwilą przekro-


czenia poziomu progowego VPROG przez impuls informacyjny. Operację bramkowania od-powiedzi dyskryminatora ARC zrealizowali w konwencjonalnym układzie bramki logicz-nej AND, a do formowania sygnału logicznego, niosącego informację czasową zastoso-wali monowibrator. Rysunek 124 ukazuje tę konfigurację na przykładzie jej nowszej wersji układowej [196], wykorzystującej komparatory w układach obu dyskryminatorów skła-dowych.
Działanie powyższego układu ilustrują przedstawione na rysunku 125 diagramy przebiegów sygnałów w jego istotnych węzłach (C,D,E,F) i gałęziach (A-B). Prawidłowe

_________________________________________________15) W terminologii anglosaskiej są one określane mianem arming względnie priming discriminator.

funkcjonowanie układu wymaga, aby moment (TPROG) przekroczenia progu dyskryminacji w dyskryminatorze progowym (LE) poprzedzał moment przejścia przez zero w dyskrymi-

natorze ARC., czyli TPROG < TARC. Zauważmy, że TPROG jest inherentnie związane z pro-giem dyskryminacji VPROG, którego poziom jest z kolei podyktowany amplitudą szumów


.


wejściowych. Dla efektywnego ich odcięcia korzystnym byłoby więc ustawienie VPROG na poziomie lokującym TPROG możliwie blisko TARC, wówczas jednak nabiera znaczenia inny niekorzystny efekt. Jest nim mianowicie zależność TPROG od amplitudy i czasu narastania impulsu wejściowego tn to jest znany nam już efekt wędrowania. Literatura przedmiotu podaje sposoby zaradzenia również takiej sytuacji, wiążą się one jednak ze znaczną rozbu-dową układu [195], [197], [198], [199].

Drugą ze wspomnianych uprzednio możliwości eliminacji wpływu pobudzeń szumo-wych zilustrowano schematycznie na rysunku 126. Przedstawiono ją w wersji korzysta-jącej z zewnętrznego generatora sygnału bramkującego (piedestału). W takiej też konfigu-racji zaprojektowano układ dyskryminatora stałofrakcyjnego produkcji krajowej - typ 1503 CAMAC, [200].

Wyróżniono w nim dwa tory sygnałowe: tor sygnału informacyjnego (A) i tor sygnału bramkującego (B). Pierwszy z nich obejmuje konwencjonalny układ ARC , drugi natomiast zawiera wzmacniacz (WK) kluczujący pracą detektora przejścia przez zero. Wzmacniacz ten sterowany jest impulsami generowanymi w odpowiedzi na każdy kolejny impuls in-formacyjny w dodatkowym, zewnętrznym bloku funkcjonalnym. Wzmocnione impulsy, ce-lowo opóźnione względem do czoła impulsów informacyjnych, uaktywniają zablokowany normalnie (w stanie wyczekiwania) tryger detektora przejścia przez zero, umożliwiając je-go prawidłowe zadziałanie w chwili TARC. Blokada spoczynkowa trygera z założenia meto-dy ma zapobiegać pobudzeniom szumowym. Stąd też wynika warunek nakładany na czas opóźnienia top jej zwolnienia: tSZ < top < TARC., gdzie symbolem tsz oznaczono moment,
w którym poziom maksimum szumów przecina się z krawędzią wiodącą impulsu wejś-

ciowego. Praktyczną realizację układu detektora przez zero pracującego według omawia-nego sposobu [200] przedstawiono schematycznie na rysunku 127. Poprzestańmy na la-pidarnym opisie funkcjonalnym układu. Otóż funkcję detektora przejścia przez zero pełni


w nim monostabilny tryger na diodzie tunelowej D1. W chwili TARC generuje on impuls
o długości 150 ns., a ten po zróżniczkowaniu w obwodzie R-L2 wyzwala drugi tryger na diodzie tunelowej D2, dający 10-cio nanosekundowy impuls wyjściowy.

3.3.1.3. Metoda konwencjonalnego przejścia przez zero


Formowanie impulsów w klasycznym torze spektrometrycznym wyposażonym
w quasi-gaussowski filtr pasmowo-przepustowy (CR) – (RC) prowadzi do ukształtowania impulsu monopolarnego z przerzutem. Można go zatem traktować jako asymetryczny impuls bipolarny o ściśle zdefiniowanym czasie przejścia przez zero. Jak przypomnimy dalej, przy zachowaniu stałego kształtu impulsów wejściowych współrzędna czasowa punktu zmiany polarności wyjściowego impulsu bipolarnego (tj. przejścia przez zero) okazuje się niezmienniczą względem amplitudy impulsów, może być zatem wykorzys-tywana w pomiarach czasowych. Konwencjonalny charakter filtracji dał asumpt do nazwa-nia tej metody, metodą konwencjonalnego przejścia przez zero. W terminologii anglo-saskiej obok tej nazwy (conventional crossover) funkcjonuje również określenie slow crossover, eksponujące charakterystyczną dla niej małą szybkość przejścia przez zero.
W zwięzłej analizie tej metody posłużymy się najprostszym przypadkiem kształ-towania impulsu licznikowego Vi (t) = Vi max exp (- t/ ) w filtrze pasmowo-przepustowym CR-RC. W warunkach optymalnej filtracji, gdy wartości stałych czasowych obu członów filtru są takie same (dif = int ­= RC ), impuls wyjściowy przyjmuje postać

(196)

Przebieg ten zmienia polarność w chwili TSC określonej warunkiem


(197)
uchylającym się od rozwiązania analitycznego.
Ukazuje on w uwikłanej formie zależność czasu przejścia przez zero TCF od paramet-rów czasowych filtru (RC) oraz kształtowanego impulsu (). Widać zeń również, że TCF jest

Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu