Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona51/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   94
dając w wyniku warunek

(188)
gdzie tn min oznacza najmniejszy, spodziewany w ciągu badanych impulsów, czas ich na-rastania.

Jak łatwo pokazać, punkt przejścia przez zero w tej metodzie odległy jest od początku opóźnionego impulsu VD(t) o wartość tW równą(189)

Wyznacza ona na czole tegoż impulsu tak zwany efektywny poziom dyskryminacji (Vi tw/tn), różny od założonego poziomu optymalnego (fopt Vi ). Mówiąc inaczej, mamy do czy-nienia ze zmiennym efektywnym współczynnikiem attenuacji ARC eff , opisanym zależnoś-cią(190)
Współczynnik fARC eff jest zawsze mniejszy od fopt [188],[195], co powoduje pewien wzrost rozmycia w efekcie drżenia. Nasuwa się przeto uwaga natury praktycznej, aby od-powiednio zawyżać stopień attenuacji wzmacniacza inwertującego.
Omówione wyżej własności metody ARC czynią ją szczególnie przydatną w systemach pomiarowych o dużej dynamice amplitud i czasów narastania impulsów. Dotyczy to zwłaszcza systemów stosujących detektory półprzewodnikowe dużej objętości, charakte-ryzujące się dużą zmiennością czasu zbierania nośników ładunku.

W alternatywnym przypadku, przy małej dynamice impulsów informacyjnych, domi-nującym czynnikiem decydującym o nieoznaczoności pomiarów czasowych jest efekt drżenia. W obu odmianach metody stałofrakcyjnej średnie odchylenie standardowe czasu przejścia przez zero T wyraża się, wyznaczoną ze związków geometrycznych, zależnością o podobnej strukturze jak w przypadku dyskryminatora typu LED (182).


(191)
Symbolem v() oznaczono tu średnie odchylenie standardowe szumów obciążających bipo-larny sygnał sumacyjny V. W rozważanym układzie (różnicowym) opisuje je ogólna za-leżność

(192)
gdzie: V jest średnim odchyleniem standardowym szumów wejściowych, f - współczyn-nikiem attenuacji, zaś (tD) - funkcją autokorelacji szumów wejściowych.
Stosunkowo słaba, w większości praktycznych przypadków, korelacja pozwala zanie-dbać trzeci człon równania (192), sprowadzając je do uproszczonej postaci
(193)
W konsekwencji, podtrzymując założenie o liniowym przebiegu czoła impulsów, łatwo wyznaczyć dyspersje czasu przejścia przez zero w obu wersjach metody stałofrakcyjnej. Tak więc dla dyskryminatora wierno-stałofrakcyjnego (TCF) otrzymujemy
(194)

natomiast dla dyskryminatora z kompensacją amplitudy i czasu narastania (ARC)


(195)
Obie te wersje, podobnie jak zwykły dyskryminator progowy (LE), są obarczone efektem wędrowania uwarunkowanym czułością ładunkową detektora przejścia przez zero. Zmilimalizowanie tego efektu możliwe jest poprzez zwiększenie czułości ładunkowej det-ektora (ZCD) powoduje ono jednak niepożądany wzrost prawdopodobieństwa jego reakcji na pobudzenia szumowe. Prostym sposobem zapobiegania generacji tego rodzaju „fał-szywych” odpowiedzi jest

Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu